eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Radzyń Podlaski › "Zakup i dostawa koparki kołowej do budowy kanalizacji na potrzeby Gminy Radzyń Podlaski"Ogłoszenie z dnia 2022-01-21


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
„Zakup i dostawa koparki kołowej do budowy kanalizacji na potrzeby Gminy Radzyń Podlaski”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Radzyn Podlaski

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 030237457

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ul. Warszawska 32

1.4.2.) Miejscowość: Radzyń Podlaski

1.4.3.) Kod pocztowy: 21-300

1.4.4.) Województwo: lubelskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL811 - Bialski

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: ug@radzynpodlaski.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: ugradzynpodlaski.bip.lubelskie.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00029354

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-01-21

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu,

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00023012/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przed zmianą:
4.1. Zadanie Pt. „Zakup i dostawa koparki kołowej do budowy kanalizacji na potrzeby Gminy Radzyń Podlaski”
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zakup i dostawa koparki do budowy kanalizacji dla Gminy Radzyń Podlaski

4.1.1 Wymagania techniczne i wyposażenie:
1. Koparka fabrycznie nowa, silnik wyprodukowany przez producenta koparki:, rok produkcji 2022
2.Silnik:
- 4-cylindrowy, wysokoprężny
-pojemność skokowa nie mniejsza niż 2400 cm 3
- minimalna moc (ISO 9249) –42.5 KW
- minimalna norma emisji spalin Stage V
3. Skrzynia biegów: automatyczna skrzynia przekładniowa Power Shift
4. Układ kierowniczy: ze wspomaganiem, regulowana kolumna kierownicy
5. Układ hamulcowy: hamulce zasadnicze: wielotarczowe, mokre
6. Układ hydrauliczny:
-instalacja hydrauliczna dwukierunkowa( młot, nożyce, łyżka skarpowa)
- siła odspajania ( od siłownika łyżki) ISO- min. 41 kN
-siła odspajania( od siłownika ramienia) ISO-min. 27 KN(krótkie ramię)
7. Podwozie:
-lemiesz spycharkowy tylny
-koła bliźniacze
-waga min. 5800 kg
8. Kabina;
-otwierana przednia szyba
- kolorowy wyświetlacz informujący o głównych parametrach maszyny
-lusterka zewnętrzne
- radioodtwarzacz z głośnikami
-ogrzewania
-klimatyzacja
- kodowe uruchamianie silnika
9.Pozostałe elementy:
- łyżka koparkowa o szerokości min. 350 mm
-łyżka koparkowa o szerokości min. 600 mm
- łyżka skarpowa uchylna hydraulicznie o szerokości min. 1400 mm
- szybkozłącze koparkowe mechaniczne
-elektryczna pompa paliwa
-wysięgnik jednoczęściowy
-zasięg kopania min. 5800 mm
- głębokość kopania min. 3000 mm

4.1.2.Wymagania podstawowe:
a)Zamawiający wymaga, aby koparka była fabrycznie nowa, wolna od wad. Sprzęt musi posiadać aktualne i odpowiednie atesty, certyfikaty, świadectwa jakości i spełniać wszelkie wymogi norm określonych obowiązującym prawem. Koparka winna być wyposażona we wszystkie płyny eksploatacyjne oraz zatankowana do określonej przez producenta minimalnej ilości paliwa.
b)W przypadku stwierdzenia, że dostarczone sprzęt jest uszkodzony, bądź nie odpowiada przedmiotowi zamówienia pod względem jakości, funkcjonalności i parametrów technicznych, Wykonawca wymieni go na inny właściwy na własny koszt.
c) Wykonawca zobligowany jest w ramach zamówienia dostarczyć na własny koszt koparkę do siedziby Zamawiającego.
d) Wykonawca zobligowany jest do zrealizowania dostaw w ramach ww. zamówienia wraz z instrukcją w jęz. Polskim
e) Wraz z dostawą koparki wykonawca załączy katalog części zamiennych, dokumenty gwarancyjne.
f)W każdym przypadku użycia w opisie przedmiotu zamówienia norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp wykonawca powinien przyjąć, że odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”.
g)Gwarancja:
-Wykonawca udzieli na dostarczony sprzęt 24 miesięcznej gwarancji, liczony od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego.
Okres gwarancji nie jest uwarunkowany pracą sprzętu(liczbą motogodzin ). Zamawiający we własnym zakresie dokona przeglądów serwisowych wymaganych w gwarancji. W ramach wyceny koparki nie należy uwzględniać w cenie przeglądów serwisowych wymaganych gwarancją. Zamawiający określa pracę sprzętu na 500 motogodzin rocznie.
h)Miejsce dostawy przedmiotu umowy: Gmina Radzyń Podlaski, ul. Warszawska 32, 21-300 Radzyń Podlaski
i)Dostawa może być realizowana jedynie w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godzinach od. 8-15. Wykonawca zobowiązuje się powiadomić Zamawiającego, co najmniej 2 dni wcześniej o planowanym terminie dostawy.
j) Wykonawca w ramach dostawy koparki kołowej winien przeprowadzić szkolenie operatora w zakresie obsługi sprzętu w siedzibie Zamawiającego.
k)Wykonawca winien posiadać autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny lub zapewnić serwis przez podmioty uprawnione do autoryzowanego serwisu.

