eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Opole Lubelskie › Dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych budynku przy ul. Partyzantów 39 w ChodluOgłoszenie z dnia 2023-01-25

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych budynku przy ul. Partyzantów 39 w Chodlu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiat Opolski

1.3.) Oddział zamawiającego: Starostwo Powiatowe w Opolu Lubelskim

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 431019431

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Lubelska 4

1.5.2.) Miejscowość: Opole Lubelskie

1.5.3.) Kod pocztowy: 24-300

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL815 - Puławski

1.5.7.) Numer telefonu: 81 827 22 60

1.5.8.) Numer faksu: 81 827 22 36

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: starostwo@opole.lublin.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.opole.lublin.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych budynku przy ul. Partyzantów 39 w Chodlu

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-fdb3a9d7-9c9a-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00058382

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-25

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00049779/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Dostosowanie dla potrzeb osób niepełnosprawnych budynku przy ul. Partyzantów 39 w Chodlu

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-fdb3a9d7-9c9a-11ed-94da-6ae0fe5e7159

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem https://opole-lublin.ezamawiajacy.pl zwanej dalej Platformą. Szczegółowe informacje dotyczące przyjętego w postępowaniu sposobu komunikacji, znajdują się w rozdziale III podrozdziale 1 niniejszej SWZ. Instrukcja korzystania z systemu stanowi załącznik nr 15 do SWZ.
Uwaga! Przed przystąpieniem do składania oferty, wykonawca jest zobowiązany zapoznać się z Instrukcją korzystania z Platformy zakupowej (załącznik nr 15 do SWZ). Instrukcja została zamieszona także bezpośrednio na ww. Platformie.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Sprzęt Wykonawcy biorącego udział w postępowaniu poprzez Platformę powinien spełniać następujące wymogi:
• stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
• komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7 , Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;
• zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w najnowszej wersji w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0;
• włączona obsługa JavaScript;
• zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.
2. Zamawiający określa dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 100 MB w txt, rtf, pdf ,xps, odt, ods, odp, doc, xls, ppt, docx, xlsx, pptx, csv, jpg, jpeg, tif, tiff, geotiff, png, svg, wav, mp3, avi, mpg, mpeg, mp4, m4a, mpeg4, ogg, ogv, zip, tar, gz, gzip, 7z, html, xhtml, css, xml, xsd, gml, rng, xsl, xslt, TSL, XMLsig, XAdES, CAdES, ASIC, XMLenc.
3. Plik załączony przez Wykonawcę na Platformie Zakupowej i zapisany, widoczny jest w Sy-stemie, jako zaszyfrowany – format kodowania UTF8. Możliwość otworzenia pliku dostę-pna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu otwarcia ofert.
4. Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego odpowiednim źródłem czasu.
5. W przypadku, gdy dokumenty elektroniczne w postępowaniu, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1233) wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, oznacza załączany dokument jako ”Tajny”. Wykonawca wraz z przekazaniem takich informacji jest zobowiązany wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5 Ustawy.
Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności.
Zamawiający określa dopuszczalny format podpisu elektronicznego, jako:
• dokumenty w formacie „pdf" zaleca się podpisywać formatem PAdES,
• dopuszcza się podpisanie dokumentów w formacie innym niż „pdf", wtedy będzie wymagany oddzielny plik z podpisem. W związku z tym Wykonawca będzie zobowiązany załączyć, prócz podpisanego dokumentu, oddzielny plik z podpisem.
6. Zamawiający informuje, iż w przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z zasadami korzystania z Platformy, Wykonawca winien skontaktować się z dostawcą rozwiązania teleinformatycznego Platforma zakupowa tel. +48 22 257 22 23 (infolinia dostępna w dni robocze, w godzinach 9.00-17.00) e-mail: oneplace@marketplanet.pl
7. Korzystanie z Platformy jest bezpłatne.
8. Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem, należy przekazywać za pośrednictwem Platformy. Korespondencję uważa się za przekazaną w terminie, jeżeli dotrze do zamawiającego przed upływem wymaganego terminu.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zamawiający oświadcza, że spełnia wymogi określone w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.), dalej: RODO, tym samym dane osobowe podane przez wykonawcę będą przetwarzane zgodnie z RODO oraz zgodnie z przepisami krajowymi, tj. ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2019 poz. 1781)
Dane osobowe wykonawcy będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych budynku przy ul. Partyzantów 39 w Chodlu” – IGM.272.2.2023
2. Odbiorcami przekazanych przez wykonawcę danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym zostanie udostępniona dokumentacja postępowania zgodnie z art. 74 ustawy Pzp, a także art. 6 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
3. Dane osobowe wykonawcy zawarte w protokole postępowania będą przechowywane przez okres 4 lat, od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy o dofinansowanie ze środków Programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych przekracza 4 lat, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
4. Informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych zawiera załącznik nr 8 i 8 a do SWZ.
5. Zamawiający nie planuje przetwarzania danych osobowych wykonawcy w celu innym niż cel określony w lit. b powyżej. Jeżeli administrator będzie planował przetwarzać dane osobowe w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane (tj. cel określony w lit. b powyżej), przed takim dalszym przetwarzaniem poinformuje on osobę, której dane dotyczą, o tym innym celu oraz udzieli jej wszelkich innych stosownych informacji, o których mowa w art. 13 ust. 2 RODO.
6. Wykonawca jest zobowiązany, w związku z udziałem w przedmiotowym postępowaniu, do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych wymaganych przez RODO i związanych z udziałem w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia. Do obowiązków tych należą:
- obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał i przekazał zamawiającemu w treści oferty lub dokumentów składanych na żądanie zamawiającego;
- obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane wykonawca pozyskał w sposób pośredni, a które to dane wykonawca przekazuje zamawiającemu w treści oferty lub dokumentów składanych na żądanie zamawiającego.
7. W celu zapewnienia, że wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z udziałem w postępowaniu, wykonawca składa oświadczenia o wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO. Oświadczenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym wykonawca składa w ofercie. Jego treść znajduje się w formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 1. Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu cywilnego, rozporządzenia RODO, Ustawy o ochronie danych osobowych.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: IGM.272.2.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wszelkich prac i robót w celu wykonania zadania inwestycyjnego polegającego na Dostosowaniu do potrzeb osób niepełnosprawnych budynku przy ul. Partyzantów 39 w Chodlu, gmina Chodel (dz. nr 648, obr. 0006 - Chodel). Budowie szybu windowego oraz dostosowanie łazienek zlokalizowanych na parterze i niskim parterze do potrzeb osób niepełnosprawnych.
ZAKRES INWESTYCJI
- budowa szybu windowego z przedsionkiem
- wykonanie niezbędnych instalacji (wentylacyjnej, elektrycznej obejmującej przebudowę części odbiorczej tablicy głównej TG, zasilanie tablicy wstępnej zasilania TWZ dźwigu osobowego w energię elektryczną z głównej tablicy rozdzielczej TG oraz montaż opraw LED automatycznie załączanych za pośrednictwem wbudowanych czujników ruchu PIR dla wymaganego doświetlenia wyjść z windy. Przebudowie podlega istniejąca instalacja odgromowa z uwagi na kolizję przewodu odprowadzającego z projektowanym szybem windy),
- przebudowa zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej
- wykonanie utwardzenia terenu wokół szybu
- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
- przedłożenie Zamawiającemu dokumentów potwierdzających zgłoszenie urządzenia do objęcia dozorem technicznym oraz protokołu z badania technicznego i przedłożenie decyzji zezwalającej na eksploatację
