eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Ostrów Wielkopolski › Odbiór odpadów komunalnych niesegregowanych (zmieszanych) i zbieranych selektywnie.Ogłoszenie z dnia 2023-01-26


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Odbiór odpadów komunalnych niesegregowanych (zmieszanych) i zbieranych selektywnie.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

1.3.) Oddział zamawiającego: ODDZIAŁ W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 00001775600553

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Wysocka 1B

1.5.2.) Miejscowość: Ostrów Wielkopolski

1.5.3.) Kod pocztowy: 63-400

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL416 - Kaliski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zap_ostrow_wielkopolski@zus.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zus.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz zarządzane przez nie fundusze

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

ubezpieczenia społeczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Odbiór odpadów komunalnych niesegregowanych (zmieszanych) i zbieranych selektywnie.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5c5bc3a1-6eef-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00061932

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-26

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00414095/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.6 Odbiór odpadów komunalnych z obiektów Oddziału ZUS w Ostrowie Wielkopolskim

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://portal.smartpzp.pl/zus/public/postepowanie?postepowanie=37632457

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. Składanie, zmiana i wycofanie ofert - odbywa się wyłącznie przy użyciu Platformy zakupowej: https://portal.smartpzp.pl/zus .
2. Korespondencja pomiędzy zamawiającym a wykonawcami, w tym składanie oświadczeń, podmiotowych środków dowodowych oraz innych informacji lub dokumentów, przekazywanych w postępowaniu, za wyjątkiem określonych w SWZ (składanie, zmiana i wycofanie ofert oraz kontakt z Inspektorem Ochrony Danych) - odbywa się wyłącznie przy użyciu:
2.1. platformy zakupowej: https://portal.smartpzp.pl/zus ,
2.2. poczty elektronicznej: zap_ostrow_wielkopolski@zus.pl (adres poczty elektronicznej zamawiającego)
- zgodnie z wyborem nadawcy korespondencji.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wymagania techniczne i organizacyjne, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej, przekazywanej przy użyciu Platformy zakupowej, zostały opisane szczegółowo w Regulaminie SmartPZP, Instrukcji użytkownika SmartPZP oraz SWZ.
2. Sposób sporządzania oraz wymagania techniczne dla dokumentów elektronicznych określone zostały w:
2.1. pkt 4.5 SWZ oraz
2.2. rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy Pzp, zamawiający realizuje obowiązki informacyjne, o których mowa w art. 13 ust. 1-3 RODO, przez zamieszczenie wymaganych informacji w SWZ.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy Pzp, zamawiający realizuje obowiązki informacyjne, o których mowa w art. 13 ust. 1-3 RODO, przez zamieszczenie wymaganych informacji w SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 260000/271/9/2022-ZAP

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 151755,42 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 7

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zgodnie z SWZ zamieszczoną na stronie internetowej prowadzonego postępowania:
„2.1.4.1.1. „Część 1” zamówienia - odbiór odpadów komunalnych niesegregowanych (zmieszanych) i zbieranych selektywnie z nieruchomości zamawiającego, zlokalizowanych w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Wysockiej 1b oraz ul. Kościelnej 18, dalej „Część 1” zamówienia, (…)
2.1.4.2. w przypadku (…)
2.1.4.2.1. „Części 1” zamówienia - szczegółowy opis jej przedmiotu, zawiera pkt A załącznika nr 1 do załącznika nr 5 do SWZ, (…)
2.1.4.3.1. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90511000-2 - usługi wywozu odpadów,
2.1.4.3.2. wymagania w zakresie zatrudnienia osób są następujące: zgodnie z uregulowaniem zawartym w art. 95 ust. 1 ustawy Pzp, zamawiający wymaga przy realizacji zamówienia, przez cały okres realizacji zamówienia, zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę, osób wykonujących czynności, polegające na wywozie z nieruchomości zamawiającego odpadów komunalnych niesegregowanych (zmieszanych) i zbieranych selektywnie, które w ocenie zamawiającego polegają na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1510 ze zm.), dalej „Kodeks pracy”:
2.1.4.3.2.1. na podstawie stosunku pracy w pełnym wymiarze czasu pracy (pełny etat), w rozumieniu Kodeksu pracy,
2.1.4.3.2.2. za wynagrodzeniem o wysokości nie mniejszej, niż minimalne wynagrodzenie za pracę, ustalone na podstawie art. 6-7 ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 2207), dalej „ustawa o minimalnym wynagrodzeniu za pracę”.
2.1.4.3.3. szczegółowe określenie sposobu weryfikacji zatrudnienia osób, jak również uprawnień zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań związanych z zatrudnianiem osób oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań - zawiera załącznik nr 5 do SWZ, (…)
2.1.4.3.9. warunki realizacji zamówienia określone zostały szczegółowo w załączniku nr 5 do SWZ,”.