Po zmianie:
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zakup i dostawa koparki do budowy kanalizacji dla Gminy Radzyń Podlaski

4.1.1 Wymagania techniczne i wyposażenie:
1. Koparka fabrycznie nowa, silnik wyprodukowany przez producenta koparki:, rok produkcji nie starsza niż z 2021 r.,
2.Silnik:
- 4-cylindrowy, wysokoprężny
-pojemność skokowa nie mniejsza niż 2400 cm 3
- minimalna moc (ISO 9249) –42.0 KW
- minimalna norma emisji spalin Stage V
3. Skrzynia biegów: automatyczna skrzynia przekładniowa Power Shift- tj. silnik hydrauliczny tłokowo-osiowy o zmiennej wydajności zamontowany na 2 stopniowej przekładni automatycznej
4. Układ kierowniczy: ze wspomaganiem, regulowana kolumna kierownicy
5. Układ hamulcowy: hamulce zasadnicze: wielotarczowe, mokre
6. Układ hydrauliczny:
-instalacja hydrauliczna dwukierunkowa( młot, nożyce, łyżka skarpowa)
- siła odspajania ( od siłownika łyżki) ISO- min. 41 kN
-siła odspajania( od siłownika ramienia) ISO-min. 27 KN(krótkie ramię)
7. Podwozie:
-lemiesz spycharkowy tylny
-koła bliźniacze
-waga min. 5800 kg
8. Kabina;
-otwierana przednia szyba
- kolorowy wyświetlacz informujący o głównych parametrach maszyny
-lusterka zewnętrzne
- radioodtwarzacz z głośnikami
-ogrzewania
-klimatyzacja
- kodowe uruchamianie silnika
9.Pozostałe elementy:
- łyżka koparkowa o szerokości min. 350 mm
-łyżka koparkowa o szerokości min. 600 mm
- łyżka skarpowa uchylna hydraulicznie o szerokości min. 1400 mm
- szybkozłącze koparkowe mechaniczne
-elektryczna pompa paliwa
-wysięgnik jednoczęściowy
-zasięg kopania min. 5800 mm
- głębokość kopania min. 3000 mm

4.1.2.Wymagania podstawowe:
a)Zamawiający wymaga, aby koparka była fabrycznie nowa, wolna od wad. Sprzęt musi posiadać aktualne i odpowiednie atesty, certyfikaty, świadectwa jakości i spełniać wszelkie wymogi norm określonych obowiązującym prawem. Koparka winna być wyposażona we wszystkie płyny eksploatacyjne oraz zatankowana do określonej przez producenta minimalnej ilości paliwa.
b)W przypadku stwierdzenia, że dostarczone sprzęt jest uszkodzony, bądź nie odpowiada przedmiotowi zamówienia pod względem jakości, funkcjonalności i parametrów technicznych, Wykonawca wymieni go na inny właściwy na własny koszt.
c) Wykonawca zobligowany jest w ramach zamówienia dostarczyć na własny koszt koparkę do siedziby Zamawiającego.
d) Wykonawca zobligowany jest do zrealizowania dostaw w ramach ww. zamówienia wraz z instrukcją w jęz. Polskim
e) Wraz z dostawą koparki wykonawca załączy katalog części zamiennych, dokumenty gwarancyjne.
f)W każdym przypadku użycia w opisie przedmiotu zamówienia norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp wykonawca powinien przyjąć, że odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”.
g)Gwarancja:
-Wykonawca udzieli na dostarczony sprzęt 24 miesięcznej gwarancji, liczony od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego.
Okres gwarancji nie jest uwarunkowany pracą sprzętu(liczbą motogodzin ). Zamawiający we własnym zakresie dokona przeglądów serwisowych wymaganych w gwarancji. W ramach wyceny koparki nie należy uwzględniać w cenie przeglądów serwisowych wymaganych gwarancją. Zamawiający określa pracę sprzętu na 500 motogodzin rocznie.
h)Miejsce dostawy przedmiotu umowy: Gmina Radzyń Podlaski, ul. Warszawska 32, 21-300 Radzyń Podlaski
i)Dostawa może być realizowana jedynie w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godzinach od. 8-15. Wykonawca zobowiązuje się powiadomić Zamawiającego, co najmniej 2 dni wcześniej o planowanym terminie dostawy.
j) Wykonawca w ramach dostawy koparki kołowej winien przeprowadzić szkolenie operatora w zakresie obsługi sprzętu w siedzibie Zamawiającego.
k)Wykonawca winien posiadać autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny lub zapewnić serwis przez podmioty uprawnione do autoryzowanego serwisu.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