Zakres projektowanych prac dotyczących dostosowania łazienek do potrzeb osób niepełnosprawnych obejmuje:
Architektura:
- poszerzenie otworów drzwiowych w ścianach działowych, montaż nowej stolarki drzwiowej wewnętrznej w obrębie pomieszczeń objętych opracowaniem
- częściowy remont i wykonanie ścian działowych w obrębie pomieszczeń objętych opracowaniem
- rozbiórka ścianek działowych w obrębie pomieszczeń objętych opracowaniem
- roboty wykończeniowe
Branża sanitarna:
- remont i przebudowa wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej w obrębie pomieszczeń objętych opracowaniem
- remont i przebudowa wewnętrznej instalacji wodociągowej w obrębie pomieszczeń objętych opracowaniem
- przeniesienie grzejników w obrębie pomieszczeń objętych opracowaniem
- wykonanie wentylacji mechanicznej w obrębie pomieszczeń objętych opracowaniem
Branża elektryczna:
- wymiana instalacji elektrycznej – oświetleniowej i gniazd wtykowych w obrębie pomieszczeń objętych opracowaniem
- montaż central wentylacyjnych w obrębie pomieszczeń objętych opracowaniem
Niski parter
- Wykucie z muru ościeżnic stalowych - 4 szt.
- Rozebranie ścianki z cegieł grub. ½ cegły -26,63 m2
- Rozebranie posadzki z płytek – 17,87 m2
- Rozebranie wykładziny ściennej z płytek 12,39 m2
- Ławy fundamentowe - 2,13 m3
- Fundamenty z bloczków betonowych - 0,4 m3
- Ścianki działowe - 15,2 m2
- Ściany murowane z bloczków z betonu kom.-3,50 m3
- Montaż skrzydeł drzwiowych -5 szt.
- Tynki na ścianach- 91,19 m2
- Sufit podwieszany kasetonowy -14,00 m2
- Licowanie ścian płytkami -52,76 m2
- Posadzki z płytek z kamieni sztucznych -18,60 m2
- Malowanie farbą silikonową -16,64 m2
- Przewody wentylacyjne– 34,31 m
- Wyrzutnie dachowe kołowe typ D,E, G o śr. do 125 mm - 1 kpl
- Wentylatory kanałowe o śr. otworu ssącego do 125 mm – 2 szt
- Rurociągi z PCV kanalizacyjne w gotowych wykopach.
- Rurociągi z PCV kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach 1,15 m
- Instalacja wodociągowa rurociągi z tworzyw sztucznych 15 mm -6,57 m
- Rurociągi z tworzyw sztucznych 20 mm – 20,1 m
- Umywalki porcelanowe wraz z bateriami 2 kpl.
- Ustępy z płuczką 2 kpl.
- Umywalka dla niepełnosprawnych wraz z baterią.
- Ustęp z płuczką ustępową typu „kompakt” z uchwytami dla niepełnosprawnych
- Instalacja przyzywowa z WC dla niepełnosprawnych 1 kpl
- Oprawy nastropowe 3 kpl
- Sprawdzenie i odgruzowanie przewodów kominowych
Parter
- Wykucie z muru ościeżnic stalowych - 10 szt.
- Rozebranie ścianki z cegieł grub. ½ cegły -11,18 m2
- Rozebranie posadzki z płytek – 24,18 m2
- Rozebranie wykładziny ściennej z płytek - 57,68 m2
- Sprawdzenie i odgruzowanie przewodów kominowych - 2,5 m
- Ścianki działowe – 5,45 m2
- Montaż skrzydeł drzwiowych -9 szt.
- Tynki na ścianach- 67,76 m2
- Sufit podwieszany kasetonowy -57,06 m2
- Licowanie ścian płytkami -34,92 m2
- Posadzki z płytek z kamieni sztucznych -26,53 m2
- Malowanie farbą emulsyjną -123,32 m2
- Przewody wentylacyjne– 30,46 m
- Rurociągi z PCV kanalizacyjne
- Instalacja wodociągowa rurociągi z tworzyw sztucznych 15 mm -3,4 m
- Rurociągi z tworzyw sztucznych 20 mm – 23,3 m
- Umywalki porcelanowe wraz z bateriami 2 kpl.
- Ustępy z płuczką 2 kpl
- Umywalka dla niepełnosprawnych wraz z baterią 1 kpl.
- Ustępy z płuczką ustępową typu „kompakt” z uchwytami dla niepełnosprawnych 1 kpl.
- Brodziki natryskowe z bateriami natryskowymi 1kpl
- Instalacja elektryczna
- Ustawienie tablicy informacyjnej
5) Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę gwarancji na roboty budowlane oraz zamontowane materiały i urządzenia w następujących okresach:
a) Wykonawca udziela gwarancji na okres minimum 36 miesięcy od daty podpisania przez Strony protokołu odbioru końcowego bez uwag.
Uwaga: dodatkowy okres gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane oraz zamontowane materiały i urządzenia stanowi kryterium oceny ofert. Zamawiający określa go na okres w przedziale od 36 miesięcy (termin minimalny) do 60 miesięcy (termin maksymalny).
b) Termin gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane oraz zamontowane materiały i urządzenia w ramach realizacji przedmiotu zamówienia zostaje zrównany z zaproponowanym w ofercie okresem gwarancji, przy czym minimalny okres gwarancji wynosi 36 miesięcy od dnia podpisania protokołu końcowego bez uwag.
c) Zamawiającemu przysługuje pełne uprawnienie z tytułu rękojmi niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45313100-5 - Instalowanie wind