4.2.5.) Wartość części: 77111,36 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 90511000-2 - Usługi wywozu odpadów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zgodnie z SWZ zamieszczoną na stronie internetowej prowadzonego postępowania:
„7.2. Kryterium oceny ofert. (…) kryterium ceny (jedyne kryterium oceny ofert). (…)
7.3. Zasady oceny ofert zgodnie z ustalonym kryterium oceny ofert. (…)
7.3.1. ocenie w zakresie kryterium ceny podlegać będą wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu,
7.3.2. za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta z najniższą ceną,
7.3.3. jeżeli nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę,
7.3.4. wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą oferować cen wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach,
7.3.5. zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę w terminie związania ofertą,
7.3.6. jeżeli termin związania ofertą upłynął przed wyborem najkorzystniejszej oferty, zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę, do wyrażenia, w wyznaczonym przez zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty,
7.3.7. w przypadku braku zgody, o której mowa w pkt 7.3.6 SWZ, zamawiający zwraca się o wyrażenie takiej zgody do kolejnego wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania.”.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Wg kolejności

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.7.) Kolejność kryterium: 1

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zgodnie z SWZ zamieszczoną na stronie internetowej prowadzonego postępowania:
"2.1.4.1.2. „Część 2” zamówienia - odbiór odpadów komunalnych niesegregowanych (zmieszanych) i zbieranych selektywnie z nieruchomości zamawiającego, zlokalizowanej w Kaliszu przy ul. Konopnickiej 31, dalej „Część 2” zamówienia, (…)
2.1.4.2. w przypadku (…)
2.1.4.2.2. „Części 2” zamówienia - szczegółowy opis jej przedmiotu, zawiera pkt B załącznika nr 1 do załącznika nr 5 do SWZ, (…)
2.1.4.3.1. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90511000-2 - usługi wywozu odpadów,
2.1.4.3.2. wymagania w zakresie zatrudnienia osób są następujące: zgodnie z uregulowaniem zawartym w art. 95 ust. 1 ustawy Pzp, zamawiający wymaga przy realizacji zamówienia, przez cały okres realizacji zamówienia, zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę, osób wykonujących czynności, polegające na wywozie z nieruchomości zamawiającego odpadów komunalnych niesegregowanych (zmieszanych) i zbieranych selektywnie, które w ocenie zamawiającego polegają na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1510 ze zm.), dalej „Kodeks pracy”:
2.1.4.3.2.1. na podstawie stosunku pracy w pełnym wymiarze czasu pracy (pełny etat), w rozumieniu Kodeksu pracy,
2.1.4.3.2.2. za wynagrodzeniem o wysokości nie mniejszej, niż minimalne wynagrodzenie za pracę, ustalone na podstawie art. 6-7 ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 2207), dalej „ustawa o minimalnym wynagrodzeniu za pracę”.
2.1.4.3.3. szczegółowe określenie sposobu weryfikacji zatrudnienia osób, jak również uprawnień zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań związanych z zatrudnianiem osób oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań - zawiera załącznik nr 5 do SWZ, (…)
2.1.4.3.9. warunki realizacji zamówienia określone zostały szczegółowo w załączniku nr 5 do SWZ,”.

4.2.5.) Wartość części: 21428,28 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 90511000-2 - Usługi wywozu odpadów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zgodnie z SWZ zamieszczoną na stronie internetowej prowadzonego postępowania:
„7.2. Kryterium oceny ofert. (…) kryterium ceny (jedyne kryterium oceny ofert). (…)
7.3. Zasady oceny ofert zgodnie z ustalonym kryterium oceny ofert. (…)
7.3.1. ocenie w zakresie kryterium ceny podlegać będą wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu,
7.3.2. za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta z najniższą ceną,
7.3.3. jeżeli nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę,
7.3.4. wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą oferować cen wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach,
7.3.5. zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę w terminie związania ofertą,
7.3.6. jeżeli termin związania ofertą upłynął przed wyborem najkorzystniejszej oferty, zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę, do wyrażenia, w wyznaczonym przez zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty,
7.3.7. w przypadku braku zgody, o której mowa w pkt 7.3.6 SWZ, zamawiający zwraca się o wyrażenie takiej zgody do kolejnego wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania.”.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Wg kolejności

