eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Rogów › Sukcesywna dostawa żywności do Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Rogowie w roku 2023Ogłoszenie z dnia 2023-01-26

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Sukcesywna dostawa żywności do Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Rogowie w roku 2023

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rogowie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 522490595

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Szkolna 2

1.5.2.) Miejscowość: Rogów

1.5.3.) Kod pocztowy: 44-362

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL227 - Rybnicki

1.5.7.) Numer telefonu: (32)4512555

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sprogow@gorzyce.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.sprogow.gorzyce.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Sukcesywna dostawa żywności do Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Rogowie w roku 2023

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3d0bfa59-9d6b-11ed-b4ea-f64d350121d2

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00061656

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-26

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00058180/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.2 Sukcesywna dostawa żywności do Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Rogowie w roku 2023

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-3d0bfa59-9d6b-11ed-b4ea-f64d350121d2

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: ezamówienia.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: oferta a także oświadczenia i załączniki składa się w oryginale , pod rygorem nieważności w formie elektronicznej opatrzonej podpisem kwalifikowanym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym .

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. EU L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej "RODO", informuję, że:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor ZSP w Rogowie
2) inspektorem ochrony danych osobowych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rogowie jest Pan Marek Woźniak (kontakt do inspektora: e-mail: wozniakmarek@op.pl);
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.
„Sukcesywna dostawa żywności dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rogowie w roku 2023 prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego.
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2022, poz. 1710 ze zm.);
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp,
związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO
8) posiada Pani/Pan:
6. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
7. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
8. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**;
9. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9)nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
10. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
11. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 2023/BZP00058180/02/P

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 205694,00 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 10

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

PIECZYWO- chrupiące, świeże niegumiaste,

4.2.6.) Główny kod CPV: 15810000-9 - Pieczywo, świeże wyroby piekarskie i ciastkarskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

4. Zamawiający informuje, że przy dostawie artykułów będących przedmiotem zamówienia stosuje prawo opcji a tzn., że podane ilości są wartościami max. które należy wycenić w ofercie cenowej. Zamawiający będzie zamawiał artykuły w miarę potrzeb a gwarantowana ilość artykułów to 70% artykułów wymienionych w załączniku nr 2 Formularzu Asortymentowo- cenowym. Pozostałą część zamówienia Zamawiający zrealizuje zgodnie z zapotrzebowaniem.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-02-01 do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagą:
Łączna cena oferty brutto – 60 pkt = 60 %
Czas konieczny na wymianę wadliwego towaru lub o obniżonej jakości oraz na uzupełnienie braków – 40 pkt. = 40%
LP= A+B gdzie:
Kryterium
Waga %
A
Cena
60%
B
Czas wymiany wadliwego towaru lub o obniżonej jakości oraz na uzupełnienie braków
40%
LP
Razem
100%

2. Ocena w zakresie kryterium będzie dokonywana na podstawie ilości punktów otrzymanych przy zastosowaniu następującego wzoru:

Przy ocenie kryterium „Cena” zostanie wykorzystany wzór:
Cena najniższa z ważnych ofert
A = -------------------------------------------- x60
Cena oferty ocenianej

A - liczba otrzymanych punktów
Maksymalna ilość punktów, jaką może uzyskać oferta w kryterium „Cena” wynosi 60.
3. Ocena kryterium „Czas wymiany wadliwego (lub o obniżonej jakości) towaru lub uzupełnienia braków”
Punkty zostaną przyznane w następujący sposób:
40 pkt. - do 2 godzin włącznie
30 pkt. - od 2 do 3,5 godzin włącznie
20 pkt. - od 3,5 do 5 godzin włącznie
10 pkt. - od 5 do 7 godzin włącznie
0 pkt. - powyżej 7 godzin
Oferta zostanie odrzucona w przypadku gdy czas wymiany wadliwego (lub o obniżonej jakości) towaru lub uzupełnienia braków nie zostanie wskazany lub wskazana liczba godzin będzie większa od 7 godzin.
Maksymalna ilość punktów, jaką może uzyskać oferta w kryterium „Czas wymiany wadliwego (lub o obniżonej jakości) towaru lub uzupełnienia braków” wynosi 40.
Oferty oceniane będą punktowo. Maksymalną ilość punktów, jaką może osiągnąć oferta wynosi 100.
W trakcie oceny ofert kolejno rozpatrywanym i ocenianym ofertom przyznawane będą punkty według następującej zasady:
CN / CO x 60 + ilość pkt. związana z czasem wymiany wadliwego (lub o obniżonej jakości) towaru lub uzupełnienia braków = ............... punktów
Wyjaśnienia : CN -cena oferty najniższej CO -cena oferty badanej
Ocenie punktowej będą podlegać wyłącznie oferty uznane za ważne i nie podlegające odrzuceniu.