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45211310-5 - Roboty budowlane w zakresie łazienek

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 214 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i odpowiadającymi im znaczeniami oraz w następujący sposób będzie oceniał spełnienie kryteriów:
ceny - oferty będą oceniane przez komisję przetargową metodą punktową w skali 100-punktowej.
W ramach kryterium Cena (C) oceniana będzie cena brutto podana w formularzu oferty. W ramach kryterium „Cena” ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru:

Cn
C = ------------- x 60 pkt
Co
gdzie:
C - liczba punktów w ramach kryterium „Cena”,
Cn - najniższa cena spośród ofert ocenianych
Co - cena oferty ocenianej

oraz okresu gwarancji i rękojmi na wykonany przedmiot zamówienia w zakresie robót budowlanych wynosi minimalnie 3 lata (36 m-cy) od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego bez uwag. Zamawiający, w ramach kryterium „Długość okresu gwarancji i rękojmi na roboty budowlane oraz zamontowane materiały i urządzenia”, przyzna Wykonawcy punkty według następujących zasad:
-zaoferowanie 5-letniego i dłuższego niż 5 lat okresu gwarancji i rękojmi (60 m-cy i więcej) – 40 pkt
-zaoferowanie 4-letniego okresu gwarancji i rękojmi (48 m-ce) – 20 pkt
-zaoferowanie 3-letniego okresu gwarancji i rękojmi (36 m-cy) - 0 pkt

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium kosztu oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Koszt

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Długość okresu gwarancji i rękojmi na roboty budowlane oraz zamontowane materiały i urządzenia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia może ubiegać się wykonawca który wykaże:
1. Minimalne warunki dotyczące kwalifikacji zawodowych osób skierowanych do realizacji przedmiotu zamówienia tj.:
• dysponuje minimum jedną osobą, która będzie pełniła funkcję kierownika kontraktu/budowy (koordynator wszystkich branż), posiadającą:
-uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno–budowlanej wydane na podstawie obecnie obowiązujących przepisów lub uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów pozwalające na kierowanie budową, której charakter wynika z dokumentacji projektowej oraz decyzji o pozwoleniu na budowę/zgłoszenia robót,
- wymagane doświadczenie zawodowe tj. osoba ta była kierownikiem budowy przy realizacji minimum jednego zadania obejmującego roboty ogólnobudowlane, sanitarne i elektryczne o wartości brutto minimum 400.000,00 zł
-aktualne na dzień podpisania umowy pomiędzy wykonawcą a zamawiającym zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego i wymagane ubezpieczenie OC,
• dysponuje minimum jedną osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika robót elektrycznych posiadającą:
-uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych wydane na podstawie obecnie obowiązujących przepisów lub uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów pozwalające na kierowanie zakresem robót wynikającym z dokumentacji projektowej oraz decyzji o pozwoleniu na budowę/zgłoszenia robót,
-aktualne na dzień podpisania umowy pomiędzy wykonawcą a zamawiającym zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego i wymagane ubezpieczenie OC.
• dysponuje minimum jedną osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika robót sanitarnych posiadającą:
-uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych wydane na podstawie obecnie obowiązujących przepisów lub uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów pozwalające na kierowanie zakresem robót wynikającym z dokumentacji projektowej oraz pozwolenia na budowę/zgłoszenia robót,
-aktualne na dzień podpisania umowy pomiędzy wykonawcą a zamawiającym zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego i wymagane ubezpieczenie OC.
2. Minimalne warunki dotyczące doświadczenia Wykonawcy, tj. należyte wykonanie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie; co najmniej jednej roboty polegającej na realizacji robót ogólnobudowlanych, sanitarnych i elektrycznych obejmujących między innymi wykonanie szybu windowego (z dostarczeniem, zamontowaniem i uruchomieniem dźwigu osobowego) o łącznej wartości co najmniej 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych), którą wykonawca wykonał w należyty sposób oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Wykonawca dołącza do oferty oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu (załącznik nr 2 do SWZ) w zakresie wskazanym w rozdziale II podrozdziale 8 SWZ. Oświadczenie stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia na dzień składania ofert. W przypadku wykonawcy, o którym mowa w art. 110 ust. 2 Pzp, składa on oświadczenie o zachodzeniu podstaw wykluczenia wraz z informacją o podjętych środkach naprawczych dotyczących zaistniałych okoliczności z wyjątkiem tych opisanych w art. 7 ust.1 ustawy z 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U.2022.835) (załącznik nr 3 do SWZ)

