eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Jastrzębie-Zdrój › "Usługa poradnictwa psychologicznego -indywidualnego i grupowego w ramach projektu "Jastrzębie-Zdrój-Miasto Rodziny" RPO WSL 9.2.5.Rozwój usług społecznych i zdrowotnych - Konkurs."Ogłoszenie z dnia 2023-01-24


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
„Usługa poradnictwa psychologicznego -indywidualnego i grupowego w ramach projektu „Jastrzębie-Zdrój-Miasto Rodziny” RPO WSL 9.2.5.Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – Konkurs.”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Ośrodek Pomocy Społecznej

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 003461374

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Opolska 9

1.5.2.) Miejscowość: Jastrzębie-Zdrój

1.5.3.) Kod pocztowy: 44-335

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL227 - Rybnicki

1.5.7.) Numer telefonu: 0-32 4349657

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@ops.jastrzebie.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.ops.jastrzebie.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ochrona socjalna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Usługa poradnictwa psychologicznego -indywidualnego i grupowego w ramach projektu „Jastrzębie-Zdrój-Miasto Rodziny” RPO WSL 9.2.5.Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – Konkurs.”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-02bdb55a-9be0-11ed-b4ea-f64d350121d2

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00054974

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00022830/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.5 Usługa poradnictwa psychologicznego w ramach projektu „Jastrzębie-Zdrój-Miasto Rodziny”

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

„Jastrzębie-Zdrój-Miasto Rodziny”

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-02bdb55a-9be0-11ed-b4ea-f64d350121d2

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym
a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu:

• e-Zamówienia- https://ezamowienia.gov.pl/
• https://www.ops.jastrzebie.pl/

Zgodnie z punktem X SWZ

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zgodnie z punktem X SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z punktem II SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zgodnie z punktem II SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.260.1.2023.JMR

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 50400 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie indywidualnej i grupowej pomocy psychologicznej dla mieszkańców Miasta Jastrzębie-Zdrój- uczestników projektu” Jastrzębie-Zdrój-Miasto Rodziny” RPO WSL 9.2.5.Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – Konkurs.
Cześć I - Celem zamówienia jest zapewnienie profesjonalnej pomocy psychologicznej w formie poradnictwa bądź terapii dla osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą, ich dzieci, dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej, osobom usamodzielnianym , w zależności od potrzeb uczestników projektu. Poprzez przeciwdziałanie dysfunkcjonalności, budowaniu umiejętności współdziałania z otoczeniem, tworzenie relacji społecznych, zapobieganie dysfunkcyjności rodziny. Wykonawca odpowiedzialny będzie za diagnozę sytuacji uczestników projektu, zajęcia indywidualne i grupowe dostosowane do potrzeb i dysfunkcji stwierdzonych u uczestników. Wykonawca będzie ściśle współpracował z pracownikami merytorycznymi Działu Pieczy Zastępczej Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju. Uczestniczył w zespołach oceniających sytuację dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej oraz udzielał specjalistycznego wsparcia pracownikom merytorycznym .
Wykonawca będzie świadczył usługi poradnictwa psychologicznego raz w tygodniu w wymiarze 8 godzin zegarowych bądź 2 razy w tygodniu w wymiarze 4 godzin zegarowych- maksymalnie 40 godzin zegarowych miesięcznie.
Okres realizacji usługi: 15.02.2023r.- 30.06.2023r.

4.2.5.) Wartość części: 25200 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 85121270-6 - Usługi psychiatryczne lub psychologiczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-06-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY TYCH OFERT ( Dla I części i II części)
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:


Cena 60 pkt
Dodatkowe kompetencje osoby skierowanej do realizacji zamówienia 40 pkt
Razem 100 pkt
• W przypadku, gdy do postępowania złożona zostanie tylko jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu, otrzyma ona maksymalną liczbę punktów, równą 100 pkt.
• W przypadku, gdy do postępowania złożone zostaną co najmniej dwie oferty niepodlegające odrzuceniu, punkty przyznane danej ofercie zostaną obliczone wg poniższego wzoru:
OLP = C + A
gdzie:
C – ilość punktów uzyskanych w kryterium „cena”.
A – ilość punktów uzyskanych w kryterium „Dodatkowe kompetencje osoby skierowanej do realizacji zamówienia”.

