eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gdańsk › Dostawa narzędzi chirurgicznych do zabiegów okulistycznychOgłoszenie z dnia 2023-01-25


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa narzędzi chirurgicznych do zabiegów okulistycznych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Uniwersyteckie Centrum Kliniczne

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000288640

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Dębinki 7

1.5.2.) Miejscowość: Gdańsk

1.5.3.) Kod pocztowy: 80-952

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL633 - Trójmiejski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: dzp@uck.gda.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.uck.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa narzędzi chirurgicznych do zabiegów okulistycznych

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-8207de8d-9c94-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00056664

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-25

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://portal.smartpzp.pl/uck.gdansk

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://portal.smartpzp.pl/uck.gdansk

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W postępowaniu o udzielenie
zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie ofert oraz oświadczeń, odbywa się
przy użyciu środków komunikacji elektronicznej zapewnionych przez system zapewniający obsługę procesu udzielania zamówień
publicznych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, dostępny pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/uck.gdansk
Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta w Systemie ani logowania do
Systemu.
Za pośrednictwem posiadanego w Systemie konta Użytkownika Zewnętrznego odbywa się komunikacja Wykonawcy z
Zamawiającym w postępowaniu, w szczególności: przekazywanie dokumentów, oświadczeń, informacji, pytań, wniosków w ramach
postępowania.
Szczegółowe informacje wskazano w SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 21/TP/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na kilka części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa narzędzi okulistycznych - szczegóły w Załączniku nr 4a do SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 33162200-5 - Przyrządy używane na salach operacyjnych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 75

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Parametry jakościowe

4.3.6.) Waga: 25

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa narzędzi okulistycznych. Szczegółowy zakres wskazano w załączniku nr 4b do specyfikacji warunków zamówienia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33162200-5 - Przyrządy używane na salach operacyjnych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 75

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Parametry jakościowe

4.3.6.) Waga: 25

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

a) karty katalogowe z opisem produktu oraz wyszczególnieniem numerów katalogowych a także danych technicznych zgodnie z wymogami;
b) deklaracja zgodności lub certyfikat zgodności (jeżeli dotyczy – wydane na podstawie obowiązujących przepisów prawa i zgodnie z klasyfikacją oferowanego wyrobu medycznego), zgłoszenie/powiadomienie do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych I Produktów Biobójczych (jeżeli dotyczy – zgodnie z przepisami ustawy z 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych, Dz. U. 2019, poz. 175);
c) oświadczenie, że oferowany asortyment posiada dokumenty wymagane przez polskie prawo, na podstawie których może być wprowadzony do obrotu i stosowania w placówkach ochrony zdrowia RP - wzór stanowi załącznik nr 3 do SWZ.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

