eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Jerzmanowice › "Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w gminie Jerzmanowice-Przeginia" dla odcinków w miejscowości Jerzmanowice i Sąspów przy drodze krajowej DK 94- III postępowanieOgłoszenie z dnia 2023-01-27


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
„Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w gminie Jerzmanowice-Przeginia” dla odcinków w miejscowości Jerzmanowice i Sąspów przy drodze krajowej DK 94- III postępowanie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Jerzmanowice-Przeginia

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP 6772019451

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rajska 22

1.5.2.) Miejscowość: Jerzmanowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 32-048

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL214 - Krakowski

1.5.7.) Numer telefonu: 123895247

1.5.8.) Numer faksu: 123895521

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@jerzmanowice-przeginia.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.jerzmanowice-przeginia.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w gminie Jerzmanowice-Przeginia” dla odcinków w miejscowości Jerzmanowice i Sąspów przy drodze krajowej DK 94- III postępowanie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4fd172e9-9e1d-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00062549

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00050645/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w gminie Jerzmanowice-Przeginia w miejscowości Jerzmanowice i Sąspów przy drodze DK94

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://jerzmanowice-przeginia.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://jerzmanowice-przeginia.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 12.1 We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP lub ID postępowania). W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu Platformy Przetargowej: https://jerzmanowice-przeginia.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html.
12.2 Zamawiający (w sytuacjach awaryjnych, np. w przypadku niedziałania platformy zakupowej) dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, email: gmina@jerzmanowice-przeginia.pl
12.3 Dokumenty elektroniczne, składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Platformy Przetargowej:https://jerzmanowice-przeginia.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany w pkt 2 adres email. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów
z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy
i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415).
12.4 Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ
12.5 Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SWZ, zwany dalej „wnioskiem”, wpłynie do: Zamawiającego nie później niż na cztery [ 4 ] dni przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na dwa [ 2 ] dni przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynie po upływie terminu, o którym mowa w zdaniu poprzednim, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Zamawiający zamieści treść zapytań (bez ujawnienia źródła zapytania) i wyjaśnień na platformie zakupowej.
12.6 Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 12.5 SWZ
12.7 W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi lub innych informacji Zamawiającego, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.
12.8 W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert, zmienić treść SWZ.
12.9 Ewentualne informacje, wyjaśnienia uzyskane przez Wykonawcę w sposób inny niż określony w SWZ nie mogą być uznawane za wiążące w przedmiotowym postępowaniu.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z rozdziałem SWZ24. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO do zastosowania przez zamawiających w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: IR.271.1.1.2023.AK

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

3.1. Ogólny opis przedmiotu zamówienia:
„Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w gminie Jerzmanowice-Przeginia” dla odcinków w miejscowości Jerzmanowice i Sąspów przy drodze krajowej DK 94
3.2 Szczegółowy opis zamówienia:
3.2.1 Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z wykonaniem robót budowlanych w oparciu o posiadany przez Gminę projekt i pozwolenie na budowę dla poniżej wskazanych odcinków:
- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jerzmanowice”
- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sąspów”.
3.2.2 Ponadto zamówieniem objęte są również odcinki nie posiadające projektu budowlanego i aktualnego pozwolenia na budowę dla których wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia projektu w oparciu o załączony do SWZ program funkcjonalno – użytkowy (PFU)
Planowana do wykonania sieć należy wykonać metodą wykopu otwartego oraz miejscami metodą bezwykopową.
Ze względu na ukształtowanie terenu i brak możliwości grawitacyjnego odprowadzenia ścieków z gospodarstw w ramach przedsięwzięcia należy wykonać sieciowe oraz lokalne przepompownie ścieków z odprowadzeniem kolektorem tłocznym do kanalizacji grawitacyjnej lub włączenia dotłoczenia do kanalizacji tłocznej. Przyłącza kanalizacyjne od budynków do lokalnej przepompowni ścieków należy wykonać z rur PVC 160mm. Zbiorniki przepompowni należy wykonać zgodnie z opisem w dokumentacji projektowej i PFU.
Łączna długość kanalizacji sanitarnej wg projektu budowlanego wynosi : 10,1 km kanalizacji grawitacyjnej z PCV i PE, 2,8 kanalizacji tłocznej z PE oraz 5 pompowni sieciowe i 10 pompowni przydomowych. Dodatkowo w ramach przedsięwzięcia należy wykonać w formule „zaprojektuj i wybuduj” zakres opisany w PFU który dotyczy wykonania sieci grawitacyjno-ciśnieniowej. Zakres do wykonania obejmuje odcinki opisane a załącznikach do PFU których łączna długość wynosi 1,9 km sieci kanalizacji grawitacyjnej wraz z odejściami do budynków z PCV i PE a także 1 szt. pompowni z wyposażeniem wraz z kanałem tłocznym o dł ok. 250 mb.
Zakres rzeczowy określony został w projektach budowlanych wraz z załącznikami, opiniach i uzgodnieniach, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót.

