eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Leszno › NAPRAWY DRÓG GMINNYCHOgłoszenie z dnia 2021-05-14

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00055466 z dnia 2021-05-14

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
NAPRAWY DRÓG GMINNYCH

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Leszno

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 013271370

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Al. Wojska Polskiego 21

1.5.2.) Miejscowość: Leszno

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-084

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL913 - Warszawski zachodni

1.5.7.) Numer telefonu: 022 725 80 05 wew. 108

1.5.8.) Numer faksu: 022 725 85 52

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: akolnierzak@gminaleszno.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: gminaleszno.ezamawiajacy.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

NAPRAWY DRÓG GMINNYCH

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-50b7e570-b4a3-11eb-911f-9ad5f74c2a25

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00055466

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-05-14

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00001869/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.11 Naprawy dróg gminnych w tym: naprawa dróg o nawierzchni gruntowej, dróg o nawierzchni z destruktu asfaltowego, naprawa ubytków w drogach o nawierzchni bitumicznej oraz w kostce betonowej

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://gminaleszno.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://gminaleszno.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Oferta wraz z załącznikami musi zostać złożona w postaci elektronicznej. Złożenie oferty wymaga od Wykonawcy zarejestrowania się i zalogowania w systemie informatycznym dostępnym pod adresem https://gminaleszno.ezamawiajacy.pl, zgodnie z poniższą kolejnością. Rejestracja wykonawcy trwa maksymalnie do 2 dni roboczych. Mając to na uwadze, zamawiający zaleca wykonawcom uwzględnienie czasu niezbędnego na rejestrację w procesie złożenia oferty w postaci elektronicznej. Wykonawca po wybraniu opcji „przystąp do postępowania” zostanie przekierowany do strony https://oneplace.marketplanet.pl, gdzie zostanie powiadomiony o możliwości zalogowania i/lub do założenia bezpłatnego konta. Wykonawca biorący udział w postępowaniu prowadzonym drogą elektroniczną w systemie zakłada konto, wykonując kroki procesu rejestracyjnego; podaje adres e-mail, ustanawia hasło, następnie powtarza hasło, wpisuje kod z obrazka, akceptuje regulamin, klika polecenie „zarejestruj się”. Po założeniu konta wykonawca ma możliwość złożenia oferty i innych dokumentów w postępowaniu oraz w przypadku wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą ofertę, także dokumentów na wezwanie Zamawiającego. 2. W przypadku składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ wystarczy zalogowanie Wykonawcy na Platformie zakupowej, bez konieczności jeszcze rejestracji.3. Zamawiający wskazuje informacje, o których mowa w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępnienia i przechowywania dokumentów elektronicznych, dotyczące systemu dostępnego pod adresem https://gminaleszno.ezamawiajacy.pl:• komputer PC/MAC z aktualnym systemem operacyjnym wspieranym przez producenta;• wybrana przeglądarka wspierana przez producenta: MS Internet Explorer, Firefox, Google Chrome lub MS Edge;• podłączenie do Internetu: min. 512 Kb/s na komputer (zalecane szerokopasmowe łącze internetowe).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Oświadczenie, że Wykonawca wypełnił obowiązki informacyjneprzewidziane w art. 13 lub art. 14 Rozporządzenia RODO wobec osób fizycznych, od których daneosobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówieniapublicznego w niniejszym postępowaniu.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: IZP.271.1.9.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1.1. Naprawa dróg nieutwardzonych, w tym: 1) Naprawy 100.000 m2 dróg nieutwardzonych wykonywane mechanicznie, profilowanie.2) Naprawy 100.000 m2 dróg nieutwardzonych – zagęszczenie, wałowanie. 3) Wbudowanie 350 m3 kruszywa kamiennego frakcji 4-31,5 mm (dolomit, kwarcyt) wraz z materiałem.4) Wbudowanie 75 m3 kruszywa betonowego frakcji 31,5-63 mm wraz z materiałem.1.2. Wbudowanie 50m3 frezu asfaltowego wraz z materiałem.1.3. Remont cząstkowy dróg o nawierzchniach asfaltowych wraz z materiałem – 2 000m21.4. Remont cząstkowy dróg o nawierzchniach z destruktu bitumicznego wraz z materiałem – 250m2Jednokrotne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni z destruktu za pomocą emulsji i grysu.1.5. Remont nawierzchni z kostki brukowej wraz z materiałem - 100m21.6. Wykonanie prac naprawczych w ciągu 10 godzin przy użyciu koparko-ładowarki.1.7. Ręczne/mechaniczne odtwarzanie (malowanie) oznakowania poziomego dróg gminnych, cienkowarstwowe wraz z materiałem - 50m21.8. Ręczne/mechaniczne odtwarzanie (malowanie) oznakowania poziomego dróg gminnych, grubowarstwowe wraz z materiałem - 100m21.9. Korytowanie dróg do głębokości 0,3 m - około 180m21.10. Wykonanie nawierzchni z destruktu asfaltowego wraz z materiałem - 5.000m21.11. Wykonanie nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi, grysowo-żwirowymi zamkniętymi. Lepiszcze-asfalt wraz z materiałem. Grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm - 600 m21.12. Wyrównanie 10 t masą asfaltobetonową lokalnych nierówności.1.13. Konserwacja oznakowania pionowego (wymiana tarcz, słupków itp.) – 60 szt.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