• Zasady przydzielania punktów za poszczególne kryteria są następujące:
A. Kryterium: Cena - C
Punkty za cenę oblicza się przyjmując za podstawę najniższą cenę ofertową, przyznając jej maksymalną ilość punktów, tj. 60 pkt.
Punkty dla pozostałych ofert oblicza się według wzoru:
cena najniższa
---------------------- x 60 pkt = C (ilość punktów dla danej oferty)
cena badanej oferty

B Kryterium „Dodatkowe kompetencje osoby skierowanej do realizacji zamówienia”- Punktacji podlegać będzie posiadanie odbytych szkoleń/warsztatów/konferencji/ seminariów z zakresu psychologii potwierdzonych certyfikatem ukończenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert : Osoba skierowana do realizacji zamówienia w przeciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert odbyła 5 i więcej szkoleń/warsztatów/konferencji/ seminariów : 40 pkt
a) Osoba skierowana do realizacji zamówienia w przeciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert odbyła 4 szkolenia/warsztaty/konferencje/ seminaria: 30 pkt
b) Osoba skierowana do realizacji zamówienia w przeciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert odbyła 3 szkolenia/warsztaty/konferencje/ seminaria: 20 pkt
c) Osoba skierowana do realizacji zamówienia w przeciągu ostatnich trzech przed upływem terminu składania ofert lat odbyła 2 szkolenia/warsztaty/konferencje/ seminaria: 10 pkt
d) Osoba skierowana do realizacji zamówienia w przeciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert odbyła 1lub nie odbył żadnego szkolenia/warsztatu/konferencji/seminaria: 0 pkt
Osoba skierowana do realizacji zamówienia w tym kryterium może uzyskać maksymalnie 40 punktów. Za ofertę najkorzystniejszą dla każdej części odrębnie zostanie uznana oferta zawierająca
najkorzystniejszy bilans punktów za kryterium cena i pozostałe kryteria wymienione w pkt.1

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Dodatkowe kompetencje osoby skierowanej do realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie indywidualnej i grupowej pomocy psychologicznej dla mieszkańców Miasta Jastrzębie-Zdrój- uczestników projektu” Jastrzębie-Zdrój-Miasto Rodziny” RPO WSL 9.2.5.Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – Konkurs.

Cześć II- Celem zamówienia jest zapewnienie profesjonalnej pomocy psychologicznej osobom dorosłym, dzieciom i rodzinom przeżywającym różnego rodzaju kryzysy i sytuacje trudne. W formie poradnictwa bądź zajęć, w zależności od potrzeb uczestników projektu poprzez przeciwdziałanie dysfunkcjonalności, budowaniu umiejętności współdziałania z otoczeniem, tworzenie relacji społecznych, zapobieganie dysfunkcyjności rodziny. Wykonawca odpowiedzialny będzie za diagnozę sytuacji uczestników projektu, ocenę zasobów rodziny, zajęcia indywidualne i grupowe dostosowane do potrzeb i dysfunkcji stwierdzonych u uczestników. Wykonawca będzie ściśle współpracował z kadrą Punktu Interwencji Kryzysowej i Przeciwdziałania Przemocy Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju, by kompleksowo rozwiązywać problemy grupy docelowej objętej wsparciem projektu.
Wykonawca będzie świadczył usługi poradnictwa psychologicznego raz w tygodniu w wymiarze 8 godzin zegarowych bądź 2 razy w tygodniu w wymiarze 4 godzin zegarowych- maksymalnie 40 godzin zegarowych miesięcznie.
Okres realizacji usługi: 15.02.2023r.- 30.06.2023r.
Planowana-zakładana ilość godzin pomocy psychologicznej 200 godzin zegarowych w okresie 15.02.2023r.- 30.06.2023r.
Usługa objęta zamówieniem będzie realizowana w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej, przy ul. Opolska 9 w Jastrzębiu-Zdroju.
Pomieszczenia do realizacji wsparcia psychologicznego zostanie udostępnione Wykonawcy bezkosztowo.

4.2.5.) Wartość części: 25200 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 85121270-6 - Usługi psychiatryczne lub psychologiczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-06-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY TYCH OFERT ( Dla I części i II części)
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:


Cena 60 pkt
Dodatkowe kompetencje osoby skierowanej do realizacji zamówienia 40 pkt
Razem 100 pkt
• W przypadku, gdy do postępowania złożona zostanie tylko jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu, otrzyma ona maksymalną liczbę punktów, równą 100 pkt.
• W przypadku, gdy do postępowania złożone zostaną co najmniej dwie oferty niepodlegające odrzuceniu, punkty przyznane danej ofercie zostaną obliczone wg poniższego wzoru:
OLP = C + A
gdzie:
C – ilość punktów uzyskanych w kryterium „cena”.
A – ilość punktów uzyskanych w kryterium „Dodatkowe kompetencje osoby skierowanej do realizacji zamówienia”.

