eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Lubaczów › Dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu grantowego "Cyfrowa Gmina" realizowanego w ramach POPC 2014-2020Ogłoszenie z dnia 2023-01-25


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” realizowanego w ramach POPC 2014-2020

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Lubaczów

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 650900654

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Jasna 1

1.5.2.) Miejscowość: Lubaczów

1.5.3.) Kod pocztowy: 37-600

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL822 - Przemyski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad@lubaczow.com.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.gminalubaczow.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” realizowanego w ramach POPC 2014-2020

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-57bbdd4b-9cb0-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00058170

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-25

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00017627/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.2 Dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu grantowego "Cyfrowa Gmina" realizowanego w ramach POPC 2014-2020

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/lubaczow/proceedings

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/lubaczow/proceedings

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 20. Informacja o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej.
20.1.Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym
a wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie Pzp., odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy dostępnej na stronie profilu nabywcy https://platformazakupowa.pl/pn/lubaczow. Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia
18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r., poz. 344).
W zakresie pytań technicznych związanych z działaniem systemu prosi się o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl pod numer (22)1010202, cwk@platformazakupowa.pl,
20.2.Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje za pośrednictwem https://platformazakupowa.pl/pn/lubaczow Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany SWZ, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny wykonawca, będzie przekazywana za pośrednictwem https://platformazakupowa.pl/pn/lubaczow do konkretnego wykonawcy.
20.3. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów
i wiadomości bezpośrednio na https://platformazakupowa.pl/pn/lubaczow przesłanych przez zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.
20.4. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski lub informacje składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki poprzez Platformę, dostępną pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/lubaczow.
20.5. Za datę przekazania oświadczeń, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich doręczenia za pośrednictwem formularza zamieszczonego na stronie https://platformazakupowa.pl/pn/lubaczow, w zakładce dedykowanej postępowaniu.
20.6. Zamawiający informuje, że posiadanie konta na Platformie jest dobrowolne, a złożenie oferty w przetargu jest możliwe bez posiadania konta.
20.7. Na stronie Platformy znajduje się „Instrukcja dla Wykonawców” zawierająca: informacje ogólne, informacje dot. sposobu i formy złożenia oferty oraz sposobu komunikowania
się Zamawiającego z Wykonawcami (nie dotyczy składania ofert),

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 30. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych.
30.1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
30.1.1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Wójt Gminy Lubaczów, ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczów
30.1.2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD).
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod_ug_lubaczow@lubaczow.com.pl,
30.1.3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1
lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” realizowanego w ramach POPC 2014-2020 prowadzonym w trybie podstawowym,
30.1.4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu ustawę Pzp,
30.1.5. Dane osobowe pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy w sprawie zamówienia publicznego,
30.1.6. Niezależnie od postanowień ppkt 30.1.5. powyżej, w przypadku zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, dane osobowe będą przetwarzane do upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy w sprawie zamówienia publicznego,
30.1.7. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp,
30.1.8. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
30.1.9. Posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
30.1.10. Nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Dane osobowe mogą być przekazywane do organów publicznych i urzędów państwowych lub innych podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa lub wykonujących zadania realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej,
w szczególności do podmiotów prowadzących działalność kontrolną wobec Zamawiającego. Dane osobowe są przekazywane do podmiotów przetwarzających dane w imieniu administratora danych osobowych.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: IZP.271.4.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 4

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” realizowanego w ramach POPC 2014-2020, w tym:
a) Zadanie nr 1 – Dostawa 9 szt. zestawów komputerowych i laptopa 1 szt.

4.2.6.) Główny kod CPV: 30200000-1 - Urządzenia komputerowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

30213300-8 - Komputer biurkowy

30213000-5 - Komputery osobiste

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i odpowiadającymi im znaczeniami oraz w następujący sposób będzie oceniał spełnienie kryteriów:
Lp. Opis kryterium oceny Znaczenie (%)
1. Cena 100 %
Razem 100 %
24.2. Oferty będą oceniane przez komisję przetargową metodą punktową w skali punktowej.

