eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wrocław › Świadczenia usług transportu sanitarnego rozumianego jako przewóz pacjentów i innych wynikających z działalności Zamawiającego przez całą dobę (24 h)/ 7 dni w tygodniuOgłoszenie z dnia 2023-01-25


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenia usług transportu sanitarnego rozumianego jako przewóz pacjentów i innych wynikających z działalności Zamawiającego przez całą dobę (24 h)/ 7 dni w tygodniu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000289012

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Borowska 213

1.5.2.) Miejscowość: Wrocław

1.5.3.) Kod pocztowy: 50-556

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL514 - Miasto Wrocław

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: paulina.liszyk@usk.wroc.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.usk.wroc.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenia usług transportu sanitarnego rozumianego jako przewóz pacjentów i innych wynikających z działalności Zamawiającego przez całą dobę (24 h)/ 7 dni w tygodniu

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-39caa977-9cb5-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00058487

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-25

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00090213/15/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

2.3.7 Świadczenie usług transportu medycznego i sanitarnego i innych wynikających z działalności Zamawiającego przez całą dobę (24 h)/ 7 dni w tygodniu/ przez okres 12 miesięcy

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

www.usk-wroc.logintrade.net

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: www.usk-wroc.logintrade.net

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne
dotyczące wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej
przekazywanej przy ich użyciu, opisane zostały w Instrukcji korzystania z Platformy na: https://usk.wroc.logintrade.net/rejestracja/instrukcje.html

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DZP.242.18.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 4

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet nr 1-S: Karetki specjalistyczne typu S (ambulanse drogowe typu C) z co najmniej trzema osobami uprawnionymi do wykonywania medycznych czynności ratunkowych, w tym z lekarzem

4.2.6.) Główny kod CPV: 60130000-8 - Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: punktowo

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Średni wiek pojazdów przeznaczonych do realizacji usługi

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Zewnętrzna ocena jakości – posiadanie certyfikatu ISO 9001 systemu zarządzania jakością

4.3.6.) Waga: 4

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Posiadanie działającego systemu lub systemów teletransmisji EKG, dysponowanie w zespołach działającym systemem transmisji zapisu EKG (12 odprowadzeń) w zakresie obejmującym przezskórne interwencje wieńcowe (PCI)

4.3.6.) Waga: 4

Kryterium 5

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Posiadanie wyposażenia (sprzętu, urządzeń) do przenoszenia pacjenta siedzącego o nośności co najmniej 170 kg z systemem trakcyjnym, umożliwiającym zsuwanie pacjentów ze znaczną otyłością po schodach

4.3.6.) Waga: 2

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet nr 1-P: Karetki podstawowe typu P (ambulanse drogowe typu B) z co najmniej dwiema osobami uprawnionymi do wykonywania medycznych czynności ratunkowych

4.2.6.) Główny kod CPV: 60130000-8 - Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: punktowo

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Średni wiek pojazdów przeznaczonych do realizacji usługi

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet nr 2: Karetki transportowe typu T (ambulanse drogowe typu A1 lub A2) z kierowcą mającym uprawnienia ratownika KPP lub sanitariusza albo kierowcą i minimum 1 ratownikiem KPP / sanitariuszem

4.2.6.) Główny kod CPV: 60130000-8 - Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: punktowo

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Średni wiek pojazdów przeznaczonych do realizacji usługi

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet nr 3: Pojazdy przystosowane do przewozu pacjentów dializowanych – z kierowcą mającym uprawnienia ratownika KPP lub sanitariusza albo kierowcą i ratownikiem KPP/sanitariuszem do transportu pacjentów dializowanych

4.2.6.) Główny kod CPV: 60130000-8 - Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: punktowo

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Średni wiek pojazdów przeznaczonych do realizacji usługi

