eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Opole › [U/34/2022] Organizacja obozu i szkoleń dla studentów Kierunków: Lekarskiego i Pielęgniarstwa w ramach projektu Wdrożenie Programu Rozwojowego w oparciu o WCSM UOOgłoszenie z dnia 2023-01-24


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
[U/34/2022] Organizacja obozu i szkoleń dla studentów Kierunków: Lekarskiego i Pielęgniarstwa w ramach projektu Wdrożenie Programu Rozwojowego w oparciu o WCSM UO

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: UNIWERSYTET OPOLSKI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000001382

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Mikołaja Kopernika 11

1.5.2.) Miejscowość: Opole

1.5.3.) Kod pocztowy: 45-040

1.5.4.) Województwo: opolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL524 - Opolski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@uni.opole.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zamowienia.uni.opole.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

[U/34/2022] Organizacja obozu i szkoleń dla studentów Kierunków: Lekarskiego i Pielęgniarstwa w ramach projektu Wdrożenie Programu Rozwojowego w oparciu o WCSM UO

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-08a2f0f9-9b18-11ed-b4ea-f64d350121d2

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00054981

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00051074/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 [2] Zakwaterowanie, noclegi i wyżywienie, ubezpieczenie uczestników - KOMPLEKSOWE

1.3.2 [42a] Usługi edukacyjne i szkoleniowe

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

W części nr 1 i 2 zamówienie współfinansowane jest z projektu „Wdrożenie Programu Rozwojowego w oparciu o Wieloprofilowe Centrum Symulacji Medycznej Uniwersytetu Opolskiego”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Umowa nr: POWR.05.03.00-00-0003/18-00 z dnia 24.04.2019 r

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/transakcja/718604

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/transakcja/718604

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wymagania techniczne i organizacyjne dot. korespondencji elektronicznej określono w Rozdziale I pkt. 12 SWZ.
2. Ponadto Zamawiający informuje, że adres strony internetowej prowadzonego postępowania, na której udostępniano SWZ oraz na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia oraz za pośrednictwem której odbywa się komunikacja pomiędzy Wykonawcą a
Zamawiającym: https://platformazakupowa.pl/transakcja/718604. Jednocześnie wskazuje się, że w Rozdziale I pkt. 16 SWZ ujęto opis sposobu przygotowywania i złożenia oferty.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L119 z04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Uniwersytet Opolski, Pl. Kopernika 11A, 45-040 Opole.
2. Inspektorem ochrony danych osobowych w Uniwersytecie Opolskim jest Pan Jacek Najgebauer, tel. 77 452 7099, email:iod@uni.opole.pl
3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit.c
RODO – co oznacza, że przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr U/34/2022 prowadzonym w trybie wskazanym w pkt. 2.1 SWZ.
4. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18-19 ustawy.
5. Państwa dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
6. Obowiązek podania przez Państwa danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy.
7. W odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.
8. Posiadają Państwo:− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu dodanych osobowych Państwa dotyczących;− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Państwa danych osobowych ;− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznacie Państwo, że przetwarzanie danych osobowych
Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.
9. Nie przysługuje Państwu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
−prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Informacja o ograniczeniach, o których mowa w art. 19 ust. 2 i 3 ustawy. Zgodnie z art. 19 ust. 4ustawy Zamawiający informuje o ograniczeniach, o których mowa w art. 19 ust. 2 i 3 ustawy:
−Zgodnie z art. 19 ust. 3 ustawy skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą.
− Na mocy art. 19ust. 3 ustawy wystąpienie z żądaniem ograniczenia przetwarzania danych osobowych, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: U/34/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest organizacja obozu dla studentów w ramach projektu WCSM UO - pełen opis przedmiotu zamówienia stanowi zał. nr 1A do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 63500000-4 - Usługi biur podróży, podmiotów turystycznych i pomocy turystycznej

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

63511000-4 - Organizacja wycieczek

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Punkty badanej oferty = Liczba punktów w kryterium: Cena + Liczba punktów w kryterium: „Kwalifikacje osoby skierowanej do realizacji zamówienia – Koordynator obozu – Certyfikat EUSIM

EUSIM - Certyfikat trenera/instruktora symulacji medycznej EUSIM - Europejskie Towarzystwo Symulacji Medycznej

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: „Kwalifikacje osoby skierowanej do realizacji zamówienia – Koordynator obozu – Certyfikat EUSIM

