eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kraków › Modernizacja Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 6 przy ul. Niecałej 8 w KrakowieOgłoszenie z dnia 2021-03-23


Powiązane ogłoszenia:
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00021835 z dnia 2021-03-23

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Modernizacja Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 6 przy ul. Niecałej 8 w Krakowie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 6 im. Jana Pawła II

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 356855190

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Niecala 8

1.5.2.) Miejscowość: Kraków

1.5.3.) Kod pocztowy: 30-425

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 - Miasto Kraków

1.5.7.) Numer telefonu: 12-266-84-00

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sosw6@niecala.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.niecala.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Modernizacja Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 6 przy ul. Niecałej 8 w Krakowie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4c0d455f-8af9-11eb-86b1-a64936a8669f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00021835

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-03-23

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00010001/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Modernizacja Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 6, ul. Niecała 8

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

www.niecala.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: http://www.niecala.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza: „Formularz do komunikacji” dostępnego na ePUAP (https://epuap.gov.pl/wps/portal;Adres skrzynki ePUAP: /sosw6/SkrytkaESP oraz udostępnionego przez miniPortal (https://miniportal.uzp.gov.pl/).Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej (sosw6@niecala.pl) 2. Dokumenty elektroniczne, składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem „Formularza do komunikacji” jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany adres email. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 1.1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Specjalny Ośrodek Szkolno–Wychowawczy Nr 6 im. Jana Pawła II ul. Niecała 8, 30-425 Kraków.1.2. kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych jest możliwy pod mailem: inspektor1@mjo.krakow.pl1.3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przebudowa wraz z częściową zmianą sposobu użytkowania budynku szkolnego z internatem przy ul. Niecałej 8 w Krakowie oraz budowa inst. went. mech i przebudowa inst. elektrycznych, wod-kan., co.” prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;1.4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o ustwę PZP.1.5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;1.6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 1.7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;1.8. posiada Pani/Pan: − na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***; − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;1.9. nie przysługuje Pani/Panu:− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. ______________________* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowaniao udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 1/III/2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane będące kontynuacją wykonania zadania pn.„ Przebudowa wraz z częściową zmianą sposobu użytkowania budynku szkolnego z internatem oraz budowa wentylacji mechanicznej i przebudowa instalacji elektrycznej, wod-kan., c.o., przy ul. Niecałej 8 na działce nr 60/1, obr. 44 Podgórze w Krakowie” zgodnie z pozwoleniem na budowę nr 644/6740.2/2017 z dnia 16.01.2018r.2. Zakres robót budowlanych do wykonania w ramach niniejszego zamówienia został określony w następujących dokumentach:- Opis Przedmiotu Zamówienia – Załącznik nr 4a do SWZ- Projekt budowlany pt: „Przebudowa wraz z częściową zmianą sposobu użytkowania budynku szkolnego z internatem oraz budowa wentylacji mechanicznej i przebudowa instalacji elektrycznej, wod-kan., c.o., przy ul. Niecałej 8 na działce nr 60/1, obr. 44 Podgórze w Krakowie” - Załącznik nr 4b do SWZ.- Nadzór Autorski nr 1-2020 z dnia 23.04.2020r., składający się z następujących części:a. zał. 01 do NA_SOSW_ETAP 2_Architekturab. zał. 02 do NA_SOSW_ETAP 2_Instalacje elektrycznec. zał. 03 do NA_SOSW_ETAP 2_Instalacje sanitarned. zał. 04 do NA_SOSW_ETAP 2_Konstrukcjae. zał. 05 do NA_SOSW_ETAP 2_CO parter i I piętro. - stanowiązy Załącznik nr 4c do SWZ.- Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót (STWiORB) – Załącznik nr 4d do SWZ. Zamawiający wymaga przyjęcia przez Wykonawcę minimum 3 letniego okresu gwarancji jakości i rękojmi.W pkt. 15.3 SWZ zostało określone kryterium oceny ofert, według którego Wykonawca ma prawo zaoferować dodatkowy termin gwarancji. Niniejszy punkt zawiera również procedurę przyznania punktów.Zamawiający wymaga, aby Wykonawca podczas realizacji umowy posiadał ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej związanej z przedmiotem zamówienia, zgodnie z zapisami §14 Projektowanych Postanowień Umowy (PPU).

