eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Jaworzno › Dostawa samochodu specjalnego dla Straży Miejskiej w Jaworznie.Ogłoszenie z dnia 2023-01-26


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa samochodu specjalnego dla Straży Miejskiej w Jaworznie.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miasta Jaworzno, Urząd Miejski w Jaworznie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276255370

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Grunwaldzka 33

1.5.2.) Miejscowość: Jaworzno

1.5.3.) Kod pocztowy: 43-600

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22B - Sosnowiecki

1.5.7.) Numer telefonu: 32 6181651

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@um.jaworzno.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.jaworzno.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa samochodu specjalnego dla Straży Miejskiej w Jaworznie.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2a88ddbf-98a2-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00059159

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-26

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00046006/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.2 Zakup radiowozu dla Straży Miejskiej w Jaworznie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/jaworzno

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/jaworzno

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Do przygotowania oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego lub podpisu osobistego.
2. Oferta, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwo, dokumenty, o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy Pzp sporządza się z zachowaniem postaci elektronicznej w formacie danych zgodnym z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów informatycznych (tekst jedn. Dz.U. z 2017, poz. 2247). Ze względów technicznych zamawiający zaleca stosowanie formatów .pdf, .doc, .docx lub .odt. W przypadku zastosowania innego formatu niż wynikające z powyższych przepisów, zamawiający może nie mieć możliwości zapoznania się z ofertą, co może spowodować jej odrzucenie. Oferty należy złożyć za pośrednictwem Platformy zakupowej pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/jaworzno.
3. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w języku polskim. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia między zamawiającym, a wykonawcą odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu środków komunikacji elektronicznej tj. 1) poprzez Platformę zakupową pod adresem: www.platformazakupowa.pl/pn/jaworzno, lub 2) pocztą elektroniczną na adres e-mail zamawiającego: zamowienia@um.jaworzno.pl (nie dotyczy składania ofert) oraz adresy e-mail wykonawców podane w formularzach
ofertowych.
Zaleca się, aby komunikacja z wykonawcami odbywała się tylko na Platformie za pośrednictwem formularza “Wyślij wiadomość do
zamawiającego”, nie za pośrednictwem adresu email. Adresy email będą wykorzystywane w szczególności w przypadku awarii
platformy zakupowej. 4. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące w szczególności
logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu Platformy zakupowej znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.
5. Wymagania dotyczące specyfikacji połączenia, formatu przesyłanych danych oraz szyfrowania i oznaczania czasu przekazania i odbioru danych za pośrednictwem platformazakupowa.pl zostały szczegółowo opisane w SWZ.
6. Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy do:
złożenia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB natomiast przy komunikacji wielkość pliku to maksymalnie 500 MB.
7. Wsparcia technicznego w zakresie działania Platformy zakupowej udziela jej dostawca, tj. Open Nexus Sp. z o.o., ul. Bolesława Krzywoustego 3, 61-144 Poznań, nr tel. 22 101-02-02, e-mail: cwk@platformazakupowa.pl od poniedziałku do piątku (dni robocze) w godz. 800 – 17:00.
8. Szczegółowe wymagania w SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE
L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Jaworzna z siedzibą w 43-600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 33;
2) kontakt z inspektorem ochrony danych wyznaczonym w Gminie Miasta Jaworzna możliwy jest za pośrednictwem adresu e-mail:
iod@um.jaworzno.pl lub telefonicznie pod nr (32) 61 81 543;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit.c RODO w celu prowadzenia postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia umowy, a podstawą prawną ich przetwarzania jest obowiązek prawny stosowania
sformalizowanych procedur udzielania zamówień publicznych spoczywający na zamawiającym;
4) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp;
5) Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt. 3 celu, a po tym czasie
przez okres wskazany w przepisach o archiwizacji lub innych przepisach prawa;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art.
22 RODO;
8) posiada Pani/Pan: - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art.14 RODO względem
osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: BZ.271.1.3.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa samochodu specjalnego dla Straży Miejskiej w Jaworznie.

4.2.6.) Główny kod CPV: 34114000-9 - Pojazdy specjalne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 10 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: zgodnie z swz

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji na dostarczony przedmiot zamówienia (na silnik, podzespoły mechaniczne i elektryczne)

