eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gorzkowice › Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Sobaków, Krosno, Kolonia ŻuchowiceOgłoszenie z dnia 2022-02-16


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Sobaków, Krosno, Kolonia Żuchowice

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Gorzkowice

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 590647871

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Szkolna 3

1.5.2.) Miejscowość: Gorzkowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 97-350

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL713 - Piotrkowski

1.5.7.) Numer telefonu: 446818006

1.5.8.) Numer faksu: 446818006

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@gorzkowice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: gorzkowice.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://www.bip.gorzkowice.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Sobaków, Krosno, Kolonia Żuchowice

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-77e1e61a-5e8f-11ec-8c2d-66c2f1230e9c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00059636

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-02-16

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00001326/10/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.8 „Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Sobaków, Krosno, Kolonia Żuchowice”

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Zad. realiz. z udział. środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich  na lata 2014-2020 - „Bud. sieci wod. oraz zakup niezbęd. sprzętu stan. wyp. ob. bud. służ. do zaop. w wodę i odprow/ ścieków tj. koparko-ładowarki i beczki asenizacyjnej” operacja „Gosd wod.-ściek.” Um. Nr 00171-65150-UM0500222/20 z dnia 23.06.2021r. .

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00322855/02

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.17.2021

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 263518,18 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

część 1 zamówienia – „Sieć  wodociągowa z przyłączami w miejscowości Sobaków”.
Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie:
• odcinka sieci wodociągowej: rurociąg Ø160 PE100 SDR17 RC – 186,70 mb, rurociąg Ø110 PE100 SDR17 RC – 5,5 mb, rurociąg Ø63 PE100 SDR11– 13,10 mb,
• przyłączy wodociągowych: Ø40 PE100 SDR11– 53,60 mb,
• hydrantu nadziemnego DN80- 1,10mb

4.5.3.) Główny kod CPV: 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby

4.5.5.) Wartość części: 81882,59 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

część 2 zamówienia – „Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Krosno”.
Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie:
• odcinka sieci wodociągowej – rurociąg PVC PN10 Ø160 o długości 333,63 mb;
• hydrantu nadziemnego DN80.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby

4.5.5.) Wartość części: 121050,44 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

część 3 zamówienia – „Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości  Kolonia Żuchowice”.
Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie:
• odcinka sieci wodociągowej – rurociąg Ø160 PVC PN10 SDR26 o długości 158,00 mb;
• przyłącza wodociągowego – rurociąg Ø32 PE100 SDR11 o długości 1,60mb;
• hydrantu nadziemnego DN80 – 0,75mb,
• rozbiórki istniejącej armatury odcinającej z hydrantem oraz wyłączenie z eksploatacji istniejącego fragmentu sieci.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

4.5.5.) Wartość części: 60585,15 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 5

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 5

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 87822,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 120166,11 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 87822,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: „KAŹMIERCZAK” Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjno – Inżynieryjnych Zbigniew Kaźmierczak,

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 771-100-19-02

7.3.3) Ulica: Kosów ul. Główna 92

7.3.4) Miejscowość: Moszczenica

7.3.5) Kod pocztowy: 97-310

7.3.6.) Województwo: łódzkie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-02-04

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 87822,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 6

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 6

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 122578,62 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 167157,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 122578,62 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: „BAUBUDINVEST” Sp. z o.o. Sp. k.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7712899443

7.3.3) Ulica: ul. Młynarska 2 Lok. 106 i 107

7.3.4) Miejscowość: Piotrków Trybunalski

7.3.5) Kod pocztowy: 97-300

7.3.6.) Województwo: łódzkie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-02-08

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 122578,61 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 6

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 6

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 75030 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 122541,30 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 75030,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: „KAŹMIERCZAK” Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjno – Inżynieryjnych Zbigniew Kaźmierczak,

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 771-1001902

7.3.3) Ulica: Kosów ul. Główna 92

7.3.4) Miejscowość: Moszczenica

7.3.5) Kod pocztowy: 97-310

7.3.6.) Województwo: łódzkie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-02-08

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 75030,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.