Zamówienie przewidziane jest jako współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład, Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – II edycja oraz z uzupełnienia subwencji inwestycje kanalizacyjne. W związku z powyższym informujemy, że w razie wystąpienia opóźnień lub innych okoliczności zawinionych przez Wykonawcę, a skutkujących utratą dofinansowania przedmiotowego zadania przez Zamawiającego, Zamawiający zastrzega sobie możliwość wystąpienia w stosunku do Wykonawcy z roszczeniem o zapłatę utraconego dofinansowania.

Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji robót budowanych zobowiązany jest do uzyskania zezwolenia zarządcy drogi na zajęcie pasa drogowego, dotyczącego prowadzenia robót w pasie drogowym oraz na umieszczenie w nim urządzenia.
Wykonawca zobowiązany jest do opracowania projektu organizacji ruchu, oznakowania i zabezpieczenia robót na czas ich prowadzenia.
Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do wykonania robót budowlanych zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami i normami, na podstawie opracowanej dokumentacji oraz projektu wykonanego wg zaleceń PFU
Wykonawca zapewni prawidłowe wykonanie wszystkich prac związanych z realizacją przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją oraz z aktualnie obowiązującymi normami, prawem budowlanym wraz z aktami wykonawczymi i innymi obowiązującymi przepisami a w szczególności Prawo Budowlane wraz z aktami wykonawczymi.
Wykonawca wykona dokumentację powykonawczą zgodnie z art. 3 pkt. 14 ustawy Prawo budowlane wraz z kompletem atestów, certyfikatów i deklaracji zgodności na wbudowane materiały i urządzenia.
Jako zrealizowanie przedmiotu umowy rozumie się wykonanie wszelkich prac i robót składających się na przedmiot umowy, w przypadku wymogu dopuszczenia przedmiotu umowy do użytkowania dopełnienie wszelkich przewidzianych prawem czynności z tym związanych oraz uzyskanie w imieniu Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie bądź skutecznego zawiadomienia właściwego organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy i przekazanie wraz z kompletem dokumentacji powykonawczej Zamawiającemu.
Za termin realizacji przedmiotu umowy uznaje się datę wskazaną w protokole odbioru końcowego przedmiotu umowy, podpisanego przez Zamawiającego oraz Wykonawcę.
Zamawiający dopuszcza skrócenie terminu realizacji przedmiotu umowy.
Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz kosztorysu ofertowego opracowanego wg zaleceń opisanych w OPZ nie później niż na dzień podpisania umowy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45232410-9 - Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej

45232000-2 - Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

45231100-6 - Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-11-29

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyska największą liczbę punktów przyznanych w ramach ustalonych kryteriów.
Punktacja końcowa oferty zostanie ustalona jako suma punktów otrzymanych za wszystkie kryteria obliczona wg wzoru P=C+G
P – ostateczna liczba punktów
C - liczba punktów otrzymana za kryterium cena brutto
G - łączna liczba punktów otrzymanych za kryterium okres gwarancji
Oferta złożona przez Wykonawcę może otrzymać łącznie 100 pkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji zaoferowany w ofercie

