eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Piotrk闚 Trybunalski › 安iadczenie us逝g przewozu i przechowywania zw這k na potrzeby Prokuratury Okr璕owej i Prokuratury Rejonowej w Piotrkowie TrybunalskimOg這szenie z dnia 2023-01-24


Powi您ane og這szenia:

Og這szenie o zam闚ieniu
Us逝gi
安iadczenie us逝g przewozu i przechowywania zw這k na potrzeby Prokuratury Okr璕owej i Prokuratury Rejonowej w Piotrkowie Trybunalskim

SEKCJA I - ZAMAWIAJ。Y

1.1.) Rola zamawiaj帷ego

Post瘼owanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiaj帷ego

1.2.) Nazwa zamawiaj帷ego: Prokuratura Okr璕owa w Piotrkowie Trybunalskim

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000569622

1.5) Adres zamawiaj帷ego

1.5.1.) Ulica: Al. 3 Maja 13/15

1.5.2.) Miejscowo嗆: Piotrk闚 Trybunalski

1.5.3.) Kod pocztowy: 97-300

1.5.4.) Wojew鏚ztwo: 堯dzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL713 - Piotrkowski

1.5.7.) Numer telefonu: 446476566

1.5.8.) Numer faksu: 446474470

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: biuro.podawcze.poptr@prokuratura.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiaj帷ego: https://www.gov.pl/web/po-piotrkow-trybunalski

1.6.) Rodzaj zamawiaj帷ego: Zamawiaj帷y publiczny - jednostka sektora finans闚 publicznych - organ w豉dzy publicznej - organ kontroli pa雟twowej i ochrony prawa oraz s康 i trybuna

1.7.) Przedmiot dzia豉lno軼i zamawiaj帷ego: Inna dzia豉lno嗆

Porz康ek i bezpiecze雟two publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Og這szenie dotyczy:

Zam闚ienia publicznego

2.2.) Og這szenie dotyczy us逝g spo貫cznych i innych szczeg鏊nych us逝g: Nie

2.3.) Nazwa zam闚ienia albo umowy ramowej:

安iadczenie us逝g przewozu i przechowywania zw這k na potrzeby Prokuratury Okr璕owej i Prokuratury Rejonowej w Piotrkowie Trybunalskim

2.4.) Identyfikator post瘼owania: ocds-148610-20c0b7e4-9bda-11ed-b4ea-f64d350121d2

2.5.) Numer og這szenia: 2023/BZP 00054417

2.6.) Wersja og這szenia: 01

2.7.) Data og這szenia: 2023-01-24

2.8.) Zam闚ienie albo umowa ramowa zosta造 uj皻e w planie post瘼owa: Nie

2.11.) O udzielenie zam闚ienia mog ubiega si wy陰cznie wykonawcy, o kt鏎ych mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zam闚ienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wsp馧finansowanego ze 鈔odk闚 Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zam闚ienia wraz z podstaw prawn

Zam闚ienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOST襾NIANIE DOKUMENT紟 ZAM紟IENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego post瘼owania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-20c0b7e4-9bda-11ed-b4ea-f64d350121d2