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia w części nr 2 są szkolenia dla studentów Kierunku Lekarskiego i Pielęgniarstwa w ramach projektu WCSM UO - pełen opis przedmiotu zamówienia stanowi zał. nr 1A do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 80500000-9 - Usługi szkoleniowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Punkty badanej oferty = Liczba punktów w kryterium: Cena + Liczba punktów w kryterium: Liczba zrealizowanych szkoleń dla studentów ze służbami ratowniczymi (Policją lub Strażą Pożarną lub Ratownictwem Medycznym) w czasie których wykorzystywano nauczanie metodą symulacji medycznej w okresie ostatnich pięciu [ 5 ] lat przed terminem składania ofert przez osoby/osobę skierowaną przez Wykonawcę do realizacji zamówienia.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Liczba zrealizowanych szkoleń dla studentów ze służbami ratowniczymi (Policją lub Strażą Pożarną lub Ratownictwem Medycznym) w czasie których wykorzystywano nauczanie metodą symulacji medycznej w okresie ostatnich pięciu [ 5 ] lat przed terminem składania ofert przez osoby/osobę skierowaną przez Wykonawcę do realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Dla części nr 1:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
Zdolności technicznej lub zawodowej.
Wykonawca spełni warunek, jeżeli udowodni, że:
- w okresie ostatnich trzech [ 3 ] lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: wykonał co najmniej trzy [3] eventy / obozy / szkolenia dla studentów z wykorzystaniem nauczania metodą symulacji medycznej, o wartości faktycznie zrealizowanej co najmniej dwadzieścia tysięcy [ 20 000,00 ] złotych brutto każde
oraz
Wykonawca dysponuje i skieruje do realizacji zamówienia , tj.:
- co najmniej sześć [6] osób będących ratownikami medycznymi lub pielęgniarkami/ pielęgniarzami:
a) w tym co najmniej dwiema [2] osobami, które posiadają minimum pięcio- [5] letnie doświadczenie zawodowe w jednostkach Państwowej Straży Pożarnej, oraz w okresie ostatnich pięciu [5] lat przed terminem składania ofert przeprowadziły co najmniej trzy [3] szkolenia z zakresu ratownictwa medycznego,
b) w tym co najmniej dwiema [2] osobami, które posiadają minimum pięcio- [5] letnie doświadczenie zawodowe w wykonywaniu medycznych czynności ratunkowych w zespołach ratownictwa medycznego lub zajmują się zawodowo nauczaniem medycznych czynności ratunkowych na poziomie akademickim przez okres minimum pięciu [5] lat,
c) w tym co najmniej dwiema [2] osobami, które posiadają minimum pięcio- [5] letni staż służby w pododdziale antyterrorystycznym / kontrterrorystycznym Policji oraz w okresie ostatnich pięciu [5] lat przed terminem składania ofert przeprowadziły co najmniej trzy [3] szkolenia z zakresu postępowania w stanach zagrożenia życia w środowisku taktycznym (policyjnym).

- co najmniej jedną [1] osobę , która będzie pełniła funkcję Koordynatora obozu, która łącznie:
a) posiada tytuł naukowy: co najmniej dr nauk medycznych lub dr nauk o zdrowiu
b) w okresie ostatnich dwóch [2] lat przed terminem składania ofert był kierownikiem minimum dziesięciu [10] szkoleń z zakresu symulacji medycznej dla kadry dydaktycznej
c) w okresie ostatnich pięciu [5] lat przed terminem składania ofert - posiada co najmniej pięcio- [5]-letnie doświadczenie w pracy jako dydaktyk w Centrum Symulacji Medycznej
d) w okresie ostatnich dwóch [2] lat przed terminem składania ofert był członkiem komisji egzaminacyjnej podczas minimum czterech [4] egzaminów OSCE (Obiektywny Ustrukturyzowany Egzamin Kliniczny).

Dla części nr 2:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
Zdolności technicznej lub zawodowej.
Wykonawca spełni warunek, jeżeli udowodni, że:
- w okresie ostatnich trzech [ 3 ] lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: wykonał co najmniej trzy [3] eventy / obozy / szkolenia dla studentów z wykorzystaniem nauczania metodą symulacji medycznej, o wartości faktycznie zrealizowanej co najmniej dwadzieścia tysięcy [ 20 000,00 ] złotych brutto każde
oraz
Wykonawca dysponuje i skieruje do realizacji zamówienia , tj.:
- co najmniej sześć [6] osób będących ratownikami medycznymi lub pielęgniarkami/ pielęgniarzami:
a) w tym co najmniej dwiema [2] osobami, które posiadają minimum pięcio- [5] letnie doświadczenie zawodowe w jednostkach Państwowej Straży Pożarnej, oraz w okresie ostatnich pięciu [5] lat przed terminem składania ofert przeprowadziły co najmniej trzy [3] szkolenia z zakresu ratownictwa medycznego,
b) w tym co najmniej dwiema [2] osobami, które posiadają minimum pięcio- [5] letnie doświadczenie zawodowe w wykonywaniu medycznych czynności ratunkowych w zespołach ratownictwa medycznego lub zajmują się zawodowo nauczaniem medycznych czynności ratunkowych na poziomie akademickim przez okres minimum pięciu [5] lat,
c) w tym co najmniej dwiema [2] osobami, które posiadają minimum pięcio- [5] letni staż służby w pododdziale antyterrorystycznym / kontrterrorystycznym Policji oraz w okresie ostatnich pięciu [5] lat przed terminem składania ofert przeprowadziły co najmniej trzy [3] szkolenia z zakresu postępowania w stanach zagrożenia życia w środowisku taktycznym (policyjnym).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, Zamawiający będzie żądał dostarczenia:
- Wykazu usług wykonanych w okresie ostatnich trzech [3] lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, zgodnie z treścią załącznika nr 6A-6B do SWZ (odpowiednio do części nr 1 i 2 ), oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy,
- Wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, zgodnie z treścią załącznika nr 7A-7B do SWZ (odpowiednio do części nr 1 i 2 ).

