eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Przeworsk › Rewitalizacja oranżerii wraz z układem komunikacyjnym - nadanie nowej funkcji społeczno-kulturalnej z zachowaniem historycznego charakteru i wystroju budynkuOgłoszenie z dnia 2023-01-24


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Rewitalizacja oranżerii wraz z układem komunikacyjnym – nadanie nowej funkcji społeczno-kulturalnej z zachowaniem historycznego charakteru i wystroju budynku

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Muzeum w Przeworsku Zespół Pałacowo Parkowy

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 651428076

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Park 2

1.5.2.) Miejscowość: Przeworsk

1.5.3.) Kod pocztowy: 37-200

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL822 - Przemyski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: biuro@muzeum.przeworsk.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.muzeum.przeworsk.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://muzeum-przeworsk.logintrade.net

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający


Instytucja Kultury

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Rewitalizacja oranżerii wraz z układem komunikacyjnym – nadanie nowej funkcji społeczno-kulturalnej z zachowaniem historycznego charakteru i wystroju budynku

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-fba7596b-628e-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00055610

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00051225/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Rewitalizacja oranżerii wraz z układem komunikacyjnym – nadanie nowej funkcji społeczno-kulturalnej z zachowaniem historycznego charakteru i wystroju budynku

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00435819/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: RP.2711.3.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:
„Rewitalizacja oranżerii wraz z układem komunikacyjnym – nadanie nowej funkcji społeczno-kulturalnej z zachowaniem historycznego charakteru i wystroju budynku”.

Remont budynku oranżerii
Remont budynku oranżerii w zakresie: naprawy i izolacji ścian fundamentowych, wykonania robót murowych przy ścianach, stropie i schodach, wymiany i remontu istniejących stropów, wymiany stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej, wykonania robót elewacyjnych z elementami sztukaterii (na pilastrach elewacji południowej należy odtworzyć, zamontować i dostosować kolorystycznie do elewacji następujące ilości poszczególnych elementów sztukaterii: typ „A” 8 szt. typ „B” 19 szt. typ „C” 8 szt. typ „D” 69 szt. typ „F” 22 szt. typ „G” 43 szt. na wzór starych uszkodzonych. Pozostałe 16 szt. typ” A”, 21 szt. typ „B”, 16 szt. typ „C”, 11 szt. typ „D”, 5 szt. typ „E”, 21 szt. typ „F” istniejących elementów sztukaterii, należy odczyścić, zamontować i dostosować kolorystycznie do elewacji. Natomiast na elewacji wschodniej należy odczyścić i zamontować 1 szt. istniejącej konsoli, jak również odtworzyć i zamontować w całości gzyms i 1 szt. konsoli, całość portalu dostosować kolorystycznie do elewacji), wykonania podłóg posadzek i robót wykończeniowych, tj. tynków wewnętrznych, licowania ścian, robót malarskich, położenia terakoty i glazury, montaż wyposażenia wnętrza z armaturą, wykonania robót instalacyjnych wodnych, sanitarnych, c.o. z kotłownią i wewnętrzną instalacją gazu, wentylacją i klimatyzacją oraz instalacją elektryczną z iluminacją elewacji i instalacją odgromową.
Uzupełnienia i zmiany dotyczące powyższego projektu które zostały ujęte w przedmiarze robót i które należy wprowadzić przy realizacji tej inwestycji.
- zamiast kotła gazowego do wytworzenia c.w.u. oraz ogrzewania budynku należy zastosować pompę ciepła wraz z niezbędnym osprzętem
- jedną z ubikacji należy wyposażyć w niezbędną armaturę i pochwyty dla osób niepełnosprawnych
- zamawiający rezygnuje z wykonania instalacji niskoprądowych opracowanych
w ramach tego projektu

Rewaloryzację parku w zakresie układu komunikacyjnego
Rewaloryzacja parku w zakresie: wykonania nowych alejek spacerowych oraz dróg dojazdowych
w technologii nawierzchni mineralnej z naturalnego kruszywa, montaż na terenie parku ławek, koszy na śmieci, tablicy informacyjnej oraz wykonanie nowej nawierzchni trawiastej.
Uzupełnienia i zmiany dotyczące powyższego projektu które zostały ujęte w przedmiarze robót i które należy wprowadzić przy realizacji tej inwestycji.
- na alejkach spacerowych w parku dolnym i górnym zastosować nawierzchnię w technologii mineralnej naturalnie stabilizowanej, przepuszczalnej na podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o powierzchni 9395 m2 z zastosowaniem taśmy odcinającej teren aktywny biologiczne od terenu alejki z tworzywa sztucznego.
- na drogach dla ruchu kołowego zastosować nawierzchnię w technologii mineralnej naturalnie stabilizowanej, przepuszczalnej na podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie dla ruchu kołowego o powierzchni 4255 m2 z obrzeżami betonowymi 15x30x100 cm.

Zamawiający informuje jednocześnie, iż zakres wykonywanych robót jest węższy niż ujęty w posiadanej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej i obejmuje prace określone w załączonym przedmiarze robót.

Ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia (zabytkowy charakter obiektu), zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej przedmiotu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Zamawiający informuje jednocześnie, iż zalecana wizja lokalna nie stanowi wiążącego elementu SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45262500-6 - Roboty murarskie i murowe

45262300-4 - Betonowanie

45262310-7 - Zbrojenie

45410000-4 - Tynkowanie

45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

45453100-8 - Roboty renowacyjne

45321000-3 - Izolacja cieplna

45262650-2 - Roboty w zakresie okładania

45261210-9 - Wykonywanie pokryć dachowych

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45333000-0 - Roboty instalacyjne gazowe

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45315700-5 - Instalowanie stacji rozdzielczych

45112730-1 - Roboty w zakresie kształtowania dróg i autostrad

45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 5

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 5

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 5100462,56 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 7412503,11 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 5100462,56 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Usługi Stolarsko-Budowlane Marek Kurpiel

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: Regon: 651434326

7.3.4) Miejscowość: Tyniowice 66

7.3.5) Kod pocztowy: 37-565

7.3.6.) Województwo: podkarpackie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-01-12

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 5100462,56 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 400 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.