eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Otwock › Modernizacja wentylator闚 (oznaczenie 2W i 3W) na ch這dni wt鏎nego obiegu ch這dzenia reaktora MARIAOg這szenie z dnia 2023-01-24


Powi您ane og這szenia:

Og這szenie o zam闚ieniu
Us逝gi
Modernizacja wentylator闚 (oznaczenie 2W i 3W) na ch這dni wt鏎nego obiegu ch這dzenia reaktora MARIA

SEKCJA I - ZAMAWIAJ。Y

1.1.) Rola zamawiaj帷ego

Post瘼owanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiaj帷ego

1.2.) Nazwa zamawiaj帷ego: Narodowe Centrum Bada J康rowych

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 001024043

1.5) Adres zamawiaj帷ego

1.5.1.) Ulica: Andrzeja So速ana 7

1.5.2.) Miejscowo嗆: Otwock

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-400

1.5.4.) Wojew鏚ztwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL912 - Warszawski wschodni

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@ncbj.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiaj帷ego: https://www.ncbj.gov.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiaj帷ego: Zamawiaj帷y publiczny - osoba prawna, o kt鏎ej mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot dzia豉lno軼i zamawiaj帷ego: Inna dzia豉lno嗆

Instytut badawczy

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Og這szenie dotyczy:

Zam闚ienia publicznego

2.2.) Og這szenie dotyczy us逝g spo貫cznych i innych szczeg鏊nych us逝g: Nie

2.3.) Nazwa zam闚ienia albo umowy ramowej:

Modernizacja wentylator闚 (oznaczenie 2W i 3W) na ch這dni wt鏎nego obiegu ch這dzenia reaktora MARIA

2.4.) Identyfikator post瘼owania: ocds-148610-d740db50-9bd3-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.5.) Numer og這szenia: 2023/BZP 00054232

2.6.) Wersja og這szenia: 01

2.7.) Data og這szenia: 2023-01-24

2.8.) Zam闚ienie albo umowa ramowa zosta造 uj皻e w planie post瘼owa: Nie

2.11.) O udzielenie zam闚ienia mog ubiega si wy陰cznie wykonawcy, o kt鏎ych mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zam闚ienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wsp馧finansowanego ze 鈔odk闚 Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zam闚ienia wraz z podstaw prawn

Zam闚ienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOST襾NIANIE DOKUMENT紟 ZAM紟IENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego post瘼owania

https://platformazakupowa.pl/pn/ncbj; www.ncbj.gov.pl

3.2.) Zamawiaj帷y zastrzega dost瘼 do dokument闚 zam闚ienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowi您ani s do sk豉dania ofert, wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu, o鈍iadcze oraz innych dokument闚 wy陰cznie przy u篡ciu 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o 鈔odkach komunikacji elektronicznej, przy u篡ciu kt鏎ych zamawiaj帷y b璠zie komunikowa si z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/ncbj; www.ncbj.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotycz帷e korespondencji elektronicznej: 1. Post瘼owanie o udzielenie
zam闚ienia prowadzone jest w j瞛yku polskim przy u篡ciu Platformy zakupowej: platformazakupowa.pl pod adresem
https://platformazakupowa.pl/pn/ncbj.
2. Wykonawca zamierzaj帷y wzi望 udzia w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia, powinien posiada konto na Platformie
zakupowej. Zarejestrowanie i utrzymywanie konta na Platformie zakupowej oraz korzystanie z Platformy przez Wykonawc jest
bezp豉tne.
3. W post瘼owaniu komunikacja mi璠zy Zamawiaj帷ym a Wykonawcami, w szczeg鏊no軼i sk豉danie ofert oraz wszelkich
o鈍iadcze odbywa si przy u篡ciu Platformy. Za dat wp造wu o鈍iadcze, wniosk闚, zawiadomie oraz informacji przyjmuje si
dat ich wczytania do Platformy.
4. Spos鏏 komunikacji oraz wymagania formalne dotycz帷e sk豉danych o鈍iadcze i dokument闚 zosta造 opisane w SWZ TOM I
Rozdzia 1 pkt 14.

