eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Zawiercie › Wyk dok. projekt, spec technicznej wyk odbioru robót bud. oraz kosztorysu inwestorskiego dla zad pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz wodociągu na terenie osiedla TAZ w Zawierciu"Ogłoszenie z dnia 2023-01-24

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Wyk dok. projekt, spec technicznej wyk odbioru robót bud. oraz kosztorysu inwestorskiego dla zad pn. „Budowa kanalizacji
sanitarnej i deszczowej oraz wodociągu na terenie osiedla TAZ w Zawierciu”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA ZAWIERCIE

1.3.) Oddział zamawiającego: GMINA ZAWIERCIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276258871

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: LEŚNA 2

1.5.2.) Miejscowość: Zawiercie

1.5.3.) Kod pocztowy: 42-400

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22B - Sosnowiecki

1.5.7.) Numer telefonu: 324941274, 324941267

1.5.8.) Numer faksu: Nie dotyczy

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowieniapubliczne@zawiercie.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zawiercie.eu

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wyk dok. projekt, spec technicznej wyk odbioru robót bud. oraz kosztorysu inwestorskiego dla zad pn. „Budowa kanalizacji
sanitarnej i deszczowej oraz wodociągu na terenie osiedla TAZ w Zawierciu”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-9dca67cf-9bca-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00055166

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00053367/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.9 Wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz wodociągu na terenie osiedla TAZ w Zawierciu

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://zawiercie.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywać się będzie wyłącznie
przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną
(Dz.U. z 2020 r. poz. 344), tj.:
1) pocztą elektroniczną na adres e-mail: zamowieniapubliczne@zawiercie.eu oraz adresy e mail Wykonawców podane w
formularzach ofertowych. Po otwarciu ofert kontakt przez adres e-mail będzie możliwy tylko poprzez adres(adresy) wskazany w
formularzu ofertowym
lub
2) poprzez Platformę przetargową pod adresem: https://zawiercie.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html (zwanej dalej zamiennie
Platformą przetargową), w wierszu oznaczonym tytułem oraz znakiem niniejszego postępowania.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wykonawca zamierzający złożyć
ofertę (wyłącznie poprzez Platformę przetargową) – zobowiązany jest zapoznać się z instrukcjami użytkowników Platformy
przetargowej - dostępnymi pod adresem https://zawiercie.logintrade.net/rejestracja/instrukcje.html oraz zaakceptować regulamin
korzystania z Platformy przetargowej dostępny pod adresem: https://zawiercie.logintrade.net/rejestracja/regulamin.html
2. Złożenie oferty poprzez Platformę przetargową oznacza akceptację regulaminu, o którym mowa w pkt 1 powyżej.
3. Wymagania techniczne związane z korzystaniem z Platformy przetargowej – wskazane są na stronie internetowej Platformy
przetargowej - pod adresem:
https://zawiercie.logintrade.net/rejestracja/instrukcje.html
4. Wsparcia technicznego w zakresie działania Platformy przetargowej udziela jej dostawca, tj. Logintrade SA ul. Legnicka 57D, lokal
B/J, 54-203 Wrocław, nr tel. 71 787 35 34, e-mail: helpdesk@logintrade.net od poniedziałku do piątku (dni robocze) w godz. 800 -
1600.
5. Sposoby złożenia oferty za pośrednictwem Platformy przetargowej oraz potwierdzenia złożenia oferty (w zależności od wyboru
opcji z logowaniem lub bez logowania), zostały opisane w Instrukcjach użytkowników Platformy przetargowej.
6. Oferty, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym
mowa w art. 117 ust. 4 ustawy, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3 ustawy,
zwane dalej „zobowiązaniem podmiotu udostępniającego zasoby”, przedmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwo, sporządza się
w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego
2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2020 r. poz. 346, 568, 695, 1517 i 2320), z
zastrzeżeniem formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych.
7. Ze względu na ograniczoną ilość znaków pozostałe informacje w SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE
L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.), dalej „RODO”, informuję, że:
- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Prezydent Miasta Zawiercie – Łukasz Konarski, ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie,
- Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych - Pana – Michała Furgacz, z którym może się Pani/Pan skontaktować w
sprawach związanych z ochroną danych osobowych w następujący sposób: e-mail: iod@zawiercie.eu, Tel. 32 494 12 00,
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o
udzielenie zamówienia publicznego:
Wykonanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz kosztorysu
inwestorskiego dla zadania pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz wodociągu na terenie osiedla TAZ
w Zawierciu” Etap I obejmujący ulicę Westerplatte oraz doprowadzenie wymienionych sieci do planowanego budynku przy ul.
Niedziałkowskiego. WIZP.271.3.2023.MC oraz jego rozstrzygnięcia, jak również zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego i
jego archiwizacji.
- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w
oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 z
późn.zm.), dalej „ustawa Pzp” oraz Firma PZP24.pl z siedzibą 54-203 Wrocław ul. Legnicka 57D lok. B/J, z którą Administrator
zawarł umowę na obsługę Platformy Przetargowej, na której prowadzone są postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres, który wyznaczony zostanie przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w
sprawie działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej;
- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje
niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22
RODO;
- posiada Pani/Pan:
• na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
• na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych(1);
• na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych (2);
• prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 nie przysługuje Pani/Panu:
• w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
• prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
• na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
(1) wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z
ustawą.
(2) wyjaśnienie: zgodnie z art. 19 ust. 3 ustawy Pzp wystąpienie z zadaniem o którym mowa w art. 18 ust.1 rozporządzenia
2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Nie dotyczy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: WIZP.271.3.2023.MC

