eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Skierniewice › Dostawa soli drogowejOgłoszenie z dnia 2023-01-24

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa soli drogowej

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZAKŁAD UTRZYMANIA MIASTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 750120226

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Jana III Sobieskiego 75A

1.5.2.) Miejscowość: Skierniewice

1.5.3.) Kod pocztowy: 96-100

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL715 - Skierniewicki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: p.moskwa@zum-skierniewice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zum-skierniewice.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa soli drogowej

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-7dfa2510-9c22-11ed-b4ea-f64d350121d2

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00055595

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-7dfa2510-9c22-11ed-b4ea-f64d350121d2

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone będzie przy użyciu platformy eZamówienia, dostępnej pod adresem internetowym: https://ezamowienia.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na Platformie eZamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania konta, zasady i warunki korzystania z Platformy eZamówienia określa regulamin dostępny pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/pl/regulamin/#regulamin-serwisu, oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy” – zawierające interaktywne instrukcje.
Przeglądanie dokumentów zamówienia nie wymaga rejestracji ani logowania – dostępne jest dla wszystkich zainteresowanych.
Cała komunikacja w postępowaniu (wnioski o wyjaśnienia SWZ, inne informacje, odpowiedzi na wezwania Zamawiającego) odbywa się wyłącznie za pośrednictwem Platformy eZamówienia. Wysyłanie wiadomości e-mail jest dopuszczalne wyłącznie w sytuacji awarii Platformy eZamówienia (jednak nie dotyczy to składania ofert).
Sposób komunikacji opisuje instrukcja: https://ezamowienia.gov.pl/pl/instrukcje-interaktywn_category/dla-wykonawcy/
Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 Mb (wielkość dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
Złożenie oferty
Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem interaktywnego „Formularza ofertowego” dostępnego na Platformie eZamówienia.
Zalogowany wykonawca używając przycisku „Wypełnij” widocznego pod formularzem ofertowym zobowiązany jest do zweryfikowania danych automatycznie pobranych przez Platformę z jego konta, uzupełnienia pozostałych informacji (w szczególności oznaczonych czerwoną gwiazdką). Następnie należy pobrać formularz, zapisać go na dysku komputera i uzupełnić pozostałymi informacjami. Po wypełnieniu zapisać w pamięci komputera i opatrzyć podpisem kwalifikowanym lub osobistym lub zaufanym.

WAŻNE! Nie wolno zmieniać nazwy pobranego pliku!
Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (podpisaną podpisem kwalifikowanym elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Formularz ofertowy podpisywany jest w formacie PAdES typ wewnętrzny. Pozostałe dokumenty podpisem kwalifikowanym, osobistym lub zaufanym w formacie zgodnym z wyborem wykonawcy (PAdES, XADES, zewnętrzny, wewnętrzny), przy zachowaniu wymagań rozporządzenia eIDAS oraz przepisów dotyczących podpisów osobistych i zaufanych.
UWAGA: Jeżeli wykonawca chce podpisać ofertę podpisem kwalifikowanym, ale nie może użyć formatu PAdES typ wewnętrzny (dot. np. podpisów z Francji, Estonii) to może wypełnić interaktywny formularz, podpisać go podpisem, którym dysponuje i następnie złożyć w zakładce inne dokumenty.
Jednak, jeżeli wykonawca DYSPONUJE podpisem PAdES typ wewnętrzny zdecydowanie rekomenduje się złożyć ofertę w sposób opisany w punkcie „TECHNICZNE ASPEKTY SKŁADANIA OFERT” podpisaną podpisem PAdES typ wewnętrzny.

[podpis kwalifikowany]

Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez wykonawców do podpisywania wszelkich plików muszą spełniać wymagania „Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym (eIDAS) (UE) nr 910/2014 – od 1 lipca 2016 roku.

[podpis osobisty] :
W przypadku wykorzystywania aplikacji eDO App (obsługuje tylko dokumenty w formacie .pdf) na telefonach z obsługą technologii NFC wielkość dokumentów nie może przekraczać 5 MB,
Dla dokumentów w formacie „pdf” zaleca się podpis wewnętrzny (otoczony),
Dokumenty w formacie innym niż „pdf” zaleca się podpisywać podpisem zewnętrznym lub otaczającym.

[podpis zaufany]

Wielkość plików nie może przekraczać 10 MB,
Dla dokumentów w formacie „pdf” zaleca się podpis formatem PAdES (podpisany plik ma rozszerzenie .pdf),
Dokumenty w formacie innym niż „pdf” zaleca się podpisywać formatem XAdES (podpisany plik ma rozszerzenie .xml).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): KLAUZULA INFORMACYJNA w trybie art. 13 RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parla-mentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochro-ny osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swo-bodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozpo-rządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Utrzymania Miasta.
Kontakt do Inspektora Ochrony danych: iod.zum-skierniewice@grupaformat.pl

▪ K
b) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego.

c) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostęp-niona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, dalej „ustawa Pzp”;

d) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia;

e) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana do-tyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związa-nym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwen-cje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

f) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

g) posiada Pani/Pan:

• na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczą-cych;

• na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych1;

• na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarza-nia danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO2;


1 Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

2 Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP/2/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

3.1 Przedmiotem zamówienia jest: dostawa: soli drogowej DR z antyzbrylaczem w ilości 700 ton.
3.2 Szacunkowa ilość zamawianej soli ma charakter jedynie orientacyjny i nie stanowi ze strony Zamawiającego, zobowiązania do zakupu soli w podanej ilości.
3.3 Minimalny zakres zrealizowanego zamówienia wyniesie 600 ton.
3.4 Sól drogowa powinna zawierać minimum 96% chlorku sodu granulacji 0,10—6,0 mm z czego powyżej 0,20 mm winno być 50%.
3.5 Przedmiot zamówienia musi posiadać atest PZH zgodny z PN-86/C-84081/2 i pozytywną opinią Instytutu Badawczego Dróg i Mostów i atest Państwowego Zakładu Higieny.
3.6 Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania zamówienia nie później niż w terminie 96 godzin od złożenia dyspozycji przez Zamawiającego.

