eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Międzyrzecz › Organizacja obozu naukowego dla uczniów kształcących się w zawodzie technik reklamy i technik fotografii i multimediów.Ogłoszenie z dnia 2023-01-25


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Organizacja obozu naukowego dla uczniów kształcących się w zawodzie technik reklamy i technik fotografii i multimediów.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiat Międzyrzecki - Zarząd Powiatu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 210967372

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Przemysłowa

1.5.2.) Miejscowość: Międzyrzecz

1.5.3.) Kod pocztowy: 66-300

1.5.4.) Województwo: lubuskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL431 - Gorzowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@powiat-miedzyrzecki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.powiat-miedzyrzecki.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Organizacja obozu naukowego dla uczniów kształcących się w zawodzie technik reklamy i technik fotografii i multimediów.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5416f89a-9c7d-11ed-b4ea-f64d350121d2

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00057505

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-25

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00052724/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Organizacja obozu naukowego dla uczniów kształcących się w zawodzie technik reklamy i technik fotografii i multimediów.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Modernizacja kształcenia zawodowego w powiecie międzyrzeckim

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://asystent.postepowania.pl/org/starostwo/org/starostwo/postepowania/683

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Zmiany i wyjaśnienia treści SWZoraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia
będą udostępniane na stronie internetowej:
https://asystent.postepowania.pl/org/starostwo/org/starostwo/postepowania/683
Wymagania techniczne i organizacyjne co do korzystania z Asystenta postępowania zostały określone w Regulaminie korzystania
usług, który dostępny jest do pobrania na stronie www.postepowania.pl.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1) W ramach dostępu do usług Asystenta postępowania wykonawca ma dostęp do narzędzi składania oferty, wycofania oferty, składania pytań do treści dokumentacji postępowania, złożenia dokumentów w
postępowaniu w odpowiedzi na wezwanie zamawiającego, ewentualnego prowadzenia negocjacji.
2) Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy wynosi 150 MB. Ofertę oraz inne
oświadczenia wykonawca sporządza w postaci elektronicznej i samodzielnie
(poza Asystentem postępowania) opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
3) Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii
dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich
przekazania na portal.
Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami (nie dotyczy składania ofert):
4) W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie
oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa
się elektronicznie za pośrednictwem portalu. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i
Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP lub ID postępowania).
5) Zamawiający i Wykonawca mogą również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, email:
sekretariat@powiat-miedzyrzecki.pl; p.lachowicz@powiat-miedzyrzecki.pl
Sposób sporządzania dokumentów elektronicznych:
1) Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady
Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla
dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub
konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie
podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz.
U. z 2020 poz. 2415).
2) Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp , podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym
mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp , oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3 ustawy
Pzp , pełnomocnictwo, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na
podstawie art. 18ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 346 z późn. zm.), z zastrzeżeniem formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych. Zamawiający zaleca użycie następujących formatów danych: .pdf, .docx, .doc lub .odt.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ES.272.3.2023.KH

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Obóz naukowy dla uczniów kształcących się w zawodzie technik reklamy i technik fotografii i multimediów 3 grupy po 10 uczniów ( grupa oznacza: 5 uczniów technika reklamy+ 5 uczniów technika fotografii i multimediów).
PONIEDZIAŁEK
9.00 - Zbiórka przed szkołą.
10.00 - Przyjazd i zakwaterowanie.
11.00. Spotkanie integracyjne podczas, którego zostanie opracowany plan działania poszczególnych grup, w celu osiągnięcia założonego celu warsztatów.
14.00 obiad
14.30 Warsztaty z psychologiem ( zajęcia wspólne)
17.30 Czas wolny.
19.00 Kolacja / wieczór filmowy
WTOREK
8.00 - Śniadanie.
9.00 – Wyjazd przedstawicieli uczniów kierunku fotografia i multimedia do przygotowania dokumentacji fotograficznej w:
Grupa I Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Międzyrzeczu budynek przy
ul. Marcinkowskiego 26.
Grupa II Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Międzyrzeczu budynek przy
ul. Libelta 4.
Grupa III Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy ul. Pamiątkowa 17 ( internat)
09.00 Zajęcia z obróbki zdjęć w dedykowanym programie ( grupa uczniów kierunku reklama).
14.00 - Obiad.
15.00 - Zajęcia z obróbki zdjęć w dedykowanym programie zajęcia wspólne.
17.00 - Czas wolny. / Sesja zdjęciowa uczestników/ zajęcia z psychologiem grupa I/ jazda konna.
19.00 – Kolacja.
ŚRODA
8.00 - Śniadanie.
9.00 Wyjazd przedstawicieli uczniów kierunku fotografia i multimedia do przygotowania dokumentacji fotograficznej w:
Grupa I Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Międzyrzeczu budynek przy
ul. Marcinkowskiego 26.
Grupa II Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Międzyrzeczu budynek przy
ul. Libelta 4.
Grupa III Zespół szkół Nr 2 w Międzyrzeczu ul. Staszica 20 ( ZDZ).
9.00 Zajęcia z obróbki zdjęć w dedykowanym programie ( grupa uczniów kierunku reklama)
14.00 - Obiad.
15.00 – Obróbka dokumentacji fotograficznej sporządzonej danego dnia.
17.00 - Czas wolny. / Sesja zdjęciowa uczestników/ zajęcia z psychologiem grupa II/ jazda konna.
19.00 Kolacja.
CZWARTEK
8.00 - Śniadanie.
9.00 Przygotowanie w grupach materiałów do publikacji.
14.00 - Obiad.
15.00 – Przygotowanie w grupach materiałów do publikacji.
17.00 - Czas wolny/ Sesja zdjęciowa uczestników/ zajęcia z psychologiem grupa III/ jazda konna.
19.00 - Kolacja.