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

I. Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót
budowlanych oraz kosztorysu inwestorskiego dla zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz wodociągu
na terenie osiedla TAZ w Zawierciu” ETAP I obejmujący ulicę Westerplatte oraz doprowadzenie wymienionych sieci do
planowanego budynku przy ul. Niedziałkowskiego.
1. Stan istniejący:
Obszar Osiedla TAZ objęty opracowaniem według ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego znajduje
się w strefie ochrony konserwatorskiej A1. Całość obszaru wpisana jest do rejestru zabytków (A/1428/91, A/1494/92) – układ
urbanistyczny osiedla TAZ.
W stanie obecnym na obszarze Osiedla funkcjonują kanały ogólnospławne ujmujące zarówno ścieki bytowe jak i deszczowe
z przyległych nieruchomości zabudowanych w większości budynkami wielorodzinnymi, obiektami handlowymi, usługowymi.
Ulicę Westerplatte przecina kanał ogólnospławny DN 1200 mmm w połowie jej długości, w okolicach budynku nr 20.
Z terenu Osiedla kanał ogólnospławny przebiega przez drogę gminną ul. Kościuszki, Park im. T. Kościuszki do Rzeki Warty.
Większość przyległych budynków wielorodzinnych to kamienice dwukondygnacyjne w regularnym układzie urbanistycznym
znajdujące się w administracji Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Zawierciu i poddawane systematycznym działaniami
rewitalizacyjnymi. Odprowadzanie ścieków z budynków w większości odbywa się przyłączami niezinwentaryzowanymi
geodezyjnie i wymaga ustalenia przebiegu na terenie przyległych posesji w celu doboru najkorzystniejszego miejsca
przełączenia. Celem opracowania jest uporządkowanie systemu i rozdział ścieków w I ETAPIE dla ul. Westerplatte.
W ramach ETAPU I należy zaprojektować budowę wodociągu oraz rozdział ścieków w drodze gminnej ul. Westerplatte o
długości ok. 600 m i doprowadzenie projektowanych sieci do budynków Niedziałkowskiego 3, Westerplatte 6 z przynależną
komórką oraz zaprojektowanych budynków Niedziałkowskiego 10, Westerplatte 16, Westerplatte 18 (odcinek ok. 90 m).
2. Dokumentacja winna uwzględniać:
- dokonanie przez przystąpieniem do prac projektowych oceny stanu technicznego istniejących sieci wodociągowych i
kanalizacyjnych przy jednoczesnych uzgodnieniach z gestorami sieci (RPWiK Zawiercie). Ocena stanu istniejących kanałów
ma potwierdzić czy istniejący kanał ogólnospławny DN 1200 mm, przecinający ul. Westerplatte może być wykorzystany do
przyjęcia wód z nowoprojektowanej kanalizacji deszczowej. W przypadku braku możliwości wykorzystania istniejących
kanałów należy zaprojektować w niezbędnym zakresie prace remontowe kanału ogólnospławnego,
- zaprojektowanie kanalizacji sanitarnej z przyłączami umożliwiającymi przełączenie istniejących budynków (w większości
wielorodzinnych) oraz planowanych do budowy lub przebudowy przez Gminę Zawiercie budynków wielorodzinnych –
Niedziałkowskiego 3, Westerplatte 6 z przynależną komórką, Niedziałkowskiego 10, Westerplatte 16, Westerplatte 18, na
działkach 12/3, 12/2 przy ul. Westerplatte.
- Projektowana kanalizacja deszczowa zapewniać ma odwodnienie nawierzchni ulic oraz odprowadzenie nadmiaru wód
opadowych z istniejących i projektowanych przez Gminę budynków wielorodzinnych.
- Dokumentacja ma zweryfikować czy na projektowanych odcinkach możliwy będzie spływ grawitacyjny (preferowany) czy
też konieczne będzie zaprojektowanie tłoczni dla sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej. W przypadku konieczności
zastosowania tłoczni ścieków należy zaprojektować jej pełne wyposażenie, sterowanie, zasilanie w energię elektryczną
wraz z przyłączem, ogrodzenie i zapewnienie drogi dojazdowej ze stosowną organizacją ruchu.
- wykonanie nowej sieci wodociągowej wraz z przyłączami do istniejących i projektowanych przez Gminę budynków.
- Ochronę istniejących na terenie objętym ochroną konserwatorską obszarze osiedla zadrzewień z uwzględnieniem
zabezpieczeń na czas prowadzenia robót w ich sąsiedztwie,
- Zapewnienie ciągłego funkcjonowania istniejących przyłączy kanalizacyjnych i wodociągowych do przyległych budynków
na etapie wykonywania prac z precyzyjnym określeniem realizacji przełączeń do nowo wybudowanych sieci,
- Etapowanie realizacji inwestycji tj dobór parametrów projektowanych kanałów w sposób umożliwiający w kolejnym etapie,
w odrębnym opracowaniu kontynuowanie procesu uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej pozostałego obszaru
Osiedla TAZ ograniczonego ulicami Piłsudskiego, Leśną, Szymańskiego, Kościuszki,
- Odtworzenie nawierzchni drogowych jezdni i ciągów pieszych po budowie objętych dokumentacją sieci. Ze względu na
