eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Poznań › Świadczenie usług medycznych dla pracowników i studentów Uniwersytetu Przyrodniczego w PoznaniuOgłoszenie z dnia 2023-01-25


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie usług medycznych dla pracowników i studentów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000001844

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Wojska Polskiego 28

1.5.2.) Miejscowość: Poznań

1.5.3.) Kod pocztowy: 60-637

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL415 - Miasto Poznań

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zofia.kaczmarek@up.poznan.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.up.poznan.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usług medycznych dla pracowników i studentów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-dcb532e5-9bbd-11ed-b4ea-f64d350121d2

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00056660

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-25

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Zamawiający realizuje projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 pt. „Najlepsi z natury 2.0. Zintegrowany Program Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu” (nr projektu: POWR.03.05.00-00-Z210/18).

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/up_poznan

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/up_poznan

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Ofertę wraz z wymaganymi
dokumentami należy umieścić na Platformie zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/up_poznan w wierszu
oznaczonym numerem sprawy oraz tytułem zgodnym z niniejszym postępowaniem.
Oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym podpisem kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym. W procesie składania oferty za pośrednictwem platformazakupowa.pl, Wykonawca powinien złożyć podpis bezpośrednio
na dokumentach przesłanych za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Zalecamy stosowanie podpisu na każdym załączonym pliku
osobno. Zgodnie z art. 63 ust. 1 oraz ust. 2 ustawy Pzp, oferty, wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz
oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust.1 składa się, pod rygorem nieważności, w postaci lub formie elektronicznej i opatruje się
odpowiednio w odniesieniu do wartości postępowania kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym.
Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia, zmiany i wycofania oferty znajduje się na stronie internetowej pod
adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.
Oferta, wniosek oraz przedmiotowe środki dowodowe (jeżeli były wymagane) składane elektronicznie muszą zostać podpisane
elektronicznym kwalifikowanym podpisem lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W procesie składania oferty, wniosku w
tym przedmiotowych środków dowodowych na platformie, kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty
Wykonawca składa bezpośrednio na dokumencie, który następnie przesyła do systemu.
Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez Wykonawców do podpisywania wszelkich plików muszą spełniać zapisy
„Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji
elektronicznych na rynku wewnętrznym (eIDAS) (UE) nr 910/2014 - od 1 lipca 2016 roku”.
W przypadku wykorzystania formatu podpisu XAdES zewnętrzny. Zamawiający wymaga dołączenia odpowiedniej ilości plików tj.
podpisywanych plików z danymi oraz plików podpisu w formacie XAdES.
Dokumenty i oświadczenia składane przez Wykonawcę powinny być w języku polskim, chyba że w SWZ dopuszczono inaczej. W
przypadku załączenia dokumentów sporządzonych w innym języku niż dopuszczony, Wykonawca zobowiązany jest załączyć
tłumaczenie na język polski.
Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania
oferty wynosi 150 MB natomiast przy komunikacji wielkość pliku to maksymalnie 500 MB.
Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .xls .jpg (.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na .pdf
W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z formatów:
a. .zip
b. .7Z
Wśród formatów powszechnych a NIE występujących w rozporządzeniu występują: .rar .gif .bmp .numbers .pages. Dokumenty
złożone w takich plikach zostaną uznane za złożone nieskutecznie.
Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych profilem zaufanym, który wynosi max 10MB, oraz na
ograniczenie wielkości plików podpisywanych w aplikacji eDoApp służącej do składania podpisu osobistego, który wynosi max 5MB.
Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu, zamawiający zaleca, w miarę
możliwości, przekonwertowanie plików składających się na ofertę na format .pdf i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym PAdES.
Zaleca się, aby komunikacja z Wykonawcami odbywała się na Platformie za pośrednictwem formularza “Wyślij wiadomość do
zamawiającego”, nie za pośrednictwem adresu email.
Podczas podpisywania plików zaleca się stosowanie algorytmu skrótu SHA2 zamiast SHA1.
Jeśli Wykonawca pakuje dokumenty np. w plik ZIP zalecamy wcześniejsze podpisanie każdego ze skompresowanych plików.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE
L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
a) administratorem danych osobowych przekazywanych przez Wykonawców jest Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul. Wojska
Polskiego 38/42 60-627 Poznań;
b) inspektorem ochrony danych osobowych w Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu jest Pan Tomasz Napierała
tomasz.napierala@up.poznan.pl tel. 61 848-7799;
Ogłoszenie nr 2023/BZP 00026962 z dnia 2023-01-12
2023-01-12 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi
c) uzyskane dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o
udzielenie zamówienia publicznego pn. Świadczenie usług medycznych dla pracowników i studentów Uniwersytetu Przyrodniczego
w Poznaniu
d) odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o
art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy Pzp;
e) dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o
udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały okres obowiązywania
umowy;
f) podanie przez Wykonawcę danych osobowych jest dobrowolne, lecz równocześnie jest wymogiem ustawowym określonym w
przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania
określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
g) w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
h) Wykonawcy oraz osoby, których dane osobowe zostały podane w związku z postępowaniem posiadają:
 na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych,
 na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować
zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z
ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników)
 na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub
prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego)
 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych narusza przepisy RODO
i) nie przysługuje Wykonawcom oraz osobom, których dane osobowe zostały podane w związku z postępowaniem:
 w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 4607A/AZ/262/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług z zakresu medycyny pracy dla pracowników i studentów Uniwersytetu
Przyrodniczego w Poznaniu, zgodnie z opisem w rozdziale 4 SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 85121000-3 - Usługi medyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Sposób oceny ofert opisany został w Rozdziale 18 SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Liczba miejsc parkingowych