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.7.) Kolejność kryterium: 1

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zgodnie z SWZ zamieszczoną na stronie internetowej prowadzonego postępowania:
„2.1.4.1.3. „Część 3” zamówienia - odbiór odpadów komunalnych niesegregowanych (zmieszanych) i zbieranych selektywnie z nieruchomości zamawiającego, zlokalizowanej w Rawiczu przy ul. Mikołajewicza 18, dalej „Część 3” zamówienia, (…)
2.1.4.2. w przypadku (…)
2.1.4.2.3. „Części 3” zamówienia - szczegółowy opis jej przedmiotu, zawiera pkt C załącznika nr 1 do załącznika nr 5 do SWZ, (…)
2.1.4.3.1. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90511000-2 - usługi wywozu odpadów,
2.1.4.3.2. wymagania w zakresie zatrudnienia osób są następujące: zgodnie z uregulowaniem zawartym w art. 95 ust. 1 ustawy Pzp, zamawiający wymaga przy realizacji zamówienia, przez cały okres realizacji zamówienia, zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę, osób wykonujących czynności, polegające na wywozie z nieruchomości zamawiającego odpadów komunalnych niesegregowanych (zmieszanych) i zbieranych selektywnie, które w ocenie zamawiającego polegają na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1510 ze zm.), dalej „Kodeks pracy”:
2.1.4.3.2.1. na podstawie stosunku pracy w pełnym wymiarze czasu pracy (pełny etat), w rozumieniu Kodeksu pracy,
2.1.4.3.2.2. za wynagrodzeniem o wysokości nie mniejszej, niż minimalne wynagrodzenie za pracę, ustalone na podstawie art. 6-7 ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 2207), dalej „ustawa o minimalnym wynagrodzeniu za pracę”.
2.1.4.3.3. szczegółowe określenie sposobu weryfikacji zatrudnienia osób, jak również uprawnień zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań związanych z zatrudnianiem osób oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań - zawiera załącznik nr 5 do SWZ, (…)
2.1.4.3.9. warunki realizacji zamówienia określone zostały szczegółowo w załączniku nr 5 do SWZ,”.

4.2.5.) Wartość części: 19434,22 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 90511000-2 - Usługi wywozu odpadów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zgodnie z SWZ zamieszczoną na stronie internetowej prowadzonego postępowania:
„7.2. Kryterium oceny ofert. (…) kryterium ceny (jedyne kryterium oceny ofert). (…)
7.3. Zasady oceny ofert zgodnie z ustalonym kryterium oceny ofert. (…)
7.3.1. ocenie w zakresie kryterium ceny podlegać będą wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu,
7.3.2. za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta z najniższą ceną,
7.3.3. jeżeli nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę,
7.3.4. wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą oferować cen wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach,
7.3.5. zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę w terminie związania ofertą,
7.3.6. jeżeli termin związania ofertą upłynął przed wyborem najkorzystniejszej oferty, zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę, do wyrażenia, w wyznaczonym przez zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty,
7.3.7. w przypadku braku zgody, o której mowa w pkt 7.3.6 SWZ, zamawiający zwraca się o wyrażenie takiej zgody do kolejnego wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania.”.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Wg kolejności

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.7.) Kolejność kryterium: 1

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zgodnie z SWZ zamieszczoną na stronie internetowej prowadzonego postępowania:
„2.1.4.1.4. „Część 4” zamówienia - odbiór odpadów komunalnych niesegregowanych (zmieszanych) i zbieranych selektywnie z nieruchomości zamawiającego, zlokalizowanej w Lesznie przy al. Krasińskiego 36, dalej „Część 4” zamówienia, (…)
2.1.4.2. w przypadku (…)
2.1.4.2.4. „Części 4” zamówienia - szczegółowy opis jej przedmiotu, zawiera pkt D załącznika nr 1 do załącznika nr 5 do SWZ, (…)
2.1.4.3.1. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90511000-2 - usługi wywozu odpadów,
2.1.4.3.2. wymagania w zakresie zatrudnienia osób są następujące: zgodnie z uregulowaniem zawartym w art. 95 ust. 1 ustawy Pzp, zamawiający wymaga przy realizacji zamówienia, przez cały okres realizacji zamówienia, zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę, osób wykonujących czynności, polegające na wywozie z nieruchomości zamawiającego odpadów komunalnych niesegregowanych (zmieszanych) i zbieranych selektywnie, które w ocenie zamawiającego polegają na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1510 ze zm.), dalej „Kodeks pracy”:
2.1.4.3.2.1. na podstawie stosunku pracy w pełnym wymiarze czasu pracy (pełny etat), w rozumieniu Kodeksu pracy,
2.1.4.3.2.2. za wynagrodzeniem o wysokości nie mniejszej, niż minimalne wynagrodzenie za pracę, ustalone na podstawie art. 6-7 ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 2207), dalej „ustawa o minimalnym wynagrodzeniu za pracę”.
2.1.4.3.3. szczegółowe określenie sposobu weryfikacji zatrudnienia osób, jak również uprawnień zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań związanych z zatrudnianiem osób oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań - zawiera załącznik nr 5 do SWZ, (…)
2.1.4.3.9. warunki realizacji zamówienia określone zostały szczegółowo w załączniku nr 5 do SWZ,”.