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia określonego w niniejszej SWZ mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego, dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym tzn.
a) są wpisani do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych prowadzonych w kraju, w którym mają siedzibę lub miejsce zamieszkania, co w przypadku wykonawców mających siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (RP) oznacza, że są wpisani do Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów tzn.
a) posiadają zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych na używanie pojazdów samochodowych jako uprzywilejowanych w ruchu drogowym w przypadku używania tych pojazdów w związku z ratowaniem życia lub zdrowia ludzkiego, o którym mowa w art. 53 ust. 1 pkt. 12 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2020 poz. 110 ze zm.) – dotyczy Pakietów nr: 1-S, 1-P, 2 i 3.
oraz
b) posiadają wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez właściwego Wojewodę
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej tzn.
a) są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną na kwotę nie mniejszą niż:
- 70 000,00 zł – dotyczy Pakietu nr 1-S,
- 120 000,00 zł – dotyczy Pakietu nr 1-P,
- 170 000,00 zł – dotyczy Pakietu nr 2,
- 240,000,00 zł – dotyczy Pakietu nr 3,
4) zdolności technicznej lub zawodowej tzn.
a) dysponują odpowiednimi pojazdami przeznaczonymi do realizacji zamówienia
• spełniającymi wymogi:
- ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (t. j. Dz. U. 2020 poz. 882);
- aktualnych Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane dotyczące wyposażenia medycznego: PN – EN 1789 Pojazdy medyczne i ich wyposażenie – Ambulanse drogowe, PN – EN 1865 – wymogi dotyczące noszy i innego sprzętu medycznego służącego do przemieszczania pacjenta, stosowane w ambulansach drogowych,
- załącznika nr 3 do zarządzenia nr 14/2019/DSM Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 7 lutego 2019 r. – dot. Pakietu nr 1-S, 1-P;
- w stosunku do kierujących pojazdami uprzywilejowanymi, o których mowa w Rozdz. 16 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (t. j. Dz. U. 2020 poz. 1268).
• posiadającymi opinię sanitarną
• posiadającymi aktualne, dopuszczające do ruchu, badania techniczne
• ubezpieczonymi w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej
• posiadającymi system monitorowania pracy pojazdu (GPS), z możliwością odtworzenia historii pracy pojazdu w okresie co najmniej 90 dni – dotyczy Pakietu nr 1-S, 1-P, 2 i 3
oraz
b) wykonali, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywali, w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie minimum 1 (słownie: jedną) usługę o zakresie podobnym do przedmiotu zamówienia na rzecz podmiotów leczniczych posiadających nie mniej niż 200 łóżek – dotyczy karetek specjalistycznych „S”, karetek „P” i „T” (Pakiety nr: 1-S, 1-P, 2) oraz minimum 1 usługę (słownie: jedną) o zakresie podobnym do przedmiotu zamówienia na rzecz Stacji Dializ wykonujących minimum 2 400 dializ rocznie (Pakiet nr 3).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie Wykonawcy - Załącznik nr 3 do SWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie składa każdy z
Wykonawców.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem.

2) Oświadczenie – Załącznik nr 7:
• o spełnianiu wymogów:
- ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (t. j. Dz. U. 2020 poz. 882);
- aktualnych Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane dotyczące wyposażenia medycznego: PN – EN 1789 Pojazdy medyczne i ich wyposażenie – Ambulanse drogowe, PN – EN 1865 – wymogi dotyczące noszy i innego sprzętu medycznego służącego do przemieszczania pacjenta, stosowane w ambulansach drogowych,
- załącznika nr 3 do zarządzenia nr 14/2019/DSM Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 7 lutego 2019 r. – dot. Pakietu nr 1-S, 1-P;
- w stosunku do kierujących pojazdami uprzywilejowanymi, o których mowa w Rozdz. 16 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (t. j. Dz. U. 2020 poz. 1268).
• o posiadaniu opinii sanitarnej dla pojazdów przeznaczonych do realizacji usługi oraz deklaracja przedłożenia opinii sanitarnej dla pojazdów nowo włączonych do użytkowania w trakcie realizacji umowy lub deklaracja wystąpienia o wydanie opinii sanitarnej w ciągu 3 dni od daty podpisania umowy
• o posiadaniu i udostępnieniu/wdrożeniu u Zamawiającego (na wezwanie Zamawiającego) program (aplikację) do elektronicznego zgłaszania i elektronicznej obsługi zleceń na transport sanitarny, tj. służący do przesyłania on-line zleceń na transport sanitarny przez Dyspozytora USK do Dyspozytora Wykonawcy usługi – dotyczy Pakietu nr 1-S, 1-P, 2 i 3
3) Kserokopie dowodów rejestracyjnych pojazdów przeznaczonych do realizacji umowy, zawierające potwierdzenie posiadania aktualnych, dopuszczających do ruchu badań technicznych.
4) Kserokopie polis ubezpieczenia pojazdów w zakresie posiadania obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.
5) Kserokopie zezwoleń Ministra Spraw Wewnętrznych na używanie pojazdów samochodowych jako uprzywilejowanych w ruchu drogowym w przypadku używania tych pojazdów w związku z ratowaniem życia lub zdrowia ludzkiego, o którym mowa w art. 53 ust. 1 pkt. 12 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2020 poz. 110 ze zm.) - dotyczy Pakietu nr 1-S, 1-P, 2 i 3
6) Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez właściwego Wojewodę.
7) Dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż:
- 70 000,00 zł – dotyczy Pakietu nr 1-S,
- 120 000, 00 zł – dotyczy Pakietu nr 1-P,
- 170 000,00 zł – dotyczy Pakietu nr 2,
- 240 000,00 zł – dotyczy Pakietu nr 3,
8) Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje, bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. – Załącznik nr 5 do SWZ.
9) Wykaz pojazdów przeznaczonych do realizacji usługi objętej przedmiotem zamówienia – Załącznik nr 6 do SWZ.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik;
2) Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
3) Oświadczenie Wykonawcy - Załącznik nr 3 do SWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez
Wykonawców, oświadczenie składa każdy z Wykonawców;
4) Formularz Ofertowy - Załącznik nr 2;
5) Formularz asortymentowo-cenowy – Załącznik nr 2A;