C - cena ofertowa brutto = maksymalnie 100%

Cena będzie oceniana metodą punktową wg wzoru:
𝐶 = ( 𝐶𝑚𝑖𝑛 / 𝐶𝑏𝑎𝑑 ) ∗ 100 ∗ 100 %

gdzie:
C - ilość punktów oferty badanej w kryterium cena ofertowa brutto,
Cmin - najniższa cena spośród ofert badanych niepodlegających odrzuceniu (brutto),
Cbad - cena oferty badanej (brutto).
Podstawą przyznania punktów w kryterium „cena” będzie cena ofertowa brutto podana przez wykonawcę w Formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ
Oferta może otrzymać maksymalnie 100 pkt (1 % = 1 pkt) w zakresie kryterium ceny.

Łączna ilość punktów oferty stanowi ilość punktów przyznanych w kryterium „CENA”.
Oferta, która otrzyma największą łączną ilość punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą. Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z uzyskaną łączną ilością punktów..
24.2. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa w pkt 24.1, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę.
24.3. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.
24.4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń w tym zaoferowanej ceny.
24.5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana
za najkorzystniejszą.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” realizowanego w ramach POPC 2014-2020, w tym:
b) Zadanie nr 2 – Dostawa i konfiguracja UTM – 2 szt.

4.2.6.) Główny kod CPV: 30200000-1 - Urządzenia komputerowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

30236000-2 - Różny sprzęt komputerowy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i odpowiadającymi im znaczeniami oraz w następujący sposób będzie oceniał spełnienie kryteriów:
Lp. Opis kryterium oceny Znaczenie (%)
1. Cena 100 %
Razem 100 %
24.2. Oferty będą oceniane przez komisję przetargową metodą punktową w skali punktowej.

C - cena ofertowa brutto = maksymalnie 100%

Cena będzie oceniana metodą punktową wg wzoru:
𝐶 = ( 𝐶𝑚𝑖𝑛 / 𝐶𝑏𝑎𝑑 ) ∗ 100 ∗ 100 %

gdzie:
C - ilość punktów oferty badanej w kryterium cena ofertowa brutto,
Cmin - najniższa cena spośród ofert badanych niepodlegających odrzuceniu (brutto),
Cbad - cena oferty badanej (brutto).
Podstawą przyznania punktów w kryterium „cena” będzie cena ofertowa brutto podana przez wykonawcę w Formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ
Oferta może otrzymać maksymalnie 100 pkt (1 % = 1 pkt) w zakresie kryterium ceny.

Łączna ilość punktów oferty stanowi ilość punktów przyznanych w kryterium „CENA”.
Oferta, która otrzyma największą łączną ilość punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą. Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z uzyskaną łączną ilością punktów..
24.2. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa w pkt 24.1, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę.
24.3. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.
24.4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń w tym zaoferowanej ceny.
24.5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana
za najkorzystniejszą.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” realizowanego w ramach POPC 2014-2020, w tym:
c) Zadanie nr 3 – Dostawa dysków sieciowych (NAS) – 2 szt.

4.2.6.) Główny kod CPV: 30200000-1 - Urządzenia komputerowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i odpowiadającymi im znaczeniami oraz w następujący sposób będzie oceniał spełnienie kryteriów:
Lp. Opis kryterium oceny Znaczenie (%)
1. Cena 100 %
Razem 100 %
24.2. Oferty będą oceniane przez komisję przetargową metodą punktową w skali punktowej.

C - cena ofertowa brutto = maksymalnie 100%

Cena będzie oceniana metodą punktową wg wzoru:
𝐶 = ( 𝐶𝑚𝑖𝑛 / 𝐶𝑏𝑎𝑑 ) ∗ 100 ∗ 100 %

gdzie:
C - ilość punktów oferty badanej w kryterium cena ofertowa brutto,
Cmin - najniższa cena spośród ofert badanych niepodlegających odrzuceniu (brutto),
Cbad - cena oferty badanej (brutto).
Podstawą przyznania punktów w kryterium „cena” będzie cena ofertowa brutto podana przez wykonawcę w Formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ
Oferta może otrzymać maksymalnie 100 pkt (1 % = 1 pkt) w zakresie kryterium ceny.

