eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Dźwierzuty › "Budowa studni głębinowej w Orzynach dz. 149/3- studnia nr 3". Etap I- Wykonanie otworu hydrogeologicznego mającego na celu ujęcie wód podziemnych"Ogłoszenie z dnia 2023-01-26


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
„Budowa studni głębinowej w Orzynach dz. 149/3- studnia nr 3”. Etap I- Wykonanie otworu hydrogeologicznego mającego na celu ujęcie wód podziemnych”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Dźwierzuty

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 510743315

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Niepodległości 6

1.5.2.) Miejscowość: Dźwierzuty

1.5.3.) Kod pocztowy: 12-120

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL622 - Olsztyński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@ug-dzwierzuty.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.gminadzwierzuty.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Budowa studni głębinowej w Orzynach dz. 149/3- studnia nr 3”. Etap I- Wykonanie otworu hydrogeologicznego mającego na celu ujęcie wód podziemnych”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-be8a9fe7-9d4a-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00059991

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-26

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00025675/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Budowa studni głebinowej w Orzynach dz. nr 149/3- studnia nr 3

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Zgodnie z art. 61 ust. 1 Ustawy komunikacja w postępowaniu o udzielenie
zamówienia, w tym składanie ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, wymiana informacji oraz przekazywanie
dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie, odbywa się
przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W przedmiotowym postępowaniu o
udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się za pośrednictwem platformazakupowa.pl
pod adresem: https://platformazakupowa.pl. 2. Korzystanie z platformy jest nieodpłatne. Zamawiający informuje, że instrukcje
korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące w szczególności składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz
innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce „Instrukcje
dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje 3. W celu skrócenia czasu
udzielenia odpowiedzi na pytania preferuje się, aby komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, w zakresie: przesyłania
zamawiającemu pytań do treści SWZ; przesyłania odpowiedzi na wezwanie zamawiającego do: złożenia podmiotowych środków
dowodowych; złożenia/poprawienia/uzupełnienia oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1,podmiotowych środków
dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu; przesyłania odpowiedzi na wezwanie
zamawiającego do złożenia wyjaśnień dotyczących: treści oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 lub złożonych
podmiotowych środków dowodowych lub innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu; treści przedmiotowych
środków dowodowych; przesłania odpowiedzi na inne wezwania zamawiającego wynikające z ustawy - Prawo zamówień
publicznych; przesyłania wniosków, informacji, oświadczeń wykonawcy; odwołania odbywa się za pośrednictwem
platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”. 3.1. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń,
wniosków,zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie
przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do
zamawiającego. 3.2. Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje za pośrednictwem platformazakupowa.pl.
Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie
zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest
konkretny Wykonawca, będzie przekazywana za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego wykonawcy. 4. Niezbędne
wymagania sprzętowo-aplikacyjne platformazakupowa.pl, tj.: 1). stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie
mniejszej niż 512 kb/s, 2). komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ
lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje, 3).
zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0., 4). włączona obsługa
JavaScript, 5). zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf, 5. Platformazakupowa.pl
działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8, 6. Oznaczenie czasu odbioru danych przez
platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z
zegarem Głównego Urzędu Miar. 7. Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy
do: złożenia, zmiany,wycofania oferty wynosi 150 MB natomiast przy komunikacji wielkość pliku to maksymalnie 500 MB. 6.
Pozostałe wymagania techniczne zostały określone w rozdz. 13 SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: a)administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Dźwierzuty ul. Niepodległości 6, 12-120 Dźwierzuty, reprezentowana przez Wójta Gminy (tel. 89 621 12 32, e-mail: info@ug-dzwierzuty.pl); b) administrator powołał Inspektora Ochrony Danych. Ma Pani/Pan prawo do skontaktowania się z Inspektorem Ochrony Danych poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej na adres: iod@ug-dzwierzuty.pl, lub telefonicznie pod nr tel. 89 621 26 66; c) Pani/Pana
dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z nin. postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego (numer RO-ZP.271.11.2022), w związku z wymogami, jakie na zamawiającego nakładają przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), zwanej dalej Ustawą; d)odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania zgodnie z obowiązkiem zapewnienia jawności postępowania, w oparciu o art. 18 oraz art. 74 Ustawy. e)Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 Ustawy, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia. f) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z Ustawy; g)w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO; h) posiada Pani/Pan: -prawo dostępu do danych
osobowych, które Pani/Pana dotyczą, przy czym informujemy, że gdyby spełnienie tego żądania wymagało niewspółmiernie dużo wysiłku, Administrator ma prawo do zażądania od Pani/Pana dodatkowych informacji dotyczących zgłaszanego żądania takich jak szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu stosownie do treści przepisu art. 8a ust. 2 Ustawy, -prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, -na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);-prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; i)nie przysługuje Państwu:-w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;-prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO; j) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RO-ZP.271.3.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest „Budowa otworu hydrogeologicznego mającego na celu ujęcie wód podziemnych zlokalizowanego na dz. 149/3, obr. 11 Orzyny.” Na przedmiot nin. zamówienia składa się:
- wytyczenie miejsca wykonania odwiertu- prace geodezyjne,
- prace przygotowawcze wykonane przed przystąpieniem do wykonania odwiertu,
- wykonanie robót wiertniczych związanych z wykonaniem otworu hydrogeologicznego,
- pompowanie pomiarowe,
- uprzątniecie placu budowy,
- prace czyszczące, dezynfekcyjne i pomiarowe,
- badania laboratoryjne wody.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45262220-9 - Wiercenie studni wodnych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 40 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonego w pkt
22.2 SWZ. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów, obliczonych zgodnie ze wzorem
określonym w pkt 22.3 SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

