eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Rydzyna › Utrzymanie czystości w zakresie sprzątania pomieszczeń i powierzchni użytkowanych w pomieszczeniach Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Rydzynie w 2023 rokuOgłoszenie z dnia 2023-01-24


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Utrzymanie czystości w zakresie sprzątania pomieszczeń i powierzchni użytkowanych w pomieszczeniach Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Rydzynie w 2023 roku

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY IM.FRANCISZKA RATAJCZAKA W RYDZYNIE

1.3.) Oddział zamawiającego: SOSW

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000230214

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Zamkowy 2

1.5.2.) Miejscowość: Rydzyna

1.5.3.) Kod pocztowy: 64-130

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL417 - Leszczyński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: soswry@wp.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: soswrydzyna.com

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/708843

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Utrzymanie czystości w zakresie sprzątania pomieszczeń i powierzchni użytkowanych w pomieszczeniach Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Rydzynie w 2023 roku

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-429a5698-816e-11ed-b4ea-f64d350121d2

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00055603

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00064290/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.3 „Utrzymanie czystości w zUtrzymanie czystości w zakresie sprzątania pomieszczeń i powierzchni użytkowanych w pomieszczeniach Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Rydzynie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00510516

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: SOSW.271.4.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 166681,17 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie usługi utrzymania czystości w zakresie sprzątania pomieszczeń i
powierzchni użytkowanych w pomieszczeniach Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Rydzynie, budynki nr 1,
2, 3 (Oficyna Zachodnia) i budynki 9 i 10 (Oficyna Wschodnia). 2. Szczegółowy opis zakresu oraz sposobu świadczenia
przedmiotowej usługi zawiera załącznik nr 1 do niniejszej SWZ – OPZ. 3. Wykonawca zobowiązuje się posiadać przez cały
okres obowiązywania umowy ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności za szkody
związane z wykonywaniem przedmiotu umowy wyrządzone zarówno Zamawiającemu, jak i osobom trzecim, z sumą
ubezpieczenia nie mniejszą niż 100 000,00 zł brutto (słownie: sto tysięcy złotych 00/100). Termin wykonania zamówienia od dnia podpisania umowy, jednak nie wcześniej niż od dnia 02.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r., z wyłączeniem:
1) ferii zimowych tj.: 30.01.2023 r. – 12.02.2023 r.
2) okresu letniego tj.: 03.07.2023 r. – 15.08.2023 r.

4.5.3.) Główny kod CPV: 90910000-9 - Usługi sprzątania

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

90919300-5 - Usługi sprzątania szkół

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 200000,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 329000,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 200000,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

6.7.) Wskazanie, czy najkorzystniejsza oferta wykonawcy, któremu udzielono zamówienia uwzględnia określone w kryteriach:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty społeczne

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: ŁUKASZ WLEKLIK

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP 6972137327

7.3.3) Ulica: DĄBCZE 45

7.3.4) Miejscowość: Dąbcze

7.3.5) Kod pocztowy: 64-130

7.3.6.) Województwo: wielkopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-01-05

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 200000,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

obejmujące, zgodnie z art. 96 ustawy: - aspekty społeczne

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.