eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Górowo Iławeckie › Dostawa opału w postaci węgla kamiennego typu ekogroszek do Szkoły Podstawowej w Kandytach 100 tonOgłoszenie z dnia 2023-01-25

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa opału w postaci węgla kamiennego typu ekogroszek do Szkoły Podstawowej w Kandytach 100 ton

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: SZKOŁA PODSTAWOWA W KANDYTACH

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 001125399

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Kandyty 77

1.5.2.) Miejscowość: Górowo Iławeckie

1.5.3.) Kod pocztowy: 11-220

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL622 - Olsztyński

1.5.7.) Numer telefonu: 89 761-92-35

1.5.8.) Numer faksu: 89 761-92-35

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: spkandytyzamowienia@wp.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.spkandyty.edupage.org

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa opału w postaci węgla kamiennego typu ekogroszek do Szkoły Podstawowej w Kandytach 100 ton

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-194d65f8-9c9b-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00057337

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-25

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-194d65f8-9c9b-11ed-94da-6ae0fe5e7159

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: www.ezamowienia.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wykonawca zamierzający wziąć
udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadający konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na
ePUAP.ma dostęp do następujących formularzy” Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „ Formularza
do komunikacji”.
2. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i
oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu, opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu mini portal ( link:
https://miniportal.uzp.gov.pl Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
3. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub
wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB.
4. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii
dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
5. Zamawiający, zgodnie z § 4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków
komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów
elektronicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1320) dalej jako „Rozporządzenie” określa dopuszczalny format kwalifikowanego podpisu
elektronicznego jako: dokumenty w formacie „pdf” zaleca się podpisanie formatem PAdES lub XAdES, 9. Zamawiający dopuszcza
podpisanie dokumentów w formacie innym niż „pdf”, wtedy zaleca podpisanie dokumentów formatem XAdES.
6. Zamawiający wskazuje, iż nie udziela informacji w zakresie postępowania drogą telefoniczną.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporz. Parlam. Europ. i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycz. w związku z przetwarz. danych osob. i w sprawie swobo- dnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/ WE (ogólne rozporz. o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej
„RODO”) informujemy, że:1)admin. Pani/ Pana danych osob. jest Dyrektor SP w Kandytach, Kandyty77, 11-220Górowo Iław., tel.
897619235, e-mail: spkandyty@wp.pl. ;2) admin. wyzn. IDO, z którym można się kontakt. pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl.
Do IOD należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarz. danych osob., w tym realizacji Pani/Pana praw wynikających z
RODO.; 3) Pani/Pana dane osob. przetwarz. będą na podst. art. 6 ust. 1 lit. c RODO,tj. przetwarz. jest niezbędne do wypełnienia
obowiązku prawnego ciążącego na administr.. Celem przetwarzania danych osobowych jest prowadzenie procedur związanych z
udzielaniem niniejszego zamówienia publicznego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo Zamówień
Publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą PZP”.;4)odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą
osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postęp. w oparciu o art. 74 ustawy PZP.;5)Pani/Pana dane osob.
będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 PZP przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a
jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowania obejmuje cały czas trwania umowy.;6)obowiązek podania przez
Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotycz. jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP,
związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie
wykluczenie z postępowania o udzielenie zamówienia publ..
7) Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyz. podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, stosownie do art. 22
RODO.; 8) posiada Pani/Pan:a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osob. Pani/Pana dotyczących (w
przypadku,gdy skorzyst. z tego prawa wymag. po stronie admin. niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan
zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub
daty postępowania o udziel. zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania
o udzielenie zamówienia); b)na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z
prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postęp. o udzielenie zamów. publ. ani zmianą postanowień umowy w
zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);c)a podstawie art.
18RODO prawo żądania od admin. ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o
udzielenie zamów. publ. lub konkur oraz przypad., o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarz. nie ma
zastosowania w odniesieniu do przechow., w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw
innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europ. lub państwa
członkowskiego);d)prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres: Urząd Ochrony Danych
Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotycz. narusza
przepisy RODO; 9) nie przysługuje Pani/Panu :a)w związ. z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osob;
b)prawo do przenoszenia danych osob., o którym mowa w art. 20 RODO; c)na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec
przetwarz. danych osob., gdyż podst. prawną przetwarz. Pani/Pana danych osob. jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO; 10)Pani/Pana dane
osob. nie będą udostęp. do państwa trzeciego ani organ. międzynarod.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: PZ26.3.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa opału w postaci węgla kamiennego typu ekogroszek do Szkoły Podstawowej w Kandytach

4.2.6.) Główny kod CPV: 09111210-5 - Węgiel kamienny

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i ich wagą:
1) Cena oferty ( C)- waga kryterium 80%
2) Termin dostawy ( T) - waga kryterium 20%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 80

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Rozdziale VII SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Określenie warunku:
Zamawiający nie określił wymagań w zakresie powyższego warunku.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Określenie warunku:
Zamawiający nie określił wymagań w zakresie powyższego warunku.
3. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli
posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub
zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację
zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) Oświadczenie
wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z
dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369), z innym Wykonawca, który złożył odrębną
ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej
grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik
nr 4 do SWZ;
2) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w
zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy
wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: aktualne
na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z
postępowania

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-07 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-07 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.