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Odległość miejsca świadczenia usługi od siedziby Zamawiającego

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, jeżeli wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający uzna spełnienie tego warunku, jeżeli Wykonawca oświadczy, że posiada wpis do Rejestru Podmiotów
Wykonujących Działalność Leczniczą zgodnie z wymogami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj.
Dz. U. z 2022 r., poz. 633).
zdolności technicznej lub zawodowej
Zamawiający uzna spełnienie tego warunku, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje:
 co najmniej jedną osobą posiadającą niezbędne kwalifikacje zawodowe lekarza ze specjalizacji z dziedziny medycyny
pracy, określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzenia
badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich
wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy i posiadającą co najmniej 5 letnią praktykę zawodową
 co najmniej 1 osobą posiadającą kwalifikacje lekarza okulisty, wykonującą badania okulistyczne w zakresie medycyny
pracy, określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzenia
badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich
wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy zgodnie z ustawą z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny
pracy (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1175 ze zm.) i Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 grudnia 1998 r.
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz.U. 1998 nr 148, poz.
973) i posiadającą co najmniej 5 letnią praktyką zawodową.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: a)
Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego. Wykaz ma potwierdzać spełnienie warunku
opisanego w Rozdziale 9 ust. 1 zgodnie z załącznikiem nr 7 do SWZ – wykaz osób.
b) Potwierdzenie wpisu do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą zgodnie z wymogami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 711).

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: c) Oświadczenie
Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.
Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U 2022, poz. 1710 ze zm.), w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych
przez Zamawiającego zgodnie z załącznikiem nr 8 do SWZ

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

a) Formularz oferty – załącznik nr 2 do SWZ
b) Odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub
innego właściwego rejestru, w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego
reprezentowania. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa powyżej, jeżeli Zamawiający
może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał w formularzu oferty
dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.
c) Formularz cenowy – załącznik nr 3 do SWZ
d) Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia z postępowania – załącznik nr 4 do SWZ
e) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 5 do SWZ
f) Jeżeli dotyczy:
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby – załącznik nr 9 do SWZ
2. Dodatkowo, jeżeli dotyczy, do oferty należy dołączyć:
a) Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty (umocowanie do reprezentowania wykonawcy) - jeżeli w imieniu
wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów określających status
prawny wykonawcy
b) Pełnomocnictwo dla osoby działającej w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
publicznego – dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
c) Pełnomocnictwo dla osoby działającej w imieniu podmiotu udostępniającego zasoby

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie niniejszego zamówienia.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego.
3. W ofercie powinien być podany adres do korespondencji i kontakt telefoniczny do Pełnomocnika Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z podmiotem
występującym jako Pełnomocnik.
4. Jeżeli została wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający zastrzega
sobie prawo do żądania przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę
tych Wykonawców.
5. Formularz oferty składa Pełnomocnik Wykonawców w imieniu wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia.
6. Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia z postępowania(załącznik nr 4 do SWZ) składa każdy z Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Ponadto, każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia składa nie tylko oświadczenie wstępne o braku podstaw wykluczenia, ale i oświadczenie wstępne o spełnieniu
warunków (zał. Nr 5 do SWZ).

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia określają istotne postanowienia umowy, które stanowią
załącznik nr 1 do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-03 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/up_poznan

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-03 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-04

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.