zakres prac w pasach drogowych należy przewidzieć odtworzenie jezdni dróg w pełnej szerokości oraz pełną wymianę
nawierzchni chodników.
- uzyskanie pozwolenia konserwatorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach na prowadzenie robót na
terenie obszaru wpisanego do rejestru zabytków.
- montaż hydrantów w odpowiedniej ilości dla zadanego obszaru i w normatywnych odległościach od siebie,
Fragment mapy zasadniczej stanowi załącznik do SWZ.
3. Uwzględnienie w opisie przedmiotu zamówienia dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z
przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników ( art. 100 ustawy Pzp ):
3.1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykonał dokumentację projektową z przeznaczeniem dla wszystkich
użytkowników.
3.2. Zgodnie z art. 100 ust. 2 ustawy Pzp, Wykonawca jest obowiązany wskazać akty prawa Unii Europejskiej, z których
wynikają wymagania, o których mowa w art. 100 ust. 1 tejże ustawy, a w przypadku gdy dla przedmiotu umowy nie ma
takich przepisów, winien złożyć oświadczenie informujące o ich braku.
4. Zatrudnienie osób na umowę o pracę przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia
Z uwagi na fakt, iż czynności wykonywane przez osoby przy realizacji zamówienia nie wyczerpują pojęcia stosunku pracy,
Zamawiający nie przewiduje wymogu zatrudniania osób na umowę o pracę.
5. Gwarancja :
1) Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za wady fizyczne
i prawne z tytułu rękojmi w terminie i na zasadach określonych w pkt 2.
2) Wykonawca udziela Zamawiającemu 5 lat gwarancji jakości na wykonaną dokumentację projektową. Jednocześnie strony
zgodnie rozszerzają odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady na wykonaną dokumentację obejmującą okres
odpowiedzialności wykonawcy robót z tytułu gwarancji jakości za wady obiektu lub robót wykonywanych na podstawie tej
dokumentacji, licząc 5 lat od odbioru dokumentacji projektowej albo udziela rękojmi i gwarancji jakości na okres od daty
rozpoczęcia inwestycji do daty w miesiąc po zakończeniu okresu gwarancji udzielonej przez Wykonawcę robót objętych
niniejszą umową, w przypadku przystąpienia Zamawiającego do realizacji inwestycji, w zależności od tego, który okres
będzie dłuższy.
3) Zamawiający nie jest zobowiązany do dokonywania sprawdzenia jakości wykonanej dokumentacji projektowej.
4) Jakiekolwiek zatwierdzenie przez Zamawiającego dokumentacji projektowej lub innych przedmiotów czy czynności związanych z wykonaniem przez Wykonawcę przedmiotu umowy , czy też sporządzenie protokołu odbioru, o którym mowa w § 6 pkt 3 Umowy nie zwalnia Wykonawcy z jakiejkolwiek odpowiedzialności z tytułu wad Przedmiotu umowy lub jego
części.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz obowiązki Wykonawcy związane z realizacją przedmiotu zamówienia zostały określone w załączniku nr 1A do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 8 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zgodnie z postanowieniami SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1) Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
- Zamawiający nie formułuje warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie;
2) Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
- Zamawiający nie formułuje warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie;
3) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
- Zamawiający nie formułuje warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie;
4) Zdolności technicznej lub zawodowej:
- Wykonawca musi wykazać dysponowanie (dysponuje lub będzie dysponował) osobą / osobami niezbędnymi do wykonania zamówienia tj. posiadającymi prawo do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności:
- Instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych
i kanalizacyjnych. Osoba ta będzie pełniła funkcję koordynatora prac projektowych oraz jej doświadczenie będzie podlegało punktacji w
ramach kryterium oceny ofert opisanym w rozdziale XXII SWZ.
- Inżynieryjnej drogowej.
Zamawiający dopuszcza łączenie w/w funkcji.
Wskazane powyżej uprawnienia budowlane muszą być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz.U.
z 2021 r., poz. 2351 z późn.zm) oraz Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29.04.2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r., poz. 831) lub odpowiadającym im ważnym uprawnieniom budowlanym, wydanym na podstawie uprzednio obowiązujących
przepisów prawa lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, z którego pochodzi dana osoba, które w zakresie objętym zamówieniem pozwalać będą na pełnienie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w ww. specjalności.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Nie dotyczy

