eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Puszczykowo › "Obsługa Leśnego Ośrodka Szkoleniowego w Puszczykowie w zakresie przygotowywania i podawania posiłków"Ogłoszenie z dnia 2021-05-18


Powiązane ogłoszenia:
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00057752 z dnia 2021-05-18

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
„Obsługa Leśnego Ośrodka Szkoleniowego w Puszczykowie w zakresie przygotowywania i podawania posiłków”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: LEŚNY OŚRODEK SZKOLENIOWY W PUSZCZYKOWIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 639977585

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Adama Wodziczki 3

1.5.2.) Miejscowość: Puszczykowo

1.5.3.) Kod pocztowy: 62-040

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL418 - Poznański

1.5.7.) Numer telefonu: (61) 8-194-647

1.5.8.) Numer faksu: (61) 8-194-803

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: puszczykowo@poznan.lasy.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.puszczykowo.lasy.gov.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

www.puszczykowo.lasy.gov.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


Noclegi, szkolenia i konferencje, przyjęcia okolicznościowe

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Obsługa Leśnego Ośrodka Szkoleniowego w Puszczykowie w zakresie przygotowywania i podawania posiłków”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-38712c88-a5fa-11eb-911f-9ad5f74c2a25

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00057752

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-05-18

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Nie

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: F.270.07.2021

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 1546417,48 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa obsługa w zakresie przygotowywania i podawania posiłków na potrzeby Leśnego Ośrodka Szkoleniowego w Puszczykowie (dalej ,, Ośrodek’’), której szczegółowy opis oraz ilości zawarte zostały w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 10 A do SWZ i Zestawach Posiłków, które zostały opisane łącznie w załącznikach nr 10 B do SWZ oraz formularzu cenowym – kosztorysie ofertowym załączniku nr 11 do SWZ.4.13. Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący zestawy posiłków takie same (analogiczne), jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia SWZ („Opcja”). Przedmiotem Opcji będą zestawy posiłków analogiczne, jak opisane w SWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym – załącznik nr 11 stanowiącym część Oferty). W ramach Opcji, wedle wyboru Zamawiającego, mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub jeden z Zestawów wskazanych w Pakietach w załączniku nr 10 B do SWZ (i wycenionych przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty).Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia usług objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone w ilości stanowiącej równowartość do 50 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 7 ust.1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 9 do SWZ. Podstawą określenia wartości usług zleconych w ramach Opcji (w celu określenia jej zakresu) będą ceny jednostkowe poszczególnych zestawów posiłków zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty. Zlecanie usług będących przedmiotem Opcji, ich odbiór, ustalenie wartości tych usług, uiszczanie zapłaty oraz odpowiedzialność za ich niewykonanie lub nienależyte wykonanie, w tym odpowiedzialność w postaci kar umownych, jak również realizacja uprawnień Zamawiającego wynikających z Umowy, w tym realizacja prawa do odstąpienia od Umowy, następować będzie na takich samych zasadach, jak w przypadku usług będących Przedmiotem Zamówienia. Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z Opcji w przypadku wystąpienia potrzeby zwiększenia zakresu rzeczowego usług stanowiących przedmiot zamówienia na skutek uzyskania nowych zleceń od podmiotów zewnętrznych, powierzenia Zamawiającemu nowych zadań gospodarczych lub publicznych, podjęcia przez Zamawiającego dodatkowych działań marketingowych i promocyjnych dotyczących Ośrodka.

4.5.3.) Główny kod CPV: 55321000-6 - Usługi przygotowywania posiłków

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

55300000-3 - Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków

55320000-9 - Usługi podawania posiłków

55322000-3 - Usługi gotowania posiłków

55400000-4 - Usługi podawania napojów

55520000-1 - Usługi dostarczania posiłków

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1691299,50

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1691299,50

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1691299,50

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

6.7.) Wskazanie, czy najkorzystniejsza oferta wykonawcy, któremu udzielono zamówienia uwzględnia określone w kryteriach:

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Maciej Fołda GASTRO-NET, IMPREZY POZNAN.PL

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP 7792348388

7.3.3) Ulica: ul. Zagajnik 4B

7.3.4) Miejscowość: Robakowo

7.3.5) Kod pocztowy: 62-023

7.3.6.) Województwo: wielkopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-05-14

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1691299,50

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 36 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

2021-05-18 Biuletyn Zamówień PublicznychOgłoszenie o wyniku postępowania - - Usługi

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.