4.2.5.) Wartość części: 11166,06 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 90511000-2 - Usługi wywozu odpadów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zgodnie z SWZ zamieszczoną na stronie internetowej prowadzonego postępowania:
„7.2. Kryterium oceny ofert. (…) kryterium ceny (jedyne kryterium oceny ofert). (…)
7.3. Zasady oceny ofert zgodnie z ustalonym kryterium oceny ofert. (…)
7.3.1. ocenie w zakresie kryterium ceny podlegać będą wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu,
7.3.2. za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta z najniższą ceną,
7.3.3. jeżeli nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę,
7.3.4. wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą oferować cen wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach,
7.3.5. zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę w terminie związania ofertą,
7.3.6. jeżeli termin związania ofertą upłynął przed wyborem najkorzystniejszej oferty, zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę, do wyrażenia, w wyznaczonym przez zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty,
7.3.7. w przypadku braku zgody, o której mowa w pkt 7.3.6 SWZ, zamawiający zwraca się o wyrażenie takiej zgody do kolejnego wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania.”.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Wg kolejności

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.7.) Kolejność kryterium: 1

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zgodnie z SWZ zamieszczoną na stronie internetowej prowadzonego postępowania:
„2.1.4.1.5. „Część 5” zamówienia - odbiór odpadów komunalnych niesegregowanych (zmieszanych) i zbieranych selektywnie z nieruchomości zamawiającego, zlokalizowanej w Kościanie przy ul. Kaźmierczaka 31, dalej „Część 5” zamówienia, (…)
2.1.4.2. w przypadku (…)
2.1.4.2.5. „Części 5” zamówienia - szczegółowy opis jej przedmiotu, zawiera pkt E załącznika nr 1 do załącznika nr 5 do SWZ, (…)
2.1.4.3.1. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90511000-2 - usługi wywozu odpadów,
2.1.4.3.2. wymagania w zakresie zatrudnienia osób są następujące: zgodnie z uregulowaniem zawartym w art. 95 ust. 1 ustawy Pzp, zamawiający wymaga przy realizacji zamówienia, przez cały okres realizacji zamówienia, zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę, osób wykonujących czynności, polegające na wywozie z nieruchomości zamawiającego odpadów komunalnych niesegregowanych (zmieszanych) i zbieranych selektywnie, które w ocenie zamawiającego polegają na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1510 ze zm.), dalej „Kodeks pracy”:
2.1.4.3.2.1. na podstawie stosunku pracy w pełnym wymiarze czasu pracy (pełny etat), w rozumieniu Kodeksu pracy,
2.1.4.3.2.2. za wynagrodzeniem o wysokości nie mniejszej, niż minimalne wynagrodzenie za pracę, ustalone na podstawie art. 6-7 ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 2207), dalej „ustawa o minimalnym wynagrodzeniu za pracę”.
2.1.4.3.3. szczegółowe określenie sposobu weryfikacji zatrudnienia osób, jak również uprawnień zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań związanych z zatrudnianiem osób oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań - zawiera załącznik nr 5 do SWZ, (…)
2.1.4.3.9. warunki realizacji zamówienia określone zostały szczegółowo w załączniku nr 5 do SWZ,”.

4.2.5.) Wartość części: 8450,72 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 90511000-2 - Usługi wywozu odpadów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zgodnie z SWZ zamieszczoną na stronie internetowej prowadzonego postępowania:
„7.2. Kryterium oceny ofert. (…) kryterium ceny (jedyne kryterium oceny ofert). (…)
7.3. Zasady oceny ofert zgodnie z ustalonym kryterium oceny ofert. (…)
7.3.1. ocenie w zakresie kryterium ceny podlegać będą wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu,
7.3.2. za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta z najniższą ceną,
7.3.3. jeżeli nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę,
7.3.4. wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą oferować cen wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach,
7.3.5. zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę w terminie związania ofertą,
7.3.6. jeżeli termin związania ofertą upłynął przed wyborem najkorzystniejszej oferty, zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę, do wyrażenia, w wyznaczonym przez zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty,
7.3.7. w przypadku braku zgody, o której mowa w pkt 7.3.6 SWZ, zamawiający zwraca się o wyrażenie takiej zgody do kolejnego wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania.”.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Wg kolejności