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych środków dowodowych:
1. Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (załącznik nr 12 do SWZ)
2. Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane (załącznik nr 5 do SWZ)
Do wykazu robót budowlanych Zamawiający żąda załączenia dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty.
3. Oświadczenia o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu (załącznik nr 13 do SWZ), o którym mowa w art. 125 ust 1 ustawy w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w:
- art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy
- art. 108 ust.1 pkt 4 ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego
- art. 108 ust.1 pkt 5 ustawy, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji
- art. 108 ust.1 pkt 6 ustawy
- art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, odnośnie naruszenia obowiązków dotyczących płatności podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 70)
- art. 109 ust.1 pkt 5, 7
- art.7 ust. 1 ustawy z 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r., poz. 835).
4. Dokument z którego wynika, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia. Kwota ubezpieczenia nie może być mniejsza niż określona rozdziale II podrozdziale 7 pkt 3.
Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.
Wykonawca składa podmiotowe środki dowodowe aktualne na dzień ich złożenia.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga w niniejszym postępowaniu złożenia przez Wykonawcę przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Do oferty wykonawca załącza również:
1. Pełnomocnictwo
• Gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych, wykonawca, który składa ofertę za pośrednictwem pełnomocnika, powinien dołączyć do oferty dokument pełnomocnictwa obejmujący swym zakresem umocowanie do złożenia oferty lub do złożenia oferty i podpisania umowy.
• W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika. Dokument pełnomocnictwa, z treści którego będzie wynikało umocowanie do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia tych wykonawców należy załączyć do oferty.
Pełnomocnictwo powinno być załączone do oferty i powinno zawierać w szczególności wskazanie:
- postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy,
- wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby,
- ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.
Wymagana forma:
Pełnomocnictwo powinno zostać złożone w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym.
Dopuszcza się również przedłożenie elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, tj. podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby posiadającej uprawnienia notariusza.
2. Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – załącznik nr 6 do SWZ
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają dostawy lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takiej sytuacji wykonawcy są zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynika, które dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
Wymagana forma:
Wykonawcy składają oświadczenia w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawców zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie.
3, Formularz ofertowy (załącznik nr 1 do SWZ)
Wymagana forma:
Formularz musi być złożony w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawców zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie.
4. Zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa (załącznik nr 7 do SWZ) – w sytuacji, gdy oferta lub inne dokumenty składane w toku postępowania będą zawierały tajemnicę przedsiębiorstwa, wykonawca, wraz z przekazaniem takich informacji, zastrzega, że nie mogą być one udostępniane, oraz wykazuje, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
Wymagana forma:
Dokument musi być złożony z zachowaniem zasady pisemności w postaci elektronicznej.
5. Oświadczenie dotyczące podwykonawcy (załącznik nr 11 do SWZ)– w przypadku gdy znani są podwykonawcy
Wymagana forma:
Dokument musi być złożony w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawców zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie: 7.800,00 zł (słownie: siedem tysięcy osiemset złotych 00/100)
2.Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach wskazanych w art. 97 ust. 7 ustawy Pzp.