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45316000-5 - Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych

45321000-3 - Izolacja cieplna

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45331200-8 - Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-08-27

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich znaczeniem:(1) Cena – 60%(2) Deklarowany okres gwarancji jakości i rękojmi za wady – 40 %Ocena ofert wyrażona jest w punktach 1% = 1pkt.Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwięcej punktów po zsumowaniu punktów otrzymanych w każdym ww. kryteriów, spośród ofert nieodrzuconych i spełniających wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego w SWZ.Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Deklarowany okres gwarancji jakości i rękojmi za wady

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. W odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności do występowania w obrocie gospodarczym – Zamawiający nie ustala szczegółowego warunku udziału w postępowaniu.2. W odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej – Zamawiający nie ustala szczegółowego warunku udziału w postępowaniu.3. W odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej Zamawiający wymaga, aby Wykonawca: 3.1. posiadał ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż: 1.000 000 000 zł. (jeden milion złotych). 4. W odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca spełniał minimalne warunki umożliwiające realizację zamówienia, na odpowiednim poziomie jakości, dotyczące: 4.1. Doświadczenia, tj.: Wykonawca w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał:4.1.1. co najmniej jedną robotę budowlaną, polegającą na budowie lub przebudowie obiektu użyteczności publicznej o powierzchni użytkowej minimum 400 m2.4.2. Osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, tj. Wykonawca powinien dysponować, co najmniej:4.2.1. kierownik budowy posiadającym uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno – budowalnej, lub równoważne wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w specjalności i zakresie pozwalającym na wykonanie niniejszego zamówienia oraz doświadczenie zawodowe w zakresie kierowania robotami budowlanymi uzyskane w okresie ostatnich dziesięciu lat przed terminem składania ofert, obejmujące co najmniej pełnienie funkcji kierownika budowy dla dwóch robót budowlanych polegających na budowie lub przebudowie obiektów użyteczności publicznej o powierzchni użytkowej minimum 400 m2.; 4.2.2. kierownik robót sanitarnych posiadającym uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub równoważne wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w specjalności i zakresie pozwalającym na wykonanie niniejszego zamówienia; 4.2.3. kierownik robót elektrycznych posiadającym uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub równoważne wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w specjalności i zakresie pozwalającym na wykonanie niniejszego zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. oświadczenia Wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu (zgodnie z załącznikiem nr 2a do SWZ),2. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;3. zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;4. odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;5. Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu - zgodnie z Załącznikiem nr 8 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Oświadczenie Wykonawcy, że spełnia warunki udziału w postępowaniu (zgodnie z załącznikiem nr 2b do SWZ).2. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej Zamawiający będzie wymagał dokumentu 2.1. potwierdzającego że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia – polisa OC na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż wartość określoną w pkt. 5.4. SWZ.3. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający będzie wymagał następujących dokumentów:3.1. wykazu robót budowlanych (zgodnie z Załącznikiem 9 do SWZ) wykonanych nie wcześniej niż w okresie 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem rodzaju, wartości , daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączenie dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiadające dokumenty. 3.2. Wykaz osób (skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzianych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Zamawiający wymaga uwzględnienia w niniejszym wykazie co najmniej osób określonych w pkt. 5.5.2. SWZ), zgodnie z Załącznikiem nr 10 do SWZ, o których mowa w pkt 5.5.2. SWZ

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie przewiduje przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Przystępując do postępowania Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 4.000,00 PLN (słownie: cztery tysiące złotych 00/100). 2. Wadium może być wnoszone w:2.1. pieniądzu (przelew), wpłaconym na konto Zamawiającego: w Banku PKO BP SA ODDZIAŁ 38 W KRAKOWIE nr konta: 76 1020 4900 0000 8002 3339 3314z dopiskiem: „wadium – do postępowania nr 1/III/2021”,Nie dopuszcza się wpłaty gotówki w Kasie Zamawiającego.Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.Za termin wniesienia wadium w pieniądzu zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.2.2. gwarancjach bakowych,2.3. gwarancjach ubezpieczeniowych,2.4. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 3. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej. 4. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium, lub wniesie w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą, zostanie odrzucona.5. Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia jednej z okoliczności: 5.1. upływu terminu związania ofertą,5.2. zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,5.3. unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, z wyjątkiem sytuacji gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia w rozumieniu art. 58 ustawy:1. są zobowiązani ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i do zawarcia umowy,2. są zobowiązani do złożenia w ofercie pełnomocnictwa ustanawiającego Pełnomocnika, o którym mowa powyżej. Pełnomocnictwo zawierać powinno umocowanie do reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. 3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego składają, każdy z osobna, dokumenty wymienione w pkt. 6.1. SWZ wraz z informacjami o których stanowi pkt. 6.4. SWZ (pełnomocnictwo). Oświadczenia te powinny potwierdzać brak podstaw wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu. Dodatkowo wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają oświadczenie, z którego wynika które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy Wzór oświadczenia o zakresie wykonania zamówienia przez poszczególnych wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie stanowi Załącznik nr 5 do SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia zostały opisane w paragrafie 12 Projektowanych Postanowień Umowy - Załącznik nr 3 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-04-08 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę o dopuszczenie do udziału w postępowaniu za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Adres skrzynki ePUAP: /sosw6/SkrytkaESP

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-04-08 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-05-07

2021-03-23 Biuletyn Zamówień PublicznychOgłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.