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.7.) Kolejność kryterium: 1

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 6

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zgodnie z SWZ zamieszczoną na stronie internetowej prowadzonego postępowania:
„2.1.4.1.6. „Część 6” zamówienia - odbiór odpadów komunalnych niesegregowanych (zmieszanych) i zbieranych selektywnie z nieruchomości zamawiającego, zlokalizowanej w Gostyniu przy ul. Nowe Wrota 10, dalej „Część 6” zamówienia, (…)
2.1.4.2. w przypadku (…)
2.1.4.2.6. „Części 6” zamówienia - szczegółowy opis jej przedmiotu, zawiera pkt F załącznika nr 1 do załącznika nr 5 do SWZ, (…)
2.1.4.3.1. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90511000-2 - usługi wywozu odpadów,
2.1.4.3.2. wymagania w zakresie zatrudnienia osób są następujące: zgodnie z uregulowaniem zawartym w art. 95 ust. 1 ustawy Pzp, zamawiający wymaga przy realizacji zamówienia, przez cały okres realizacji zamówienia, zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę, osób wykonujących czynności, polegające na wywozie z nieruchomości zamawiającego odpadów komunalnych niesegregowanych (zmieszanych) i zbieranych selektywnie, które w ocenie zamawiającego polegają na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1510 ze zm.), dalej „Kodeks pracy”:
2.1.4.3.2.1. na podstawie stosunku pracy w pełnym wymiarze czasu pracy (pełny etat), w rozumieniu Kodeksu pracy,
2.1.4.3.2.2. za wynagrodzeniem o wysokości nie mniejszej, niż minimalne wynagrodzenie za pracę, ustalone na podstawie art. 6-7 ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 2207), dalej „ustawa o minimalnym wynagrodzeniu za pracę”.
2.1.4.3.3. szczegółowe określenie sposobu weryfikacji zatrudnienia osób, jak również uprawnień zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań związanych z zatrudnianiem osób oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań - zawiera załącznik nr 5 do SWZ, (…)
2.1.4.3.9. warunki realizacji zamówienia określone zostały szczegółowo w załączniku nr 5 do SWZ,”.

4.2.5.) Wartość części: 6364,33 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 90511000-2 - Usługi wywozu odpadów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zgodnie z SWZ zamieszczoną na stronie internetowej prowadzonego postępowania:
„7.2. Kryterium oceny ofert. (…) kryterium ceny (jedyne kryterium oceny ofert). (…)
7.3. Zasady oceny ofert zgodnie z ustalonym kryterium oceny ofert. (…)
7.3.1. ocenie w zakresie kryterium ceny podlegać będą wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu,
7.3.2. za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta z najniższą ceną,
7.3.3. jeżeli nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę,
7.3.4. wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą oferować cen wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach,
7.3.5. zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę w terminie związania ofertą,
7.3.6. jeżeli termin związania ofertą upłynął przed wyborem najkorzystniejszej oferty, zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę, do wyrażenia, w wyznaczonym przez zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty,
7.3.7. w przypadku braku zgody, o której mowa w pkt 7.3.6 SWZ, zamawiający zwraca się o wyrażenie takiej zgody do kolejnego wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania.”.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Wg kolejności

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.7.) Kolejność kryterium: 1

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 7

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zgodnie z SWZ zamieszczoną na stronie internetowej prowadzonego postępowania:
„2.1.4.1.7. „Część 7” zamówienia - odbiór odpadów komunalnych niesegregowanych (zmieszanych) i zbieranych selektywnie z nieruchomości zamawiającego, zlokalizowanej w Pleszewie przy ul. Ogrodowej 3a, dalej „Część 7” zamówienia,
2.1.4.2. w przypadku (…)
2.1.4.2.7. „Części 7” zamówienia - szczegółowy opis jej przedmiotu, zawiera pkt G załącznika nr 1 do załącznika nr 5 do SWZ, (…)
2.1.4.3.1. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90511000-2 - usługi wywozu odpadów,
2.1.4.3.2. wymagania w zakresie zatrudnienia osób są następujące: zgodnie z uregulowaniem zawartym w art. 95 ust. 1 ustawy Pzp, zamawiający wymaga przy realizacji zamówienia, przez cały okres realizacji zamówienia, zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę, osób wykonujących czynności, polegające na wywozie z nieruchomości zamawiającego odpadów komunalnych niesegregowanych (zmieszanych) i zbieranych selektywnie, które w ocenie zamawiającego polegają na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1510 ze zm.), dalej „Kodeks pracy”:
2.1.4.3.2.1. na podstawie stosunku pracy w pełnym wymiarze czasu pracy (pełny etat), w rozumieniu Kodeksu pracy,
2.1.4.3.2.2. za wynagrodzeniem o wysokości nie mniejszej, niż minimalne wynagrodzenie za pracę, ustalone na podstawie art. 6-7 ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 2207), dalej „ustawa o minimalnym wynagrodzeniu za pracę”.
2.1.4.3.3. szczegółowe określenie sposobu weryfikacji zatrudnienia osób, jak również uprawnień zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań związanych z zatrudnianiem osób oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań - zawiera załącznik nr 5 do SWZ, (…)
2.1.4.3.9. warunki realizacji zamówienia określone zostały szczegółowo w załączniku nr 5 do SWZ,”.

