eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Usługa rezerwacji i dostarczania biletów lotniczych i kolejowych na zagraniczne i krajowe przewozy pasażerskie



Ogłoszenie z dnia 2023-01-26


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Usługa rezerwacji i dostarczania biletów lotniczych i kolejowych na zagraniczne i krajowe przewozy pasażerskie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 012261725

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Al. Ujazdowskie 1/3

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 00-583

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.7.) Numer telefonu: + 48 22 694 68 15

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: wzp@kprm.gov.pl lub wzp@mc.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.gov.pl/web/premier

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

http://www.gov.pl/premier/tp-632022---usluga-rezerwacji-i-dostarczania-biletow-lotniczych-i-kolejowych-na-zagraniczne-i-krajowe-przewozy-pasazerskie

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługa rezerwacji i dostarczania biletów lotniczych i kolejowych na zagraniczne i krajowe przewozy pasażerskie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e9109c46-720b-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00060162

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-26

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00091945/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

2.3.69 Usługa rezerwacji i dostarczania biletów lotniczych i kolejowych

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00473704/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: TP-63/2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 623000 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa rezerwacji i dostarczania biletów lotniczych i kolejowych na zagraniczne i krajowe przewozy pasażerskie na potrzeby Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
Opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do Specyfikacji, a zamówienie będzie realizowane na warunkach określonych w Projektowanych postanowieniach umowy stanowiących Załącznik nr 2 do Specyfikacji.

4.5.3.) Główny kod CPV: 63510000-7 - Usługi biur podróży i podobne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 766290 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 766290 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 766290 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Polskie Linie Lotnicze LOT SA

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5220002334

7.3.3) Ulica: ul. Komitetu Obrony Robotników 43

7.3.4) Miejscowość: Warszawa

7.3.5) Kod pocztowy: 02-146

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

7.4.1.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

Rezerwacja, sprzedaż biletów lotniczych wystawianych na dokumentach obcych przewoźników oraz sprzedaż biletów kolejowych

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-01-13

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 766290 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-12-31

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

Wartością umowy jest kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia. W ofercie wykonawcy podawali ceny jednostkowe i na ich podstawie były porównywane oferty. Jako wartość oferty została wpisana kwota przeznaczona na realizacje zamówienia.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj








Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.