Oferty w każdej części będą oceniane wg w/w kryterium:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: czas wymiany wadliwego produktu

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

WODA ŹRÓDLANA- woda w dużych 18,9 l butelkach o niskim stopniu zmineralizowania (poniżej 500mg/l) wraz z bezpłatnym udostępnieniem i użytkowaniem estetycznego i nowoczesnego urządzenia dozującego (dystrybutora) zapewniającego minimum wodę o temperaturze pokojowej.

4.2.6.) Główny kod CPV: 41100000-0 - Woda naturalna

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

4. Zamawiający informuje, że przy dostawie artykułów będących przedmiotem zamówienia stosuje prawo opcji a tzn., że podane ilości są wartościami max. które należy wycenić w ofercie cenowej. Zamawiający będzie zamawiał artykuły w miarę potrzeb a gwarantowana ilość artykułów to 70% artykułów wymienionych w załączniku nr 2 Formularzu Asortymentowo- cenowym. Pozostałą część zamówienia Zamawiający zrealizuje zgodnie z zapotrzebowaniem.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-02-01 do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagą:
Łączna cena oferty brutto – 60 pkt = 60 %
Czas konieczny na wymianę wadliwego towaru lub o obniżonej jakości oraz na uzupełnienie braków – 40 pkt. = 40%
LP= A+B gdzie:
Kryterium
Waga %
A
Cena
60%
B
Czas wymiany wadliwego towaru lub o obniżonej jakości oraz na uzupełnienie braków
40%
LP
Razem
100%

2. Ocena w zakresie kryterium będzie dokonywana na podstawie ilości punktów otrzymanych przy zastosowaniu następującego wzoru:

Przy ocenie kryterium „Cena” zostanie wykorzystany wzór:
Cena najniższa z ważnych ofert
A = -------------------------------------------- x60
Cena oferty ocenianej

A - liczba otrzymanych punktów
Maksymalna ilość punktów, jaką może uzyskać oferta w kryterium „Cena” wynosi 60.
3. Ocena kryterium „Czas wymiany wadliwego (lub o obniżonej jakości) towaru lub uzupełnienia braków”
Punkty zostaną przyznane w następujący sposób:
40 pkt. - do 2 godzin włącznie
30 pkt. - od 2 do 3,5 godzin włącznie
20 pkt. - od 3,5 do 5 godzin włącznie
10 pkt. - od 5 do 7 godzin włącznie
0 pkt. - powyżej 7 godzin
Oferta zostanie odrzucona w przypadku gdy czas wymiany wadliwego (lub o obniżonej jakości) towaru lub uzupełnienia braków nie zostanie wskazany lub wskazana liczba godzin będzie większa od 7 godzin.
Maksymalna ilość punktów, jaką może uzyskać oferta w kryterium „Czas wymiany wadliwego (lub o obniżonej jakości) towaru lub uzupełnienia braków” wynosi 40.
Oferty oceniane będą punktowo. Maksymalną ilość punktów, jaką może osiągnąć oferta wynosi 100.
W trakcie oceny ofert kolejno rozpatrywanym i ocenianym ofertom przyznawane będą punkty według następującej zasady:
CN / CO x 60 + ilość pkt. związana z czasem wymiany wadliwego (lub o obniżonej jakości) towaru lub uzupełnienia braków = ............... punktów
Wyjaśnienia : CN -cena oferty najniższej CO -cena oferty badanej
Ocenie punktowej będą podlegać wyłącznie oferty uznane za ważne i nie podlegające odrzuceniu.

Oferty w każdej części będą oceniane wg w/w kryterium:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: czas wymiany wadliwego produktu

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

JAJKA- świeże, klasa A, wielkość L

4.2.6.) Główny kod CPV: 03142500-3 - Jaja

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający informuje, że przy dostawie artykułów będących przedmiotem zamówienia stosuje prawo opcji a tzn., że podane ilości są wartościami max. które należy wycenić w ofercie cenowej. Zamawiający będzie zamawiał artykuły w miarę potrzeb a gwarantowana ilość artykułów to 70% artykułów wymienionych w załączniku nr 2 Formularzu Asortymentowo- cenowym. Pozostałą część zamówienia Zamawiający zrealizuje zgodnie z zapotrzebowaniem.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-02-01 do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagą:
Łączna cena oferty brutto – 60 pkt = 60 %
Czas konieczny na wymianę wadliwego towaru lub o obniżonej jakości oraz na uzupełnienie braków – 40 pkt. = 40%
LP= A+B gdzie:
Kryterium
Waga %
A
Cena
60%
B
Czas wymiany wadliwego towaru lub o obniżonej jakości oraz na uzupełnienie braków
40%
LP
Razem
100%

2. Ocena w zakresie kryterium będzie dokonywana na podstawie ilości punktów otrzymanych przy zastosowaniu następującego wzoru:

Przy ocenie kryterium „Cena” zostanie wykorzystany wzór:
Cena najniższa z ważnych ofert
A = -------------------------------------------- x60
Cena oferty ocenianej