• Zasady przydzielania punktów za poszczególne kryteria są następujące:
A. Kryterium: Cena - C
Punkty za cenę oblicza się przyjmując za podstawę najniższą cenę ofertową, przyznając jej maksymalną ilość punktów, tj. 60 pkt.
Punkty dla pozostałych ofert oblicza się według wzoru:
cena najniższa
---------------------- x 60 pkt = C (ilość punktów dla danej oferty)
cena badanej oferty

B Kryterium „Dodatkowe kompetencje osoby skierowanej do realizacji zamówienia”- Punktacji podlegać będzie posiadanie odbytych szkoleń/warsztatów/konferencji/ seminariów z zakresu psychologii potwierdzonych certyfikatem ukończenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert : Osoba skierowana do realizacji zamówienia w przeciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert odbyła 5 i więcej szkoleń/warsztatów/konferencji/ seminariów : 40 pkt
a) Osoba skierowana do realizacji zamówienia w przeciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert odbyła 4 szkolenia/warsztaty/konferencje/ seminaria: 30 pkt
b) Osoba skierowana do realizacji zamówienia w przeciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert odbyła 3 szkolenia/warsztaty/konferencje/ seminaria: 20 pkt
c) Osoba skierowana do realizacji zamówienia w przeciągu ostatnich trzech przed upływem terminu składania ofert lat odbyła 2 szkolenia/warsztaty/konferencje/ seminaria: 10 pkt
d) Osoba skierowana do realizacji zamówienia w przeciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert odbyła 1lub nie odbył żadnego szkolenia/warsztatu/konferencji/seminaria: 0 pkt
Osoba skierowana do realizacji zamówienia w tym kryterium może uzyskać maksymalnie 40 punktów. Za ofertę najkorzystniejszą dla każdej części odrębnie zostanie uznana oferta zawierająca
najkorzystniejszy bilans punktów za kryterium cena i pozostałe kryteria wymienione w pkt.1

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Dodatkowe kompetencje osoby skierowanej do realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zamawiający wymaga wykazania przez Wykonawcę spełnienia warunków określonych w art. 112 ust. 2 PZP dotyczących:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie
2)uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej jedną osobą, którą skieruje do
realizacji zamówienia, posiadającą:
1) prawo wykonywania zawodu psychologa w rozumieniu ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1026)
oraz
2) doświadczenie co najmniej dwuletnie w pracy z dziećmi/młodzieżą na stanowisku psychologa.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zgodnie z SWZ

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu tj. wykaz osób skierowanych do realizacji usługi: Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej jedną osobą, którą skieruje do realizacji zamówienia, posiadającą:
1) prawo wykonywania zawodu psychologa w rozumieniu ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1026)
oraz
2) doświadczenie co najmniej dwuletnie w pracy z dziećmi/ młodzieżą na stanowisku psychologa
Wykaz osób skierowanych do realizacji usługi według wzoru stanowiącego załącznik nr 8a dla I części SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga przedłożenia środków dowodowych

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

XXII. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO SWZ
• Załącznik nr 1a dla I części- Formularz oferty
• Załącznik nr 1b dla II części- Formularz oferty
• Załącznik nr 2a dla I części- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
• Załącznik nr 2b dla II części- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
• Załącznik nr 3a dla I części- Oświadczenie dotyczące przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
• Załącznik nr 3b dla II części- Oświadczenie dotyczące przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
• Załącznik nr 4a dla I części- Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby
• Załącznik nr 4b dla II części- Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby
• Załącznik nr 5a dla I części- Oświadczenie RODO
• Załącznik nr 5b dla II części - Oświadczenie RODO
• Załącznik nr 6a dla I części- Oświadczenie, o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 7 ust.1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego
• Załącznik nr 6b dla II części - Oświadczenie, o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 7 ust.1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego
• Załącznik nr 7a dla I części- Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
• Załącznik nr 7b dla II części- Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
• Załącznik nr 8a dla I części- Wykaz osób skierowanych do realizacji usługi - podmiotowe środki dowodowe
• Załącznik nr 8b dla II części- Wykaz osób skierowanych do realizacji usługi - podmiotowe środki dowodowe
• Załącznik nr 9a dla I części- Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby Wykonawcy/ Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia.
• Załącznik nr 9b dla II części- Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby Wykonawcy/ Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia
• Załącznik nr 10a dla I części- Wzór umowy
• Załącznik nr 10b dla II części - Wzór umowy

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu (według wzoru stanowiącego załącznik nr 9a dla I części i 9b dla II części do SWZ).
3. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takim przypadku Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy (według wzoru stanowiącego załącznik 7a dla I części i 7b dla II części do SWZ). Oświadczenie przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W przypadku gdy oświadczenie zostało sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z zapisami wzoru umowy - załącznik nr 10a dla I części i 10b dla II części SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-01 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: z pomocą Platformy e-zamowienia pod adresem http://ezamowienia.gov.pl/pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-01 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-02

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.