eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bielsko-Biała › 3/23 - Wykonanie robót budowlanych w celu dostosowania Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej dla osób ze szczególnymi potrzebamiOgłoszenie z dnia 2023-01-27

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
3/23 – Wykonanie robót budowlanych w celu dostosowania Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej dla osób ze szczególnymi potrzebami

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 070621590

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Al. Armii Krajowej 101

1.5.2.) Miejscowość: Bielsko-Biała

1.5.3.) Kod pocztowy: 43-316

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL225 - Bielski

1.5.7.) Numer telefonu: 33 810 2177/65/60

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@hospital.com.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.hospital.com.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

3/23 – Wykonanie robót budowlanych w celu dostosowania Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej dla osób ze szczególnymi potrzebami

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f4c216cf-9d48-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00062299

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00003833/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Wykonanie robót budowlanych w celu dostosowania Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej dla osób ze szczególnymi potrzebami

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

UM.SZP.W-4925.2022-00/146/571, z dnia 22 września 2022 r., w ramach projektu grantowego Dostępność Plus dla zdrowia, realizowanego w ramach Działania 5.2, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, określonego we wniosku o dofinansowanie projektu nr POWR.05.02.00-00-0044/18, którego Beneficjentem jest Minister Zdrowia, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://hospital.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://hospital.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami: Bożena Wiewióra i
Agata Polok. 2. Korzystanie przez Wykonawcę z Platformy Przetargowej Szpitala
Wojewódzkiego w
Bielsku-Białej jest bezpłatne.3.Informacje na temat specyfikacji połączenia, formatu przesyłanych
danych, kodowania oraz oznaczania czasu przekazania danych przy użyciu Platformy Przetargowej
Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej: https://hospital.logintrade.net/.1)Do połączenia używany
jest szyfrowany protokół HTTPS. Szyfrowanie danych odbywa się przy pomocy protokołu SSL.
Certyfikat SSL zapewnia poufność transmisji danych przesyłanych przez Internet. Wykonawca
posiadający kontona Platformie Przetargowej Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej: ma dostęp do
możliwości złożenia, zmiany,wycofania oferty, a także funkcjonalności pozwalających na zadawanie
pytań do treści swz oraz komunikację z Zamawiającym w pozostałych obszarach.2)Wymagania
techniczne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i
oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy użyciu Platformy Przetargowej Szpitala
Wojewódzkiego w Bielsku-Białej:a) Rekomendowane przeglądarki internetowe:
• Edge
• Google Chrome
• Mozilla Firefox
• Opera
b)Pozostałe
wymagania techniczne:
• dostęp do sieci Internet;
• obsługa przez przeglądarkę protokołu XMLHttpRequest – ajax;
• włączona obsługa JavaScript;
• zalecana szybkość łącza internetowego powyżej 500 KB/s;
• zainstalowany Acrobat Reader.
3)Wymagane formaty przesyłanych danych: .doc, .docx, .xlsx, .xls, .rtf, .odt. .pdf. Zaleca się aby formularz cenowy został przesłany w formacie: .doc, .docx, .xlsx, .xls z możliwością edytowania. 4) Kodowanie i oznaczenie czasu przekazania danych: Czas zapisywany jest w formacie YYYY-MM-DD HH:MM:SS. Czas przekazania danych jest to czas, w którym zostanie potwierdzone złożenie oferty, dokumentu przez Wykonawcę. W przypadku wybrania opcji złożenia oferty bez logowania, potwierdzenie odbywa się poprzez kliknięcie w link dostępny w wiadomości mailowej, wysłanej automatycznie po złożeniu oferty, dokumentu będąc niezalogowanym na Platformie zakupowej. Wiadomość otrzymuje Wykonawca na adres e-mail wskazany w formularzu w ikonę „Złóż ofertę”. W przypadku Wykonawcy zalogowanego na Platformie Przetargowej, czas przekazania danych jest to czas wysłania dokumentu, oferty przez Platformę Przetargową.4. W
przypadku gdy dokumenty elektroniczne w postępowaniu, zawierają informacje stanowiące tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji (t. j. Dz. U. z 2022r. poz. 1233), Wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych
informacji,
przekazuje je w wydzielonym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Zawiera
tajemnicę przedsiębiorstwa”.5.Oferta oraz oświadczenie, o którym mowa w swz w Rozdziale VIII ust. 2
pkt 1 musi być złożona, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej tj. w postaci elektronicznej
opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym.6.Pozostałe informację określa Rozdział X swz.8.W sprawie
sposobu sporządzania i przekazywania korespondencji elektronicznej mają przepisy rozporządzenia
Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i
przekazywania informacjioraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków
komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U.
z 2020 r.poz. 2452).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej Al. Armii Krajowej 101, 43-316 Bielsko-Biała; tel.: +48 33 810 01 43, fax.: +48 33 810 21 01, e-mail: przetargi@hospital.com.pl
2. w sprawach związanych z przetwarzaniem danych można kontaktować się z inspektorem ochrony danych osobowych w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku-Białej: tel.: +48 33 810 22 37, e-mail: iod@hospital.com.pl ;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym pod nazwą: „3/23 – Wykonanie robót budowlanych w celu dostosowania Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej dla osób ze szczególnymi potrzebami” – nr referencyjny 3/23;
4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2022r. poz. 1710 ze zm.);
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2022r. poz. 1710 ze zm.), przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, nie krócej jednak niż okres obowiązywania umowy, upływ terminu gwarancji określonego w umowie, okres trwałości projektu/programu;
6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy pzp;
7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego;
9. posiada Pani/Pan:
1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
3) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
10. nie przysługuje Pani/Panu:
1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych przed upływem okresu 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy pzp;
2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 3/23

