eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Lubień Kujawski › "Rozbudowa ul. Przemysłowej w miejscowościach Kaliska i Narty, gm. Lubień Kujawski"Ogłoszenie z dnia 2023-01-26


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
„Rozbudowa ul. Przemysłowej w miejscowościach Kaliska i Narty, gm. Lubień Kujawski”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Lubień Kujawski

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 910866880

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Wojska Polskiego 29

1.5.2.) Miejscowość: Lubień Kujawski

1.5.3.) Kod pocztowy: 87-840

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL619 - Włocławski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowieniapubliczne@lubienkujawski.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.lubienkujawski.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Rozbudowa ul. Przemysłowej w miejscowościach Kaliska i Narty, gm. Lubień Kujawski”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6a6e1a4c-9d6d-11ed-b4ea-f64d350121d2

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00060904

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-26

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00060641/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 „Rozbudowa ul. Przemysłowej w miejscowościach Kaliska i Narty, gm. Lubień Kujawski”

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-6a6e1a4c-9d6d-11ed-b4ea-f64d350121d2

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-6a6e1a4c-9d6d-11ed-b4ea-f64d350121d2

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Niniejsze informacje zawarte są w części IX Specyfikacji Warunków Zamówienia

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.1.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa ul. Przemysłowej w miejscowościach Kaliska i Narty, gmina Lubień Kujawski.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa – Załącznik nr 3 do Specyfikacji Warunków Zamówienia: Rozbudowa ulicy Przemysłowej etap III.
Zamawiający ubiega się o decyzję na realizację inwestycji drogowej, które planuje uzyskać do końca sierpnia 2023 roku
3. Zamawiający dołożył wszelkich starań, aby w opisie przedmiotu zamówienia nie znalazła się żadna nazwa handlowa firmy, towaru lub produktu. Jeśli w dokumentach zamówienia, wskazana jest nazwa handlowa firmy, towaru lub produktu, ma ona wyłącznie charakter informacyjny. Wszystkie dostarczone elementy wyposażenia składające się na przedmiot umowy muszą zawierać odpowiednie, aktualne i wymagane certyfikaty/świadectwa jakości/atesty/deklaracje zgodności lub oznaczenia, informujące o dopuszczeniu do sprzedaży oraz spełniać wszelkie wymogi norm określonych obowiązującym prawem jeśli takie są wymagane. Podstawą do określenia ceny, ryczałtowej za przedmiot zamówienia jest dokumentacja projektowa oraz ilości robót wynikające z tej dokumentacji.
UWAGA: Przedmiar robót ma charakter pomocniczy.
4. Szczegółowe obowiązki wykonawcy w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia określają projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego - Załącznik nr 4 do Specyfikacji Warunków Zamówienia.
5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych– uzasadnienie braku podziału zamówienia na części: Podział przedmiotowego zamówienia na części jest niezasadny z punktu widzenia technicznego i organizacyjnego. Podział zakresu usługi na części, które składałyby się na całość zamówienia groziłby nadmiernymi trudnościami technicznymi oraz nadmiernymi kosztami wykonania zamówienia. Potrzeba skoordynowania działań różnych wykonawców realizujących poszczególne części zamówienia mogłaby poważnie zagrozić właściwemu wykonaniu zamówienia.
6. Minimalny okres gwarancji i rękojmi wynosi 5 lat, maksymalny okres gwarancji i rękojmi wynosi 7 lat. Okres udzielonej gwarancji i rękojmi jest w przedmiotowym postępowaniu kryterium oceny ofert.
7. Wymagania w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95pzp:
Zamawiający wymaga na podstawie art. 95 ust. 1 pzp zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2021 r. poz. 1162) dotyczącego pracowników fizycznych wykonujących przy realizacji zamówienia roboty: przygotowawcze, budowlane, instalacyjne, montażowe, operatorów maszyn i urządzeń.
W celu weryfikacji zatrudniania, przez wykonawcę lub podwykonawcę, na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, Zamawiający żąda przedstawienia w szczególności: oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę, zawierającego informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika.
Powyższe zostanie przekazane Zamawiającemu najpóźniej w dniu zawarcia umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania od wykonawcy w każdym czasie realizacji przedmiotu zamówienia poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika.
W przypadku konieczności wprowadzenia zmian w składzie zespołu wykonującego prace Wykonawca powiadomi o tym fakcie Zamawiającego.
W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy lub podwykonawcy, odnośnie spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane powyżej.
W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami oceny ofert:
1) „Cena” – C;
2) „Okres gwarancji i rękojmi” – G.
2. Powyższym kryteriom Zamawiający przypisał następujące znaczenie:
Kryterium Waga (%) Liczba punktów Sposób oceny wg wzoru
Cena 60 % 60 Cena najtańszej oferty
C = ------------------------------------------ x 60 pkt
Cena badanej oferty