A - liczba otrzymanych punktów
Maksymalna ilość punktów, jaką może uzyskać oferta w kryterium „Cena” wynosi 60.
3. Ocena kryterium „Czas wymiany wadliwego (lub o obniżonej jakości) towaru lub uzupełnienia braków”
Punkty zostaną przyznane w następujący sposób:
40 pkt. - do 2 godzin włącznie
30 pkt. - od 2 do 3,5 godzin włącznie
20 pkt. - od 3,5 do 5 godzin włącznie
10 pkt. - od 5 do 7 godzin włącznie
0 pkt. - powyżej 7 godzin
Oferta zostanie odrzucona w przypadku gdy czas wymiany wadliwego (lub o obniżonej jakości) towaru lub uzupełnienia braków nie zostanie wskazany lub wskazana liczba godzin będzie większa od 7 godzin.
Maksymalna ilość punktów, jaką może uzyskać oferta w kryterium „Czas wymiany wadliwego (lub o obniżonej jakości) towaru lub uzupełnienia braków” wynosi 40.
Oferty oceniane będą punktowo. Maksymalną ilość punktów, jaką może osiągnąć oferta wynosi 100.
W trakcie oceny ofert kolejno rozpatrywanym i ocenianym ofertom przyznawane będą punkty według następującej zasady:
CN / CO x 60 + ilość pkt. związana z czasem wymiany wadliwego (lub o obniżonej jakości) towaru lub uzupełnienia braków = ............... punktów
Wyjaśnienia : CN -cena oferty najniższej CO -cena oferty badanej
Ocenie punktowej będą podlegać wyłącznie oferty uznane za ważne i nie podlegające odrzuceniu.

Oferty w każdej części będą oceniane wg w/w kryterium:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: czas wymiany wadliwego produktu

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

DRÓB - Barwa mięsa świeżego powinna być bladoróżowa do czerwonej, soczyste, barwa, zapach, konsystencja, powierzchnia i przekrój mają świadczyć o świeżości produktu

4.2.6.) Główny kod CPV: 15112000-6 - Drób

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający informuje, że przy dostawie artykułów będących przedmiotem zamówienia stosuje prawo opcji a tzn., że podane ilości są wartościami max. które należy wycenić w ofercie cenowej. Zamawiający będzie zamawiał artykuły w miarę potrzeb a gwarantowana ilość artykułów to 70% artykułów wymienionych w załączniku nr 2 Formularzu Asortymentowo- cenowym. Pozostałą część zamówienia Zamawiający zrealizuje zgodnie z zapotrzebowaniem.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-02-01 do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagą:
Łączna cena oferty brutto – 60 pkt = 60 %
Czas konieczny na wymianę wadliwego towaru lub o obniżonej jakości oraz na uzupełnienie braków – 40 pkt. = 40%
LP= A+B gdzie:
Kryterium
Waga %
A
Cena
60%
B
Czas wymiany wadliwego towaru lub o obniżonej jakości oraz na uzupełnienie braków
40%
LP
Razem
100%

2. Ocena w zakresie kryterium będzie dokonywana na podstawie ilości punktów otrzymanych przy zastosowaniu następującego wzoru:

Przy ocenie kryterium „Cena” zostanie wykorzystany wzór:
Cena najniższa z ważnych ofert
A = -------------------------------------------- x60
Cena oferty ocenianej

A - liczba otrzymanych punktów
Maksymalna ilość punktów, jaką może uzyskać oferta w kryterium „Cena” wynosi 60.
3. Ocena kryterium „Czas wymiany wadliwego (lub o obniżonej jakości) towaru lub uzupełnienia braków”
Punkty zostaną przyznane w następujący sposób:
40 pkt. - do 2 godzin włącznie
30 pkt. - od 2 do 3,5 godzin włącznie
20 pkt. - od 3,5 do 5 godzin włącznie
10 pkt. - od 5 do 7 godzin włącznie
0 pkt. - powyżej 7 godzin
Oferta zostanie odrzucona w przypadku gdy czas wymiany wadliwego (lub o obniżonej jakości) towaru lub uzupełnienia braków nie zostanie wskazany lub wskazana liczba godzin będzie większa od 7 godzin.
Maksymalna ilość punktów, jaką może uzyskać oferta w kryterium „Czas wymiany wadliwego (lub o obniżonej jakości) towaru lub uzupełnienia braków” wynosi 40.
Oferty oceniane będą punktowo. Maksymalną ilość punktów, jaką może osiągnąć oferta wynosi 100.
W trakcie oceny ofert kolejno rozpatrywanym i ocenianym ofertom przyznawane będą punkty według następującej zasady:
CN / CO x 60 + ilość pkt. związana z czasem wymiany wadliwego (lub o obniżonej jakości) towaru lub uzupełnienia braków = ............... punktów
Wyjaśnienia : CN -cena oferty najniższej CO -cena oferty badanej
Ocenie punktowej będą podlegać wyłącznie oferty uznane za ważne i nie podlegające odrzuceniu.