Łączna ilość punktów oferty stanowi ilość punktów przyznanych w kryterium „CENA”.
Oferta, która otrzyma największą łączną ilość punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą. Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z uzyskaną łączną ilością punktów..
24.2. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa w pkt 24.1, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę.
24.3. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.
24.4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń w tym zaoferowanej ceny.
24.5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana
za najkorzystniejszą.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” realizowanego w ramach POPC 2014-2020, w tym:

d) Zadanie nr 4 – Dostawa serwerów wraz z zasilaniem awaryjnym i oprogramowaniem – 2 szt.

4.2.6.) Główny kod CPV: 30200000-1 - Urządzenia komputerowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

30236000-2 - Różny sprzęt komputerowy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i odpowiadającymi im znaczeniami oraz w następujący sposób będzie oceniał spełnienie kryteriów:
Lp. Opis kryterium oceny Znaczenie (%)
1. Cena 100 %
Razem 100 %
24.2. Oferty będą oceniane przez komisję przetargową metodą punktową w skali punktowej.

C - cena ofertowa brutto = maksymalnie 100%

Cena będzie oceniana metodą punktową wg wzoru:
𝐶 = ( 𝐶𝑚𝑖𝑛 / 𝐶𝑏𝑎𝑑 ) ∗ 100 ∗ 100 %

gdzie:
C - ilość punktów oferty badanej w kryterium cena ofertowa brutto,
Cmin - najniższa cena spośród ofert badanych niepodlegających odrzuceniu (brutto),
Cbad - cena oferty badanej (brutto).
Podstawą przyznania punktów w kryterium „cena” będzie cena ofertowa brutto podana przez wykonawcę w Formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ
Oferta może otrzymać maksymalnie 100 pkt (1 % = 1 pkt) w zakresie kryterium ceny.

Łączna ilość punktów oferty stanowi ilość punktów przyznanych w kryterium „CENA”.
Oferta, która otrzyma największą łączną ilość punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą. Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z uzyskaną łączną ilością punktów..
24.2. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa w pkt 24.1, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę.
24.3. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.
24.4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń w tym zaoferowanej ceny.
24.5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana
za najkorzystniejszą.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

15. Warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
15.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej,
o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał należycie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje należycie, co najmniej 1 (jedną) dostawę sprzętu komputerowego o wartości nie mniejszej niż:
• Zadanie nr 1 – 45 000,00 zł brutto (słownie: czterdzieści pięć tysięcy złotych 00/100);
• Zadanie nr 2 – 25 000,00 zł brutto (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100);
• Zadanie nr 3 – 35 000,00 zł brutto (słownie: trzydzieści pięć tysięcy złotych 00/100);
• Zadanie nr 4 – 140 000,00 zł brutto (słownie: sto czterdzieści tysięcy złotych 00/100).
Przez jedną dostawę Zamawiający rozumie dostawę wykonaną w ramach jednej umowy/zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza łączenia ww. dostaw w ramach jednej umowy/zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 18.2.2 W celu wykazania spełnienia braku podstaw wykluczenia wykonawca składa
na wezwanie zamawiającego następujących podmiotowych środków dowodowych:
• OŚWIADCZENIA WYKONAWCY O AKTUALNOŚCI INFORMACJI ZAWARTYCH
W OŚWIADCZENIU, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, zgodnie z załącznikiem nr 8 do SWZ, o których mowa w:
a) art. 108 ust. 1 pkt 1 ustawy, Pzp
b) art. 108 ust. 1 pkt 2 ustawy, Pzp
c) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania
się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,
d) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 15 Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia
w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, następujących podmiotowych środków dowodowych aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych:
18.2.1 W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału
w postępowaniu dot. zdolności technicznej lub zawodowej należy przedłożyć:
• WYKAZ DOSTAW wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania
i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy (wzór stanowi załącznik nr 4 do SWZ).