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest:
1) Przebudowa układu drogowego Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej, ul. Armii Krajowej 101, 43-316 Bielsko-Biała – Część 1;
2. Wykonanie robót budowlanych nastąpi na podstawie:
1) W zakresie Części 1:
a) Opisu przedmiotu zamówienia – Część 1 stanowiącego Załącznik Nr 2a do specyfikacji warunków zamówienia, zwanej dalej „swz”;
b) Projektu architektoniczno-budowlanego – Przebudowa układu drogowego stanowiącego Załącznik Nr 2a.1 do swz;
c) Projektu architektoniczno-budowlanego – Informacja BIOZ stanowiącego Załącznik Nr 2a.2 do swz;
d) Inwentaryzacji fotograficznej stanu istniejącego stanowiącej Załącznik Nr 2a.3 do swz;
e) Opinii geotechnicznej stanowiącej Załącznik Nr 2a.4 do swz;
f) Projektu wykonawczego stanowiącego Załącznik Nr 2a.5 do swz;
g) Przedmiaru robót: Przebudowa pochylni i schodów terenowych stanowiącego Załącznik Nr 2a.6 do swz;
h) Przedmiaru robót: Przebudowa układu drogowego stanowiącego Załącznik Nr 2a.7 do swz;
i) projektowanych postanowień umowy stanowiących Załącznik Nr 6a do swz.
3. Wykonanie przedmiotu zamówienia będzie się odbywać na koszt i ryzyko Wykonawcy.
4. Budynki Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku –Białej podczas wykonywania wszystkich prac budowlanych będą użytkowane. W związku z powyższym Wykonawca jest zobowiązany do uzgadniania terminu i sposobu wykonania najbardziej uciążliwych prac z Zamawiającym. Ponadto Wykonawca jest zobowiązany do wykonania i organizacji robót w sposób umożliwiający dojście i dojazd do wejścia głównego Szpitala.
5. Wykonawca jest zobowiązany, aby wszystkie osoby wykonujące roboty budowlane niezbędne do realizacji zamówienia, były zatrudnione na podstawie umowy o pracę. Wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę nie dotyczy osób pełniących funkcję kierownika budowy, wskazanych w wykazie, o którym mowa w Rozdziale IX ust. 1 pkt 3 swz.
6. Sposób weryfikacji zatrudnienia osób, o których mowa w ust. 5 oraz uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełnienia przez Wykonawcę wymagań związanych z zatrudnianiem tych osób oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań, zostały określone projektowanych postanowieniach umowy stanowiących Załączniki Nr 6a i 6b do swz.
7. Przedmiot zamówienia jest finansowany na podstawie umowy o powierzenie Grantu nr UM.SZP.W-4925.2022-00/146/571, z dnia 22 września 2022 r., w ramach projektu grantowego Dostępność Plus dla zdrowia, realizowanego w ramach Działania 5.2, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, określonego we wniosku o dofinansowanie projektu nr POWR.05.02.00-00-0044/18, którego Beneficjentem jest Minister Zdrowia, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 120 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę na podstawie niżej wymienionych kryteriów oceny ofert:
Lp. Kryteria Waga Metoda oceny
1. Cena 60% Najniższa zaoferowana cena oferty
cena oferty badanej x 100 x 60%
2. Okres gwarancji jakości 20% Okres gwarancji jakości oferty badanej, z zastrzeżeniem postanowień zawartych w ust. 2 (max 60 m-cy)
Najdłuższy zaoferowany okres gwarancji jakości (max 60 m-cy) x 100 x 20%
3. Doświadczenie zawodowe osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego 20% Liczba punktów oferty badanej przyznanych
zgodnie z metodą określoną w ust. 3
20 x 100 x 20%
2. Zaoferowany okres gwarancji jakości musi być określony w miesiącach i nie może być krótszy niż 36 miesięcy, licząc od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego robót. Maksymalny okres gwarancji jakości podlegający punktacji wynosi 60 miesięcy.
3. Metoda oceny w kryterium „Doświadczenie zawodowe osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego”:
Osoba, która w niniejszym zamówieniu będzie pełnić funkcję Kierownika budowy, wskazana w wykazie osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego jako Kierownik budowy, posiada:
1) ≥ 5-letnie doświadczenie zawodowe – 20 pkt,
2) < 5-letnie doświadczenie zawodowe – 0 pkt.
Jako staż pracy uznaje się okres czasu od momentu uzyskania uprawnień.
4. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą łączną liczbę punktów według wzoru:
P = C + G+D
gdzie:
P – łączna liczba punktów,
C – punkty przyznane w kryterium „Cena”
G – punkty przyznane w kryterium „Okres gwarancji jakości”
D – punkty przyznane w kryterium „Doświadczenie zawodowe osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego”.
5. Wyniki obliczeń zaokrąglane będą do dwóch miejsc po przecinku wg powszechnie obowiązujących zasad matematycznych.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji jakości