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu (określonych przez Zamawiającego w ust. 3 rozdziału V SWZ), na podstawie art. 274 ust. 1 ustawy zostanie wezwany w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania do złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych (aktualnych na dzień ich złożenia):
- wykazu osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za
świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także
zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie stawia wymogu złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Wraz z ofertą należy złożyć:
1.1. Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania oraz spełnianiu
warunków udziału w postępowaniu, w zakresie wskazanym w rozdziale V SWZ – zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ.
Oświadczenia stanowią dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w
postępowaniu na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki
dowodowe, wskazane w SWZ. Oświadczenia składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (w postaci
elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym. Wykonawca w przypadku polegania na zdolnościach technicznych lub zawodowych
podmiotów udostępniających zasoby przedstawia wraz z oświadczeniem, o którym mowa wyżej, także oświadczenie
podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełniania
warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby (zgodnie z załącznikiem
nr 3 do SWZ.
1.2. Pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawcy/ów ubiegającego/cych się o udzielenie zamówienia
publicznego.
Pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym. W przypadku, gdy pełnomocnictwo zostało wystawione w postaci papierowej i
opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu, opatrzone kwalifikowanym
podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego
odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z
pełnomocnictwem w postaci papierowej, może dokonać mocodawca (osoba/osoby wystawiające pełnomocnictwo) lub
notariusz.
1.3. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego Wykonawcy zasoby, do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych
zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca
realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów (o ile Wykonawca korzysta ze zdolności
innych podmiotów na zasadach określonych w art. 118 ustawy).
Zobowiązanie lub inny podmiotowy środek dowodowy w opisywanym zakresie, przekazuje się w postaci elektronicznej, i
opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W przypadku, gdy
zobowiązanie (inny podmiotowy środek dowodowy) zostało wystawione w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym
podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w
postaci papierowej. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, może
dokonać podmiot udostępniający zasoby lub notariusz.
1.4. Oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale VI ust. 9 SWZ (Zamawiający dopuszcza złożenie tego oświadczenia na
Formularzu ofertowym, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy – dotyczy tylko wykonawców
wspólnie biegających się o udzielenie zamówienia.
1.5. Dowód wniesienia wadium.
ciąg dalszy w sekcji IX - Pozostałe informacje