3.2.) Zamawiaj帷y zastrzega dost瘼 do dokument闚 zam闚ienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowi您ani s do sk豉dania ofert, wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu, o鈍iadcze oraz innych dokument闚 wy陰cznie przy u篡ciu 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o 鈔odkach komunikacji elektronicznej, przy u篡ciu kt鏎ych zamawiaj帷y b璠zie komunikowa si z wykonawcami - adres strony internetowej: Informacje o 鈔odkach komunikacji elektronicznej, przy u篡ciu kt鏎ych Zamawiaj帷y b璠zie komunikowa si z Wykonawcami zosta造 opisane w Rozdziale I SWZ. System dost瘼ny jest pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotycz帷e korespondencji elektronicznej: 1) Komunikacja mi璠zy Zamawiaj帷ym a Wykonawcami, w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia, w tym sk豉danie ofert, wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu, wymiana informacji oraz przekazywanie dokument闚 i o鈍iadcze, z uwzgl璠nieniem wyj徠k闚 okre郵onych w Ustawie, odbywa si w j瞛yku polskim przy u篡ciu 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej za po鈔ednictwem Platformy. Korzystanie z Platformy jest bezp豉tne.
2) Komunikacja w post瘼owaniu, z wy陰czeniem sk豉dania ofert/wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu, odbywa si drog elektroniczn za po鈔ednictwem formularzy do komunikacji dost瘼nych w zak豉dce „Formularze” („Formularze do komunikacji”).
3) Za po鈔ednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa si w szczeg鏊no軼i przekazywanie wezwa i zawiadomie, zadawanie pyta i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umo磧iwiaj r闚nie do陰czenie za陰cznika do przesy豉nej wiadomo軼i (przycisk „dodaj za陰cznik”).
4) Mo磧iwo嗆 korzystania w post瘼owaniu z "Formularzy do komunikacji” w pe軟ym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie oraz zalogowania si na Platformie e-Zam闚ienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” s逝膨cych do zadawania pyta dotycz帷ych tre軼i dokument闚 zam闚ienia wystarczaj帷e jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zam闚ienia.
5) Wszystkie wys豉ne i odebrane w post瘼owaniu przez wykonawc wiadomo軼i widoczne s po zalogowaniu w podgl康zie post瘼owania w zak豉dce „Komunikacja”.
6) Spos鏏 sporz康zenia dokument闚 elektronicznych, o鈍iadcze lub elektronicznych kopii dokument闚 lub o鈍iadcze musi by zgodny z wymaganiami okre郵onymi w rozporz康zeniu Prezesa Rady Ministr闚 z dnia 30 grudnia 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 2452), w sprawie sposobu sporz康zania i przekazywania informacji oraz wymaga technicznych dla dokument闚 elektronicznych oraz 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia publicznego lub konkursie.
7) Je瞠li dokumenty elektroniczne, przekazywane przy u篡ciu 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej, zawieraj informacje stanowi帷e tajemnic przedsi瑿iorstwa w rozumieniu przepis闚 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2022 r. poz. 1233 z p騧n. zm.) wykonawca, w celu utrzymania w poufno軼i tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku „Dokument stanowi帷y tajemnic przedsi瑿iorstwa”.
8) Maksymalny rozmiar plik闚 przesy豉nych za po鈔ednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielko嗆 ta dotyczy plik闚 przesy豉nych jako za陰czniki do jednego formularza).
9) Minimalne wymagania techniczne dotycz帷e sprz皻u u篡wanego w celu korzystania z us逝g Platformy e-Zam闚ienia oraz informacje dotycz帷e specyfikacji po陰czenia okre郵a Regulamin Platformy e-Zam闚ienia.
10) W przypadku problem闚 technicznych i awarii zwi您anych z funkcjonowaniem Platformy e-Zam闚ienia u篡tkownicy mog skorzysta ze wsparcia technicznego dost瘼nego pod numerem telefonu (22) 458 77 99 lub drog elektroniczn poprzez formularz udost瘼niony na Platformie w zak豉dce „Zg這 problem”.
11) W szczeg鏊nie uzasadnionych przypadkach uniemo磧iwiaj帷ych komunikacj wykonawcy i Zamawiaj帷ego za po鈔ednictwem Platformy, Zamawiaj帷y dopuszcza komunikacj za pomoc poczty elektronicznej na adres e-mail: katarzyna.ogrodnik@prokuratura.gov.pl.
12) Zamawiaj帷y nie przewiduje sposobu komunikowania si z Wykonawcami w inny spos鏏 ni przy u篡ciu 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ.

3.8.) Zamawiaj帷y wymaga sporz康zenia i przedstawienia ofert przy u篡ciu narz璠zi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narz璠zi, kt鏎e nie s og鏊nie dost瘼ne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) J瞛yki, w jakich mog by sporz康zane dokumenty sk豉dane w post瘼owaniu:

polski

3.15.) RODO (obowi您ek informacyjny): Informacje dotycz帷e RODO zosta造 zamieszczone w Rozdziale I SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAM紟IENIA

4.1.) Informacje og鏊ne odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia.

