eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Toruń › Zakup baz danych, analiz, raportów i innych sprofilowanych instrumentów w kraju i za granicąOgłoszenie z dnia 2023-01-26


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Zakup baz danych, analiz, raportów i innych sprofilowanych instrumentów w kraju i za granicą

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Województwo Kujawsko-Pomorskie

1.3.) Oddział zamawiającego: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 871121290

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Teatralny 2

1.5.2.) Miejscowość: Toruń

1.5.3.) Kod pocztowy: 87-100

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL613 - Bydgosko-toruński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@kujawsko-pomorskie.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.kujawsko-pomorskie.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/kujawsko.pomorskie

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup baz danych, analiz, raportów i innych sprofilowanych instrumentów w kraju i za granicą

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-7111a1ee-6b2b-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00061517

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-26

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00024097/30/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.7 Zakup baz danych, analiz, raportów i innych sprofilowanych instrumentów w Polsce i za granicą

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00454894/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZW-I.272.86.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 218750,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zakup prawa korzystania w formie dostępu do serwisu internetowego/bazy danych marketingowych polskich i zagranicznych przedsiębiorstw.

4.5.3.) Główny kod CPV: 48610000-7 - Systemy baz danych

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

72320000-4 - Usługi bazy danych

4.5.5.) Wartość części: 37000,00 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zakup prawa korzystania w formie dostępu do serwisu internetowego/bazy danych z raportami umożliwiającymi analizę kondycji finansowej przedsiębiorstw polskich i zagranicznych i ryzyka współpracy z nimi

4.5.3.) Główny kod CPV: 48610000-7 - Systemy baz danych

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

72320000-4 - Usługi bazy danych

4.5.5.) Wartość części: 22500,00 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zakup prawa korzystania w formie dostępu do serwisu internetowego/bazy danych, stanowiącego agregat danych statystycznych i raportów, umożliwiających analizę gospodarek i ich sektorów, prognozowanie trendów rynkowych pod kątem kształtowania strategii ekspansji na rynki zagraniczne

4.5.3.) Główny kod CPV: 48610000-7 - Systemy baz danych

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

72320000-4 - Usługi bazy danych

4.5.5.) Wartość części: 159250,00 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 39360,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 39360,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 39360,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Kompass Poland Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 526-020-26-60

7.3.3) Ulica: ul. Kościuszki 33/115

7.3.4) Miejscowość: Piaseczno

7.3.5) Kod pocztowy: 05-500

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-01-18

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 39360,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-11-30

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Nie złożono żadnej oferty.

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Nie rozstrzygnięto

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.