eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kleosin › Przygotowanie i dostawa śniadań, obiadów i podwieczorków do Przedszkola w Kleosinie ul. O. J. Walerowskiego 4, 16-001 Kleosin - oddziały ul. Tarasiuka 9, 16-001 KleosinOgłoszenie z dnia 2022-02-14


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Przygotowanie i dostawa śniadań, obiadów i podwieczorków do Przedszkola w Kleosinie ul. O. J. Walerowskiego 4,
16-001 Kleosin - oddziały ul. Tarasiuka 9, 16-001 Kleosin

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: PRZEDSZKOLE W KLOSINIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 200407014

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: OJ. J. WALEROWSKIEGO 4

1.5.2.) Miejscowość: Kleosin

1.5.3.) Kod pocztowy: 16-001

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL841 - Białostocki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargkleosin@gmail.com

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: przedszkolewkleosinie.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przygotowanie i dostawa śniadań, obiadów i podwieczorków do Przedszkola w Kleosinie ul. O. J. Walerowskiego 4,
16-001 Kleosin - oddziały ul. Tarasiuka 9, 16-001 Kleosin

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-7efa6679-8de1-11ec-94c8-de8df8ed9da1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00056920

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-02-14

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00056903/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Przygotowanie i dostawa śniadań, obiadów i podwieczorków do Przedszkola w Kleosinie ul. O. J. Walerowskiego 4, 16-001 Kleosin - oddziały ul. Tarasiuka 9, 16-001 Kleosin

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://bip.przedszkole.ug.juchn-kosc.wrotapodlasia.pl/zamwieniapubliczne/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami
w zakresie złożenia oferty oraz oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy pzp, przedmiotowych środków dowodowych odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/. Natomiast składanie przez Wykonawcę oświadczeń (innych niż w zdaniu pierwszym), wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem poczty elektronicznej, e-mail: przetargkleosin@gmail.com.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku.
Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).
Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” wynosi 150 MB. Za datę przekazania oferty przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP. Dane postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki Postępowania. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawcy powinni posługiwać się dopiskiem: P.26.01.2022 Przygotowanie i dostawa śniadań, obiadów i podwieczorków do Przedszkolaw Kleosinie ul. O. J. Walerowskiego 4, 16-001 Kleosin - oddziały ul. Tarasiuka 9, 16-001 Kleosin. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ za pośrednictwem poczty elektronicznej, e-mail: przetargkleosin@gmail.com z dopiskiem: P.26.01.2022 Przygotowanie i dostawa śniadań, obiadów i podwieczorków do Przedszkola w Kleosinie ul. O. J. Walerowskiego 4, 16-001 Kleosin - oddziały ul. Tarasiuka 9, 16-001 Kleosin. Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy pzp, pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby sporządza się w postaci elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności w formatach .txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt. Ofertę, a także oświadczenie o jakim mowa w Rozdziale VII ust. 1 SWZ składa się, pod rygorem nieważności,
w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Przedszkola w Kleosinie z siedzibą
w Przedszkolu w Kleosinie, ul. Ojca Janusza Walerowskiego 4, 16-001 Kleosin e-mail: przedszkolekleosinie@gmail.com, tel. 696 828 603
2) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, Rafał Andrzejewski; e-mail: iod.r.andrzejewski@szkoleniaprawnicze.com.pl; tel.504 976 690;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: Przygotowanie i dostawa śniadań, obiadów i podwieczorków do Przedszkola w Kleosinie
ul. O. J. Walerowskiego 4, 16-001 Kleosin - oddziały ul. Tarasiuka 9,
16-001 Kleosin, prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji.
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy pzp.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy pzp przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisanych ustawy pzp, związanym z udziałem
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących
(w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania,
w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
10) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zgodnie z treścią rozdziału XXIII SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: P.26.01.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i dostawa śniadań, zestawów obiadowych
i podwieczorków dla dzieci 5-6 letnich i ich dostawa do oddziałów przedszkola przy
ul. Tarasiuka 9 w Kleosinie.

2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
Zamawiający przewiduje, że: dziennie należy dostarczyć około 100 śniadań, 100 obiadów, 100 podwieczorków.