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie zawodowe osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest:
1) Przebudowa łazienek oraz wymiana wykładziny podłogowej na korytarzu bud. C poz. -1 Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej, ul. Armii Krajowej 101, 43-316 Bielsko-Biała w formule „zaprojektuj-wybuduj” – Część 2.
2. Wykonanie robót budowlanych nastąpi na podstawie:
1) W zakresie Części 2:
a) Opisu przedmiotu zamówienia – Część 2 stanowiącego Załącznik Nr 2b do swz;
b) Programu Funkcjonalno-Użytkowego stanowiącego Załącznik Nr 2b.1 do swz;
c) projektowanych postanowień umowy stanowiących Załącznik Nr 6b do swz.
3. Wykonanie przedmiotu zamówienia będzie się odbywać na koszt i ryzyko Wykonawcy.
4. Budynki Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku –Białej podczas wykonywania wszystkich prac budowlanych będą użytkowane. W związku z powyższym Wykonawca jest zobowiązany do uzgadniania terminu i sposobu wykonania najbardziej uciążliwych prac z Zamawiającym. Ponadto Wykonawca jest zobowiązany do wykonania i organizacji robót w sposób umożliwiający dojście i dojazd do wejścia głównego Szpitala.
5. Wykonawca jest zobowiązany, aby wszystkie osoby wykonujące roboty budowlane niezbędne do realizacji zamówienia, były zatrudnione na podstawie umowy o pracę. Wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę nie dotyczy osób pełniących funkcję kierownika budowy, wskazanych w wykazie, o którym mowa w Rozdziale IX ust. 1 pkt 3 swz.
6. Sposób weryfikacji zatrudnienia osób, o których mowa w ust. 5 oraz uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełnienia przez Wykonawcę wymagań związanych z zatrudnianiem tych osób oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań, zostały określone projektowanych postanowieniach umowy stanowiących Załączniki Nr 6a i 6b do swz.
7. Przedmiot zamówienia jest finansowany na podstawie umowy o powierzenie Grantu nr UM.SZP.W-4925.2022-00/146/571, z dnia 22 września 2022 r., w ramach projektu grantowego Dostępność Plus dla zdrowia, realizowanego w ramach Działania 5.2, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, określonego we wniosku o dofinansowanie projektu nr POWR.05.02.00-00-0044/18, którego Beneficjentem jest Minister Zdrowia, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

