eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bartoszyce › Wykonanie usług konserwacji i usuwania awarii w budynkach komunalnych zarządzanych przez "LOKUM" Sp. z o. o. w BartoszycachOgłoszenie z dnia 2023-01-24


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Wykonanie usług konserwacji i usuwania awarii w budynkach komunalnych zarządzanych przez „LOKUM” Sp. z o. o. w Bartoszycach

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: "LOKUM" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 510997458

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Jagiellończyka 9

1.5.2.) Miejscowość: Bartoszyce

1.5.3.) Kod pocztowy: 11-200

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL622 - Olsztyński

1.5.7.) Numer telefonu: 89 762 52 36

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: lokum.zamowienia@gmail.com

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.lokum-bartoszyce.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Budownictwo i obiekty komunalne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie usług konserwacji i usuwania awarii w budynkach komunalnych zarządzanych przez „LOKUM” Sp. z o. o. w Bartoszycach

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-9fca6374-9bcf-11ed-b4ea-f64d350121d2

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00054395

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00051293/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Wykonanie usług konserwacji i usuwania awarii w budynkach komunalnych zarządzanych przez „LOKUM” Sp. z o. o. w Bartoszycach

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-9fca6374-9bcf-11ed-b4ea-f64d350121d2

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-9fca6374-9bcf-11ed-b4ea-f64d350121d2

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1) Wszystkie wymagane podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia powinny być sporządzone w języku polskim. Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.
2) W niniejszym postępowaniu komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami, odbywa się przy użyciu:
a) Platformy e-zamowienia, która jest dostępna pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/pl/
b) poczty elektronicznej: lokum.zamowienia@gmail.com
3) Wykonawca zamierzający wziąć udział w niniejszym postępowaniu, musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-zamowienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania konta podmiotu oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-zamowienia określa Regulamin Platformy e-zamowienia dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl/pl/regulamin/#regulamin-serwisu oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
4) Postępowanie można wyszukać na stronie głównej Platformy e-zamowienia (przycisk „Przeglądaj postępowania/konkursy”).
5) Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-zamowienia ani logowania.
6) Korzystanie z Platformy e-zamowienia jest bezpłatne.
7) Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy przekazują powołując się na numer referencyjny postępowania TE/ZP/01/2023.
8) Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”) lub poczty elektronicznej na adres lokum.zamowienia@gmail.com. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”).
9) Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub cyfrowe odwzorowanie dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r, poz. 2452) dalej jako „Rozporządzenie" określa dopuszczalny format kwalifikowanego podpisu elektronicznego jako: a) dokumenty w formacie „pdf" należy podpisywać formatem PAdES lub XAdES,
b) Zamawiający dopuszcza podpisanie dokumentów w formacie innym niż „pdf", wtedy należy podpisywać formatem XAdES.
10) Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji" w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy" na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-zamowienia.
11) Do korzystania z „Formularzy do komunikacji" służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-zamowienia.
12) Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja".

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Szczegółowe informacje o obowiązku informacyjnym RODO zawarte są w Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) rozdział 19. Ochrona danych osobowych, udostępnionej na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: TE/ZP/01/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 4

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część I – Roboty ogólnobudowlane
Szczegółowy zakres prac określono w załączniku nr 3.1 do SWZ.
Zamawiający przewiduje, że szacunkowa ilość roboczogodzin dla tej części zamówienia wynosi:
- 1 000 Rg – usługi w budynkach/lokalach mieszkalnych,
- 200 Rg – usługi w budynkach/lokalach użytkowych.

