eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Płock › "Świadczenie usługi - sprzątania wewnętrznego i zewnętrznego w budynkach Sądu Rejonowego w Płocku"Ogłoszenie z dnia 2023-01-26


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
„Świadczenie usługi – sprzątania wewnętrznego i zewnętrznego w budynkach Sądu Rejonowego w Płocku”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: SĄD REJONOWY W PŁOCKU

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000324895

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: pl. Gabriela Narutowicza 6

1.5.2.) Miejscowość: Płock

1.5.3.) Kod pocztowy: 09-404

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL923 - Płocki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@plock.sr.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.plock.sr.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Sąd

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Porządek i bezpieczeństwo publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Świadczenie usługi – sprzątania wewnętrznego i zewnętrznego w budynkach Sądu Rejonowego w Płocku”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d3b25517-9d44-11ed-b4ea-f64d350121d2

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00061131

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-26

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Tak

2.12.) Rodzaj wykonawców, którzy mogą ubiegać się o udzielenie zamówienia:

art. 94 ust. 1 pkt 1) ustawy

art. 94 ust. 1 pkt 2) ustawy

art. 94 ust. 1 pkt 3) ustawy

art. 94 ust. 1 pkt 4) ustawy

art. 94 ust. 1 pkt 5) ustawy

art. 94 ust. 1 pkt 6) ustawy

art. 94 ust. 1 pkt 7) ustawy

art. 94 ust. 1 pkt 8) ustawy

art. 94 ust. 1 pkt 9) ustawy

art. 94 ust. 1 pkt 10) ustawy

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-d3b25517-9d44-11ed-b4ea-f64d350121d2

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: zamowienia@plock.sr.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne dot. korespondencji elektronicznej Zamawiający opisał w rozdziale 4, pkt 5 SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): RODO opisane zostało w Rozdziale XIV SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: OG.262.1.2023.

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia objętym niniejszym postępowaniem jest świadczenie usługi: – sprzątania wewnętrznego i zewnętrznego w budynkach Sądu Rejonowego w Płocku.

2.Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 1 Ustawy PZP Zamawiający zastrzega, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy mający status zakładu pracy chronionej, spółdzielnie socjalne oraz inni wykonawcy, których głównym celem lub głównym celem działalności ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, jest społeczna i zawodowa integracja osób społecznie marginalizowanych.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90911200-8 - Usługi sprzątania budynków

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Przedmiotem zamówienia opcjonalnego jest usługa odśnieżania powierzchni zewnętrznych budynku Sądu Rejonowego w Płocku przy ul. 8 pułku Artylerii Lekkiej 6 o powierzchni terenów utwardzonych: chodniki - 267 m2, parking – 5277 m2.
Zamówienia opcjonalne realizowane będzie na zasadach określonych dla zamówienia gwarantowanego. Zamawiający określa maksymalną liczbę roboczogodzin odśnieżania (praca sprzętu) na 60. Wykonawca zobowiązany będzie do rozpoczęcia realizacji zamówienia opcjonalnego w terminie 2 godzin od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Sposób oceny ofert Zamawiający określił w Rozdziale VII. SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji grupy interwencyjnej

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny ich spełniania.
1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w art. 108 ust. 1 uPzp oraz spełniają warunki udziału postawione w postępowaniu:
1) w zakresie wskazanym w art. 112 ust. 2 pkt 2) uPzp, dotyczące uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej:
Zamawiający nie stawia żadnego warunku w niniejszym zakresie.
2) w zakresie wskazanym w art. 112 ust. 2 pkt 3) uPzp, dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia żadnego warunku w niniejszym zakresie.
3) w zakresie wskazanym w art. 112 ust. 2 pkt 4) uPzp, dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:
Określenie warunku:
Warunek ten spełnią Wykonawcy, którzy wykażą, że należycie wykonali lub wykonują, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 (dwie) usługi sprzątania w budynkach
użyteczności publicznej publicznej*, z których każda trwała co najmniej 6 miesięcy w ramach jednego kontraktu i wynosiła co najmniej 100.000 zł brutto (każda z nich).
*Zamawiający przyjął, iż zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 9 czerwca
2022 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1225 z późn. zm.) przez budynek użyteczności publicznej należy rozumieć budy-nek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religij-nego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, tu-rystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, oraz inny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za bu-dynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny;

Informacje dodatkowe:
Zamawiający dopuszcza nie tylko zamówienia zakończone, ale również wykonywane. W takim przypadku część zamówienia już faktycznie wykonana musi spełnić warunek 100.000 zł w okresie co najmniej 6 miesięcy i należy podać wartość zrealizowanej usługi, do dnia złożenia dokumentów potwierdzających spełnienie wyżej wymienionego warunku, części zamówienia (nie wartość całej umowy). Jeżeli Wykonawca wykaże zamówienia realizowane za wynagrodzeniem wyrażonym w innych walutach niż złoty polski, Zamawiający przeliczy ich wartość po średnim kursie NBP z dnia ukazania się Ogłoszenia o zamówieniu.