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga w niniejszym postępowaniu przedmiotowych środków dowodowych

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Dokumenty, które Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu w terminie składania ofert:
1. Formularz ofertowy (załącznik nr 1 do SWZ).
2. Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego [KRS], Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej [CEiDG] lub innego właściwego rejestru - celem potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania.
3. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2 do SWZ).
4. Pełnomocnictwo** dla osoby podpisującej ofertę i oświadczenia (w sytuacji, gdy ofertę podpisuje osoba, której prawo do reprezentowania Wykonawcy nie wynika z dokumentów załączonych do oferty).

Wykonawcy korzystający z zasobów podmiotów udostępniających dostarczają dodatkowo:
1. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2 do SWZ).
2. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby – załącznik nr 4A-4B do SWZ (odpowiednio do części nr 1 i 2).
3. Odpis lub informacja z KRS, CEiDG lub innego właściwego rejestru - celem potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu podmiotu udostępniającego jest umocowana do jego reprezentowania.
4. Pełnomocnictwo*** dla osoby reprezentującej podmiot udostępniający (w sytuacji, gdy dokumenty właściwe dla podmiotu udostępniającego podpisuje osoba, której prawo do reprezentowania

Ponadto w sytuacji, w której Wykonawcą są podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia dostarczają - jeżeli dotyczy:
1. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu (załącznik nr 2 do SWZ), składane przez każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
2. Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia z art. 117 ust. 4 ustawy - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – załącznik nr 5A-5B do SWZ (odpowiednio do części nr 1 i 2).
3. Pełnomocnictwo** dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Zgodnie z art. 58 ust. 2 ustawy - w przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia (np. spółki cywilne, konsorcja), wykonawcy zobowiązani są ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
** Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wymogi dotyczące Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
- Zgodnie z art. 117 ust. 3 ustawy Zamawiający określa, że w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
- Zgodnie z art. 117 ust. 4 ustawy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy – załącznik nr 5A-5B do SWZ (odpowiednio do części nr 1 i 2).
- W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, spełnianie warunków określonych:
• w pkt 5.2.4.1 SWZ, odpowiednio do części nr 1 i 2, musi spełnić w całości co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
• w pkt 5.2.4.2 SWZ, odpowiednio do części nr 1 i 2, może wykazać dowolny Wykonawca spośród Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
W sytuacji, w której Wykonawcą są podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia dostarczają :
- Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu (załącznik nr 2 do SWZ), składane przez każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
- Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia z art. 117 ust. 4 ustawy - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – załącznik nr 5A-5B do SWZ (odpowiednio do części nr 1 i 2).
Pełnomocnictwo** dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Zgodnie z art. 58 ust. 2 ustawy - w przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia (np. spółki cywilne, konsorcja), wykonawcy zobowiązani są ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
** Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia został określony w Projekcie umowy (załącznik nr 3A i 3B do SWZ - odpowiednio do części 1 i 2).

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-02 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/transakcja/718604

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-02 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-03

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Pełna nazwa zamówienia brzmi: Organizacja obozu i szkoleń dla studentów Kierunków: Lekarskiego i Pielęgniarstwa w ramach projektu „Wdrożenie Programu Rozwojowego w oparciu o Wieloprofilowe Centrum Symulacji Medycznej Uniwersytetu Opolskiego”

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego:
1) dla części nr 1 prowadzone na podstawie art. 275 pkt 1 (tryb podstawowy bez negocjacji) ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych
2) dla części nr 2 prowadzone na podstawie art. 275 pkt 1 (tryb podstawowy bez negocjacji) z uwzględnieniem art. 359 pkt. 2 (usługi społeczne i inne szczególne usługi ) ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1. Nie podlegają wykluczeniu
1.1. na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy (z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 ustawy).
1.2. na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania
wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 poz. 835), dalej jako
ustawa o szczególnych rozwiązaniach.
Zamawiający nie przewiduje podstaw wykluczenia, o których mowa w art. 109 ust. 1 ustawy.

- Osoba wykazana przez Wykonawcę, w odniesieniu do pkt. 5.2.4.2.2 SWZ dla części nr 1, celem wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu musi być tą samą osobą, którą Wykonawca wykazuje się w kryterium oceny ofert, o którym mowa w pkt. 19.2.2 SWZ dla części nr 1.
- Osoby wykazane przez Wykonawcę, w odniesieniu do pkt. 5.2.4.2.1 a) SWZ dla części nr 2, celem wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu muszą być tymi samymi osobami/osobą, którą Wykonawca wykazuje się w kryterium oceny ofert, o którym mowa w pkt. 19.2.2 SWZ dla części nr 2.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.