3.8.) Zamawiaj帷y wymaga sporz康zenia i przedstawienia ofert przy u篡ciu narz璠zi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narz璠zi, kt鏎e nie s og鏊nie dost瘼ne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) J瞛yki, w jakich mog by sporz康zane dokumenty sk豉dane w post瘼owaniu:

polski

3.15.) RODO (obowi您ek informacyjny): Administratorem Pa雟twa danych osobowych jest Narodowe Centrum Bada J康rowych
(dalej jako NCBJ) z siedzib w Otwocku, ul. Andrzeja So速ana 7, 05-400 Otwock. Mo瞠 si Pani/Pan skontaktowa z Inspektorem
Ochrony Danych w NCBJ, na adres podany powy瞠j lub pod adresem
iod@ncbj.gov.pl. Pozosta貫 informacje odno郾ie RODO znajduj si w SWZ TOM I Rozdzia 1 pkt 25

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Wszelkie informacje zawarte s w TOM I, Rozdzia 1, pkt 25 SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAM紟IENIA

4.1.) Informacje og鏊ne odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia.

4.1.1.) Przed wszcz璚iem post瘼owania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: EZP.270.86.2022

4.1.3.) Rodzaj zam闚ienia: Us逝gi

4.1.4.) Zamawiaj帷y udziela zam闚ienia w cz窷ciach, z kt鏎ych ka盥a stanowi przedmiot odr瑿nego post瘼owania: Nie

4.1.8.) Mo磧iwe jest sk豉danie ofert cz窷ciowych: Nie

4.1.13.) Zamawiaj帷y uwzgl璠nia aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zam闚ienia: Nie

4.2. Informacje szczeg馧owe odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia:

4.2.2.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

Przedmiotem zam闚ienia jest: Modernizacja wentylator闚 (oznaczenie 2W i 3W) na ch這dni wt鏎nego obiegu ch這dzenia reaktora MARIA
Szczeg馧owy opis przedmiotu zam闚ienia opisany zosta w Tomie III SWZ.

4.2.6.) G堯wny kod CPV: 50730000-1 - Us逝gi wzakresie napraw ikonserwacji uk豉d闚 ch這dz帷ych

4.2.8.) Zam闚ienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zam闚ienia albo umowy ramowej: 84 dni

4.2.11.) Zamawiaj帷y przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zam闚ie na podobne us逝gi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Spos鏏 okre郵ania wagi kryteri闚 oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jako軼iowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 90,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 10,00

4.3.10.) Zamawiaj帷y okre郵a aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub innowacyjne, 膨da etykiet lub stosuje rachunek koszt闚 cyklu 篡cia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWC紟

5.1.) Zamawiaj帷y przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udzia逝 w post瘼owaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu.

O udzielenie zam闚ienia mog ubiega si Wykonawcy, kt鏎zy nie podlegaj wykluczeniu oraz spe軟iaj okre郵one przez zamawiaj帷ego warunki udzia逝 w post瘼owaniu.
O udzielenie zam闚ienia mog ubiega si Wykonawcy, kt鏎zy spe軟iaj warunki dotycz帷e:
zdolno軼i technicznej lub zawodowej:
a) dotycz帷ej Wykonawcy:
Warunek zostanie spe軟iony, je瞠li Wykonawca wyka瞠 si wykonaniem lub wykonywaniem w ci庵u ostatnich trzech lat przed dniem sk豉dania ofert, a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest kr鏒szy – w tym okresie, co najmniej dw鏂h us逝g o warto軼i minimum 100.000,00 PLN brutto ka盥a, w zakresie: modernizacji lub produkcji, instalacji i uruchomienia wentylator闚 zamontowanych na ch這dni wentylatorowej mokrej wymuszaj帷ych przep造w powietrza o wydatku powy瞠j 200m3/s [s這wnie: dwustu metr闚 sze軼iennych na sekund獧

5.5.) Zamawiaj帷y wymaga z這瞠nia o鈍iadczenia, o kt鏎ym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych na potwierdzenie spe軟iania warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu: W celu potwierdzenia spe軟iania przez Wykonawc warunk闚 udzia逝
w post瘼owaniu Wykonawca sk豉da:
1) wykazu us逝g wykonanych, a w przypadku 鈍iadcze powtarzaj帷ych si lub ci庵造ch r闚nie wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest kr鏒szy – w tym okresie, wraz z podaniem ich warto軼i, przedmiotu, dat wykonania i podmiot闚, na rzecz kt鏎ych dostawy lub us逝gi zosta造 wykonane lub s wykonywane, oraz za陰czeniem dowod闚 okre郵aj帷ych, czy te dostawy lub us逝gi zosta造 wykonane lub s wykonywane nale篡cie, przy czym dowodami, o kt鏎ych mowa, s referencje b康 inne dokumenty sporz康zone przez podmiot, na rzecz kt鏎ego dostawy lub us逝gi zosta造 wykonane, a w przypadku 鈍iadcze powtarzaj帷ych si lub ci庵造ch s wykonywane, a je瞠li wykonawca z przyczyn niezale積ych od niego nie jest w stanie uzyska tych
dokument闚 – o鈍iadczenie wykonawcy; w przypadku 鈍iadcze powtarzaj帷ych si lub ci庵造ch nadal wykonywanych referencje b康 inne dokumenty potwierdzaj帷e ich nale篡te wykonywanie powinny by wystawione w okresie ostatnich 3 miesi璚y, kt鏎y stanowi Formularz 3.4.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAM紟IENIA