4.2.5.) Wartość części: 7800,44 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 90511000-2 - Usługi wywozu odpadów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zgodnie z SWZ zamieszczoną na stronie internetowej prowadzonego postępowania:
„7.2. Kryterium oceny ofert. (…) kryterium ceny (jedyne kryterium oceny ofert). (…)
7.3. Zasady oceny ofert zgodnie z ustalonym kryterium oceny ofert. (…)
7.3.1. ocenie w zakresie kryterium ceny podlegać będą wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu,
7.3.2. za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta z najniższą ceną,
7.3.3. jeżeli nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę,
7.3.4. wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą oferować cen wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach,
7.3.5. zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę w terminie związania ofertą,
7.3.6. jeżeli termin związania ofertą upłynął przed wyborem najkorzystniejszej oferty, zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę, do wyrażenia, w wyznaczonym przez zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty,
7.3.7. w przypadku braku zgody, o której mowa w pkt 7.3.6 SWZ, zamawiający zwraca się o wyrażenie takiej zgody do kolejnego wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania.”.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Wg kolejności

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.7.) Kolejność kryterium: 1

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zgodnie z SWZ zamieszczoną na stronie internetowej prowadzonego postępowania:
"4.1.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu, dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej.
Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca udowodni, że posiada:
4.1.1.1. wpis do rejestru działalności regulowanej, o którym mowa w art. 9b ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2519), uprawniający go do prowadzenia działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, w zakresie objętym przedmiotem zamówienia:
4.1.1.1.1. na terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego, jeżeli składa ofertę w zakresie „Części 1” zamówienia,
4.1.1.1.2. na terenie miasta Kalisza, jeżeli składa ofertę w zakresie „Części 2” zamówienia,
4.1.1.1.3. na terenie miasta Rawicza, jeżeli składa ofertę w zakresie „Części 3” zamówienia,
4.1.1.1.4. na terenie miasta Leszna, jeżeli składa ofertę w zakresie „Części 4” zamówienia,
4.1.1.1.5. na terenie miasta Kościana, jeżeli składa ofertę w zakresie „Części 5” zamówienia,
4.1.1.1.6. na terenie miasta Gostynia, jeżeli składa ofertę w zakresie „Części 6” zamówienia,
4.1.1.1.7. na terenie miasta Pleszewa, jeżeli składa ofertę w zakresie „Części 7” zamówienia, oraz
4.1.1.2. wpis do rejestru podmiotów, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 699 ze zm.), uprawniający go do prowadzenia działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, w zakresie objętym przedmiotem zamówienia:
4.1.1.2.1. na terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego, jeżeli składa ofertę w zakresie „Części 1” zamówienia,
4.1.1.2.2. na terenie miasta Kalisza, jeżeli składa ofertę w zakresie „Części 2” zamówienia,
4.1.1.2.3. na terenie miasta Rawicza, jeżeli składa ofertę w zakresie „Części 3” zamówienia,
4.1.1.2.4. na terenie miasta Leszna, jeżeli składa ofertę w zakresie „Części 4” zamówienia,
4.1.1.2.5. na terenie miasta Kościana, jeżeli składa ofertę w zakresie „Części 5” zamówienia,
4.1.1.2.6. na terenie miasta Gostynia, jeżeli składa ofertę w zakresie „Części 6” zamówienia,
4.1.1.2.7. na terenie miasta Pleszewa, jeżeli składa ofertę w zakresie „Części 7” zamówienia,
Uwaga nr 1: warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.
Uwaga nr 2: w przypadku, o którym mowa powyżej (uwaga nr 1), wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, sporządzone zgodnie z wzorem, stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ.".

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zgodnie z SWZ zamieszczoną na stronie internetowej prowadzonego postępowania:
"4.4.2. Wymagane podmiotowe środki dowodowe składane na wezwanie zamawiającego.
4.4.2.1. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych środków
dowodowych: (...)
4.4.2.1.2. w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu:
4.4.2.1.2.1. oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, sporządzonego zgodnie z wzorem, stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ,
4.4.2.1.2.2. w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, sporządzone zgodnie z wzorem, stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ, składa każdy z wykonawców,".