4.2.6.) Główny kod CPV: 45215140-0 - Roboty budowlane w zakresie obiektów szpitalnych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45432111-5 - Kładzenie wykładzin elastycznych

71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 120 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę na podstawie niżej wymienionych kryteriów oceny ofert:
Lp. Kryteria Waga Metoda oceny
1. Cena 60% Najniższa zaoferowana cena oferty
cena oferty badanej x 100 x 60%
2. Okres gwarancji jakości 20% Okres gwarancji jakości oferty badanej, z zastrzeżeniem postanowień zawartych w ust. 2 (max 60 m-cy)
Najdłuższy zaoferowany okres gwarancji jakości (max 60 m-cy) x 100 x 20%
3. Doświadczenie zawodowe osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego 20% Liczba punktów oferty badanej przyznanych
zgodnie z metodą określoną w ust. 3
20 x 100 x 20%
2. Zaoferowany okres gwarancji jakości musi być określony w miesiącach i nie może być krótszy niż 36 miesięcy, licząc od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego robót. Maksymalny okres gwarancji jakości podlegający punktacji wynosi 60 miesięcy.
3. Metoda oceny w kryterium „Doświadczenie zawodowe osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego”:
Osoba, która w niniejszym zamówieniu będzie pełnić funkcję Kierownika budowy, wskazana w wykazie osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego jako Kierownik budowy, posiada:
1) ≥ 5-letnie doświadczenie zawodowe – 20 pkt,
2) < 5-letnie doświadczenie zawodowe – 0 pkt.
Jako staż pracy uznaje się okres czasu od momentu uzyskania uprawnień.
4. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą łączną liczbę punktów według wzoru:
P = C + G+D
gdzie:
P – łączna liczba punktów,
C – punkty przyznane w kryterium „Cena”
G – punkty przyznane w kryterium „Okres gwarancji jakości”
D – punkty przyznane w kryterium „Doświadczenie zawodowe osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego”.
5. Wyniki obliczeń zaokrąglane będą do dwóch miejsc po przecinku wg powszechnie obowiązujących zasad matematycznych.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji jakości