Oferty w każdej części będą oceniane wg w/w kryterium:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: czas wymiany wadliwego produktu

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

MIĘSO WIEPRZOWE, WOŁOWE, WĘDLINY- Mięso najwyższej jakości, świeże, niemrożone, o barwie i zapachu charakterystycznych dla danego rodzaju, jędrne, elastyczne.
Wędliny, kiełbasy, zawierające min.85% mięsa, najwyższej jakości, świeże, osłony ściśle przylegające do farszu, o czystej suchej powierzchni i charakterystycznym dla danego asortymentu zapachu i wyglądzie, bez konserwantów i ulepszaczy oraz MOM (mięsa oddzielanego mechanicznie). Rolada wieprzowa z farszem mięsnym bez dodatków ulepszaczy i konserwantów, o zapachu i barwie charakterystycznej dla użytego rodzaju, mięso jędrne, elastyczne, lekko wilgotne, niedopuszczalne zabrudzenie, pleśń, oślizgłość oraz kwaśny zapach.

4.2.6.) Główny kod CPV: 15113000-3 - Wieprzowina

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

15111100-0 - Wołowina

15131100-6 - Produkty mięsno-wędliniarskie

15131135-0 - Wędliny drobiowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający informuje, że przy dostawie artykułów będących przedmiotem zamówienia stosuje prawo opcji a tzn., że podane ilości są wartościami max. które należy wycenić w ofercie cenowej. Zamawiający będzie zamawiał artykuły w miarę potrzeb a gwarantowana ilość artykułów to 70% artykułów wymienionych w załączniku nr 2 Formularzu Asortymentowo- cenowym. Pozostałą część zamówienia Zamawiający zrealizuje zgodnie z zapotrzebowaniem.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-02-01 do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagą:
Łączna cena oferty brutto – 60 pkt = 60 %
Czas konieczny na wymianę wadliwego towaru lub o obniżonej jakości oraz na uzupełnienie braków – 40 pkt. = 40%
LP= A+B gdzie:
Kryterium
Waga %
A
Cena
60%
B
Czas wymiany wadliwego towaru lub o obniżonej jakości oraz na uzupełnienie braków
40%
LP
Razem
100%

2. Ocena w zakresie kryterium będzie dokonywana na podstawie ilości punktów otrzymanych przy zastosowaniu następującego wzoru:

Przy ocenie kryterium „Cena” zostanie wykorzystany wzór:
Cena najniższa z ważnych ofert
A = -------------------------------------------- x60
Cena oferty ocenianej

A - liczba otrzymanych punktów
Maksymalna ilość punktów, jaką może uzyskać oferta w kryterium „Cena” wynosi 60.
3. Ocena kryterium „Czas wymiany wadliwego (lub o obniżonej jakości) towaru lub uzupełnienia braków”
Punkty zostaną przyznane w następujący sposób:
40 pkt. - do 2 godzin włącznie
30 pkt. - od 2 do 3,5 godzin włącznie
20 pkt. - od 3,5 do 5 godzin włącznie
10 pkt. - od 5 do 7 godzin włącznie
0 pkt. - powyżej 7 godzin
Oferta zostanie odrzucona w przypadku gdy czas wymiany wadliwego (lub o obniżonej jakości) towaru lub uzupełnienia braków nie zostanie wskazany lub wskazana liczba godzin będzie większa od 7 godzin.
Maksymalna ilość punktów, jaką może uzyskać oferta w kryterium „Czas wymiany wadliwego (lub o obniżonej jakości) towaru lub uzupełnienia braków” wynosi 40.
Oferty oceniane będą punktowo. Maksymalną ilość punktów, jaką może osiągnąć oferta wynosi 100.
W trakcie oceny ofert kolejno rozpatrywanym i ocenianym ofertom przyznawane będą punkty według następującej zasady:
CN / CO x 60 + ilość pkt. związana z czasem wymiany wadliwego (lub o obniżonej jakości) towaru lub uzupełnienia braków = ............... punktów
Wyjaśnienia : CN -cena oferty najniższej CO -cena oferty badanej
Ocenie punktowej będą podlegać wyłącznie oferty uznane za ważne i nie podlegające odrzuceniu.