6.4.1. Informacje dotyczące wadium

Przed zmianą:
12.1. Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości:
4000 PLN (słownie zł: cztery tysiące złotych i 00/100),
12.2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu;
b) gwarancjach bankowych;
c) gwarancjach ubezpieczeniowych;
d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
12.3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego:
nr konta: BS Radzyń Podlaski nr 56 8046 0002 2001 0000 0101 0002
z adnotacją „Wadium – Znak sprawy:I-ZP.271.2.2021” Zakup i dostawa koparki do budowy kanalizacji na potrzeby Gminy Radzyń Podlaski”

Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu, Zamawiający uzna wadium, które zostanie zaksięgowane na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert tj. do dnia 26.01.2022 r. do godz. 9:00
12.4. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej – przed upływem terminu składania ofert.
12.5. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, lub poręczenia gwarancja lub poręczenie musi być nieodwołalne, bezwarunkowe i płatne na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami i powinna zawierać następujące elementy:
a) nazwę: dającego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (zamawiającego), gwaranta lub poręczyciela oraz wskazanie ich siedzib,
b) kwotę wadium,
c) termin ważności gwarancji/poręczenia w formule: „od dnia …….– do dnia ………”,
d) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia kwoty wskazanej w gwarancji/poręczeniu na pierwsze żądanie zamawiającego w sytuacjach zatrzymania wadium określonych w przepisach ustawy.
12.6. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy Pzp.
12.7. Zasady dokonywania zatrzymania i zwrotu wadium określono w przepisach art. 98 ustawy Pzp.

Po zmianie:
12.1. Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości:
4000 PLN (słownie zł: cztery tysiące złotych i 00/100),
12.2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu;
b) gwarancjach bankowych;
c) gwarancjach ubezpieczeniowych;
d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
12.3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego:
nr konta: BS Radzyń Podlaski nr 56 8046 0002 2001 0000 0101 0002
z adnotacją „Wadium – Znak sprawy:I-ZP.271.2.2021” Zakup i dostawa koparki do budowy kanalizacji na potrzeby Gminy Radzyń Podlaski”

Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu, Zamawiający uzna wadium, które zostanie zaksięgowane na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert tj. do dnia 28.01.2022 r. do godz. 9:00
12.4. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej – przed upływem terminu składania ofert.
12.5. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, lub poręczenia gwarancja lub poręczenie musi być nieodwołalne, bezwarunkowe i płatne na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami i powinna zawierać następujące elementy:
a) nazwę: dającego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (zamawiającego), gwaranta lub poręczyciela oraz wskazanie ich siedzib,
b) kwotę wadium,
c) termin ważności gwarancji/poręczenia w formule: „od dnia …….– do dnia ………”,
d) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia kwoty wskazanej w gwarancji/poręczeniu na pierwsze żądanie zamawiającego w sytuacjach zatrzymania wadium określonych w przepisach ustawy.
12.6. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy Pzp.
12.7. Zasady dokonywania zatrzymania i zwrotu wadium określono w przepisach art. 98 ustawy Pzp.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2022-01-26 09:00

Po zmianie:
2022-01-28 09:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2022-01-26 09:15

Po zmianie:
2022-01-28 09:15

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2022-02-24

Po zmianie:
2022-02-26

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.