a) karty katalogowe z opisem produktu oraz wyszczególnieniem numerów katalogowych a także danych technicznych zgodnie z wymogami;
b) deklaracja zgodności lub certyfikat zgodności (jeżeli dotyczy – wydane na podstawie obowiązujących przepisów prawa i zgodnie z klasyfikacją oferowanego wyrobu medycznego), zgłoszenie/powiadomienie do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych I Produktów Biobójczych (jeżeli dotyczy – zgodnie z przepisami ustawy z 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych, Dz. U. 2019, poz. 175);
c) oświadczenie, że oferowany asortyment posiada dokumenty wymagane przez polskie prawo, na podstawie których może być wprowadzony do obrotu i stosowania w placówkach ochrony zdrowia RP - wzór stanowi załącznik nr 3 do SWZ.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Szczegółowe informacje wskazano w specyfikacji warunków zamówienia.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje następujące zmiany Umowy w przypadku:
1) wstrzymania lub zakończenia produkcji któregokolwiek elementu przedmiotu Umowy lub braku możliwości pozyskania go z rynku - materiał ten może zostać wówczas zastąpiony innym równoważnym przedmiotem zamówienia pod warunkiem, iż odpowiednik znajduje zastosowanie w tych samych wskazaniach co materiał objęty Umową i przy cenie nie wyższej niż cena materiału objętego Umową. W tej sytuacji Wykonawca przedkłada Zamawiającemu wszelkie dowody niezbędne do stwierdzenia, że ma miejsce sytuacja, o której mowa w zdaniu poprzedzającym;
2) zmiany wielkości opakowań dostarczanych przez producenta przedmiotu zamówienia
- w związku z czym może ulec także zmianie cena przedmiotu zamówienia w stosunku proporcjonalnym do zmiany wielkości opakowania, w sposób nie zmieniający dotychczasowej ceny za faktycznie dostarczoną jednostkę przedmiotu zamówienia;
3) wygaśnięcia deklaracji zgodności asortymentu będącego przedmiotem Umowy Zamawiający dopuszcza możliwość zastąpienia go innym równoważnym przedmiotem zamówienia pod warunkiem, iż odpowiednik znajduje zastosowanie w tych samych wskazaniach co materiał objęty Umową i przy cenie nie wyższej niż cena materiału objętego Umową. W tej sytuacji Wykonawca przedkłada Zamawiającemu wszelkie dowody niezbędne do stwierdzenia, że ma miejsce sytuacja, o której mowa w zdaniu poprzedzającym;
4) wprowadzenia na rynek w terminie obowiązywania Umowy zamiennika wyższej klasy lub nowego modelu zamówionego materiału, które wpływają na wyższą jakość zamawianego produktu – Zamawiający dopuszcza możliwość zastąpienia materiału pierwotnie przewidzianego w Umowie nowszym modelem lub materiałem o nowych właściwościach pod warunkiem, że znajduje zastosowanie w tych samych wskazaniach co materiał objęty Umową i przy cenie nie wyższej niż cena materiału objętego Umową. W tej sytuacji Wykonawca przedkłada Zamawiającemu wszelkie dowody niezbędne do stwierdzenia, że ma miejsce jeden z przypadków, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym;
5) potrzeb wynikających z planowanych zabiegów realizowanych przez Zamawiającego Zamawiający zastrzega możliwość zmiany liczby elementów przedmiotu Umowy w taki sposób, że łączna liczba sztuk pozostanie niezmieniona;
6) wystąpienia zmian w nazwach lub adresach Stron lub zmiany związane z przekształceniem podmiotowym Stron;
7) działań organów administracji lub instytucji upoważnionych do wydania decyzji albo innych aktów władczych lub nadzorczych, związanych z realizacją przedmiotu Umowy Zamawiający zastrzega zmianę odpowiadającą tym działaniom;
8) obniżenia cen jednostkowych netto przedmiotu zamówienia;
9) zmian obowiązujących przepisów prawa, związanych z przedmiotem Umowy, które weszły w życie po zawarciu Umowy;
10) powstania niejasności lub rozbieżności w rozumieniu pojęć użytych w Umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie Umowy, tak aby Strony jednoznacznie zinterpretowały jej zapisy;
11) zmian teleadresowych Stron, przy czym w razie zmian zapisanych wyłącznie w komparycji umowy, nowe dane teleadresowe mogą być pisemnie notyfikowane przez Stronę, której one dotyczą, w odrębnym oświadczeniu, pisemnie tylko poświadczonym przez drugą Stronę;
12) niewykorzystania asortymentu będącego przedmiotem Umowy, poprzez wydłużenie czasu realizacji Umowy o którym mowa w § 2 ust. 1 o okres nie dłuższy niż 3 miesiące.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-02 09:30

8.2.) Miejsce składania ofert: https://portal.smartpzp.pl/uck.gdansk

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-02 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-03

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji:

Część 1 : Tak

Część 2 : Tak

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Szczegółowe informacje co do warunków zamówienia oraz kryteriów oceny ofert wskazano w specyfikacji warunków zamówienia.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.