3. Wadium musi obejmować pełen okres związania ofertą.
4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy w Banku Pekao S.A., numer rachunku 44 1240 5497 1111 0010 4156 3220. Wadium musi wpłynąć na wskazany rachunek bankowy zamawiającego najpóźniej przed upływem terminu składania ofert (decyduje data wpływu na rachunek bankowy zamawiającego).
5. Wadium wnoszone w poręczeniach lub gwarancjach należy załączyć do oferty w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę dokumentu i powinno zawierać następujące elementy:
- nazwę dającego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwarancji (zamawiającego), gwaranta/poręczyciela oraz wskazanie ich siedzib. Beneficjentem wskazanym w gwarancji lub poręczeniu musi być Powiat Opolski z siedzibą przy ul. Lubelskiej 4, 24 – 300 Opole Lubelskie
- określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem,
- kwotę gwarancji/poręczenia,
- termin ważności gwarancji/poręczenia,
- zobowiązanie gwaranta do zapłacenia bezwarunkowo kwoty gwarancji/poręczenia, na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego, w sytuacjach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.
6. W przypadku, gdy wykonawca nie wniósł wadium lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium, w przypadku o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp.
7. Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 98 ust. 1–5 ustawy Pzp.
8. Zamawiający może zatrzymać wadium wraz z odsetkami na podstawie art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1.Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
W takim przypadku:
a) Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego.
b) W przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie jako najkorzystniejszej, Zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego – umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
2. Potencjał podmiotu trzeciego
a) W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, wykonawca może polegać na potencjale podmiotu trzeciego na zasadach opisanych w art. 118–123 ustawy Pzp. Podmiot trzeci nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1, na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 1, 4, 5 i 7 oraz na podstawie art.7 ust.1. ustawy z 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U.2022.835).
b) Wykonawca nie może po upływie terminu składania ofert powoływać się na zdolności i sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.
c) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji lub doświadczenia wykonawca może polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
d) Zamawiający oceni czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe albo ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz zbada czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem wykonawcy.
e) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.
3. Podwykonawstwo
a) Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Wykonawca nie jest zobowiązany do wskazania w formularzu ofertowym informacji dotyczących części zamówienia których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.
b) Na etapie postępowania i/lub realizacji zamówienia Zmawiający może badać podstawy wykluczenia zgłoszonych podwykonawców w zakresie regulowanym w art. 108 ust.1 i 109 ust.1 pkt.1,4,5,7 p.z.p. lub wynikające z podstawy art.7 ust. 1. ustawy z 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U.2022.835). Zamawiający będzie uprawniony do badania podstaw wykluczenia – załącznik nr 11 do SWZ. Jeśli w stosunku do podwykonawcy zaktualizują się podstawy wykluczenia, zamawiający zażąda od wykonawcy, by zastąpił takiego podwykonawcę pod rygorem niedopuszczenia podwykonawcy do realizacji części zamówienia (art. 462 ust. 5 p.z.p.).
c) W sytuacji gdy zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby powoływano się na etapie oceny ofert w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, obowiązkiem wykonawcy jest wykazanie, że proponowany inny podwykonawca samodzielnie spełnia warunki w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby powoływano się w trakcie postępowania.
d) Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych zadań związanych z przedmiotem zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Tak