4.1.1.) Przed wszcz璚iem post瘼owania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 3028-7.261.1.2023

4.1.3.) Rodzaj zam闚ienia: Us逝gi

4.1.4.) Zamawiaj帷y udziela zam闚ienia w cz窷ciach, z kt鏎ych ka盥a stanowi przedmiot odr瑿nego post瘼owania: Nie

4.1.8.) Mo磧iwe jest sk豉danie ofert cz窷ciowych: Nie

4.1.13.) Zamawiaj帷y uwzgl璠nia aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zam闚ienia: Nie

4.2. Informacje szczeg馧owe odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia:

4.2.2.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

Przedmiotem zam闚ienia jest 鈍iadczenie us逝g przewozu zw這k i szcz徠k闚 ludzkich z miejsca zdarzenia, b康 innego miejsca wskazanego przez Zamawiaj帷ego do miejsca przechowania, b康 innego miejsca wskazanego przez Zamawiaj帷ego oraz ich przechowywanie na potrzeby Prokuratury Okr璕owej i Prokuratury Rejonowej w Piotrkowie Trybunalskim.
Zasi璕 dzia豉nia Prokuratury Okr璕owej i Prokuratury Rejonowej w Piotrkowie Trybunalskim obejmuje miasto Piotrk闚 Trybunalski oraz gminy: Czarnocin, Gorzkowice, Grabica, 瘯i Szlacheckie, Moszczenica, R璚zno, Rozprza, Sulej闚, Tuszyn, Wola Krzysztoporska, Wolb鏎z.
2. W zakresie przewozu zw這k Wykonawca zobowi您uje si do:
a) przybycia, we wskazane przez prokuratora miejsce, pojazdu przeznaczonego do przewozu zw這k wraz z obs逝g, z tym, 瞠 przybycie na miejsce w granicach administracyjnych miasta, w kt鏎ym znajduje si siedziba danej jednostki prokuratury, kt鏎a zleca wykonanie czynno軼i powinno nast徙i nie p騧niej ani瞠li w ci庵u 30 minut od chwili wezwania, a poza granicami administracyjnymi miasta nie p騧niej ani瞠li w ci庵u 60 minut od chwili wezwania;
b) zapakowania zw這k do worka, a nast瘼nie za豉dunek do samochodu i przew霩 do ch這dni. Samoch鏚 do przewozu zw這k winien by przystosowany do przewozu zw這k ludzkich oraz spe軟ia wymagania techniczne i sanitarne okre郵one w przepisach szczeg馧owych;
c) zabezpieczenia we w豉snym zakresie potrzebnego sprz皻u, odzie篡 ochronnej, 鈔odk闚 dezynfekcji i materia堯w do przewozu zw這k (worki na zw這ki, nosze, r瘯awiczki) a tak瞠 podj璚ie innych czynno軼i, niezb璠nych do prawid這wego wykonania us逝gi.
Zamawiaj帷y b璠zie zwraca Wykonawcy koszty przewozu zw這k (mo磧iwie najkr鏒sz drog) wed逝g stawki za jeden kilometr rzeczywistego przebiegu pojazdu liczonego od siedziby wykonawcy do miejsca zdarzenia oraz od miejsca podj璚ia zw這k do z這瞠nia ich w pomieszczeniu do przechowywania zw這k.
Rycza速 obejmuje koszt materia堯w zu篡walnych potrzebnych do wykonania us逝gi i obejmuje koszt zakupu: worka, r瘯awic i 鈔odk闚 dezynfekuj帷ych oraz wszystkie inne koszty potrzebne do prawid這wego wykonania przedmiotu zam闚ienia.
3. W zakresie przechowywania zw這k Wykonawca zobowi您uje si do:
a) przyj璚ia i przechowywania zw這k, jak r闚nie szcz徠k闚 ludzkich, w tym w stanie znacznego rozk豉du i zw璕lonych do czasu wydania przez prokuratora zezwolenia na poch闚ek;
b) zapewnienia pomieszczenia do przechowywania zw這k, kt鏎e winno by wyposa穎ne w specjalistyczne ch這dnie, zapewniaj帷e nale篡te wykonanie zam闚ienia oraz spe軟ia wymogi sanitarno-epidemiologiczne, techniczne oraz musz by wyposa穎ne w odpowiedni, specjalistyczny sprz皻;
c) udost瘼nienia ch這dni do okazania zw這k, w celu ich identyfikacji;
d) wydania zw這k do poch闚ku, kt鏎e nast徙i po zako鎍zeniu wykonania sekcji lub ogl璠zin zw這k i wydaniu stosownego zezwolenia lub decyzji przez prokuratora lub asesora prowadz帷ego spraw.
e) wydania zw這k wy陰cznie osobom upowa積ionym do odbioru.

