eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Janów › "Budowa budynku wielofunkcyjnego na potrzeby lokalnej społeczności wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Białousy"Ogłoszenie z dnia 2023-01-26


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
„Budowa budynku wielofunkcyjnego na potrzeby lokalnej
społeczności wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Białousy”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Janów

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 050659326

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Parkowa 3

1.5.2.) Miejscowość: Janów

1.5.3.) Kod pocztowy: 16-130

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL841 - Białostocki

1.5.7.) Numer telefonu: 48 85 7216288

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@janow.com.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.janow.com.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://janow.ezamawiajacy.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Budowa budynku wielofunkcyjnego na potrzeby lokalnej
społeczności wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Białousy”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-fcdf62aa-75fc-11ed-b4ea-f64d350121d2

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00062098

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-26

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00049908/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.5 Budowa budynku wielofunkcyjnego na potrzeby lokalnej społeczności wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Białousy

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00480385

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: B.271.9.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest „Budowa budynku wielofunkcyjnego na potrzeby lokalnej społeczności wraz z niezbędną
infrastrukturą techniczną w miejscowości Białousy”.
2. Zakres inwestycji obejmuje budowę wolnostojącego budynku usługowego spełniającego funkcję świetlicy wiejskiej
obsługującej potrzeby lokalnej społeczności z zakresu funkcyjno-społecznego wraz z towarzyszącą funkcją garażową osp i
niezbędną infrastrukturą techniczną. Przedmiotowy budynek będzie spełniać funkcję kulturalno-integracyjno- rekreacyjną
mieszkańcom wsi Białousy.
3. Szczegóły wykonania robót budowlanych.
1) w ramach wykonywanych robót Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszelkich robót związanych z wykonaniem
przedmiotu zamówienia wraz z robotami pośrednio lub bezpośrednio wynikającymi z zakresu prowadzonych prac. W
zakresie prowadzonych prac Wykonawca wykona wszelką konieczną dokumentację powykonawczą realizowanych robót;
2) w zakresie robót zabezpieczających Wykonawca wykona wszelkie czynności, nadzory branżowe, środki zabezpieczające
mienie, wyposażenie, prawa osób trzecich lub inwestora niezbędne do prawidłowego wykonania robót określonych
dokumentacją w przypadku gdyby mogły one ulec naruszeniu bądź uszkodzeniu na skutek działania Wykonawcy robót;
3) w zakresie robót odtworzeniowych i naprawczych, Wykonawca wykona wszelkie roboty związane z naprawami po
wykonywanych pracach i przywróceniem stanu sprzed realizacji prac.
4. Wykonawca uwzględni w ofercie koszty wynikające z zabezpieczenia terenu budowy.
5. Szczegółowy zakres zamówienia został opisany w dokumentacji projektowej oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i
Odbioru Robót Budowlanych stanowiącej Załącznik nr 1 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45113000-2 - Roboty na placu budowy

45223500-1 - Konstrukcje z betonu zbrojonego

45262310-7 - Zbrojenie

45262520-2 - Roboty murowe

45261100-5 - Wykonywanie konstrukcji dachowych

45261210-9 - Wykonywanie pokryć dachowych

45262300-4 - Betonowanie

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45410000-4 - Tynkowanie

45431000-7 - Kładzenie płytek

45442100-8 - Roboty malarskie

45443000-4 - Roboty elewacyjne

45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45112100-6 - Roboty w zakresie kopania rowów

45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45332200-5 - Roboty instalacyjne hydrauliczne

45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45332400-7 - Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych

45332300-6 - Roboty instalacyjne kanalizacyjne

45331210-1 - Instalowanie wentylacji

45321000-3 - Izolacja cieplna

45333000-0 - Roboty instalacyjne gazowe

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45231220-3 - Roboty budowlane w zakresie gazociągów

45231222-7 - Roboty w zakresie zbiorników gazu

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Podstawę prawną unieważnienia postępowania stanowi art. 255 pkt 3 ustawy Pzp., zgodnie z którym, zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty.

Uzasadnienie faktyczne:

Zamawiający na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę brutto
1 302 090,00 zł. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęło dziewięć ofert, których wartość przekroczyła kwotę jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia. Zamawiający, po zbadaniu swoich możliwości finansowych, uznał, iż nie może zwiększyć budżetu do ceny oferty z najniższą ceną.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 9

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 9

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1814123,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 3062700,00 PLN

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.