eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kraków › Modernizacja Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 6 przy ul. Niecałej 8 w KrakowieOgłoszenie z dnia 2021-05-17


Powiązane ogłoszenia:
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00056013 z dnia 2021-05-17

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Modernizacja Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 6 przy ul. Niecałej 8 w Krakowie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 6 im. Jana Pawła II

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 356855190

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Niecala 8

1.5.2.) Miejscowość: Kraków

1.5.3.) Kod pocztowy: 30-425

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 - Miasto Kraków

1.5.7.) Numer telefonu: 12-266-84-00

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sosw6@niecala.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.niecala.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

www.niecala.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Modernizacja Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 6 przy ul. Niecałej 8 w Krakowie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4c0d455f-8af9-11eb-86b1-a64936a8669f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00056013

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-05-17

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00010001/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Modernizacja Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 6, ul. Niecała 8

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00021835/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: 1/III/2021

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane będące kontynuacją wykonania zadania pn.„ Przebudowa wraz z częściową zmianą sposobu użytkowania budynku szkolnego z internatem oraz budowa wentylacji mechanicznej i przebudowa instalacji elektrycznej, wod-kan., c.o., przy ul. Niecałej 8 na działce nr 60/1, obr. 44 Podgórze w Krakowie” zgodnie z pozwoleniem na budowę nr 644/6740.2/2017 z dnia 16.01.2018r.2. Zakres robót budowlanych do wykonania w ramach niniejszego zamówienia został określony w następujących dokumentach:- Opis Przedmiotu Zamówienia – Załącznik nr 4a do SWZ- Projekt budowlany pt: „Przebudowa wraz z częściową zmianą sposobu użytkowania budynku szkolnego z internatem oraz budowa wentylacji mechanicznej i przebudowa instalacji elektrycznej, wod-kan., c.o., przy ul. Niecałej 8 na działce nr 60/1, obr. 44 Podgórze w Krakowie” - Załącznik nr 4b do SWZ.- Nadzór Autorski nr 1-2020 z dnia 23.04.2020r., składający się z następujących części:a. zał. 01 do NA_SOSW_ETAP 2_Architekturab. zał. 02 do NA_SOSW_ETAP 2_Instalacje elektrycznec. zał. 03 do NA_SOSW_ETAP 2_Instalacje sanitarned. zał. 04 do NA_SOSW_ETAP 2_Konstrukcjae. zał. 05 do NA_SOSW_ETAP 2_CO parter i I piętro. - stanowiązy Załącznik nr 4c do SWZ.- Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót (STWiORB) – Załącznik nr 4d do SWZ. Zamawiający wymaga przyjęcia przez Wykonawcę minimum 3 letniego okresu gwarancji jakości i rękojmi.W pkt. 15.3 SWZ zostało określone kryterium oceny ofert, według którego Wykonawca ma prawo zaoferować dodatkowy termin gwarancji. Niniejszy punkt zawiera również procedurę przyznania punktów.Zamawiający wymaga, aby Wykonawca podczas realizacji umowy posiadał ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej związanej z przedmiotem zamówienia, zgodnie z zapisami §14 Projektowanych Postanowień Umowy (PPU).

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45316000-5 - Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych

45321000-3 - Izolacja cieplna

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45331200-8 - Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 7

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 7

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 978528,38

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1486951,08

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1162702,75

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Robót Budowlanych „Olexbud”

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP 869-101-97-03

7.3.3) Ulica: Kąty 95

7.3.4) Miejscowość: Porąbka Iwkowska

7.3.5) Kod pocztowy: 32-862

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-05-06

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1162702,75

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2021-05-06 do 2021-08-27

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

Rozpoczęcie robót nastąpi po przekazaniu terenu budowy, z zastrzeżeniem, że dostęp do placu budowy będzie możliwy w okresie od dnia 25 czerwca 2021r. do dnia 27 sierpnia 2021r .Zamawiający zobowiązuje się do przekazania Wykonawcy terenu budowy w terminie do 5 dni roboczych licząc od dnia następnego po dostarczeniu przez Wykonawcę: 1) dokumentacji fotograficznej, o której mowa w § 3 pkt 2 umowy,2) dostarczenie i uzgodnienie z Zamawiającym harmonogramu rzeczowo-finansowego.
2021-05-17 Biuletyn Zamówień PublicznychOgłoszenie o wyniku postępowania - - Roboty budowlane

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.