eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Ośno Lubuskie › Remont siedziby Nadleśnictwa Ośno Lubuskie - (IV)Ogłoszenie z dnia 2023-01-26


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Remont siedziby Nadleśnictwa Ośno Lubuskie - (IV)

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Ośno Lubuskie

1.3.) Oddział zamawiającego: Nadleśnictwo Ośno Lubuskie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 810539255

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rzepińska 11

1.5.2.) Miejscowość: Ośno Lubuskie

1.5.3.) Kod pocztowy: 69-220

1.5.4.) Województwo: lubuskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL431 - Gorzowski

1.5.7.) Numer telefonu: 95 757 74 00

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: osno@szczecin.lasy.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.osnolubuskie.szczecin.lasy.gov.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

www.osnolubuskie.szczecin.lasy.gov.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


gospodarka leśna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Remont siedziby Nadleśnictwa Ośno Lubuskie - (IV)

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f1837242-7171-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00060953

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-26

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00190296/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Remont siedziby Nadleśnictwa Ośno Lubuskie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00470858/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: SA.270.2.11.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 313252,18 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac remontowych, przewidzianych przez Zamawiającego, budynku siedziby Nadleśnictwa Ośno Lubuskie zgodnie z dokumentacją techniczną określającą zakres oraz rozwiązania technologiczne.
W ramach przewidzianego remontu będą wykonywane prace obejmujące między innymi:
1)zakres prac branży budowlanej
2) zakres prac branży sanitarnej
3) zakres prac branży elektrycznej
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, rozwiązania oraz wymagania techniczne odnośnie wykonania robót
budowlanych zostały określone w następujących załącznikach do SWZ:
-Załącznik nr 10 - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR)
-Załącznik nr 11 - Projekt wykonawczy remontu siedziby Nadleśnictwa Ośno Lubuskie
-Załącznik nr 2a,2b,2c - Przedmiary robót (branża konstrukcyjno-budowlana, branża elektryczna, branża sanitarna

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian

45442110-1 - Malowanie budynków

45410000-4 - Tynkowanie

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 5

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 5

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 344397,50 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 459610,18 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 344397,50 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe "KASIO" Mariola Krynicka

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5980006585

7.3.3) Ulica: ul. Elizy Orzeszkowej 52

7.3.4) Miejscowość: Rzepin

7.3.5) Kod pocztowy: 69-110

7.3.6.) Województwo: lubuskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-01-19

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 344397,50 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.