4.2.6.) G堯wny kod CPV: 98370000-7 - Us逝gi pogrzebowe ipodobne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

33940000-1 - Sprz皻 iartyku造 do transportu iprzechowywania zw這k

4.2.8.) Zam闚ienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zam闚ienia albo umowy ramowej: 17 miesi帷e

4.2.11.) Zamawiaj帷y przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zam闚ie na podobne us逝gi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Spos鏏 oceny ofert: Oferty zostan ocenione z uwzgl璠nieniem kryteri闚 opisanych w rozdziale VII SWZ, tj. kryterium ceny i kryterium zatrudnienia os鏏 wykonuj帷ych przedmiot zam闚ienia na umow o prac.

4.3.2.) Spos鏏 okre郵ania wagi kryteri闚 oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jako軼iowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Zatrudnienie os鏏 wykonuj帷ych przedmiot zam闚ienia na umow o prac

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiaj帷y okre郵a aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub innowacyjne, 膨da etykiet lub stosuje rachunek koszt闚 cyklu 篡cia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWC紟

5.1.) Zamawiaj帷y przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udzia逝 w post瘼owaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu.

1. O udzielenie zam闚ienia mog ubiega si Wykonawcy, kt鏎zy nie podlegaj wykluczeniu oraz spe軟iaj warunki udzia逝 w post瘼owaniu dotycz帷e:
a) zdolno軼i do wyst瘼owania w obrocie gospodarczym - Zamawiaj帷y nie stawia warunku w tym zakresie;
b) uprawnie do prowadzenia okre郵onej dzia豉lno軼i gospodarczej lub zawodowej o ile wynika to z odr瑿nych przepis闚 - Zamawiaj帷y nie stawia warunku w tym zakresie;
c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Zamawiaj帷y nie stawia warunku w tym zakresie;
d) zdolno軼i technicznej lub zawodowej - Zamawiaj帷y wymaga aby wykonawca wykaza, 瞠 dysponuje pojazdami samochodowymi zarejestrowanymi jako karawany oraz pomieszczeniami do przechowywania zw這k, kt鏎e spe軟iaj wymogi sanitarno-epidemiologiczne i s wyposa穎ne w odpowiedni sprz皻 zgodnie z obowi您uj帷ymi przepisami prawa.
e) Zamawiaj帷y, w stosunku do wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia, w odniesieniu do warunku dotycz帷ego do鈍iadczenia dopuszcza 陰czne spe軟ienie warunku przez wykonawc.

5.5.) Zamawiaj帷y wymaga z這瞠nia o鈍iadczenia, o kt鏎ym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia:
1) o鈍iadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 Ustawy, o braku przynale積o軼i do tej samej grupy kapita這wej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 o ochronie konkurencji i konsument闚 (Dz. U. z 2021 r., poz. 275) z innym wykonawc, kt鏎y z這篡 odr瑿n ofert, ofert cz窷ciow lub wniosek o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu, albo o鈍iadczenia o przynale積o軼i do tej samej grupy kapita這wej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzaj帷ymi przygotowanie oferty, oferty cz窷ciowej lub wniosku o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu niezale積ie od innego wykonawcy nale膨cego do tej samej grupy kapita這wej. W przypadku podwykonawc闚 oraz wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o zam闚ienie, ww. o鈍iadczenie sk豉da ka盥y z wykonawc闚 oraz podwykonawc闚 (wz鏎 o鈍iadczenia stanowi Za陰cznik nr 4 do SWZ);
Zamawiaj帷y wzywa wykonawc, kt鏎ego oferta zosta豉 oceniona najwy瞠j do z這瞠nia w wyznaczonym terminie, nie kr鏒szym ni 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych.