W dniach od dnia 01.05.2022 r. do dnia 31.08.2023 r. należy dostarczyć około:
29400 śniadań, tj. 100 x 294 dni żywieniowych
29400 obiadów, tj. 100 x 294 dni żywieniowych
29400 podwieczorków, tj. 100 x 294 dni żywieniowych.
Zastrzega się możliwość zmniejszenia lub zwiększenia ilości dostarczanych obiadów.
- śniadania – dostawa najpóźniej do godz. 8.30, nie wcześniej niż przed godz. 8.00
- obiady i podwieczorki – dostawa najpóźniej do godz. 11.30 nie wcześniej niż przed godz. 11.00
Zamawiający wymaga, aby pojazd służący do przewozu posiłków spełniał co najmniej normę emisji spalin Euro 4. Przez pojazd należy rozumieć ,,samochody osobowe i lekkie pojazdy użytkowe”: pojazdy kategorii M1 oraz N1 określone w Dyrektywie 2007/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
5 września 2007 r.
Warunkiem odebrania posiłku jest temperatura przywiezionych posiłków.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do niezamawiania posiłków w okresie przerw świątecznych, ferii i dni ustawowo lub dodatkowo wolnych od pracy (dotyczy również okresów ewentualnych obostrzeń wynikających z sytuacji epidemicznej).
Wykonawca jest zobowiązany do zatrudnienia do realizacji zamówienia 1 osoby niepełnosprawnej.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 55523100-3 - Usługi w zakresie posiłków szkolnych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

55524000-9 - Usługi dostarczania posiłków do szkół

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-05-01 do 2023-08-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na
podstawie następujących kryteriów oceny ofert określonych w Rozdziale XVIII SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie wykonawcy

4.3.6.) Waga: 15

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas realizacji reklamacji

4.3.6.) Waga: 15

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Aspekty środowiskowe - norma emisji spalin (Nes)

4.3.6.) Waga: 5

Kryterium 5

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Aspekty społeczne – zatrudnienie osób niepełnosprawnych

4.3.6.) Waga: 5

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Tak

4.3.11.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub innowacyjnych, etykiet lub rachunku kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryteriów oceny ofert:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty społeczne

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty środowiskowe

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy zgodnie z art. 57 ust. 1 ustawy Pzp oraz zapisami rozdziału VI SWZ nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału
w postępowaniu, określone przez Zamawiającego.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie potwierdzające spełnianie warunku.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Niniejszy warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca posiada ważną decyzję Państwowego Inspektora Sanitarnego zatwierdzającą do prowadzenia działalności gastronomicznej w zakresie produkcji od surowca do wyrobu gotowego dań kulinarnych na potrzeby usług cateringowych przewożonych środkiem transportu lub posiada zaświadczenie Państwowego Inspektora Sanitarnego o wpisie do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów państwowej inspekcji sanitarnej w zakresie produkcji od surowca do wyrobu gotowego dań kulinarnych na potrzeby usług cateringowych przewożonych środkiem transportu.
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie potwierdzające spełnianie warunku.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Niniejszy warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca w momencie składania oferty jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej
z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 150 000 zł na każde zdarzenie.
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie potwierdzające spełnianie warunku.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Niniejszy warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca oświadczy, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał lub wykonuje co najmniej
1 usługę cateringową dla dzieci polegające na codziennym (od poniedziałku do piątku) przygotowaniu i dostarczeniu zestawu: (śniadań, obiadów i podwieczorków) dla co najmniej 80 dzieci dziennie, usługa winna być zrealizowana lub realizowana w jednej placówce w ramach jednej umowy przez okres co najmniej kolejnych 9 miesięcy. Wykonawca oświadczy, że w celu realizacji zamówienia dysponuje niezbędnymi narzędziami, wyposażeniem zakładu i urządzeniami technicznymi oraz dysponuje samochodem służącym do przewozu posiłków na który została wydana ważna decyzja o spełnianiu wymogów sanitarnych. Wykonawca oświadczy, że dysponuje lub będzie dysponował jedną osobą – szefem kuchni posiadającym dyplom uzyskania tytułu zawodowego mistrza w zawodzie kucharz/kucharz małej gastronomii uzyskany przed komisją egzaminacyjną izby rzemieślniczej na podstawie art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 22 marca 1989 r.
o rzemiośle (t.j., Dz. U. z 2020 poz. 2159 tj.) lub wydany na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa oraz posiadającym co najmniej 3 letnie doświadczenie na stanowisku kucharza oraz co najmniej jedną osobą, która przygotuje jadłospis zgodnie
z wymaganiami dotyczącymi posiłków dla dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym (dietetyk, technolog żywienia lub wykształcenie kierunkowe).
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie potwierdzające spełnianie warunku.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: nie dotyczy