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

18.1. Zamawiający wymaga od wykonawców przedłożenia następujących przedmiotowych środków dowodowych:
a) Zadanie nr 1 – Dostawa 9 szt. zestawów komputerowych i laptopa 1 szt.
• wydruk ze strony http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php w okresie nie wcześniej niż 14 dni przed terminem składania ofert, potwierdzający że procesor wielordzeniowy, zaprojektowany do pracy w zestawach komputerowych, uzyskuje wynik co najmniej 14 300 punktów w teście PassMark – CPU Mark (dopuszcza się wydruk w języku angielskim);
• wydruk ze strony http://www.plugloadsolutions.com/80pluspowersupplies.aspx z informacjami dot. oferowanego zasilacza zaplanowanego do pracy w zestawach komputerowych (dopuszcza się wydruk w języku angielskim);
• wydruk ze strony http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php w okresie nie wcześniej niż 14 dni przed terminem składania ofert, potwierdzający że procesor wielordzeniowy, zaprojektowany do pracy w laptopie, uzyskuje wynik co najmniej 11 400 punktów w teście PassMark – CPU Mark (dopuszcza się wydruk w języku angielskim);
• karty katalogowe lub inne dokumenty oferowanego sprzętu komputerowego umożliwiające weryfikację podstawowych parametrów tj. minimum procesor, pamięć RAM, pamięć masowa, wymagania dodatkowe (wbudowane porty), system operacyjny, pakiet biurowy wskazanych w załączniku nr 7 do SWZ - SOPZ– dot. komputera do 9 szt. zestawów komputerowych (dopuszcza się wydruk w języku angielskim)
• karty katalogowe lub inne dokumenty oferowanego sprzętu komputerowego umożliwiające weryfikację podstawowych parametrów tj. minimum typ ekranu, jasność, kontrast, rozdzielczość maksymalna, podświetlenie, złącze wskazanych w załączniku nr 7 do SWZ - SOPZ – dot. monitora do 9 szt. zestawów komputerowych (dopuszcza się wydruk w języku angielskim)
• karty katalogowe lub inne dokumenty oferowanego sprzętu komputerowego umożliwiające weryfikację podstawowych parametrów tj. minimum matryca, procesor, pamięć RAM, Pamięć masowa, multimedia, łączność bezprzewodowa, system operacyjny, pakiet biurowy wskazanych w załączniku nr 7 do SWZ - SOPZ– dot. laptopa (dopuszcza się wydruk w języku angielskim)


b) Zadanie nr 2 – Dostawa i konfiguracja UTM – 2 szt.
• karty katalogowe lub inne dokumenty oferowanego sprzętu komputerowego umożliwiające weryfikację podstawowych parametrów tj. minimum wymagania ogólne, interfejsy, dysk, zasilanie, funkcje systemu bezpieczeństwa wskazanych w załączniku nr 7 do SWZ - SOPZ – dot. zarówno UTM 1: dla GOPS jak i UTM 2: dla UG (dopuszcza się wydruk w języku angielskim)

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Wszystkie wymienione w polach: " Wykaz przedmiotowych środków dowodowych " oraz " Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów "