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie zawodowe osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące sytuacji ekonomicznej oraz zdolności technicznej i zawodowej, określone w ust. 2 - 3.
2. Określenie warunków dotyczących sytuacji ekonomicznej Wykonawcy – Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu, zostanie dokonana na podstawie analizy formalno-prawnej i merytorycznej podmiotowych środków dowodowych złożonych przez Wykonawcę, według formuły „spełnia – nie spełnia” w następujący sposób: Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej, jeżeli Wykonawca złoży:
1) w odniesieniu do Części 1 – dokumenty potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 1 000 000,00 złotych polskich.
2) w odniesieniu do Części 2 – dokumenty potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 500 000,00 złotych polskich.
3. Określenie warunków dotyczących zdolności technicznej i zawodowej - Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu, zostanie dokonana na podstawie analizy formalno-prawnej i merytorycznej podmiotowych środków dowodowych złożonych przez Wykonawcę, według formuły „spełnia – nie spełnia”, w następujący sposób: Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący zdolności technicznej i zawodowej, jeżeli:
1) nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, liczonym wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykaże:
a) w odniesieniu do Części 1 – należyte wykonanie jednej roboty budowlanej o wartości nie mniejszej niż 200.000,00 złotych polskich brutto, która obejmowała swym zakresem budowę lub przebudowę lub rozbudowę lub remont dróg lub placów lub chodników;
b) w odniesieniu do Części 2 – należyte wykonanie jednej roboty budowlanej o wartości nie mniejszej niż 150.000,00 złotych polskich brutto, która obejmowała swym zakresem budowę lub przebudowę lub rozbudowę lub remont budynku lub pomieszczeń.
2) w wykazie osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, wykaże, że dysponuje:
a) w odniesieniu do Części 1 – jedną osobą, która posiada uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej co najmniej w ograniczonym zakresie lub odpowiadające im równoważne uprawnienia, która będzie pełniła w niniejszym zamówieniu funkcję kierownika budowy;
b) w odniesieniu do Części 2 – jedną osobą, która posiada uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanych co najmniej w ograniczonym zakresie lub odpowiadające im równoważne uprawnienia, która będzie pełniła w niniejszym zamówieniu funkcję kierownika budowy.
4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w Rozdziale VIII ust. 2 pkt 1 swz, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego w Rozdziale VII ust. 1 swz.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) dokumenty potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia.
Dokumenty, o którym mowa powyżej muszą potwierdzać spełnianie warunku udziału w postępowaniu określonego przez Zamawiającego w swz Rozdziale VI ust. 2.
2) wykaz robót budowlanych wykonanych, nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, liczonym wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty.
Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych, wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami, wykaz, o którym mowa powyżej, dotyczy robót budowlanych, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.
Wykaz, o którym mowa powyżej musi potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego w swz Rozdziale VI ust. 3 pkt 1.
3) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowalnymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
Wykaz, o którym mowa powyżej musi potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego w swz Rozdziale VI ust. 3 pkt 2.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga składania przedmiotowych środków dowodowych

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Wykaz dokumentów stanowiących ofertę:
1) Wypełniony formularz ofertowy stanowiący kartę tytułową oferty, dostarczony Wykonawcom wraz z swz (Załącznik Nr 1 do swz),
2) Wypełniony Załącznik Nr 2a do swz (w odniesieniu do Części 1) i/lub wypełniony Załącznik Nr 2b do swz (w odniesieniu do Części 2), zawierający obliczenie oferowanej ceny realizacji zamówienia.
2. Wykaz oświadczeń i
dokumentów
złożonych wraz z ofertą:1. Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu w
zakresiewskazanym w Rozdziale VII swz ust. 1 i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
określonych w Rozdziale VI swz złożone na formularzu stanowiącym Załącznik Nr 3 do swz.a) w
przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w pkt 1, składa
każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw
wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z
Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.b) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w pkt 1, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby.2) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa powyżej, musi potwierdzać, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określać w szczególności:
a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
a) sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
b) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą.

3. Jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie
wynika z dokumentu rejestrowego – Wykonawca składa pełnomocnictwo lub inny dokumentpotwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy. Postanowienia pkt 3 stosuje się
odpowiednio do osoby działającej w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia publicznego oraz do osoby działającej w imieniu podmiotu
udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy pzp lub podwykonawcy
niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby na takich zasada

