eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Stara Błotnica › Przebudowa drogi na terenie Gminy Stara BłotnicaOgłoszenie z dnia 2023-01-25


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Przebudowa drogi na terenie Gminy Stara Błotnica

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Stara Błotnica

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 670224019

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Stara Błotnica 46

1.5.2.) Miejscowość: Stara Błotnica

1.5.3.) Kod pocztowy: 26-806

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL921 - Radomski

1.5.7.) Numer telefonu: 48 385 77 90 w.31

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@starablotnica.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.starablotnica.bip.org.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

www.starablotnica.bip.org.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa drogi na terenie Gminy Stara Błotnica

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6637378e-7563-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00055975

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-25

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00029306/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.6 Przebudowa drogi gminnej na terenie Gminy Stara Błotnica (PGR-Chruściechów)

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00479790

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: D.271.2.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 1024390,25 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: przebudowa drogi na terenie Gminy Stara Błotnica, prowadzonego w trybie podstawowym - przebudowa drogi gminnej nr 3457003 w miejscowości Chruściechów o długości 1668m na działkach nr ew. 143, 135/2 obręb Chruściechów, 250 obręb Jakubów, 27 obręb Ryki gmina Stara Błotnica
Zakres robót obejmuje:
1. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych,
Usunięcie drzew, pni i krzewów,
Rozebranie elementów dróg i ulic,
Budowa sieci telekomunikacyjnych,
2. Odwodnienie korpusu drogowego
Przepusty pod koroną drogi,
3. Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego,
4. Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego,
5. Roboty wykończeniowe:
 Przepusty pod zjazdami,
 Wykonanie poboczy z mieszanki kruszywa ,
 Oczyszczenie rowów.
6. Montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu:
 Oznakowanie pionowe,
7. Wykonanie zjazdów do gospodarstw,


Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają dokumenty: przedmiary robót, dokumentacja projektowa, wzór umowy, które stanowią załączniki do Specyfikacji warunków zamówienia (zwanej dalej SWZ).

W ramach zamówienia w zakresie każdego zadania należy wykonać:
- robót rozbiórkowych oraz robót tymczasowych i prac towarzyszących w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129);
- robót nie wymienionych w opisie przedmiotu zamówienia, jeżeli są one niezbędne ze względu na bezpieczeństwo lub zabezpieczenie przed awarią;
UWAGA:
Przedmiar robót będący częścią dokumentacji projektowej jest jedynie dokumentem pomocniczym w wycenie wartości robót. Wykonawca jest zobowiązany do wliczenia w cenę ofertową wszelkich kosztów potrzebnych do prawidłowego i kompletnego wykonania zadania.
W przypadku braku ujęcia w przedmiarze robót zjazdów z przebudowywanej drogi na działki sąsiadujące należy wykonanie takich zjazdów ująć w cenie oferty.

Wykonawca w ramach ceny ofertowej m.in. winien zapewnić:

1) obsługę geodezyjną robót obejmującą: geodezyjne wytyczenie obiektu w terenie, czynności geodezyjne w toku budowy i obowiązkowo przed rozpoczęciem robót wykonanie aktualnej inwentaryzacji uzbrojenia podziemnego przez uprawnionego geodetę,
2) organizację i zabezpieczenie placu budowy, opracowania projektu organizacji ruchu, utrzymanie zaplecza budowy, kosztów nadzoru ze strony właścicieli instalacji zlokalizowanych w obrębie realizowanego przedsięwzięcia, wszelkie roboty przygotowawcze i porządkowe, a także wykonanie innych możliwych do przewidzenia, wynikających z przepisów, czynności mogących wystąpić w związku z prowadzonymi robotami,

3) uporządkowanie terenu po zakończeniu robót w tym naprawy uszkodzonych nawierzchni, humusowanie i posianie trawy na terenach zniszczonej zieleni a także ewentualną wypłatę odszkodowań z tytułu zniszczeń powstałych w wyniku prowadzenia robót lub w związku z nimi,

4) uwzględnienie kosztów innych czynności, niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia.

Na niniejszą inwestycję, Zamawiający uzyskał dofinansowanie w ramach Programu Inwestycji Strategicznych finansowanych z Programu :POLSKI ŁAD Edycja 3PGR.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1258520,08 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1530298,25 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1258520,08 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: STRABAG Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 010676681

7.3.3) Ulica: ul. Parzniewska

7.3.4) Miejscowość: Pruszków

7.3.5) Kod pocztowy: 05-800

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

7.4.1.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

Geodezja - 7%, karczowanie - 1%, roboty rozbiórkowe - 4%, roboty ziemne-11%, podbudowa-10%, odwodnienie10%, pobocza gruntowe-10%, oznakowanie pionowe-1%, teletechnika-4%. Wykonawca nie wyłonił podwykonawcy.

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-01-20

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1258520,08 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 8 miesiące

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.