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Zamawiający wymaga od wykonawców przedłożenia następujących przedmiotowych środków dowodowych:
c) Zadanie nr 3 – Dostawa dysków sieciowych (NAS) – 2 szt.
• Wydruk ze strony http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php w okresie nie wcześniej niż 14 dni przed terminem składania ofert, potwierdzający że procesor wielordzeniowy, zaprojektowany do pracy w dysku sieciowym (NAS) dla UG Lubaczów, uzyskuje wynik co najmniej 4 500 punktów w teście PassMark – CPU Mark (dopuszcza się wydruk w języku angielskim);
• wydruk ze strony http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php w okresie nie wcześniej niż 14 dni przed terminem składania ofert, potwierdzający że procesor wielordzeniowy, zaprojektowany do pracy w dysku sieciowym (NAS) dla GOPS Lubaczów, uzyskuje wynik co najmniej 4 500 punktów w teście PassMark – CPU Mark (dopuszcza się wydruk w języku angielskim);
• karty katalogowe lub inne dokumenty oferowanego sprzętu komputerowego umożliwiające weryfikację podstawowych parametrów tj. minimum procesor, obudowa, pamięć RAM, ilość obsługiwanych dysków, zamontowane dyski twarde, interfejsy sieciowe, porty, obsługa RAID wskazanych w załączniku nr 7 do SWZ - SOPZ– dot. zarówno NAS dla GOPS jak i NAS dla UG (dopuszcza się wydruk w języku angielskim)
d) Zadanie nr 4 – Dostawa serwerów wraz z zasilaniem awaryjnym i oprogramowaniem – 2 szt.
• wydruk ze strony http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php w okresie nie wcześniej niż 14 dni przed terminem składania ofert, potwierdzający że procesor wielordzeniowy, zaprojektowany do pracy w serwerze dla GOPS Lubaczów, uzyskuje wynik co najmniej 17 000 punktów w teście PassMark – CPU Mark (dopuszcza się wydruk w języku angielskim);
• wydruk ze strony http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php w okresie nie wcześniej niż 14 dni przed terminem składania ofert, potwierdzający że procesor wielordzeniowy, zaprojektowany do pracy w serwerze dla UG Lubaczów, uzyskuje wynik co najmniej 23 500 punktów w teście PassMark – CPU Mark; (dopuszcza się wydruk w języku angielskim)
• karty katalogowe lub inne dokumenty oferowanego sprzętu komputerowego umożliwiające weryfikację podstawowych parametrów tj. minimum obudowa, płyta główna, procesor, pamięć RAM, interfejsy sieciowe/FC/SAS, dyski twarde, kontroler RAID, wbudowane porty, chłodzenie i zasilanie, system operacyjny/dodatkowe oprogramowanie wskazanych w załączniku nr 7 do SWZ -– dot. zarówno Serwer dla GOPS jak i Serwer dla UG (dopuszcza się wydruk w języku angielskim)
• karty katalogowe lub inne dokumenty oferowanego sprzętu komputerowego umożliwiające weryfikację podstawowych parametrów tj. minimum moc znamionowa w W, czas podtrzymania przy obciążeniu 50%, , typ obudowy, złącza wyjściowe wskazanych w załączniku nr 7 do SWZ - SOPZ – dot. zarówno Zasilacz awaryjny – UPS – serwer GOPS jak i Zasilacz awaryjny – UPS – serwer UG (dopuszcza się wydruk w języku angielskim)

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (spółki cywilne/ konsorcja).
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego oferta przedstawiona przez dwóch lub więcej Wykonawców (współpartnerów) wchodzących w skład konsorcjum lub spółki cywilnej musi być przedstawiona, jako jedna oferta, od jednego podmiotu i spełniać następujące wymagania:
1) Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika (lidera)
do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu
i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego. Umocowanie należy przedłożyć wraz z ofertą – treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania,
2) Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez zamawiającego wyłącznie
z pełnomocnikiem (liderem),
3) Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, zostanie wybrana, zamawiający zastrzega możliwość żądania przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, przedłożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców,
4) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia
z postępowania oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy
z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu składa każdy
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie,
5) wypełniając formularz oferty, jak również inne dokumenty powołujące się na „Wykonawcę” należy wpisać dane dotyczące wszystkich współpartnerów, a nie ich pełnomocnika - lidera lub jednego ze współpartnerów.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

26. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz możliwości jej zmiany
26.1. Projektowane postanowienia umowy stanowią załącznik nr 6 do SWZ.
Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją przez wykonawcę projektowanych postanowień umowy.
26.2. Zmiana postanowień umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie,
w formie aneksu do niniejszej umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany. Zmiany nie mogą naruszać postanowień zawartych w art. 455 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 p.z.p. oraz wskazanym w Projektowanych postanowieniach umowy, stanowiących załącznik nr 6 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-02 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/lubaczow/proceedings

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-02 09:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-03

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zamówienia, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 8 ustawy Pzp. (dot. wszystkich 4 zadań)
1) Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych (dodatkowych) dostaw (udzielanych na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 8 ustawy Pzp), które polegać będą na powtórzeniu dostaw zgodnych z dostawami stanowiącymi przedmiot niniejszego zamówienia. Zakresem rzeczowym dostaw stanowiących przedmiot zamówień, objęte będą dostawy sprzętu komputerowego wskazane w opisie przedmiotu zamówienia.
2) zakres rzeczowy dostaw stanowiących przedmiot zamówień podobnych (dodatkowych), o których mowa nie przekroczy wartości 30 % wartości niniejszego zamówienia.
3) zamówienia będą udzielane po przeprowadzeniu odrębnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki. Zamówienia, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 8 ustawy Pzp będą udzielane w przypadku wystąpienia potrzeby zwiększenia zakresu rzeczowego dostaw stanowiących przedmiot zamówienia

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.