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

- Oświadczenie Wykonawcy - Załącznik nr 3 do SWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez
Wykonawców, oświadczenie składa każdy z Wykonawców
- W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie, o
którym mowa w rozdz. IX.1 SWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to
ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu,
brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zmiana postanowień umowy może nastąpić za zgodą obu stron w przypadkach przewidzianych w niniejszej umowie lub po spełnieniu przesłanek przewidzianych w ustawie Prawo zamówień publicznych.
2. Niedopuszczalna jest, pod rygorem nieważności, taka zmiana niniejszej umowy oraz wprowadzenie do niej takich postanowień, które byłyby niekorzystne dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy chyba, że zachodzi jedna z przesłanek, o których mowa w art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych.
3. Zamawiający dokona zmiany umowy w zakresie terminu jej obowiązywania w przypadku wystąpienia gwałtownej dekoniunktury lub innych nieprzewidzianych okoliczności, niezależnych od żadnej ze Stron (gospodarczych, politycznych, społecznych, atmosferycznych itp.), które w bezpośredni sposób wpłyną na okoliczności realizacji umowy. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w zdaniu 1 Wykonawca kieruje pisemny, uzasadniony wniosek do Zamawiającego o dokonanie zmian w zakresie skrócenia terminu obowiązywania umowy, które nie może przekraczać okresu 2 tygodni liczonych od pierwotnie ustalonej daty końcowej obowiązywania umowy. Obowiązek wykazania wpływu okoliczności określonych w zdaniu pierwszym na realizację umowy należy do Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania niniejszej zmiany umowy przez Zamawiającego.
4. Dopuszcza się zmianę umowy w sytuacji, gdy wystąpi konieczność zwiększenia lub zmniejszenia zakresu usługi, związanego ze zmianą zakresu świadczeń medycznych udzielanych przez Zamawiającego lub zmianą struktury Zamawiającego związaną z rozszerzeniem lub zmniejszeniem obszaru działalności Zamawiającego np. zmian w infrastrukturze budynków, otwarcie nowego budynku, zwiększenia lub zmniejszenia bazy lokalowej Szpitala. Powyższa zmiana powoduje proporcjonalne zwiększenie lub zmniejszenie wynagrodzenia, w zależności od występujących okoliczności
z uwzględnieniem wysokości wynagrodzenia ustalonego w ofercie Wykonawcy, nie może jednak przekroczyć 5% ogólnego wynagrodzenia wskazanego w § 14 ust. 1 umowy.
5. Zamawiający zmienia umowę w zakresie ceny przedmiotu umowy w przypadku przedłożenia przez Wykonawcę oferty korzystniejszej – zawierającej niższą cenę niż dotychczasowa.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-02 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: www.usk-wroc.loginatrade.net

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-02 13:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-03