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zgodnie z SWZ zamieszczoną na stronie internetowej prowadzonego postępowania:
"4.4.1. Wymagane (...) podmiotowe środki dowodowe (...) składane wraz z ofertą. (...)
4.4.1.3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców: wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, sporządzone zgodnie z wzorem, stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ." (...)
4.4.2. Wymagane podmiotowe środki dowodowe składane na wezwanie zamawiającego.
4.4.2.1. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych środków dowodowych:
4.4.2.1.1. w celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunku udziału w postępowaniu dotyczącego uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej:
4.4.2.1.1.1. wpisu do rejestru działalności regulowanej, o którym mowa w art. 9b ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2519), uprawniającego go do prowadzenia działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, w zakresie objętym przedmiotem zamówienia:
4.4.2.1.1.1.1. na terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego, jeżeli złożył ofertę w zakresie „Części 1” zamówienia,
4.4.2.1.1.1.2. na terenie miasta Kalisza, jeżeli złożył ofertę w zakresie „Części 2” zamówienia,
4.4.2.1.1.1.3. na terenie miasta Rawicza, jeżeli złożył składa ofertę w zakresie „Części 3” zamówienia,
4.4.2.1.1.1.4. na terenie miasta Leszna, jeżeli złożył ofertę w zakresie „Części 4” zamówienia,
4.4.2.1.1.1.5. na terenie miasta Kościana, jeżeli złożył ofertę w zakresie „Części 5” zamówienia,
4.4.2.1.1.1.6. na terenie miasta Gostynia, jeżeli złożył ofertę w zakresie „Części 6” zamówienia,
4.4.2.1.1.1.7. na terenie miasta Pleszewa, jeżeli złożył ofertę w zakresie „Części 7” zamówienia,
4.4.2.1.1.2. wpisu do rejestru podmiotów, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (test jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 699 ze zm.), uprawniającego go do prowadzenia działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, w zakresie objętym przedmiotem zamówienia:
4.4.2.1.1.2.1. na terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego, jeżeli złożył ofertę w zakresie „Części 1” zamówienia,
4.4.2.1.1.2.2. na terenie miasta Kalisza, jeżeli złożył ofertę w zakresie „Części 2” zamówienia,
4.4.2.1.1.2.3. na terenie miasta Rawicza, jeżeli złożył składa ofertę w zakresie „Części 3” zamówienia,
4.4.2.1.1.2.4. na terenie miasta Leszna, jeżeli złożył ofertę w zakresie „Części 4” zamówienia,
4.4.2.1.1.2.5. na terenie miasta Kościana, jeżeli złożył ofertę w zakresie „Części 5” zamówienia,
4.4.2.1.1.2.6. na terenie miasta Gostynia, jeżeli złożył ofertę w zakresie „Części 6” zamówienia,
4.4.2.1.1.2.7. na terenie miasta Pleszewa, jeżeli złożył ofertę w zakresie „Części 7” zamówienia.".

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Zgodnie z SWZ zamieszczoną na stronie internetowej prowadzonego postępowania:
"4.4.1. Wymagane oświadczenia (...) oraz inne dokumenty składane wraz z ofertą.
4.4.1.1. Do oferty wykonawca dołącza, aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie wskazanym przez zamawiającego w załączniku nr 2 do SWZ. Oświadczenie, o którym mowa, stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.
4.4.1.2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, składa wraz z ofertą każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. (...)
4.4.1.4. Dokumenty potwierdzające umocowanie.
4.4.1.4.1. W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, zamawiający żąda od wykonawcy, złożenia wraz z ofertą, odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru.
4.4.1.4.2. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w pkt 4.4.1.4.1 SWZ, jeżeli zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.
4.4.1.4.3. Jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w pkt 4.4.1.4.1 SWZ, zamawiający żąda od wykonawcy, złożenia wraz z ofertą, pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania wykonawcy.
4.4.1.4.4. Pkt 4.4.1.4.3 SWZ stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.
4.4.1.4.5. W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności dokumentów, o których mowa w pkt 4.4.1.4.1 SWZ, pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający może żądać od wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski pobranych samodzielnie przez zamawiającego dokumentów. (...)
4.3.1. W skład kompletnej oferty wraz z załącznikami, wchodzą co najmniej:
4.3.1.1. oferta, którą stanowi wypełniony formularz ofertowy, sporządzony zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ,
4.3.1.2. załączniki do oferty, które stanowią: oświadczenia, podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty składane wraz z ofertą, wskazane w pkt 4.4.1 SWZ.".

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Zgodnie z SWZ zamieszczoną na stronie internetowej prowadzonego postępowania:
"1.9.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W przypadku, o którym mowa:
1.9.1.1. wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,
1.9.1.2. przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
1.9.2. Zamawiający wyjaśnia, że wspólnicy w spółce cywilnej, o której mowa w art. 860-875 Kodeksu cywilnego, są wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia (potocznie: „konsorcjum”). (...)
4.1.1. (...) Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca udowodni, że posiada:
4.1.1.1. wpis do rejestru działalności regulowanej, o którym mowa w art. 9b ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2519), uprawniający go do prowadzenia działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, w zakresie objętym przedmiotem zamówienia: (...) oraz
4.1.1.2. wpis do rejestru podmiotów, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 699 ze zm.), uprawniający go do prowadzenia działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, w zakresie objętym przedmiotem zamówienia: (...)
Uwaga nr 1: warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.
Uwaga nr 2: w przypadku, o którym mowa powyżej (uwaga nr 1), wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, sporządzone zgodnie z wzorem, stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ. (...)
4.4.1.2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, składa wraz z ofertą każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. (...)
4.4.1.3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców: wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, sporządzone zgodnie z wzorem, stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ. (...)
4.4.1.4.3. Jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w pkt 4.4.1.4.1 SWZ, zamawiający żąda od wykonawcy, złożenia wraz z ofertą, pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania wykonawcy.
4.4.1.4.4. Pkt 4.4.1.4.3 SWZ stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego. (...)
4.4.2.1.2.2. w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, sporządzone zgodnie z wzorem, stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ, składa każdy z wykonawców,".