Działając na podstawie art. 94 ust. 1 i 2 PZP, Zamawiający zastrzega, że o udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wyłącznie Wykonawcy, którzy
a) mający status zakładu pracy chronionej, spółdzielnie socjalne oraz inni wykonawcy, których
głównym celem lub głównym celem działalności ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek,
które będą realizowały zamówienie, jest społeczna i zawodowa integracja osób społecznie
marginalizowanych, w rozumieniu art. 94 ust. 1 pkt 2 PZP, tj. osób bezrobotnych.
b) posiadają procentowy wskaźnik zatrudnienia osób będących członkami grup społecznie
marginalizowanych w rozumieniu art. 94 ust. 1 PZP nie mniejszy niż 30% spośród wszystkich
osób zatrudnionych przez Wykonawcę

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z tych Wykonawców musi spełniać wymogi wskazane w lit. a) i b) powyżej.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: a) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego – sporządzone zgodnie z załącznikiem nr 8 do SWZ;
b) oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 9 do SWZ;
v)Wzór oświadczenia o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W zakresie wskazanym w art. 112 ust. 2 pkt 4) uPzp,

dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:

Określenie warunku:
Warunek ten spełnią Wykonawcy, którzy wykażą, że należycie wykonali lub wykonują, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 (dwie) usługi sprzątania w budynkach
użyteczności publicznej publicznej*, z których każda trwała co najmniej 6 miesięcy w ramach jednego kontraktu i wynosiła co najmniej 100.000 zł brutto (każda z nich).
*Zamawiający przyjął, iż zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 9 czerwca
2022 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1225 z późn. zm.) przez budynek użyteczności publicznej należy rozumieć budy-nek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religij-nego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, tu-rystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, oraz inny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za bu-dynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny;

Informacje dodatkowe:
Zamawiający dopuszcza nie tylko zamówienia zakończone, ale również wykonywane. W takim przypadku część zamówienia już faktycznie wykonana musi spełnić warunek 100.000 zł w okresie co najmniej 6 miesięcy i należy podać wartość zrealizowanej usługi, do dnia złożenia dokumentów potwierdzających spełnienie wyżej wymienionego warunku, części zamówienia (nie wartość całej umowy). Jeżeli Wykonawca wykaże zamówienia realizowane za wynagrodzeniem wyrażonym w innych walutach niż złoty polski, Zamawiający przeliczy ich wartość po średnim kursie NBP z dnia ukazania się Ogłoszenia o zamówieniu.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. W celu wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest do złożenia następujących oświadczeń:
1) oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu – wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 3 do niniejszej SWZ – oświadczenie składane w formie lub postaci elektronicznej podpisane przez Wykonawcę za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego lub podpisu osobistego;
2) dokumenty lub oświadczenia potwierdzające :
- status wykonawcy jako zakładu pracy chronionej lub spółdzielni socjalnej lub dokumentów potwierdzających prowadzenie przez wykonawcę lub przez jego wyodrębnioną organizacyjnie jednostkę, która będzie realizowała zamówienie, działalności, której, głównym celem jest społeczna i zawodowa integracja osób społecznie marginalizowanych;
- procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa ust.1 zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej, spółdzielnie socjalne lub wykonawcę lub jego wyodrębnioną organizacyjnie jednostkę, która będzie realizowała zamówienie.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie:
a. ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania;
b. zobowiązani są ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia;
c. pełnomocnictwo musi wynikać z umowy lub innej czynności prawnej.

2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z tych Wykonawców musi spełniać wymogi dotyczące posiadania statusu zakładu pracy chronionej, spółdzielni socjalnej oraz inni wykonawcy, których głównym celem lub głównym celem działalności ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, jest społeczna i zawodowa integracja osób społecznie marginalizowanych.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia Zamawiający określił w załączniku nr 5 do SWZ Istotne postanowienie umowne - Wzór umowy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-03 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl/pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-03 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-03

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.