Oferty w każdej części będą oceniane wg w/w kryterium:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: czas wymiany wadliwego produktu

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 6

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

NABIAŁ - Wszystkie produkty nabiałowe najwyższej jakości w początkowej fazie przydatności do spożycia. Jogurty owocowe bez dodatku syropu glukozowo-fruktozowy oraz konserwantów

4.2.6.) Główny kod CPV: 15500000-3 - Produkty mleczarskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający informuje, że przy dostawie artykułów będących przedmiotem zamówienia stosuje prawo opcji a tzn., że podane ilości są wartościami max. które należy wycenić w ofercie cenowej. Zamawiający będzie zamawiał artykuły w miarę potrzeb a gwarantowana ilość artykułów to 70% artykułów wymienionych w załączniku nr 2 Formularzu Asortymentowo- cenowym. Pozostałą część zamówienia Zamawiający zrealizuje zgodnie z zapotrzebowaniem.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-02-01 do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagą:
Łączna cena oferty brutto – 60 pkt = 60 %
Czas konieczny na wymianę wadliwego towaru lub o obniżonej jakości oraz na uzupełnienie braków – 40 pkt. = 40%
LP= A+B gdzie:
Kryterium
Waga %
A
Cena
60%
B
Czas wymiany wadliwego towaru lub o obniżonej jakości oraz na uzupełnienie braków
40%
LP
Razem
100%

2. Ocena w zakresie kryterium będzie dokonywana na podstawie ilości punktów otrzymanych przy zastosowaniu następującego wzoru:

Przy ocenie kryterium „Cena” zostanie wykorzystany wzór:
Cena najniższa z ważnych ofert
A = -------------------------------------------- x60
Cena oferty ocenianej

A - liczba otrzymanych punktów
Maksymalna ilość punktów, jaką może uzyskać oferta w kryterium „Cena” wynosi 60.
3. Ocena kryterium „Czas wymiany wadliwego (lub o obniżonej jakości) towaru lub uzupełnienia braków”
Punkty zostaną przyznane w następujący sposób:
40 pkt. - do 2 godzin włącznie
30 pkt. - od 2 do 3,5 godzin włącznie
20 pkt. - od 3,5 do 5 godzin włącznie
10 pkt. - od 5 do 7 godzin włącznie
0 pkt. - powyżej 7 godzin
Oferta zostanie odrzucona w przypadku gdy czas wymiany wadliwego (lub o obniżonej jakości) towaru lub uzupełnienia braków nie zostanie wskazany lub wskazana liczba godzin będzie większa od 7 godzin.
Maksymalna ilość punktów, jaką może uzyskać oferta w kryterium „Czas wymiany wadliwego (lub o obniżonej jakości) towaru lub uzupełnienia braków” wynosi 40.
Oferty oceniane będą punktowo. Maksymalną ilość punktów, jaką może osiągnąć oferta wynosi 100.
W trakcie oceny ofert kolejno rozpatrywanym i ocenianym ofertom przyznawane będą punkty według następującej zasady:
CN / CO x 60 + ilość pkt. związana z czasem wymiany wadliwego (lub o obniżonej jakości) towaru lub uzupełnienia braków = ............... punktów
Wyjaśnienia : CN -cena oferty najniższej CO -cena oferty badanej
Ocenie punktowej będą podlegać wyłącznie oferty uznane za ważne i nie podlegające odrzuceniu.

Oferty w każdej części będą oceniane wg w/w kryterium:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: czas wymiany wadliwego produktu

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 7

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

RYBY MROŻONE, MROŻONE WARZYWA, OWOCE, PRODUKTY GŁĘBOKO MROŻONE- Ryby mrożone o barwie i zapachu charakterystycznym dla danego rodzaju, bez skóry, bez glazury.
Owoce, warzywa mrożone najwyższej jakości, pierwszego gatunku, o kształcie i barwie charakterystycznej dla produktu wyjściowego, sypkie, nie zbrylone.

4.2.6.) Główny kod CPV: 15220000-6 - Ryby mrożone, filety rybne i pozostałe mięso ryb

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

15896000-5 - Produkty głęboko mrożone

15331170-9 - Warzywa mrożone

15300000-1 - Owoce, warzywa i podobne produkty

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający informuje, że przy dostawie artykułów będących przedmiotem zamówienia stosuje prawo opcji a tzn., że podane ilości są wartościami max. które należy wycenić w ofercie cenowej. Zamawiający będzie zamawiał artykuły w miarę potrzeb a gwarantowana ilość artykułów to 70% artykułów wymienionych w załączniku nr 2 Formularzu Asortymentowo- cenowym. Pozostałą część zamówienia Zamawiający zrealizuje zgodnie z zapotrzebowaniem.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-02-01 do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagą:
Łączna cena oferty brutto – 60 pkt = 60 %
Czas konieczny na wymianę wadliwego towaru lub o obniżonej jakości oraz na uzupełnienie braków – 40 pkt. = 40%
LP= A+B gdzie:
Kryterium
Waga %
A
Cena
60%
B
Czas wymiany wadliwego towaru lub o obniżonej jakości oraz na uzupełnienie braków
40%
LP
Razem
100%

2. Ocena w zakresie kryterium będzie dokonywana na podstawie ilości punktów otrzymanych przy zastosowaniu następującego wzoru:

Przy ocenie kryterium „Cena” zostanie wykorzystany wzór:
Cena najniższa z ważnych ofert
A = -------------------------------------------- x60
Cena oferty ocenianej