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z SWZ zamieszczoną na stronie internetowej prowadzonego postępowania:
"10.1. Projektowane postanowienia umów, w zakresie: „Części 1”, „Części 2”, „Części 3”, „Części 4”, „Części 5”, „Części 6” i „Części 7” - zamówienia, stanowią Załącznik nr 5 do SWZ. (...)
10.3. Zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, przewiduje się, że w zakresie: „Części 1”, „Części 2”, „Części 3”, „Części 4”, „Części 5”, „Części 6” i „Części 7” - zamówienia, umowy mogą ulec zmianie:
10.3.1. w zakresie dotyczącym wynagrodzenia należnego wykonawcy:
10.3.1.1. w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług, jeżeli zmiany te nie będą miały wpływu na koszty wykonania umowy przez wykonawcę,
10.3.1.2. zgodnie z art. 439 i 436 pkt 4 lit. b tiret pierwszy ustawy Pzp - w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty („koszty osobowe” i/lub „koszty rzeczowe”) wykonania umowy przez wykonawcę,
10.3.1.3. zgodnie z art. 439 i 436 pkt 4 lit. b tiret pierwszy ustawy Pzp - w przypadku zmiany stawki podatku akcyzowego, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty („koszty osobowe” i/lub „koszty rzeczowe”) wykonania umowy przez wykonawcę,
10.3.1.4. zgodnie z art. 439 i 436 pkt 4 lit. b tiret od drugiego do czwartego ustawy Pzp - w przypadku zmiany:
10.3.1.4.1. wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
10.3.1.4.2. zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne,
10.3.1.4.3. zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 46)
- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty („koszty osobowe”) wykonania umowy przez wykonawcę,
10.3.1.5. zgodnie z art. 439 ustawy Pzp - w przypadku zmiany kosztów (ceny) materiałów i kosztów innych, niż koszty osobowe i koszt (cena) materiałów („koszty rzeczowe”),
10.3.2. w zakresie określonym ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 2095 ze zm.).".

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-03 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://portal.smartpzp.pl/zus

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-03 09:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-03

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Zgodnie z SWZ zamieszczoną na stronie internetowej prowadzonego postępowania:
"4.2.1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie:
4.2.1.1. art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 1 i 4 ustawy Pzp,
4.2.1.2. art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę.".
2. Znaczenie pojęć użytych w ogłoszeniu:
2.1. „ustawa Pzp” - ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.),
2.2. „SWZ” - Specyfikacja warunków zamówienia wraz z załącznikami, stanowiącymi jej integralną część,
2.3. „wykonawca” - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która oferuje na rynku wykonanie robót budowlanych lub obiektu budowlanego, dostawę produktów lub świadczenie usług lub ubiega się o udzielenie zamówienia, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego,
2.4. „Platforma zakupowa” - narzędzie do komunikacji między zamawiającym a wykonawcami, umożliwiające realizację procesu związanego z udzielaniem zamówień publicznych przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z art. 61 ust. 1 ustawy Pzp, służące w szczególności do składania ofert oraz przekazywania informacji i dokumentów lub oświadczeń, znajdujące się na stronie internetowej: https://portal.smartpzp.pl/zus ,
2.5. „Instrukcja użytkownika SmartPZP” - „Instrukcja użytkownika Wykonawcy SmartPZP Portal e-Usług”, dostępna na stronie internetowej https://portal.smartpzp.pl/zus , w zakładce „e-learning” (opis odsyłacza: „Instrukcja obsługi Portalu e-Usług SmartPZP”),
2.6. „Regulamin Smart PZP” - „Regulamin korzystania z Portalu e-Usług SmartPZP”, dostępny na stronie internetowej https://portal.smartpzp.pl/zus , w zakładce „e-learning” (opis odsyłacza: „Regulamin Portalu e-Usług”),
2.7. „RODO” - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016, str. 1, ze zm.),
2.8. „ustawa o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę” - ustawa z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2023 r. poz. 129).
3. Pozostałe informacje zawiera SWZ, zamieszczona na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.