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: nie dotyczy

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1. Zamawiający dla postępowania wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych.
2. Przedmiotowe środki dowodowe w postępowaniu służą:
• potwierdzeniu że oferowany przedmiot zamówienia spełnienia wymogi określone w opisie przedmiotu zamówienia tj. samochód służący do przewozu posiłków spełniał co najmniej normę emisji spalin Euro 4;
• wykazaniu że pojazdy służące do przewozu posiłków na potrzeby realizacji zamówienia spełniać będą kryteria oceny ofert w zakresie norm emisji spalin.
3. Wymagane przedmiotowe środki dowodowe to:
oświadczenie wykonawcy wskazujące pojazd/pojazdy służące do przewozu posiłków w ramach świadczenia przedmiotowej usługi wraz z kartami danych technicznych pojazdu/pojazdów, określającymi normy emisji spalin – zgodnie z załącznikiem nr 7 do SWZ. Kartą danych technicznych jest min.:
• certyfikat EURO;
• dowód rejestracyjny pojazdu;
• karta pojazdu;
• wyciąg ze świadectwa homologacji pojazdu;
• odpis decyzji zwalniającej pojazd z homologacji;
• dokument wystawiony przez producenta pojazdu lub autoryzowanego przedstawiciela producenta.
W przypadku pojazdów, które spełniają warunki poszczególnych normy emisji spalin dzięki modernizacji technicznej, zastosowane środki należy udokumentować, zaś fakt spełnienia normy emisji spalin musi zostać zweryfikowany przez niezależną stronę trzecią.
4. Przedmiotowe środki dowodowe Wykonawca składa wraz z ofertą.
5. Nie złożenie przedmiotowych środków dowodowych wraz z ofertą będzie podstawą do odrzucenia oferty Wykonawcy jako niezgodnej z warunkami zamówienia.
6. W zakresie nieuregulowanym ustawą pzp lub niniejszą SWZ do przedmiotowych środków dowodowych składanych przez Wykonawcę w postępowaniu zastosowanie mają
w szczególności przepisy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r.
w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452).

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia winni ustanowić pełnomocnika
do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zwarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego (do oferty należy załączyć odpowiednie pełnomocnictwo), chyba że w przypadku spółki cywilnej, z umowy tej spółki wynika sposób jej reprezentowania
(do stwierdzenia czego niezbędne będzie załączenie do oferty umowy spółki cywilnej). Wszelka korespondencja oraz rozliczenia będą dokonywane wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik pozostałych. Oferta powinna być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkie podmioty występujące wspólnie. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia,
o których mowa w Rozdziale VII ust. 1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia
te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wskazane wyżej warunki udziału w postępowaniu zostaną uznane za spełnione, jeżeli jeden z wykonawców spełni warunek samodzielnie.
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia w przypadkach, o których mowa
w art. 117 ust. 2 i 3 ustawy Pzp dołączają odpowiednio do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 6 do SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Projektowane postanowienia umowy stanowi załącznik nr 8 do SWZ. W projekcie umowy Zamawiający określił istotne warunki umowy, a w szczególności terminy, warunki płatności, odsetki
i kary umowne oraz inne postanowienia, w tym warunki zmiany treści umowy, w zakresie uregulowanym w art. 454-455 ustawy pzp oraz wskazanym w projektowanych postanowieniach umowy.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany cen wskutek zmiany stawki podatku od towarów i usług [VAT]. Zmiana ustawowej wysokości podatku VAT powoduje odpowiednią zmianę wynagrodzenia
od daty wprowadzenia zmiany. Naliczenie podatku VAT w nowej wysokości dopuszcza się tylko
od wynagrodzenia za tę część umowy realizowaną po dniu wejścia w życie przepisów ustalających zmiany stawki VAT. W przypadku zmiany stawki podatku VAT wynagrodzenie brutto pozostałe
do końca realizacji umowy – może ulec zmianie o wartość tego podatku i wymaga sporządzenia aneksu do umowy w formie pisemnej.
3. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-02-22 13:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Składanie ofert następuje przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-02-22 18:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-03-23

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.