W zakresie doświadczenia wykonawcy: zamawiający uzna, że wykonawca posiada niezbędne doświadczenie do realizacji zamówienia (umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości), jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej jedno zamówienie, polegające na wykonaniu otworu hydrogeologicznego mającego na celu ujęcie wód podziemnych na głębokości min. 40 metrów.
UWAGA!
1. Przez jedno zamówienie należy rozumieć jedną umowę.
2. Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz o którym mowa powyżej, dotyczy zamówień, w których wykonaniu wykonawca bezpośrednio uczestniczył.
3. W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia i/lub korzystających z zasobów innych podmiotów, wymagany warunek musi być spełniony przez jednego wykonawcę lub podmiot.
4. Za budowę lub przebudowę zamawiający uzna przebudowę lub budowę w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane Dz.U. 2021 poz. 2351 (dalej Prawo budowlane).
5. Za obiekt budowlany oraz budynek zamawiający uzna obiekt budowlany oraz budynek w rozumieniu ustawy Prawo budowlane.

W zakresie osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia:Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca skieruje do realizacji zamówienia co najmniej jedną osobę do kierowania pracami posiadającą uprawnienia branży geologicznej posiadającego kwalifikacje zawodowe wyższego rzędu w kategorii od I do IX zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie kwalifikacji w zakresie geologii.
UWAGA 1!
Przez uprawnienia geologiczne należy rozumieć uprawnienia o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. 2022 poz. 1072 ze zm.) oraz szczegółowo Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie kwalifikacji w zakresie geologii (Dz. U. 2016 poz. 425).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia braku
podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, na podstawie § 3
Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych
dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz.U. poz. 2415) (dalej Rozporządzenie w sprawie
podmiotowych środków dowodowych), zamawiający żąda oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w
oświadczeniu, o którym mowa w pkt 9.1 SWZ, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego.
Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 7 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej jedno zamówienie, polegające na wykonaniu otworu hydrogeologicznego mającego na celu ujęcie wód podziemnych na głębokości min. 40 metrów.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

W przypadku gdy, wymagania zawarte w OPZ (tj. wymagania zawarte w zał. od 1.1 do 1.3 do SWZ) odnoszą się do znaku towarowego, patentu lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę zamawiający wymaga, aby w przypadku zaoferowania rozwiązań równoważnych wykonawca przedstawił już w jego ofercie dowód równoważności, potwierdzający spełnienie wskazanych przez zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia (OPZ) kryteriów w celu oceny równoważności, oferowanych przez niego produktów lub usług w stosunku do tych określonych w tych opracowaniach, np. karty katalogowe produktów, dokumentację techniczną lub inne dokumenty. W przypadku gdy wymagania w OPZ odnoszą się do norm lub innych systemów odniesienia, o których stanowi art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 Ustawy Zamawiający wymaga, aby wykonawca przedstawił już w jego ofercie dowód równoważności w sposób określony w art. 101 ust. 5 i 6 Ustawy.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

W przypadku zaoferowania rozwiązań równoważnych - dowód równoważności, potwierdzający spełnienie wskazanych
przez zamawiającego kryteriów w celu oceny równoważności, oferowanych przez wykonawcę produktów lub usług w
stosunku do tych określonych w tych opracowaniach, np. karty katalogowe produktów, dokumentację techniczną lub inne
dokumenty.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Na ofertę, zwaną dalej „Ofertą” składa się Formularz ofertowy, stanowiący załącznik nr 2 do SWZ. 2. Wykonawca jest zobowiązany uzupełnić Formularz ofertowy. Oferta musi być sporządzona w postaci elektronicznej – w tym przypadku zamawiający rekomenduje następujący format przesyłanych danych: pdf, doc, docx. 3. Do oferty składanej w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu wykonawca dołącza:
a) oświadczenie, o którym mowa w pkt 9.1. SWZ;
b) przedmiotowe środki dowodowe o których mowa w pkt. 10.1 SWZ w przypadku zaoferowania rozwiązań równoważnych do przyjętych przez zamawiającego w OPZ;
c) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania wykonawcy - jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w pkt 11.1 SWZ.
d) zobowiązanie podmiotu udostepniającego zasoby do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tego podmiotu, o którym mowa w pkt 8.2.2. SWZ - Załącznik nr 4 do SWZ (jeśli dotyczy).
f) oświadczenie o którym mowa w pkt 8.3 SWZ w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w zakresie wymagań określonych rozdz. 8 SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane. W odniesieniu do warunków określonych w pkt 8.1 SWZ, wymagania te muszą być spełnione wspólnie przez wykonawców składających ofertę wspólną (nie musi ich spełniać osobno każdy z wykonawców składających ofertę wspólną). W tym przypadku, wykonawcy wspólnie ubiegający się o
udzielenie zamówienia dołączają odpowiednio do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy. Przykładowy wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 5 do SWZ. 2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w pkt 9.1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 3. Każdy z wykonawców występujących wspólnie obowiązany jest do wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. W takim przypadku oświadczenie, o którym mowa w pkt 9.2.1. SWZ składa każdy z wykonawców występujących wspólnie. 4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Przepis pkt 11.3. SWZ stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu tych wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian do postanowień umowy, w szczególności terminu realizacji Przedmiotu Umowy, zakresu świadczenia, sposobu zrealizowania Przedmiotu Umowy oraz wynagrodzenia Wykonawcy. Ze względu na ograniczenia występujące w niniejszym ogłoszeniu dotyczące ilości znaków możliwych do wpisania, zamawiający informuje, że rodzaj i zakres zmian umowy został szczegółowo opisany w § 10 Załącznika nr 6 do SWZ (Projektowane postanowienia umowy).

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-10 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-10 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-11

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy - pkt 27 SWZ.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.