5.7.) Wykaz podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych na potwierdzenie spe軟iania warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu: Na potwierdzenie spe軟ienia warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu:
1) o鈍iadczenie o dysponowaniu pojazdami do przewozu zw這k oraz pomieszczeniami do przechowywania zw這k (wz鏎 o鈍iadczenia stanowi Za陰cznik nr 5 do SWZ).
Zamawiaj帷y wzywa wykonawc, kt鏎ego oferta zosta豉 oceniona najwy瞠j do z這瞠nia w wyznaczonym terminie, nie kr鏒szym ni 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych.

5.8.) Wykaz przedmiotowych 鈔odk闚 dowodowych:

W niniejszym post瘼owaniu Zamawiaj帷y nie wymaga z這瞠nia przedmiotowych 鈔odk闚 dowodowych.

5.9.) Zamawiaj帷y przewiduje uzupe軟ienie przedmiotowych 鈔odk闚 dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych o鈍iadcze lub dokument闚:

Wykaz dokument闚 sk豉danych wraz z ofert zosta opisany w rozdziale III SWZ

SEKCJA VI - WARUNKI ZAM紟IENIA

6.1.) Zamawiaj帷y wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiaj帷y przewiduje aukcj elektroniczn: Nie

6.4.) Zamawiaj帷y wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiaj帷y wymaga zabezpieczenia nale篡tego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotycz帷e sk豉dania oferty przez wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia:

Wykonawcy wsp鏊nie ubiegaj帷y si o udzielenie zam闚ienia publicznego.
Zamawiaj帷y dopuszcza, aby warunki udzia逝 w post瘼owaniu opisane w rozdziale III pkt II.1. niniejszej SWZ spe軟ia przynajmniej jeden z Wykonawc闚 albo wszyscy Wykonawcy (陰cznie).

6.7.) Zamawiaj帷y przewiduje uniewa積ienie post瘼owania, je郵i 鈔odki publiczne, kt鏎e zamierza przeznaczy na sfinansowanie ca這軼i lub cz窷ci zam闚ienia nie zosta造 przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiaj帷y przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiaj帷y przewiduje mo磧iwo嗆 dokonania zmian w umowie, o kt鏎ych mowa w art. 455 Ustawy.

7.5.) Zamawiaj帷y uwzgl璠ni aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe, innowacyjne lub etykiety zwi您ane z realizacj zam闚ienia: Tak

7.6.) Zamawiaj帷y przewiduje nast瘼uj帷e wymagania zwi您ane z realizacj zam闚ienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okoliczno軼iach, o kt鏎ych mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin sk豉dania ofert: 2023-02-01 10:00

8.2.) Miejsce sk豉dania ofert: https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-01 11:00

8.4.) Termin zwi您ania ofert: 30 dni

Podziel si

Pole ten przetarg znajomemu pole

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstaw prezentowanych tutaj informacji s dane publikowane przez Urz康 Zam闚ie Publicznych w Biuletynie Zam闚ie Publicznych. Tre嗆 og這szenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z tre軼i tego og這szenia dost瘼n w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dok豉da wszelkich stara, aby zamieszczone tutaj informacje by造 kompletne i zgodne z prawd. Nie mo瞠 jednak zagwarantowa ich poprawno軼i i nie ponosi 瘸dnej odpowiedzialno軼i za jakiekolwiek szkody powsta貫 w wyniku korzystania z nich.


Je郵i chcesz doda og這szenie do serwisu, zapoznaj si z nasz ofert:

chc zamieszcza og這szenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazw miasta, dla kt鏎ego chcesz znale潭 jednostk ZUS.