4.2.6.) Główny kod CPV: 50000000-5 - Usługi naprawcze i konserwacyjne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-04-01 do 2024-03-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część II – Roboty instalacyjne elektryczne
Szczegółowy zakres prac określono w załączniku nr 3.2 do SWZ.
Zamawiający przewiduje, że szacunkowa ilość roboczogodzin dla tej części zamówienia wynosi:
- 500 Rg – usługi w budynkach/lokalach mieszkalnych,
- 200 Rg – usługi w budynkach/lokalach użytkowych.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-04-01 do 2024-03-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część III – Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne oraz roboty instalacyjne gazowe
Szczegółowy zakres prac określono w załączniku nr 3.3 do SWZ.
Zamawiający przewiduje, że szacunkowa ilość roboczogodzin dla tej części zamówienia wynosi:
- 1 000 Rg – usługi w budynkach/lokalach mieszkalnych,
- 200 Rg – usługi w budynkach/lokalach użytkowych.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45333000-0 - Roboty instalacyjne gazowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-04-01 do 2024-03-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część IV – Roboty zduńskie
Szczegółowy zakres prac określono w załączniku nr 3.4 do SWZ.
Zamawiający przewiduje, że z całkowitej powierzchni trzonów piecowych znajdujących się w lokalach komunalnych zarządzanych nieruchomości obejmuje się przedmiotem zamówienia, powierzchnię:
- 7 m3 – przebudowa trzonu piecowego (robocizna + materiał),
oraz szacuje się że ilość roboczogodzin na roboty dodatkowe wynosi:
- 30 Rg – roboty dodatkowe.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45262630-6 - Wznoszenie pieców

