eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Zabrze › 3/TP/US/23 NA OCHRONĘ OSÓB, OCHRONĘ I DOZOROWANIE MIENIA ORAZ PRZEWÓZ I KONWOJOWANIE GOTÓWKIOgłoszenie z dnia 2023-01-25


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
3/TP/US/23 NA OCHRONĘ OSÓB, OCHRONĘ I DOZOROWANIE MIENIA ORAZ PRZEWÓZ I KONWOJOWANIE GOTÓWKI

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 241127857

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Zamkowa 4

1.5.2.) Miejscowość: Zabrze

1.5.3.) Kod pocztowy: 41-803

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL229 - Gliwicki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: dzp@szpitalzabrze.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://szpitalzabrze.ezamawiajacy.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

3/TP/US/23 NA OCHRONĘ OSÓB, OCHRONĘ I DOZOROWANIE MIENIA ORAZ PRZEWÓZ I KONWOJOWANIE GOTÓWKI

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-03f216ab-9be0-11ed-b4ea-f64d350121d2

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00056837

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-25

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://szpitalzabrze.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Na tej stronie udostępniane będą
zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z
postępowaniem o udzielenie zamówienia. Wskazana strona służy także do komunikacji z Zamawiającym oraz do składania ofert
https://szpitalzabrze.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Szczegółowe informację znajdują się w części I pkt 2 SWZ

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://szpitalzabrze.ezamawiajacy.pl

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Szczegółowe informację znajdują się w części I pkt. 21 SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Szczegółowe informację znajdują się w części I pkt. 21 SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 3/TP/US/23

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest ochrona osób oraz ochrona i dozorowanie mienia, przewóz gotówki i konwojowanie gotówki, pobieranie opłaty parkingowej przez okres 12 miesięcy.
Ochrona całodobowa, codziennie, we wszystkie dni tygodnia przez cały okres obowiązywania umowy, skuteczna ochrona osób oraz ochrona i dozorowanie mienia Zamawiającego przy ul. Zamkowej nr 4 w Zabrzu, w systemie dwuzmianowym:
a. w godz. od 6.00 do 18.00 – 3-ch pracowników ochrony bez kwalifikacji,
b. w godz. od 18.00 do 6.00 – 2-ch pracowników ochrony w tym jeden kwalifikowany pracownik ochrony.
Usługa realizowana będzie na jednym obiekcie, na dwóch posterunkach:
a. pierwszy przy głównej bramie wjazdowej na teren Szpitala – przy ul. Zamkowej (dwóch pracowników w systemie 24 godzinnym),
b. drugi przy bramie wjazdowej od ul. Drzymały (1 pracownik od 6.00-18.00).
Przewóz i konwojowanie gotówki 1 raz w miesiącu w okresie trwania umowy z i do banku Zamawiającego mieszczącego się na terenie województwa śląskiego

4.2.6.) Główny kod CPV: 79710000-4 - Usługi ochroniarskie

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

79714000-2 - Usługi w zakresie nadzoru

79715000-9 - Usługi patrolowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Tak

4.2.12.) Opis wznowienia

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 305 ust. 1 w powiązaniu z art. 214 ust.1 pkt. 7 P. z. p

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów
oceny ofert określonych w SWZ. Kryteriami oceny ofert są: Lp. KRYTERIUM WAGA1. Cena
100% Razem 100%17.2. Sposób obliczania wartości punktowej ocenianego kryterium: Oferta z
najniższą ceną otrzyma maksymalną ilość punktów W ramach kryterium ceny oferta otrzyma
zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą z działania: najniższa oferowana
cena brutto Liczba punktów badanej oferty w ramach kryterium „cena” (z uwzględnieniem wagi) = -------
----------------------------- x 100 pkt x 100% cena badanej oferty brutto17.3. Za ofertę najkorzystniejszą
uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów wyliczoną jako sumę punktów uzyskanych w ww. kryteriów.
Maksymalna ilość punktów – 100

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

7.1. Zamawiający określa spełnienie przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na co najmniej 500 000,00 zł (pięćset tysięcy złotych).
7.2. Zamawiający określa spełnienie przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej poprzez:
7.2.1. wykonał przynajmniej 2 usługi o podobnym do niniejszego zamówienia charakterze
i złożoności tj. ochrona osób i mienia obiektów użyteczności publicznej lub zakładów pracy, świadczonych w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie, a przynajmniej jedno z wykonanych zamówień było o wartości nie mniejszej niż 300.000,00 zł (trzysta tysięcy złotych),
7.2.2. dysponuje co najmniej 2 pracownikami do wykonywania usługi w zakresie ochrony osób, ochrony i dozorowania mienia oraz przewozu i konwojowania gotówki wpisanymi na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej ,
7.2.3. dysponuje całodobową bazą monitorowania i kierowania,
7.2.4. dysponuje co najmniej dwiema dwuosobowymi zmotoryzowanymi grupami interwencyjnymi, gotowymi do interwencji przez całą dobę, których czas reakcji i dojazdu do dozorowanego obiektu Zamawiającego od momentu zgłoszenia wynosi maksymalnie: 15 min. w godz. od 6:00-22:00 i 10 minut w godz. od 22:00-6:00,
7.2.5. dysponuje co najmniej dwoma oznaczonymi samochodami grup interwencyjnych współpracujących ze służbami ochrony w terenie.
7.3. Zamawiający określa spełnienie przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu dotyczącego kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej jeżeli wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający uzna warunek udziału w postępowaniu, jeżeli Wykonawca posiada koncesję MSWiA na świadczenie usług w zakresie ochrony osób i mienia. Wykonawca przedstawi stosowne dokumenty wraz z ofertą.
7.4. Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu dotyczących zdolność do występowania w obrocie gospodarczym.
7.5. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy Pzp, tj. mających status zakładu pracy chronionej, spółdzielnie socjalne oraz innych wykonawców, których głównym celem lub głównym celem działalności ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, jest społeczna i zawodowa integracja osób społecznie marginalizowanych.
7.6. Zamówienie może zostać udzielone wykonawcy, który:
7.6.1. nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp (punkt 6 SWZ);
7.6.2. złożył ofertę niepodlegającą odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 ustawy Pzp.
7.7. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
7.8. W przypadku, o którym mowa w ust. 7.7, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
7.9. Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez zamawiającego wyłącznie
z pełnomocnikiem.
7.10. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
7.11. Jeżeli w wyniku przeprowadzonego postępowania zostanie wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Szczegółowy opis warunków udziału w postępowaniu został określony w części I pkt. 8 SWZ

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Szczegółowy opis warunków udziału w postępowaniu został określony w części I pkt. 8 SWZ

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

7.6. Zamówienie może zostać udzielone wykonawcy, który:
7.6.1. nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp (punkt 6 SWZ);
7.6.2. złożył ofertę niepodlegającą odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 ustawy Pzp.
7.7. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
7.8. W przypadku, o którym mowa w ust. 7.7, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
7.9. Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez zamawiającego wyłącznie
z pełnomocnikiem.
7.10. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
7.11. Jeżeli w wyniku przeprowadzonego postępowania zostanie wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Szczegółowy opis dotyczący rodzaju i zakresu zmian umowy oraz warunków ich prowadzenia został opisany w części IV SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-03 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć na Platformie pod adresem: https://szpitalzabrze.ezamawiajacy.pl w zakładce „OFERTY

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-03 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-04

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.