eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Zakup karty akwizycji sygnałów analogowychOgłoszenie z dnia 2022-02-15

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Zakup karty akwizycji sygnałów analogowych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: INSTYTUT CHEMII FIZYCZNEJ PAN

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000326049

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Marcina Kasprzaka 44/52

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 01-224

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.7.) Numer telefonu: 223433069

1.5.8.) Numer faksu: 223433333

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@ichf.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.ichf.edu.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - Polska Akademia Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


Prowadzenie badań naukowych

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup karty akwizycji sygnałów analogowych

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-501a5820-8e7e-11ec-9bc1-c2db95d08897

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00058212

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-02-15

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

MAB

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Nie

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie: art. 305 pkt 1 ustawy w zw. z art. 214 ust. 1 pkt 1 ustawy

3.1.1.) Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki:

Producent karty akwizycji jest jej jedynym dystrybutorem tj. zachodzą okoliczności wymienine w art. 214 ust. 1 pkt 1b.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.2401.7.2021

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 14330 EUR

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Specyfikacja parametrów karty akwizycji sygnałów analogowych
Interfejs: PCI Express x8
Wbudowany układ FPGA z funkcjami DSP (realizacja szybkiej transformaty Fouriera)
Wejścia/wyjścia: 2 kanały wejść analogowych, wejście wyzwalania TTL, wejście zewnętrznego zegara, AUX I/O
System akwizycji:
Rozdzielczość: 12 bitów
Pasmo: DC do 1 GHz
Kanały: 2, próbkowane jednocześnie
Maksymalna szybkość próbkowania: 4 GS/s przy użytym jednym kanale, 2 GS/s przy użytych dwóch kanałach
Zakres napięć wejściowych: +/-400 mV (dla impedancji wejściowej 50 Ω)
Sprzężenie: DC
Pamięć wewnętrzna: SDRAM DDR3 8 GB
Ilość próbek pre-triggerowanych: do 8176 dla akwizycji jednokanałowej, 4088 dla dwukanałowej
Podstawa czasu:
Zegar wewnętrzny i zewnętrzny, możliwość próbkowania na obu zboczach (dual egde sampling)
Częstości próbkowania zegarem wewnętrznym: 4 GS/s, 3.6 GS/s, 3 GS/s, 2.4 GS/s (w trybie dual egde sampling); 2 GS/s, 1.8 GS/s, 1.5 GS/s, 1.2 GS/s, 1 GS/s, 800 MS/s, 500 MS/s, 200 MS/s, 100 MS/s, 50 MS/s, 20 MS/s, 10 MS/s, 5 MS/s, 2 MS/s, 1 MS/s, 500 KS/s, 200 KS/s, 100 KS/s, 50 KS/s, 20 KS/s, 10 KS/s, 5 KS/s, 2 KS/s, 1 KS/s (próbkowane na jednym zboczu zegara)
Wejście zegara zewnętrznego:
Wspierane częstotliwości: 100 MHz – 2 GHz
Wspierane sygnały: 500 mV – 2 V (peak-to-peak)
Wyzwalanie:
Tryb: wyzwalanie na zboczu, z histerezą
Pasmo: 250 MHz
Programowalne opóźnienie wyzwalania do 9 999 999 cykli zegara próbkującego
Wejście zewnętrznego sygnału wyzwalającego: wspiera sygnały analogowe i TTL 3.3V (dopuszczalne napięcie 5 V) z pasmem do 250 MHz
Wielofunkcyjne wejście wyjście AUX:
Wybieralne sygnały wyjściowe: wyzwalanie, Pacer (zegar programowalny), software’owe wyjście cyfrowe
Wybieralne sygnały wejściowe: bramkowanie wyzwalania (triggger enable), wejście cyfrowe
Oprogramowanie:
SDK z plikami nagłówkowymi i przykładowymi programami w C++, C#, Pythonie, Matlabie i LabView
Biblioteki dla wsparcia streamingu danych z karty akwizycji do kart graficznych CUDA.

4.5.3.) Główny kod CPV: 30237130-9 - Karty komputerowe

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 14330 EUR

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 14330 EUR

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 14330 EUR

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: ALAZAR TECHNOLOGIES INC

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NL824085760B01

7.3.3) Ulica: 6600 Trans-Canada Higway

7.3.4) Miejscowość: SUITE 310 POINT-CLAIRE

7.3.7.) Kraj: Kanada

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-08-26

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 14330 EUR

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.