eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Chynów › Przebudowa dróg i budowa chodników w miejscowości DrwalewOgłoszenie z dnia 2023-01-24

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Przebudowa dróg i budowa chodników w miejscowości Drwalew

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA CHYNÓW

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 670223570

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Główna 67

1.5.2.) Miejscowość: Chynów

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-650

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL926 - Żyrardowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: inwestycje@chynow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: bip.chynow.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa dróg i budowa chodników w miejscowości Drwalew

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-75c28eda-9bc9-11ed-b4ea-f64d350121d2

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00054505

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-75c28eda-9bc9-11ed-b4ea-f64d350121d2

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-75c28eda-9bc9-11ed-b4ea-f64d350121d2

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania w przedmiocie określają § 9 i § 13 SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Obowiązek informacyjny zrealizowany w § 20 SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.1.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 4

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

zad I – przebudowa dróg gminnych w miejscowości Drwalew.
Przebudowa istniejącej drogi o długości ~256 mb. Droga o jezdni bitumicznej (nawierzchnia twarda ulepszona) szerokości 5,00 m z poboczami o szerokości 0,75 m utwardzonymi kruszywem łamanym z pochyleniem poprzecznym 8% oraz odcinkowo chodnik o szerokości 2,00 m przyległy do jezdni. Chodnik obramowany krawężnikiem 15x30x100 cm na ławie betonowej z oporem C12/15 oraz obrzeżem betonowym 8x30x100 cm na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15W. Spadek jezdni daszkowy oraz jednostronny o nachyleniu poprzecznym 2%. W ramach zadania należy wykonać łącznik (utwardzenie terenu) z kostki betonowej o szerokości 3,00 m i dł. ~109,40 m. łącznik obramowany obrzeżem betonowym 8x30x100 cm na ławie betonowej z oporem C12/15.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233140-2 - Roboty drogowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 7 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres udzielonej gwarancji

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

zad II – przebudowa ulic Spacerowej i Wspólnej w Drwalewie.
Budowa jednostronnego chodnika o szerokości 1,5 m oddzielonego od jezdni poboczem oraz o szerokości 2,0 m przylegającego do jezdni ulicy. Wykonana zostanie nakładka bitumiczna jezdni oraz miejscowo nowa, pełna konstrukcja poszerzenia jezdni.
Wzdłuż przebudowywanych dróg wykonane zostaną pobocza utwardzone kruszywem o zmiennej szerokości od 0,75 do 2,5 m. Przebudowane zostaną zjazdy.
Zestawienie powierzchni i długości:
- długość przebudowywanej drogi 116,37+410,53 m
- powierzchnia chodników – 660 m2
- powierzchnia zjazdów – 273 m2
- powierzchnia poboczy – 617 m2

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233140-2 - Roboty drogowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 7 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres udzielonej gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

zad III – przebudowa drogi gminnej w zakresie budowy chodnika w miejscowości Drwalew.
Budowa jednostronnego chodnika o szerokości 1,5 m po północnej stronie drogi. Wody opadowe odprowadzone zostaną projektowanymi ściekami podchodnikowymi do istniejących rowów. Przed dokładnym ustaleniem lokalizacji ścieków w terenie należy wykonać pomiary wysokościowe tak, aby ścieki zlokalizować w najniższych punktach niwelety i nie pozostawić powierzchni bezodpływowych. W ramach inwestycji należy oczyścić i wyprofilować rowy na odcinku objętym niniejszym opracowaniem. W lokalizacji zgodnej z planem sytuacyjnym należy zamontować barieroporęcz stalową.
Zestawienie powierzchni i długości:
- długość przebudowywanej drogi ~1030 m
- powierzchnia chodników – 1510 m2

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233140-2 - Roboty drogowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 7 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres udzielonej gwarancji

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

zad. IV - przebudowa drogi gminnej - ul. Grójeckiej na odcinku od ul. Wspólnej do ul. Akacjowej w zakresie budowy chodnika w miejscowości Drwalew.
Przebudowa chodnika o szerokości 2,0 m na odcinku od ul. Akacjowej do ul. Klonowej oraz o szerokości 1,5 m na odcinku od ul. Klonowej do ul. Wspólnej. Do szerokości chodnika nie wlicza szerokości obrzeży betonowych.
Zestawienie powierzchni i długości:
- długość przebudowywanych chodników ~800 m
- powierzchnia chodników – 1300 m2

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 7 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres udzielonej gwarancji

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
4) Zdolności technicznej lub zawodowej.
Zamawiający uzna za spełnienie tego warunku wykazanie przez Wykonawcę, że ten:
a) Dotyczy każdej z czterech części zamówienia:
wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył minimum 2 zadania polegające na remoncie, budowie, rozbudowie lub przebudowie drogi publicznej,
UWAGA I: W przypadku ubiegania się o udzielenie zamówienia wspólnie przez dwóch lub więcej Wykonawców warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawcy wykażą łącznie spełnianie ww. warunku.
b) Dotyczy każdej z czterech części zamówienia:
dysponuje osobami które zapewnią kierowanie budową oraz robotami t.j. w szczególności:
- kierownik budowy posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności drogowej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
UWAGA I: dopuszcza się kwalifikacje równoważne, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w przepisach ustawy Prawo Budowlane, z uwzględnieniem zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.
UWAGA II: W przypadku ubiegania się wykonawcy o udzielenie zamówienia na więcej niż jedną część zamówienia - zamawiający dopuszcza wskazanie przez wykonawcę, w celu wykazania spełniania warunku określonego w §7 ust. 1 pkt. 4 lit b) SWZ, tych samych osób.
UWAGA III: W przypadku ubiegania się o udzielenie zamówienia wspólnie przez dwóch lub więcej Wykonawców oraz analogicznie w sytuacji, gdy Wykonawca będzie polegał na zasobach innego podmiotu, warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawcy wykażą łącznie spełnianie ww. warunku.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: - Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji – wykonawca nie jest jednak zobowiązany do złożenia tych dokumentów, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał dane
- Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik do SWZ;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: - Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, rodzaju, dat i miejsca wykonania oraz podmiotów na rzecz, których roboty budowlane zostały wykonane, potwierdzający spełnienie warunku określonego w §7 ust. 1 pkt. 4 lit a) SWZ – wg wzoru stanowiącego załącznik do SWZ;
- Dowody określające czy roboty budowlane o których mowa w ppkt 3, zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyny niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty;
- Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, potwierdzający spełnienie warunku określonego w § 7 pkt 1 ppkt 4 lit. b) SWZ – wg wzoru stanowiącego załącznik do SWZ,

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Wykonawca przystępujący do postępowania – składający ofertę jest zobowiązany, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie:
1) dla części nr 1 zamówienia w wysokości 6.000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych);
2) dla części nr 2 zamówienia w wysokości 8.000,00 zł (słownie: osiem tysięcy złotych);
3) dla części nr 3 zamówienia w wysokości 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych);
4) dla części nr 4 zamówienia w wysokości 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych).

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Uregulowanie w przedmiocie zawiera § 13 Projektu Umowy (zał. do SWZ).

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-08 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.uzp.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-08 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-09

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę na podstawie przepisów , o których mowa w art. 7 ustawy z dnia 13
kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących
ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022 poz. 835).
Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę na podstawie przepisów art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014
z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na
Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporządzenie 833/2014, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem
Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku
z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1).

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.