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

5.2 Zdolność techniczna lub zawodowa
a) I. Warunek zostanie spełniony jeżeli wykonawca oświadczy, że w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej:
- 1(jedną) robotę budowlaną odpowiadającą przedmiotowi niniejszego zamówienia, w szczególności w zakresie co najmniej jedno zamówienie polegające na wybudowaniu sieci kanalizacyjnej lub wodociągowej o łącznej nie mniejszej niż długości 7 km oraz wykonał co najmniej jedno zadanie polegające na zaprojektowaniu sieci kanalizacyjnej lub wodociągowej o długości min. 1 km. UWAGA: Zamawiający uzna za spełniony warunek jeżeli wykonawca wykaże się jednym zadaniem wykonywanym w formule zaprojektuj i wybuduj w którym wykonał projekt i budowę
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełniana podstawie oświadczenia wykonawcy
Przez jedno zadanie Zamawiający rozumie wykonanie robót w ramach jednej umowy.
Warunek ten nie podlega sumowaniu, co oznacza że jeden wykonawca musi wykonać co najmniej 1 zadania o których mowa w opisie warunku. W przypadku wykonawców składających wspólną ofertę lub w przypadku, gdy wykonawca składający ofertę do spełnienia niniejszego warunku korzysta z potencjału podmiotu trzeciego, koniecznym jest wykazanie posiadania wymaganego doświadczenia przez odpowiednio:
a) co najmniej jednego wykonawcę wchodzącego w skład zespołu wykonawców, którzy składają wspólną ofertę,
b) podmiot trzeci na którego zasoby w celu spełnienia warunku powołuje się wykonawca składający ofertę.
Jeśli Wykonawca biorący indywidualnie lub wspólnie udział w postępowaniu polegał na doświadczeniu grupy wykonawców, której był członkiem przy innym zamówieniu, a skład grupy wykonawców jest inny niż w niniejszym postępowaniu, zobowiązany jest wykazać swój faktyczny udział w realizacji zamówienia, które potwierdza jego doświadczenie.
5.2.1. Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym – Zamawiający nie wyznacza warunków w tym zakresie.
5.2.2. Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów - Zamawiający nie wyznacza warunków w tym zakresie.
5.2.3. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Zamawiający nie wyznacza warunków w tym zakresie.
5.2.4. Zdolności technicznej lub zawodowej – Zamawiający żąda wykazania się doświadczeniem opisanym w pkt 5.1 pkt I spełniania warunków w tym zakresie zostanie ocenione na podstawie oświadczenia wypełnionego załącznika nr 8 SWZ.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 9.2. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, Zamawiający na podstawie §3 Rozporządzenia , będzie żądał dostarczenia:
Oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego – zgodnie z załącznikiem nr 6 do SWZ.

9.3. Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp., o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - załącznik nr 7 do SWZ
Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia wraz z oświadczeniem, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego.
Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1, dane umożliwiające dostęp do tych środków.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 9.1. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, Zamawiający będzie żądał dostarczenia Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia w toku oceny oferty wiarygodności przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów, oświadczeń w szczególności w drodze wezwania Wykonawcy do przedstawienia referencji z wykonanych robót objętych wykazem robót.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

7. Zawartość oferty:
7.1. Formularz ofertowy (załącznik nr 1 do SWZ wraz uzupełnionym załącznikiem przedmiar robót )
7.2. Oświadczenie, o którym mowa w pkt. 6 SWZ (załącznik nr 2 do SWZ).
7.3. Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
7.4. Pełnomocnictwo* dla osoby/osób podpisującej ofertę i oświadczenia (w sytuacji, gdy ofertę podpisuje osoba, której prawo do reprezentowania Wykonawcy nie wynika z dokumentów załączonych do oferty).
7.5. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby – (załącznik nr 5 do SWZ) - jeżeli dotyczy.
7.6 Wykaz wykonanych robót/usług(załącznik nr 8 do SWZ)
7.7. Dokument potwierdzający wniesienie wadium.
* Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w oryginale w takiej samej formie, jak składana oferta (tj. w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym). Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź też poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca, najpóźniej przed upływem terminu składania ofert, winien wnieść wadium w wysokości wynoszącej kwotę 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) i utrzymać go nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa Rozdziale 14. ust. 5 pkt 2 lub 3 lub w ust. 6.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Zgodnie z SWZ.
6.2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o którym mowa w pkt. 6 SWZ – w art. 125 ust. 1 ustawy, składane zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ każdy z Wykonawców.
6.3. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

zmiany umowy zostały przewidziane w rozdziale 22 SWZ Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-14 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę w przedmiotowym postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego za pośrednictwem Platformy Przetargowej: https://jerzmanowice-przeginia.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-14 11:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-15

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Wykluczeniu podlega również Wykonawca o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U z 2022 poz. 835).

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.