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w niżej wymienionych wysokościach w PLN:
Część 1 6 120,00
Część 2 3 930,00
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy pzp.
3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t. j. Dz. U. z 2020r. poz. 299 ze zm.).
4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy: PKO BP S.A. 54 1020 2528 0000 0102 0539 4954.
5. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w ust. 3 pkt 2–4, Wykonawca przekaże Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
6. Zamawiający dokona zwrotu wadium w przypadkach i na zasadach określonych w art. 98 ust. 1-5 ustawy pzp.
7. Zamawiający dokona zatrzymania wadium w przypadkach i na zasadach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. W przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Pełnomocnik Konsorcjum,
przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, przekaże Zamawiającemu kopię umowy regulującej
współpracę tych Wykonawców.
2. W przypadku wyboru oferty Wykonawcy działającego w formie spółki cywilnej, Wykonawca przed zawarciem umowy w
sprawie zamówienia publicznego, przekaże Zamawiającemu kopię umowy spółki cywilnej.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej
pod rygorem nieważności.
2. Strony dopuszczają możliwość zmiany postanowień Umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy w przypadkach
określonych w Projektowanych postanowieniach umowy (Zał. Nr 6a par.13; Zał. Nr 6b par.13).

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-14 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://hospital.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-14 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-15

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji:

Część 1 : Tak

Część 2 : Tak

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Dot. sekcji V. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 7
ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na
Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022r. poz. 835 ze zm.).
OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY1.Oferta oraz oświadczenie, o którym mowa w
swz w Rozdziale VIII ust. 2 pkt 1 musi być sporządzona w postaci elektronicznej w formatach
danych: .doc, .docx, .xlsx, .xls, .rtf, .odt. .pdf. i złożona, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej
tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci
elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.2.Treść oferty musi być
zgodna z wymaganiami Zamawiającego określonymi w swz.3.Do oferty oraz oświadczenia, o
którym mowa w swz w Rozdziale VIII ust. 2 pkt 1 należy dołączyć:1)zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o
którym mowa w swz w Rozdziale VIII ust. 2 pkt 2 (jeżeli dotyczy),2)pełnomocnictwo, o którym mowa w swz w
Rozdziale VIII ust. 2 pkt 3 (jeżeli dotyczy),3)dowody na odstąpienie od wykluczenia, o których
mowa w swz w Rozdziale VIII ust. 3 (jeżeli dotyczy).4.W przypadku gdy dokumenty elektroniczne stanowiące ofertę oraz oświadczenia i dokumenty złożone wraz z ofertą, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t. j. Dz. U. z 2022r. poz. 1233), Wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Zawiera tajemnicę przedsiębiorstwa”.5.W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Rozdziale
zastosowanie mają postanowienia Rozdziału X swz oraz przepisy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30
grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji
oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji
elektronicznej wpostępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z
2020 r. poz. 2452).dot. Sekcji VIII. pkt 8.3)1.Otwarcie ofert nastąpi poprzez odszyfrowanie ofert
przez Zamawiającego. 2.W przypadku awarii systemu teleinformatycznego, powodującej brak
możliwości otwarcia ofert w terminie określonym w Sekcji VIII. pkt 8.3), otwarcie ofert nastąpi
niezwłocznie po usunięciu awarii.3.Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na
stronie internetowej prowadzonego postępowania.FORMALNOŚCI, JAKIE MUSZĄ ZOSTAĆ
DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO1.W zawiadomieniu wysłanym do Wykonawcy, którego oferta
została wybrana jako oferta najkorzystniejsza, Zamawiający wyznaczy termin i miejsce zawarciaumowy.2.Zabezpieczenie
należytego wykonania umowy wnoszone w
pieniądzu,Wykonawca wpłaca się przelewem na rachunek bankowy: PKO BP S.A. 54 1020
2528 0000 0102 0539 4954.3.Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w formie
niepieniężnej winno być wniesione w oryginale w postaci elektronicznej na adres poczty
elektronicznej przetargi@hospital.com.pl lub za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23
listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (t. j. Dz. U. z 2022r. poz. 896 ze zm.),
osobiście lub za pośrednictwem posłańca do siedziby Zamawiającego tj. Szpital Wojewódzki w
Bielsku-Białej, Al. Armii Krajowej 101 43-316 Bielsko-Biała (III piętro, pokój 302).
4. Zamawiający nie przewiduje - patrz Rozdział XIX swz

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.