4.2.6.) Główny kod CPV: 34927100-2 - Sól drogowa

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający w ramach zamówienia przewiduje prawo opcji.
Przedmiotem prawa opcji jest zakup dodatkowej ilości soli, jednak nie więcej niż 20% zamówienia podstawowego.

WARUNKI SKORZYSTANIA Z PRAWA OPCJI:
a) Zamawiający uzależnia możliwość wykonania zakresu objętego prawem opcji fak-tycznymi potrzebami.
b) Zamówienie opcjonalne nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do jego udziele-nia, jak również nie stanowi podstawy do dochodzenia przez Wykonawcę roszczeń odszkodowawczych z tytułu niezrealizowania tego zamówienia. Oświadczenie woli Zamawiającego o realizacji zamówienia opcjonalnego jest wyłącznym uprawnieniem Zamawiającego.
c) Korzystanie z prawa opcji przez Zamawiającego może być dokonane jednorazowo na cały zakres zamówienia opcjonalnego lub w kilku częściach, poprzez złożenie oświad-czenia przez Zamawiającego.
d) Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania zamówienia objętego prawem opcji nie później niż w terminie 96 godzin od złożenia dyspozycji przez Zamawiającego.
e) Rozliczenie przedmiotu zamówienia objętego zakresem opcjonalnym nastąpi na pod-stawie cen wskazanych w ofercie Wykonawcy dla zamówienia podstawowego.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 15 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Wraz z ofertą Wykonawca złoży, sporządzone w języku polskim:
1. atest PZH zgodny z PN;
2. opinię techniczną IBDiM;
3. świadectwo kontroli jakości do dostawy.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Wraz z ofertą Wykonawca złoży, sporządzone w języku polskim:
1. atest PZH zgodny z PN;
2. opinię techniczną IBDiM;
3. świadectwo kontroli jakości do dostawy.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

6. Jeżeli w trakcie realizacji zamówienia wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany przez GUS w okresie rok do roku ulegnie zmianie o ponad 5 punktów procentowych wykonawca jest uprawniony po upływie12-tu miesięcy od zawarcia umowy do złożenia wniosku o zmianę wynagrodzenia w związku z ze zmianą kosztów związanych z realizacją zamówienia. Wniosek o zmianę wysokości wynagrodzenia winien zawierać w szczególności:
1) wykazanie wpływu zmian, o których mowa w ust. 5, na wysokość kosztów wykonania umowy przez Wykonawcę,
2) szczegółową kalkulację proponowanej zmienionej wysokości wynagrodzenia Wykonawcy oraz wykazanie adekwatności propozycji do zmiany wysokości kosztów wykonania umowy przez Wykonawcę,
3) wykazanie, że wnioskowana zmiana umowy skutkować będzie odpowiednią zmianą wynagrodzenia,
W przypadku złożenia przez Wykonawcę powyższego wniosku, Strony będą prowadziły negocjacje z uwzględnieniem postanowień ust. 6-11.
7. W terminie 1 miesiąca od otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 1, Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o jego uzupełnienie, poprzez przekazanie dodatkowych wyjaśnień, informacji lub dokumentów (oryginałów do wglądu lub kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałami).
8. Zamawiający zajmie pisemne stanowisko wobec wniosku Wykonawcy, w terminie 1 miesiąca od dnia otrzymania kompletnego – w jego ocenie – wniosku. Za dzień przekazania stanowiska uznaje się dzień jego wysłania na adres właściwy dla doręczeń pism dla Wykonawcy.
9. W przypadku uwzględnienia wniosku Wykonawcy przez Zamawiającego, Strony podejmą działania w celu uzgodnienia treści aneksu do umowy oraz jego podpisania. Zmiana wysokości wynagrodzenia Wykonawcy dotyczyć będzie części przedmiotu umowy, wykonanego po dniu zawarcia aneksu, poczynając od pierwszego dnia następnego miesiąca rozliczeniowego.
10. W przypadku zmian, o których mowa w ust. 1 z pisemnym wnioskiem o dokonanie zmian wynagrodzenia może wystąpić również Zamawiający.
11. Przed przekazaniem wniosku, o którym mowa w ust. 5, Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o udzielenie informacji lub przekazanie wyjaśnień lub dokumentów (oryginałów do wglądu lub kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem) niezbędnych do oceny przez Zamawiającego, czy zmiany, o których mowa w ust. 1, mają lub będą miały wpływ na koszty wykonania umowy przez Wykonawcę oraz w jakim stopniu zmiany tych kosztów uzasadniają zmianę wysokości wynagrodzenia. Rodzaj i zakres tych informacji określi Zamawiający. Wykonawca jest zobowiązany w każdym przypadku do zajęcia pisemnego stanowiska w terminie 1 miesiąca od dnia otrzymania wniosku od Zamawiającego.
12. W przypadku gdy w wyniku negocjacji Strony ustalą dokonanie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia, Strony podpiszą aneks do umowy w terminie wynikającym z ustaleń negocjacyjnych, a w przypadku braku takich ustaleń – w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
13. W wyniku zmian wynagrodzenia opisanych w niniejszym paragrafie, wynagrodzenie wykonawcy może ulec zmianie maksymalnie o 10% w stosunku do wynagrodzenia

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-01 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-01 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-02

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.