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 1.500,00 PLN.
2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert i utrzymywać nieprzerwanie do dnia upływu terminu
związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w niniejszym rozdziale SWZ.
3. Formy wnoszenia wadium: wadium może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących
formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz.U. z 2020r. poz. 299).
4. Termin wnoszenia wadium upływa w terminie składania ofert.
5. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacać przelewem na następujący rachunek bankowy: Bank PEKAO S.A. nr: 74
1240 2975 1111 0010 4312 6805.
Uwaga: Wadium w tej formie uważa się za wniesione w sposób prawidłowy, gdy środki pieniężne wpłyną na konto
Zamawiającego przed upływem terminu składnia ofert.
6. Wadium wnoszone w postaci niepieniężnej należy złożyć wraz z ofertą poprzez Platformę przetargową - w wydzielonym,
odrębnym pliku. Należy przekazać oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej.
Uwaga:
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, treść dokumentu wadialnego musi
zapewniać możliwość zaspokojenia interesów Zamawiającego co oznacza, że uzyskanie zagwarantowanej zapłaty wadium
musi obejmować wszystkie wskazane w ustawie przesłanki zatrzymania wadium, o których mowa w art. 98 ust. 6 ustawy, tj.
działania lub zaniechania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
7. Zwrot wadium z urzędu:
Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia jednej z okoliczności
wskazanych w art. 98 ust. 1 pkt 1-3 ustawy.
8. Zwrot wadium na wniosek Wykonawcy:
Zamawiający, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku zwraca wadium Wykonawcy:
1) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert;
2) którego oferta została odrzucona;
3) po wyborze najkorzystniejszej oferty, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza;
4) po unieważnieniu postępowania, w przypadku gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo
nie upłynął termin do jego wniesienia.
Uwaga:
Złożenie wniosku o zwrot wadium, powoduje rozwiązanie stosunku prawnego z Wykonawcą wraz z utratą przez niego
prawa do korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w ustawie oraz rozdziale XXVI SWZ.
9. Zatrzymanie wadium.
Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium wniesionego w formie innej niż w pieniądzu,
występuje odpowiednio do gwaranta lub poręczyciela z żądaniem zapłaty wadium, jeżeli:
9.1. Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 107 ust. 2 lub art. 128 ust. 1 ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył podmiotowych środków dowodowych lub przedmiotowych środków dowodowych
potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 57 lub art. 106 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1,
innych dokumentów lub oświadczeń lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3
ustawy, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.
9.2. Wykonawca, którego oferta została wybrana:
1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
9.3. Zawarcie umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy.
10. Jeżeli Wykonawca jest podmiotem niepodlegającym reżimowi prawa polskiego i właściwości sądów polskich, w treści
gwarancji musi figurować zapis o poddaniu sporów wynikających z wadium prawu polskiemu i polskiemu sądownictwu.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, zobowiązani się złożyć wraz z ofertą stosowne pełnomocnictwo – nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.
Uwaga:
Pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej może wynikać albo z dokumentu pod taką samą nazwą, albo z umowy
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
4. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie
(przez każdego z Wykonawców lub upoważnionego pełnomocnika).
5. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienie przez Wykonawców oświadczenia, o których mowa w art.
125 ustawy (Rozdział XI ust. 3.1. SWZ) - składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
Oświadczenia te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym Wykonawca wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, oraz brak podstaw
wykluczenia - każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z
postępowania w oparciu o wskazane w SWZ podstawy wykluczenia. Powyższe oznacza, iż:
1) Oświadczenie w zakresie braku podstaw wykluczenia musi złożyć każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia.
2) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału składa podmiot, który w odniesieniu do danego warunku udziału w
postępowaniu potwierdza jego spełnianie; dopuszcza się oświadczenie złożone łącznie, tj. podpisane przez wszystkie