A - liczba otrzymanych punktów
Maksymalna ilość punktów, jaką może uzyskać oferta w kryterium „Cena” wynosi 60.
3. Ocena kryterium „Czas wymiany wadliwego (lub o obniżonej jakości) towaru lub uzupełnienia braków”
Punkty zostaną przyznane w następujący sposób:
40 pkt. - do 2 godzin włącznie
30 pkt. - od 2 do 3,5 godzin włącznie
20 pkt. - od 3,5 do 5 godzin włącznie
10 pkt. - od 5 do 7 godzin włącznie
0 pkt. - powyżej 7 godzin
Oferta zostanie odrzucona w przypadku gdy czas wymiany wadliwego (lub o obniżonej jakości) towaru lub uzupełnienia braków nie zostanie wskazany lub wskazana liczba godzin będzie większa od 7 godzin.
Maksymalna ilość punktów, jaką może uzyskać oferta w kryterium „Czas wymiany wadliwego (lub o obniżonej jakości) towaru lub uzupełnienia braków” wynosi 40.
Oferty oceniane będą punktowo. Maksymalną ilość punktów, jaką może osiągnąć oferta wynosi 100.
W trakcie oceny ofert kolejno rozpatrywanym i ocenianym ofertom przyznawane będą punkty według następującej zasady:
CN / CO x 60 + ilość pkt. związana z czasem wymiany wadliwego (lub o obniżonej jakości) towaru lub uzupełnienia braków = ............... punktów
Wyjaśnienia : CN -cena oferty najniższej CO -cena oferty badanej
Ocenie punktowej będą podlegać wyłącznie oferty uznane za ważne i nie podlegające odrzuceniu.

Oferty w każdej części będą oceniane wg w/w kryterium:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: czas wymiany wadliwego produktu

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 8

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

ŚWIEŻE OWOCE, WARZYWA- Warzywa świeże, całe, zdrowe (bez oznak gnicia, śladów pleśni, zmarznięcia), czyste, wolne od szkodników i szkód przez nich wyrządzonych, jędrne, pozbawione nieprawidłowej wilgotności zewnętrznej.
Owoce świeże, całe, czyste, jędrne, zdrowe (bez objawów gnicia, śladów pleśni, zmarznięcia), dojrzałe wolne od owadów i szkodników oraz uszkodzeń spowodowanych przez choroby i szkodniki, o smaku i zapachu charakterystycznym dla danego rodzaju, bez stłuczeń, pozbawione nieprawidłowej wilgotności zewnętrznej.

4.2.6.) Główny kod CPV: 03220000-9 - Warzywa, owoce i orzechy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający informuje, że przy dostawie artykułów będących przedmiotem zamówienia stosuje prawo opcji a tzn., że podane ilości są wartościami max. które należy wycenić w ofercie cenowej. Zamawiający będzie zamawiał artykuły w miarę potrzeb a gwarantowana ilość artykułów to 70% artykułów wymienionych w załączniku nr 2 Formularzu Asortymentowo- cenowym. Pozostałą część zamówienia Zamawiający zrealizuje zgodnie z zapotrzebowaniem.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-02-01 do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagą:
Łączna cena oferty brutto – 60 pkt = 60 %
Czas konieczny na wymianę wadliwego towaru lub o obniżonej jakości oraz na uzupełnienie braków – 40 pkt. = 40%
LP= A+B gdzie:
Kryterium
Waga %
A
Cena
60%
B
Czas wymiany wadliwego towaru lub o obniżonej jakości oraz na uzupełnienie braków
40%
LP
Razem
100%

2. Ocena w zakresie kryterium będzie dokonywana na podstawie ilości punktów otrzymanych przy zastosowaniu następującego wzoru:

Przy ocenie kryterium „Cena” zostanie wykorzystany wzór:
Cena najniższa z ważnych ofert
A = -------------------------------------------- x60
Cena oferty ocenianej

A - liczba otrzymanych punktów
Maksymalna ilość punktów, jaką może uzyskać oferta w kryterium „Cena” wynosi 60.
3. Ocena kryterium „Czas wymiany wadliwego (lub o obniżonej jakości) towaru lub uzupełnienia braków”
Punkty zostaną przyznane w następujący sposób:
40 pkt. - do 2 godzin włącznie
30 pkt. - od 2 do 3,5 godzin włącznie
20 pkt. - od 3,5 do 5 godzin włącznie
10 pkt. - od 5 do 7 godzin włącznie
0 pkt. - powyżej 7 godzin
Oferta zostanie odrzucona w przypadku gdy czas wymiany wadliwego (lub o obniżonej jakości) towaru lub uzupełnienia braków nie zostanie wskazany lub wskazana liczba godzin będzie większa od 7 godzin.
Maksymalna ilość punktów, jaką może uzyskać oferta w kryterium „Czas wymiany wadliwego (lub o obniżonej jakości) towaru lub uzupełnienia braków” wynosi 40.
Oferty oceniane będą punktowo. Maksymalną ilość punktów, jaką może osiągnąć oferta wynosi 100.
W trakcie oceny ofert kolejno rozpatrywanym i ocenianym ofertom przyznawane będą punkty według następującej zasady:
CN / CO x 60 + ilość pkt. związana z czasem wymiany wadliwego (lub o obniżonej jakości) towaru lub uzupełnienia braków = ............... punktów
Wyjaśnienia : CN -cena oferty najniższej CO -cena oferty badanej
Ocenie punktowej będą podlegać wyłącznie oferty uznane za ważne i nie podlegające odrzuceniu.