Okres gwarancji i rękojmi 40% 40 - 5 lat – 0 pkt
- 6 lat – 20 pkt
- 7 lat – 40 pkt
Razem 100% 100 ---------------------------------------------------
3. Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona według poniższego wzoru:
L = C + G
gdzie:
L – całkowita liczba punktów,
C – punkty uzyskane w kryterium „Cena”,
G – punkty uzyskane w kryterium „Okres gwarancji i rękojmi”.
4. Ocena punktowa w kryterium „Cena” dokonana zostanie na podstawie całkowitej ceny oferty brutto wskazanej przez Wykonawcę w ofercie i przeliczona według wzoru opisanego w tabeli powyżej.
5. Ocena punktowa w kryterium „Okres gwarancji i rękojmi” dokonana zostanie według zasad opisanych w tabeli powyżej na podstawie okresu gwarancji wskazanego przez Wykonawcę w formularzu oferty (minimalny okres gwarancji i rękojmi wynosi 5 lat, maksymalny okres gwarancji i rękojmi wynosi 7 lat).
6. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.
7. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie PZP oraz w SWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.
8. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji i rękojmi

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Tak

7.2.) Informacje na temat zaliczek:

1. Zamawiający przekaże na realizację Przedmiotu zamówienia Wykonawcy zaliczkę w kwocie ……. (niemniej niż 2% całkowitego wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1)
2. Rozliczenie zaliczki nastąpi poprzez złożenie dokumentów, o których mowa w ust. 6, najpóźniej do dnia zakończenia robót.
3. Pozostała część Wynagrodzenia wypłacona zostanie po zakończeniu realizacji Przedmiotu zamówienia (z uwzględnieniem sumy wypłaconej wcześniej kwoty Wynagrodzenia - zaliczki) po zakończeniu i odbiorze robót.
4. Podstawą płatności pozostałej części Wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu zamówienia będzie 1 faktura złożona zgodnie z wybranym przez Wykonawcę sposobem - w tradycyjnej formie pisemnej lub ustrukturyzowaną fakturą elektroniczną.
5. Wykonawca zapewni finansowanie inwestycji w części niepokrytej udziałem własnym Zamawiającego, na czas poprzedzający wypłatę/wypłaty z Promesy (przedmiotowa inwestycja realizowana jest z Programu Rządowy Fundusz POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH). Wypłata Wynagrodzenia nastąpi w terminie nie dłuższym niż 35 dni od dnia odbioru inwestycji przez Zamawiającego.
6. Do rozliczenia zaliczki i faktury należy załączyć (w przypadku faktury składanej w tradycyjnej formie pisemnej) lub dostarczyć do Zamawiającego (w przypadku ustrukturyzowanej faktury elektronicznej):
1) Protokoły odbiorów częściowego i końcowego: częściowego – dla płatności i rozliczenia zaliczki, oraz końcowego – dla płatności pozostałej części Wynagrodzenia.
2) Zestawienie ilościowe i wartościowe wykonanych robót. Zestawienie winno być sporządzone przez Wykonawcę, sprawdzone i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru oraz zatwierdzone przez Zamawiającego.
3) dowód/dowody potwierdzający/potwierdzające zapłatę wymagalnego Wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w stosunku, do których Zamawiający ponosi solidarną odpowiedzialność na zasadzie art. 6471 § 5 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny, że wszelkie należności wobec nich zostały przez Wykonawcę uregulowane, w tym należności zafakturowane, wymagalne po dacie płatności względem Wykonawcy. W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty wstrzymuje się wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty, w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty.
4) komplet Dokumentów odbiorowych – do odbioru końcowego.

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, zgodnie z postanowieniami umowy i PZP.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-10 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-6a6e1a4c-9d6d-11ed-b4ea-f64d350121d2

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-10 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-11

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.