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, o którym mowa w art. 125 ust.1 ustawy Pzp zobowiązani są złożyć wraz z ofertą
wykonawca oraz wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.
2. W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy i wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia
jest umocowana do ich reprezentowania, w/w podmioty składają odpowiednio - odpis lub informację z Krajowego Rejestru
Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru. W/w podmioty nie są zobowiązane do złożenia dokumentów, o których wyżej mowa, jeżeli zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i
ogólnodostępnych baz danych, o ile w formularzu ofertowym wskazano dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.
3. Jeżeli w imieniu wykonawcy, wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia, działa osoba, której umocowanie do
jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w ust. 2 – w/w podmioty zobowiązane są przedłożyć wraz z ofertą
pełnomocnictwo lub inny dokument (np. akt powołania na stanowisko prezesa zarządu, członka zarządu spółki lub umowa spółki cywilnej lub uchwała jej wspólników, wskazująca jednego ze wspólników jako umocowanego do reprezentacji spółki) potwierdzający umocowanie do ich reprezentowania.
4. Szczegółowe wymagania w zakresie składanych dokumentów przez podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia,
jak również podmioty udostępniające zasoby zostały określone w SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (konsorcja, spółki cywilne). W takim przypadku - wraz z
ofertą - należy przedłożyć pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania wszystkich
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. umowa o współdziałaniu). Pełnomocnik może być
ustanowiony do reprezentowania wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia
umowy.
2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia żaden z nich nie może podlegać
wykluczeniu z postępowania.
3. W przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenia o
braku podstaw do wykluczenia z postępowania, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp - składa każdy z wykonawców
wspólnie ubiegających się o zamówienie.
4. Szczegółowe wymagania w zakresie przesłanek wykluczenia oraz składanych dokumentów przez podmioty wspólnie
ubiegające się o udzielenie zamówienia zostały określone w SWZ.
5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający dopuszcza istotną zmianę umowy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1) Ustawy, w następujących sytuacjach:
1) zaistnienia w trakcie realizacji Umowy okoliczności, których Wykonawca nie mógł przewidzieć na etapie złożenia oferty i
były one niezależne od niego (np. zaprzestanie produkcji danego modelu przedmiotu umowy, modyfikacji/zmiany
parametrów przedmiotu Umowy itp.), co skutkowałoby brakiem możliwości dalszej realizacji Umowy na dotychczasowych
warunkach. W takim przypadku Wykonawca będzie zobowiązany do zaproponowania Zamawiającemu samochodu
równoważnego, tj. samochodu o co najmniej takich samych cechach, co przedmiot Umowy; Wykonawca rozpocznie
dostawy nowego przedmiotu Umowy, pod warunkiem zmiany Umowy, na niezmienionych zasadach oraz bez podwyższenia ceny za jego realizację;
2) konieczności przesunięcia terminu realizacji zamówienia, jeśli konieczność ta nastąpiła na skutek:
a) zaistnienia, po zawarciu umowy, przypadku siły wyższej, przez którą na potrzeby niniejszego warunku rozumieć należy
zdarzenie zewnętrzne wobec łączącej strony więzi prawnej: - o charakterze niezależnym od stron - którego strony nie mogły
przewidzieć przez zawarciem umowy, - którego nie można uniknąć ani któremu strony nie mogły zapobiec przy zachowaniu
należytej staranności, - której nie można przypisać drugiej stronie; za siłę wyższą gwarantującą zmianę umowy uważać się
będzie w szczególności: powódź, pożar, i inne klęski żywiołowe, epidemie, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania
wojenne, nagłe załamania warunków atmosferycznych, nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub
skażenia;
b) niezależnych od Wykonawcy opóźnień w łańcuchu dostaw produktów i komponentów niezbędnych do wytworzenia
przedmiotu Umowy;
c) okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w tym opóźnienia Zamawiającego w wykonaniu jego zobowiązań
wynikających z Umowy lub przepisów powszechnie obowiązującego prawa, co uniemożliwia terminowe wykonanie umowy przez Wykonawcę;
d) opóźnienia właściwych podmiotów w wydaniu jakichkolwiek decyzji, uzgodnień, aprobat, opinii, których wydanie
niezbędne jest, by przedmiot Umowy spełniał charakter pojazdu dostosowanego do potrzeb Zamawiającego, a opóźnienia
te nie wynikają z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy;
3) wszelkie zmiany dostosowujące umowę do zmienionych przepisów prawa, w przypadku gdy nastąpi zmiana powszechnie
obowiązujących przepisów prawa, mających wpływ na realizacje umowy;
4) powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie będzie można usunąć w inny
sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji
przez strony,
5) zmiany w zakresie realizacji umowy przy udziale podwykonawców,
6) gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub
techniczna, za którą żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania
Umowy, zgodnie ze specyfikacją warunków zamówienia.
2. Warunkiem dokonania zmian w zawartej umowie jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą zmianę, zawierającego
odpowiednio: opis propozycji zmiany; uzasadnienie zmiany; obliczenie kosztów zmiany jeśli zmiana będzie miała wpływ na
wynagrodzenie wykonawcy; opis wpływu zmiany na termin wykonania umowy.
3. Każda zmiana wymaga akceptacji zamawiającego.
4. Wykonawca nie będzie uprawniony do żadnego przedłużania terminu wykonania umowy jeżeli zmiana jest wymuszona
uchybieniem czy naruszeniem umowy przez Wykonawcę; w takim przypadku koszty dodatkowe związane z takimi zmianami
ponosi Wykonawca.
5. Żadna ze Stron nie będzie ponosić odpowiedzialności za opóźnienia spowodowane siłą wyższą. W przypadku siły
wyższej Strona dotknięta jej działaniem niezwłocznie poinformuje pisemnie drugą Stronę i Strony uzgodnią tryb dalszego
postępowania.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-07 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Platformy zakupowej , pod adresem www.platformazakupowa.pl/pn/jaworzno. Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie (platformie zakupowej) w drugim kroku składania oferty poprzez kliknięcie przycisku “Złóż ofertę” i wyświetlenie się komunikatu, że oferta została zaszyfrowana i złożona.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-07 11:05

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.