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

6. Zmiana wynagrodzenia może zostać dokonana według następującej procedury:
1) Wykonawca zobowiązany jest do złożenia pisemnego wniosku wraz z dokumentacją wskazującą na wystąpienie zmian cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy i uwzględnionych przy kalkulacji oferty.
2) Przedstawiana dokumentacja powinna wyraźnie wskazywać:
a) rodzaj materiałów lub kosztów, których wysokość uległa zmianie w stosunku
do przyjętych przez Wykonawcę kalkulacji dotyczących kosztów związanych
z realizacją zamówienia,
b) określenie sposobu oraz wysokości w jakich zmiana cen materiałów lub kosztów wpływa na koszty związane z realizacją zamówienia, przy czym ten wpływ powinien mieć charakter bezpośredni i faktyczny dla przedmiotu umowy,
c) poziom zmian cen materiałów lub kosztów z ppkt a), wraz z dostarczeniem dowodów potwierdzających ich faktyczną zmianę, przy czym Zamawiający określa, że poziom ich zmiany przekraczający 20% w stosunku do założeń przyjętych w kalkulacji, uprawnia Wykonawcę do żądania zmiany wynagrodzenia,
d) poziom wzrostu wynagrodzenia umownego poprzez porównanie pierwotnej kalkulacji oferty oraz kalkulacji tejże oferty uwzględniającej poziom zmian cen materiałów lub kosztów z ppkt a);
e) datę zidentyfikowania wzrostu cen materiałów lub kosztów oraz początkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia, przy czym Zamawiający określa, że nie może być ona wcześniejsza niż po upływie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
3) Maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający w efekcie zastosowania powyższych postanowień o zasadach wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia, w całym okresie obowiązywania umowy wynosi do 10% ogólnego wynagrodzenia wskazanego w § 14 ust. 1 umowy.
4) W terminie 14 dni od złożenia wniosku, o którym mowa w pkt 1) powyżej wraz z dokumentacją, o której mowa w pkt 2) powyżej Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o przedstawienie dodatkowego uzasadnienia / uzupełnienia wniosku o kolejne dokumenty, potwierdzające zajście zmian oraz ich wpływ na koszty związane z realizacją przedmiotu umowy.
5) Zamawiający w terminie 30 dni od doręczenia mu wniosku, o którym mowa w pkt 1) powyżej, a w przypadku dodatkowych wyjaśnień, o których mowa w pkt 4) powyżej w terminie 30 dni od doręczenia mu przez Wykonawcę ostatniego dokumentu, zajmie pisemne stanowisko w sprawie wniosku o zmianę wynagrodzenia.
7. W sytuacji, gdy jest bezspornym, że wskazane przez Wykonawcę zmiany cen materiałów lub kosztów mają wpływ na koszty realizacji przedmiotu umowy, następuje zmiana postanowień umowy dotyczących wynagrodzenia Wykonawcy w formie przewidzianej umową.
8. Każda kolejna zmiana wynagrodzenia Wykonawcy, o której mowa w ust. 6-7 powyżej może następować przy zastosowaniu powyższej procedury, po upływie każdych kolejnych 6 miesięcy licząc od dnia rozpoczęcia realizacji umowy.
9. W sytuacji, kiedy w okresie trwania umowy nie zostanie wykorzystany cały przedmiot umowy nią określony, a zaistnieje okoliczność uzasadniona potrzebami Zamawiającego, strony dopuszczają możliwość aneksowania niniejszej umowy na okres pozwalający wykorzystać usługę w ilości niezbędnej dla funkcjonowania Zamawiającego związanej z jego działalnością, na okres do czasu rozstrzygnięcia nowej procedury przetargowej dotyczącej tożsamej usługi, jednak na okres nie dłuższy niż 4 m-ce od daty, określonej w § 13 ust. 1.
10. W przypadku gdy Zamawiający nie zrealizuje przedmiotu umowy w zakresie minimalnym, o którym stanowi § 6 ust. 1 w okresie obowiązywania umowy, Strony przedłużą okres trwania umowy na czas pozwalający zrealizować minimalny zakres przedmiotu umowy, nie dłuższy jednak niż 4 m-ce od daty, określonej w § 13 ust. 1.
11. W przypadku zaistnienia przesłanek uzasadniających wprowadzenie zmian do umowy w oparciu o art. 455 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych zmiana wysokości wynagrodzenia nastąpi z uwzględnieniem wysokości wynagrodzenia ustalonego w ofercie Wykonawcy.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.