1. Zamawiający zastrzega możliwość zastosowania prawa opcji w związku ze zwiększeniemilości napraw ze względu np.: na znaczne zniszczenie dróg poprzez niekorzystne warunkiatmosferyczne: nienormatywne opady, rozjeżdżenie dróg gruntowych, znaczne ubytki w drogachasfaltowych i z destruktu oraz w przypadku, gdy zostanie wyczerpana kwota, o której mowa w §2 ust.1 umowy, a Zamawiający musi pilnie wykonać roboty, które stanowią zakres przedmiotuumowy, czy też naprawy dróg wymagają natychmiastowego działania ze względu nabezpieczeństwo uczestników ruchu.2. Możliwość skorzystania przez Zamawiającego z prawaopcji w zakresie zwiększenia maksymalnej ilości robót objętych przedmiotem zamówienia, przyczym maksymalne wynagrodzenie Zamawiającego nie może wzrosnąć o więcej niż 50%maksymalnego całkowitego wynagrodzenia określonego w § 2 ust.1 umowy,3. Zwiększenieilości robót może dotyczyć tylko zakresu, który został wskazany w Rozdz. V, czyli w opisieprzedmiotu zamówienia SWZ oraz szczegółowej kalkulacji cenowej.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień podobnych, o których mowa w art. 214 ust.1 pkt. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych, w zakresie zgodnym z przedmiotem niniejszegozamówienia podstawowego w wysokości nie większej niż 50% wartości zamówienia podstawowego np.powtórzenie podobnych usług (napraw dróg/ulic) w technologii, zakresie i na warunkach wykonaniawskazanych w opisie przedmiotu zamówienia z zachowaniem należytej staranności oraz dokonywanienapraw dróg/ulic, czy ubytków w drogach zgodnie ze wskazaniami upoważnionego pracownikaZamawiającego. Roboty te mogą wystąpić, ale nie muszą

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 90

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji podjęcia działania na miejscu wskazanym Wykonawcy przez Zamawiającego, po dokonanym zgłoszeniu Zamawiającego w zakresie wykonania napraw lub uszkodzeń nawierzchni, stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa ruchu na drogach, wymagających podjęcia szybkich działań

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit a

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit b

Art. 109 ust. 1 pkt 3

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. Sytuacja ekonomiczna lub finansowa. Wykonawca spełni warunki, jeżeli wykaże, że: jestubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej zprzedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w wysokości minimum 300 000,00 zł (słownie:trzysta tysięcy zł). 2. Zdolność techniczna lub zawodowa. Wykonawca spełni warunek, jeżeliwykaże, że: wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeliokres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie min. 2 zadania odpowiadająceswoim rodzajem robotom stanowiącym przedmiot zamówienia (wykonywanie napraw/remontówdróg gruntowych, dróg w destrukcie, dróg o nawierzchni bitumicznej i z kostki betonowej) owartości nie mniejszej niż 300.000,00 zł brutto (słownie: trzysta tysięcy zł).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) Oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt. 3, 6 Pzp dotyczącego podstaw wykluczenia z postępowania – Załącznik nr 4 do SWZ. 2) Oświadczenie wykonawcy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej w zakresie art. 108 ust. 1 pkt. 5 Pzp – Załącznik nr 5 do SWZ.3) Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie: art. 108 ust. 1 pkt. 1, 2 i 4 oraz art. 109 ust. 1 pkt. 2 lit. a) i b) oraz pkt. 3 Pzp, sporządzona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia.2) Wykaz robót wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty – Załącznik nr 6 do SWZ.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

świadczenie RODO – Załącznik nr 7.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy – Załącznik nr 3 do SWZ.a) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego, na podstawie art. 125 ust. 1 Pzp – Załącznik nr 2 do SWZ.W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym mowa wyżej, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa wyżej, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby.Zasobu wiedzy i doświadczenia nie można łączyć. Przynajmniej jeden ze wspólnie ubiegających się wykonawców musi spełnić w całości ten warunek. W przypadku korzystania z zasobów podwykonawców lub podmiotów trzecich warunek ten spełnia w całości wykonawca lub podwykonawca lub podmiot trzeci.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zmiany umowy zawarte są w § 11 wzoru umowy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-05-31 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Platforma Zamawiającego

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-05-31 10:01

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-06-29

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

8.6.) Maksymalna liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji: 3

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Nie dotyczy
2021-05-14 Biuletyn Zamówień PublicznychOgłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy - Roboty budowlane

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.