Oferty w każdej części będą oceniane wg w/w kryterium:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: czas wymiany wadliwego produktu

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 9

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

MAKARONY, KONCENTRATY- Makaron sporządzony z najwyższej jakości mąki, zawiera pszenice durum, po ugotowaniu nie skleja się, jest twardy i sprężysty, zachowuje naturalny zapach i kolor. Koncentrat pomidorowy min.28-30%. Baza sosu pomidorowego z kawałkami pomidorów min. 77% pomidorów.

4.2.6.) Główny kod CPV: 15851100-9 - Makaron niegotowany

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający informuje, że przy dostawie artykułów będących przedmiotem zamówienia stosuje prawo opcji a tzn., że podane ilości są wartościami max. które należy wycenić w ofercie cenowej. Zamawiający będzie zamawiał artykuły w miarę potrzeb a gwarantowana ilość artykułów to 70% artykułów wymienionych w załączniku nr 2 Formularzu Asortymentowo- cenowym. Pozostałą część zamówienia Zamawiający zrealizuje zgodnie z zapotrzebowaniem.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-02-01 do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagą:
Łączna cena oferty brutto – 60 pkt = 60 %
Czas konieczny na wymianę wadliwego towaru lub o obniżonej jakości oraz na uzupełnienie braków – 40 pkt. = 40%
LP= A+B gdzie:
Kryterium
Waga %
A
Cena
60%
B
Czas wymiany wadliwego towaru lub o obniżonej jakości oraz na uzupełnienie braków
40%
LP
Razem
100%

2. Ocena w zakresie kryterium będzie dokonywana na podstawie ilości punktów otrzymanych przy zastosowaniu następującego wzoru:

Przy ocenie kryterium „Cena” zostanie wykorzystany wzór:
Cena najniższa z ważnych ofert
A = -------------------------------------------- x60
Cena oferty ocenianej

A - liczba otrzymanych punktów
Maksymalna ilość punktów, jaką może uzyskać oferta w kryterium „Cena” wynosi 60.
3. Ocena kryterium „Czas wymiany wadliwego (lub o obniżonej jakości) towaru lub uzupełnienia braków”
Punkty zostaną przyznane w następujący sposób:
40 pkt. - do 2 godzin włącznie
30 pkt. - od 2 do 3,5 godzin włącznie
20 pkt. - od 3,5 do 5 godzin włącznie
10 pkt. - od 5 do 7 godzin włącznie
0 pkt. - powyżej 7 godzin
Oferta zostanie odrzucona w przypadku gdy czas wymiany wadliwego (lub o obniżonej jakości) towaru lub uzupełnienia braków nie zostanie wskazany lub wskazana liczba godzin będzie większa od 7 godzin.
Maksymalna ilość punktów, jaką może uzyskać oferta w kryterium „Czas wymiany wadliwego (lub o obniżonej jakości) towaru lub uzupełnienia braków” wynosi 40.
Oferty oceniane będą punktowo. Maksymalną ilość punktów, jaką może osiągnąć oferta wynosi 100.
W trakcie oceny ofert kolejno rozpatrywanym i ocenianym ofertom przyznawane będą punkty według następującej zasady:
CN / CO x 60 + ilość pkt. związana z czasem wymiany wadliwego (lub o obniżonej jakości) towaru lub uzupełnienia braków = ............... punktów
Wyjaśnienia : CN -cena oferty najniższej CO -cena oferty badanej
Ocenie punktowej będą podlegać wyłącznie oferty uznane za ważne i nie podlegające odrzuceniu.

Oferty w każdej części będą oceniane wg w/w kryterium:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: czas wymiany wadliwego produktu

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 10

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

RÓŻNE PRODUKTY: MĄCZNE, SYPKIE, PRZETWORZONE, PRZYPRAWY- Przyprawy zapach świeży po otwarciu produktów, bez oznak spleśnienia, grudek, produkty gotowane sypkie, bez sklejania się twarde sprężyste, produkty z puszek bez pleśni , mętnej konsystencji. Produkty w oryginalnych opakowaniach producenta, nieuszkodzone, z odpowiednio długim terminem ważności dla danego rodzaju.