PIĄTEK
8.00 - Śniadanie.
9.00 – Przedstawienie Zamawiającemu materiału do publikacji.
14.00 - Obiad.
15.00- Wyjazd.

Miejsce realizacji :maksymalnie 10 km od Międzyrzecza, z uwagi na konieczność przygotowania dokumentacji fotograficznej związanej z efektami projektu.
Wybór miejsca ściśle związany jest z charakterem warsztatów. Ważnym elementem jest zapewnienie przez wykonawcę dostępu do pomieszczenia, specjalnie wyciemnionego - bez okien z dostępem do bieżącej wody i o odpowiednim metrażu. (minimum 80 m2) w pomieszczeniu zostaną zbudowane stanowiska do obróbki negatywowej i pozytywowej materiałów światłoczułych.

Tematem przewodnim warsztatów jest pokazanie efektów realizacji przez Powiat Międzyrzecki projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Międzyrzeckim”, oraz integracja młodzieży kształcącej się w dwóch kierunkach.
Efektem finalnym warsztatów będzie publikacja – album podsumowujący 6 lat funkcjonowania szkół w projekcie: między innymi: zakupiony sprzęt i wyposażenie dla pracowni szkolnych, szkolenia, targi edukacji i pracy, plenery, warsztaty, szkolenia branżowe.

Wykonawca zapewni:
1. Transport na miejsce i z powrotem.
2. Transport na wyjazdy związane z przygotowaniem dokumentacji.
3. Ubezpieczenie NNW uczestników.
4. Opiekunów grupy 1 os na grupę ( Opieka całodobowa).
5. Uczestnikom i pleneru zakwaterowania i wyżywienie całodziennego (3 posiłki śniadanie, obiad, kolacja).
6. Wykładowców do zajęć merytorycznych tj. nauki fotografowania oraz wywoływania i obróbki zdjęć.
7. Sprzęt fotograficzny oraz komputery z oprogramowaniem, niezbędne do przygotowania publikacji.
8. Psychologa na zajęcia w wymiarze 5h na grupę ( 3 godziny wspólne po 2 godziny na grupę) oraz opiekunów.
9. Certyfikat uczestnictwa w warsztatach.
10. Wydanie albumu w nakładzie 2000 egz. ( od 80-120 stron)., format minimum A5) po wcześniejszej akceptacji Zamawiającego. Całość nakładu zostanie przekazana dla Powiatu Międzyrzeckiego jako materiał promocyjny.
11. Wykonawca zapewni minimalne wymagania, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami ( Dz. U. z 2020, poz. 1062) albo dostęp alternatywny w sposób określony w art. 7 ust. 2 tej ustawy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 55120000-7 - Usługi hotelarskie w zakresie spotkań i konferencji

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-03-24

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie/referencje

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają na poziomie poniżej opisanym warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
zdolności technicznej lub zawodowej:
opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Zamawiający uzna, iż Wykonawcy spełniają niniejszy warunek, jeżeli wykażą, że:
a) wykaz usług: minimum 1 (jedną) usługę polegającą na organizowaniu szkoleń, warsztatów o wartości minimum 20 000,00 PLN brutto, zgodnie z załącznikiem nr 4 B do SWZ wraz z
informacją, że usługi te zostały wykonane należycie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie.
d) wykaz osób:, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami zgodnie z załącznikiem nr 4C do SWZ).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 455 ustawy Pzp oraz wskazanym w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-02 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://asystent.postepowania.pl/org/starostwo/org/starostwo/postepowania/683

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-02 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-03

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.