eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Radzyń Podlaski › "Zakup i dostawa koparki kołowej do budowy kanalizacji na potrzeby Gminy Radzyń Podlaski"Ogłoszenie z dnia 2022-02-21


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
„Zakup i dostawa koparki kołowej do budowy kanalizacji na potrzeby Gminy Radzyń Podlaski”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Radzyn Podlaski

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 030237457

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Warszawska 32

1.5.2.) Miejscowość: Radzyń Podlaski

1.5.3.) Kod pocztowy: 21-300

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL811 - Bialski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ug@radzynpodlaski.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: ugradzynpodlaski.bip.lubelskie.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

http://www.ugradzynpodlaski.bip.lubelskie.pl, https://miniportal.uzp.gov.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Zakup i dostawa koparki kołowej do budowy kanalizacji na potrzeby Gminy Radzyń Podlaski”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-14785bc3-7833-11ec-83b1-bea871b78b5b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00062695

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-02-21

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00005787/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.2 zakup koparki kołowej do budowy kanalizacji

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00023012/02

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: I-ZP.271.2.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 317073,17 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zakup i dostawa koparki do budowy kanalizacji dla Gminy Radzyń Podlaski

4.1.1 Wymagania techniczne i wyposażenie:
1. Koparka fabrycznie nowa, silnik wyprodukowany przez producenta koparki:, rok produkcji nie starsza niż z 2021 r.,
2.Silnik:
- 4-cylindrowy, wysokoprężny
-pojemność skokowa nie mniejsza niż 2400 cm 3
- minimalna moc (ISO 9249) –42.0 KW
- minimalna norma emisji spalin Stage V
3. Skrzynia biegów: automatyczna skrzynia przekładniowa Power Shift- tj. silnik hydrauliczny tłokowo-osiowy o zmiennej wydajności zamontowany na 2 stopniowej przekładni automatycznej
4. Układ kierowniczy: ze wspomaganiem, regulowana kolumna kierownicy
5. Układ hamulcowy: hamulce zasadnicze: wielotarczowe, mokre
6. Układ hydrauliczny:
-instalacja hydrauliczna dwukierunkowa( młot, nożyce, łyżka skarpowa)
- siła odspajania ( od siłownika łyżki) ISO- min. 41 kN
-siła odspajania( od siłownika ramienia) ISO-min. 27 KN(krótkie ramię)
7. Podwozie:
-lemiesz spycharkowy tylny
-koła bliźniacze
-waga min. 5800 kg
8. Kabina;
-otwierana przednia szyba
- kolorowy wyświetlacz informujący o głównych parametrach maszyny
-lusterka zewnętrzne
- radioodtwarzacz z głośnikami
-ogrzewania
-klimatyzacja
- kodowe uruchamianie silnika
9.Pozostałe elementy:
- łyżka koparkowa o szerokości min. 350 mm
-łyżka koparkowa o szerokości min. 600 mm
- łyżka skarpowa uchylna hydraulicznie o szerokości min. 1400 mm
- szybkozłącze koparkowe mechaniczne
-elektryczna pompa paliwa
-wysięgnik jednoczęściowy
-zasięg kopania min. 5800 mm
- głębokość kopania min. 3000 mm

4.1.2.Wymagania podstawowe:
a)Zamawiający wymaga, aby koparka była fabrycznie nowa, wolna od wad. Sprzęt musi posiadać aktualne i odpowiednie atesty, certyfikaty, świadectwa jakości i spełniać wszelkie wymogi norm określonych obowiązującym prawem. Koparka winna być wyposażona we wszystkie płyny eksploatacyjne oraz zatankowana do określonej przez producenta minimalnej ilości paliwa.
b)W przypadku stwierdzenia, że dostarczone sprzęt jest uszkodzony, bądź nie odpowiada przedmiotowi zamówienia pod względem jakości, funkcjonalności i parametrów technicznych, Wykonawca wymieni go na inny właściwy na własny koszt.
c) Wykonawca zobligowany jest w ramach zamówienia dostarczyć na własny koszt koparkę do siedziby Zamawiającego.
d) Wykonawca zobligowany jest do zrealizowania dostaw w ramach ww. zamówienia wraz z instrukcją w jęz. Polskim
e) Wraz z dostawą koparki wykonawca załączy katalog części zamiennych, dokumenty gwarancyjne.
f)W każdym przypadku użycia w opisie przedmiotu zamówienia norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp wykonawca powinien przyjąć, że odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”.
g)Gwarancja:
-Wykonawca udzieli na dostarczony sprzęt 24 miesięcznej gwarancji, liczony od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego.
Okres gwarancji nie jest uwarunkowany pracą sprzętu(liczbą motogodzin ). Zamawiający we własnym zakresie dokona przeglądów serwisowych wymaganych w gwarancji. W ramach wyceny koparki nie należy uwzględniać w cenie przeglądów serwisowych wymaganych gwarancją. Zamawiający określa pracę sprzętu na 500 motogodzin rocznie.
h)Miejsce dostawy przedmiotu umowy: Gmina Radzyń Podlaski, ul. Warszawska 32, 21-300 Radzyń Podlaski
i)Dostawa może być realizowana jedynie w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godzinach od. 8-15. Wykonawca zobowiązuje się powiadomić Zamawiającego, co najmniej 2 dni wcześniej o planowanym terminie dostawy.
j) Wykonawca w ramach dostawy koparki kołowej winien przeprowadzić szkolenie operatora w zakresie obsługi sprzętu w siedzibie Zamawiającego.
k)Wykonawca winien posiadać autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny lub zapewnić serwis przez podmioty uprawnione do autoryzowanego serwisu.

4.5.3.) Główny kod CPV: 43261000-0 - Koparki mechaniczne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 487080,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 487080,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 487080,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: TECH EKSPERT POŁUDNIE Paweł Kalita

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8661001673

7.3.3) Ulica: Władysława Grabskiego

7.3.4) Miejscowość: Stalowa Wola

7.3.5) Kod pocztowy: 37-450

7.3.6.) Województwo: podkarpackie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-02-11

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 487080,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 9 miesiące

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.