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-04-01 do 2024-03-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z udziału w postępowaniu w okolicznościach wskazanych w art. 108 ust. 1.
2. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu:
1) Dysponują lub będą dysponować niezbędnymi zasobami do wykonywania zadań w zakresach określonych w załącznikach 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 do SWZ,
2) W okresie realizacji zamówienia w każdej z czterech części (I – roboty ogólnobudowlane, II – roboty instalacyjne elektryczne, III – roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne oraz gazowe, IV – roboty zduńskie) będą dysponowali minimum 1 osobą zdolną do wykonania zamówienia,
3) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie:
a) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał w każdej z czterech części (I – roboty ogólnobudowlane, II – roboty instalacyjne elektryczne, III – roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne oraz gazowe, IV – roboty zduńskie), iż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje co najmniej jedną usługę odpowiadającą swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot, o wartości co najmniej 20 000 zł, trwających co najmniej 12 miesięcy z podaniem ich wartości, daty i podmiotów na rzecz których zostały wykonane lub są wykonywane, oraz na wezwanie Zamawiającego załączy dokumenty potwierdzające, że usługi te zostały wykonane należycie, np. referencje – Załącznik nr 7 do SWZ,
b) Wykonawca musi wykazać w każdej z czterech części (I – roboty ogólnobudowlane, II – roboty instalacyjne elektryczne, III – roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne oraz gazowe, IV – roboty zduńskie), że w trakcie realizacji zamówienia będzie dysponował potencjałem kadrowym tj. co najmniej 1 osobą realizującą usługi konserwacji – Załącznik nr 6 do SWZ, dodatkowo do części nr II i III przedstawi kopię kwalifikacji zawodowych/uprawnień budowlanych w tych specjalnościach,
3. Wykonawca musi wykazać, że posiada opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę nie niższą niż 50 000 zł, w przypadku gdy okres ubezpieczenia, na który zawarta jest umowa ubezpieczenia upływa w okresie realizacji przedmiotowego zamówienia Wykonawca w terminie 14 dni od zawarcia polisy lub zapłaty raty zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu dokumenty potwierdzające przedłużenie ubezpieczenia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Na potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 273 ust. 1 pkt 1 PZP, tj. na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia:
a) Oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów z innymi Wykonawcami, którzy złożyli odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej. Wzór oświadczenia znajduje się w załączniku nr 8 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, iż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje co najmniej jedną usługę odpowiadającą swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot, o wartości co najmniej 20 000 zł, trwających co najmniej 12 miesięcy z podaniem ich wartości, daty i podmiotów na rzecz których zostały wykonane lub są wykonywane, oraz na wezwanie Zamawiającego załączy dokumenty potwierdzające, że usługi te zostały wykonane należycie, np. referencje – Załącznik nr 7 do SWZ,
b) Wykonawca musi wykazać, że w trakcie realizacji zamówienia będzie dysponował potencjałem kadrowym tj. co najmniej 1 osobą realizującą usługi konserwacji – Załącznik nr 6 do SWZ, dodatkowo do części nr II i III przedstawi kopię kwalifikacji zawodowych/uprawnień budowlanych w tych specjalnościach,
c) Wykonawca, który polega na zdolnościach Podmiotów udostępniających zasoby wskazanych w ofercie na zasadach określonych w art. 118 PZP, zobowiązany jest przedstawić w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty wymienione w Rozdz. 7 ust. 2 pkt 3) SWZ.
d) Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia wskazanym w ofercie Podwykonawcom, na zasadach określonych w art. 118 PZP, zobowiązany jest przedstawić w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty wymienione w Rozdz. 7 ust. 2 pkt 3) SWZ.
e) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokumenty wymienione w Rozdz. 7 ust. 2 pkt 3) SWZ składa ten Wykonawca na którego zasoby się powołuje oraz składa oświadczenie stanowiące załącznik nr 11 do SWZ.
f) Dostarczy opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę nie niższą niż 50 000 zł,
g) Pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów.
h) Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Nie wymaga się złożenia przedmiotowych środków dowodowych.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. W celu wstępnej oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia z postępowania Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie wraz z ofertą składają aktualne na dzień składania ofert oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 PZP. Wzory oświadczeń stanowią załącznik nr 4 oraz załącznik nr 5 do SWZ. Oświadczenia składają każdy z Wykonawców.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokumenty wymienione w Rozdz. 7 ust. 2 pkt 3) SWZ składa ten Wykonawca na którego zasoby się powołuje oraz składa oświadczenie stanowiące załącznik nr 9 do SWZ.
3. Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zmiana postanowień umowy zawartej w wyniku niniejszego postępowania w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, dopuszczana jest, gdy zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wskazanych w art. 455 ust. 1 i ust. 2 PZP oraz we wzorach umów stanowiące załączniki nr 10 i 11 do SWZ.
2. W przypadku, gdy Zamawiający będzie zawierał umowę z Wykonawcami, którzy złożyli ofertę wspólnie, umowa zostanie poszerzona o zapis dotyczący odpowiedzialności solidarnej tych Wykonawców.
3. Zmiany, o których mowa w ust. 2 niniejszego rozdziału dopuszczalne są pod następującymi warunkami:
1) Wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności,
2) Zmiany mogą być wprowadzone na podstawie udokumentowanego wniosku i zaakceptowaniu go przez drugą Stronę umowy,
3) Zmiany nie mogą pogarszać sytuacji Zamawiającego w stosunku do warunków na jakich umowa została zawarta,
4) Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o wprowadzenie zmian w przypadku nie wyrażenia zgody przez zamawiającego.
4. W przypadku zmiany stawki VAT w okresie obowiązywania umowy Wykonawcy będzie przysługiwało wynagrodzenie powiększone o podatek VAT obowiązujący w dniu wystawienia faktury.
5. Szczegółowy wykaz zasobów zarządzanych przez „LOKUM” Sp. z o. o. na których będzie realizowany przedmiot umowy, stanowiący załącznik nr 2 do SWZ, może być aktualizowany przez Zamawiającego w trakcie trwania umowy w przypadku zmiany powierzchni budynków, zmiany przeznaczenia nieruchomości, zmiany właściciela, przejęcia przez „LOKUM” Sp. z o. o. nowych nieruchomości w zarządzanie lub przekazania dotychczasowych nieruchomości innemu zarządcy. Zmiany takie nie wymagają zmiany umowy, ani aneksu do umowy.
6. Szacunkowa wartość zobowiązania wskazana w umowie w miarę potrzeb, może ulec zwiększeniu w trakcie realizacji zamówienia, ale nie więcej niż do 10 % wartości brutto. Zmiany takie nie wymagają zmiany umowy, ani aneksu do umowy.
7. Ostateczna szacunkowa wartość zobowiązania wskazanego w umowie zostanie ustalona na podstawie faktycznie (rzeczywiście) wykonanych usług w oparciu o ceny jednostkowe podane w formularzu ofertowym.
8. Zamawiający zastrzega możliwość rezygnacji z usług w razie braku potrzeb bez prawa domagania się przez Wykonawcę zapłaty oraz jakiegokolwiek odszkodowania z tego tytułu.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-02 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: platforma e-Zamówienia

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-02 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.