7.2.) Informacje na temat zaliczek:

Zgodnie z zasadami dotyczącymi warunków wypłaty wynagrodzenia - określonymi w szczegółowych zasadach i trybie dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych - Wykonawcy Inwestycji zapewnią finansowanie zadania w części niepokrytej udziałem własnym Zamawiającego, na czas poprzedzający wypłaty z Promesy, z jednoczesnym zastrzeżeniem, iż zapłata wynagrodzenia Wykonawcom Inwestycji w całości nastąpi po wykonaniu Inwestycji w terminie nie dłuższym niż 35 dni od dnia odbioru całości Inwestycji przy czym zapłata wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie Zadania nastąpi zgodnie z załączonym Harmonogramem Inwestycji. Wykonawca otrzyma zaliczkę w wysokości 15% wynagrodzenia umownego brutto na podstawie faktury zaliczkowej.

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Oprócz przypadków, o których mowa w art. 454 i 455 ustawy – Prawo zamówień publicznych, dopuszczono możliwość wprowadzania zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokona się wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia następujących okoliczności:
1) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1 umowy, może nastąpić w przypadku:
- wystąpienia okoliczności siły wyższej, które nastąpiło po dniu wejścia w życie umowy, w szczególności: wojny, akty terroryzmu, klęski żywiołowe, strajki oraz akty władzy i administracji publicznej, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni występowania okoliczności siły wyższej
- skierowania przez Zamawiającego do Wykonawcy pisemnego żądania wstrzymania robót budowlanych lub wydania zakazu prowadzenia robót budowlanych przez organ administracji publicznej lub eksploratorów infrastruktury, o ile żądanie lub wydanie zakazu nie nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni na jaki Wykonawcy nakazano wstrzymanie robót budowlanych lub zakazano prowadzenia robót budowlanych
- wystąpienia kolizji z instalacjami wewnętrznymi lub zewnętrznymi nieujawnionymi w dokumentacji projektowej, lub innymi robotami prowadzonymi przez innego Wykonawcę, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni niezbędną na usunięcie kolizji z instalacjami wewnętrznymi nieujawnionymi w dokumentacji projektowej lub o liczbę dni niezbędnych do wykonania robót przez innego Wykonawcę – o ile usunięcie kolizji wymagać będzie przedłużenia terminu realizacji
- wystąpienia konieczności wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian, powodujących wstrzymanie lub przerwanie robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia, przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni niezbędną do wprowadzenia zmian oraz do przeprowadzenia uzgodnień z właściwymi organami, uzyskania opinii lub wydania decyzji przez właściwe organy, przy czym wprowadzenie w dokumentacji projektowej zmian nie może skutkować zwiększeniem zakresu świadczenia Wykonawcy oraz zwiększeniem jego wynagrodzenia o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy
- wystąpienia warunków geologicznych lub hydrologicznych odmiennych od założonych i powodujących konieczność wstrzymania robót lub konieczność ich wykonania przy wykorzystaniu odmiennych od założonych rozwiązań technicznych - przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni niezbędną do wyeliminowania utrudnień związanych z ich wystąpienie
2) przedłużenia terminu realizacji zamówienia, może nastąpić w zakresie niezbędnym do wykonania robót zleconych na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1, 3, 4 lub ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych
3) zmiana terminu wykonania zamówienia lub zakresu świadczeń lub sposobu wykonywania zamówienia może nastąpić w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym bezpośredni wpływ na termin realizacji przedmiotu zamówienia lub zakres świadczeń stron umowy lub sposób jej wykonywania
4) zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy może nastąpić wskutek zaistnienia przyczyn organizacyjnych lub finansowych leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności wynikających ze zmiany zasad płatności programów lub funduszy lub innych źródeł finansowania inwestycji objętej niniejszą umową
5) zmiana terminu wykonania zamówienia lub zakresu świadczeń lub sposobu wykonywania zamówienia może nastąpić w przypadku konieczności wykonania robót nieujętych w dokumentacji projektowej
6) zmiany obowiązujących w dacie zawarcia Umowy przepisów, których regulacje wpływają na prawa i obowiązki Stron, jeżeli konieczne będzie dostosowanie treści Umowy do aktualnego stanu prawnego
2. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią one jednak zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-09 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: platforma zakupowa

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-09 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-10

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający wykluczy wykonawcę:
-na podstawie art.7 ust.1 ustawy z 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U.2022.835).

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.