podmioty wspólnie składające ofertę lub przez pełnomocnika występującego w imieniu wszystkich podmiotów.
6. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
7. Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej (o ile został sformułowany), o którym mowa w art.112 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp, zostanie spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.
8. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia (o ile zostały sformułowane) wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
9. W przypadku, o którym mowa w ust. 7 i 8 rozdziału VI SWZ wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia,
dołączają odpowiednio do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej
umowy, zawiera załącznik nr 4 do SWZ ze względu na ograniczoną ilość znaków.
1.1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy (tzw. zmiany kontraktowe w oparciu o art. 455
ust. 1 pkt 1 ustawy) w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, zgodnie z warunkami
zawartymi w załączniku nr 4 do SWZ.
1.2. Zmiana umowy może także nastąpić w przypadkach, o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt 2-4 oraz ust. 2 ustawy.
2. Przed zawarciem umowy należy dopełnić formalności, które zostały wskazane w Rozdziale XXIII SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-02 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy przetargowej: https://zawiercie.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-02 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Ofertę należy sporządzić na formularzu oferty lub według takiego samego schematu, stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ. Ofertę należy złożyć pod rygorem nieważności w formie elektronicznej (w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym.
2. Oferta wraz z załącznikami musi być złożona za pośrednictwem Platformy przetargowej. Zamawiający zaleca, aby oferta
została utworzona w formacie .pdf oraz podpisana wewnętrznym podpisem elektronicznym – zgodnie z rozdz. VIII ust. 2 SWZ. W przypadku zastosowania podpisu zewnętrznego należy pamiętać o obowiązku dołączenia do pliku stanowiącego
ofertę także pliku podpisującego, który generuje się automatycznie podczas złożenia podpisu.
3. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę w przypadkach, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1-6 ustawy
(obligatoryjne przesłanki wykluczenia) oraz przesłanki wykluczenia zawarte w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r.
o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie
bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. 2022, poz. 835),
4. Zamawiający przewiduje fakultatywną podstawę (przesłankę) wykluczenia zawartą w art. 109 ust. 1 pkt 5 i w art. 109 ust 1
pkt 7 ustawy Pzp. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę:
- który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy
wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie,
co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych dowodów – art. 109 ust 1 pkt 5 ustawy Pzp;
- który, z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie wykonał lub nienależycie wykonał albo
długotrwale nienależycie wykonał istotne zobowiązanie wynikając z wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia
publicznego lub umowy koncesji, co doprowadziło do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, odszkodowania,
wykonania zastępczego lub realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za wady – art. 109 ust 1 pkt 7 ustawy Pzp.
5. ciąg dalszy z sekcji V pkt 5.11)
1.5.1. W przypadku wniesienia wadium w postaci niepieniężnej, do oferty należy dołączyć (w wyodrębnionym pliku)
elektroniczny dokument potwierdzający wniesienie wadium – zgodnie z ust. 6 Rozdziału XII SWZ;
W przypadku Wykonawców składających ofertę wspólną treść dokumentu wadialnego musi zapewniać możliwość
zaspokojenia interesów Zamawiającego co oznacza, że uzyskanie zagwarantowanej zapłaty wadium musi obejmować
wszystkie wskazane w ustawie przesłanki zatrzymania wadium, o których mowa w art. 98 ust. 6 ustawy, tj. działania lub
zaniechania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
1.5.2. W przypadku wniesienia wadium w postaci pieniężnej, zaleca się złożyć wraz z ofertą potwierdzenie nadania przelewu.
6. Pełna nazwa zamówienia brzmi: Wykonanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz kosztorysu inwestorskiego dla zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz wodociągu na terenie osiedla TAZ w Zawierciu” ETAP I obejmujący ulicę Westerplatte oraz doprowadzenie wymienionych sieci do planowanego budynku przy ul. Niedziałkowskiego.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.