4.2.6.) Główny kod CPV: 15332000-4 - Przetworzone owoce i orzechy

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

15613000-8 - Produkty z ziaren zbóż

15612100-2 - Mąka pszenna

15614000-5 - Ryż przetworzony

15420000-8 - Rafinowane oleje i tłuszcze

15831000-2 - Cukier

15840000-8 - Kakao; czekolada i wyroby cukiernicze

15860000-4 - Kawa, herbata i podobne produkty

15870000-7 - Przyprawy i przyprawy korzenne

15320000-7 - Soki owocowe i warzywne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający informuje, że przy dostawie artykułów będących przedmiotem zamówienia stosuje prawo opcji a tzn., że podane ilości są wartościami max. które należy wycenić w ofercie cenowej. Zamawiający będzie zamawiał artykuły w miarę potrzeb a gwarantowana ilość artykułów to 70% artykułów wymienionych w załączniku nr 2 Formularzu Asortymentowo- cenowym. Pozostałą część zamówienia Zamawiający zrealizuje zgodnie z zapotrzebowaniem.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-02-01 do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagą:
Łączna cena oferty brutto – 60 pkt = 60 %
Czas konieczny na wymianę wadliwego towaru lub o obniżonej jakości oraz na uzupełnienie braków – 40 pkt. = 40%
LP= A+B gdzie:
Kryterium
Waga %
A
Cena
60%
B
Czas wymiany wadliwego towaru lub o obniżonej jakości oraz na uzupełnienie braków
40%
LP
Razem
100%

2. Ocena w zakresie kryterium będzie dokonywana na podstawie ilości punktów otrzymanych przy zastosowaniu następującego wzoru:

Przy ocenie kryterium „Cena” zostanie wykorzystany wzór:
Cena najniższa z ważnych ofert
A = -------------------------------------------- x60
Cena oferty ocenianej

A - liczba otrzymanych punktów
Maksymalna ilość punktów, jaką może uzyskać oferta w kryterium „Cena” wynosi 60.
3. Ocena kryterium „Czas wymiany wadliwego (lub o obniżonej jakości) towaru lub uzupełnienia braków”
Punkty zostaną przyznane w następujący sposób:
40 pkt. - do 2 godzin włącznie
30 pkt. - od 2 do 3,5 godzin włącznie
20 pkt. - od 3,5 do 5 godzin włącznie
10 pkt. - od 5 do 7 godzin włącznie
0 pkt. - powyżej 7 godzin
Oferta zostanie odrzucona w przypadku gdy czas wymiany wadliwego (lub o obniżonej jakości) towaru lub uzupełnienia braków nie zostanie wskazany lub wskazana liczba godzin będzie większa od 7 godzin.
Maksymalna ilość punktów, jaką może uzyskać oferta w kryterium „Czas wymiany wadliwego (lub o obniżonej jakości) towaru lub uzupełnienia braków” wynosi 40.
Oferty oceniane będą punktowo. Maksymalną ilość punktów, jaką może osiągnąć oferta wynosi 100.
W trakcie oceny ofert kolejno rozpatrywanym i ocenianym ofertom przyznawane będą punkty według następującej zasady:
CN / CO x 60 + ilość pkt. związana z czasem wymiany wadliwego (lub o obniżonej jakości) towaru lub uzupełnienia braków = ............... punktów
Wyjaśnienia : CN -cena oferty najniższej CO -cena oferty badanej
Ocenie punktowej będą podlegać wyłącznie oferty uznane za ważne i nie podlegające odrzuceniu.

Oferty w każdej części będą oceniane wg w/w kryterium:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: czas wymiany wadliwego produktu

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Do oferty wykonawca zobowiązany jest dostarczyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełniani warunków udziału w postępowaniu oraz o niepodleganiu wykluczeniu , w zakresie wskazanym przez zamawiającego , zgodnie z art.125 ust.1 ustawy Pzp - załącznik nr 3 do SWZ

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Do oferty wykonawca zobowiązany jest dostarczyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełniani warunków udziału w postępowaniu oraz o niepodleganiu wykluczeniu , w zakresie wskazanym przez zamawiającego , zgodnie z art.125 ust.1 ustawy Pzp - załącznik nr 3 do SWZ

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale IX SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączą do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane/usługi wykonują poszczególni Wykonawcy.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Wszystkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej w postaci aneksu. jeżeli ze względu na wystąpienie sił wyższych , w tym stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oaz związanych z tym ograniczeniami dotyczącymi funkcjonowaniem Zamawiającego , nie będzie możliwe wykonywanie zadań realizowanych w ramach niniejszej umowy , wykonanie umowy ulegnie zawieszeniu na czas trwania tych przeszkód.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-02 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca przygotowuje ofertę przy pomocy Interaktywnego” formularza ofertowego „ udostępnionego przez Zamawiającego na Platformie e-Zamówieni i zamieszczonego w podglądzie postępowania

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-02 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.