6.1.) Zamawiaj帷y wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiaj帷y przewiduje aukcj elektroniczn: Nie

6.4.) Zamawiaj帷y wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiaj帷y wymaga zabezpieczenia nale篡tego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotycz帷e sk豉dania oferty przez wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia:

1. Wykonawcy mog wsp鏊nie ubiega si o udzielenie zam闚ienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiaj pe軟omocnika do reprezentowania ich w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia albo reprezentowania w post瘼owaniu i zawarcia umowy w sprawie zam闚ienia publicznego.
2. W przypadku Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia, 瘸den z nich nie mo瞠 podlega wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp, oraz w art. 7 ust. 1 ustawy o szczeg鏊nych rozwi您aniach w zakresie przeciwdzia豉nia wspieraniu agresji na Ukrain oraz s逝膨cych ochronie bezpiecze雟twa narodowego natomiast spe軟ianie warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu Wykonawcy wykazuj zgodnie z pkt 8.2. IDW.
3. W przypadku wsp鏊nego ubiegania si o zam闚ienie przez Wykonawc闚, o鈍iadczenie, o kt鏎ym mowa w pkt. 10.2 IDW sk豉da ka盥y z Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o zam闚ienie. O鈍iadczenia te potwierdzaj brak podstaw wykluczenia oraz spe軟ianie warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu w zakresie, w jakim ka盥y z wykonawc闚 wykazuje spe軟ianie warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu.

6.7.) Zamawiaj帷y przewiduje uniewa積ienie post瘼owania, je郵i 鈔odki publiczne, kt鏎e zamierza przeznaczy na sfinansowanie ca這軼i lub cz窷ci zam闚ienia nie zosta造 przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiaj帷y przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Na podstawie art. 455 ust. 1 pkt. 1 Ustawy, Zamawiaj帷y przewiduje mo磧iwo嗆 dokonania zmian postanowie zawartej Umowy w nast瘼uj帷ych przypadkach i na nast瘼uj帷ych warunkach:
a) zmiana obowi您uj帷ych przepis闚 maj帷ych wp造w na wykonanie niniejszej Umowy, w tym zmiana wysoko軼i wynagrodzenia wynikaj帷a ze zmiany stawki podatku VAT,
b) zmiana terminu realizacji Przedmiotu Umowy w nast瘼uj帷ych przypadkach:
 przestoj闚 i op騧nie nie zawinionych przez Wykonawc, maj帷ych bezpo鈔edni wp造w na terminowo嗆 wykonania dostawy; zmiana polega na przed逝瞠niu terminu o okres przestoj闚
i op騧nie;
 innych przerw w realizacji dostawy, powsta造ch z przyczyn niezale積ych od Wykonawcy; zmiana polega na przed逝瞠niu terminu o okres zaistnia造ch przerw;
- zmiana harmonogramu pracy reaktora MARIA
c) zmiana terminu realizacji Przedmiotu Umowy - w przypadku zaistnienia, przypadku si造 wy窺zej, przez kt鏎, na potrzeby niniejszego post瘼owania Strony rozumiej zdarzenie zewn皻rzne wobec 陰cz帷ej Strony wi瞛i prawnej o charakterze niezale積ym od Stron, kt鏎ego Strony nie mog造 unikn望 ani kt鏎emu nie mog造 zapobiec przy zachowaniu nale篡tej staranno軼i. Za si喚 wy窺z, warunkuj帷 zmian Umowy uwa瘸 si b璠zie w szczeg鏊no軼i: pow鏚, po瘸r i inne kl瘰ki 篡wio這we, pandemi, epidemi, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, dzia豉nia wojenne, nag貫 za豉mania warunk闚 atmosferycznych, nag貫 przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub ska瞠nia; Strony dopuszczaj m.in. mo磧iwo嗆 zmiany Umowy w przypadku wyst徙ienia okoliczno軼i utrudniaj帷ych lub uniemo磧iwiaj帷ych realizacj Umowy w zwi您ku z drastycznym pogorszeniem si sytuacji zwi您anej z pandemi Covid -19 i wprowadzenia Lockdownu oraz nieprzewidzianych okoliczno軼i zwi您anych ze zmienn sytuacj geopolityczn w Europie i na 鈍iecie., w tym wojn na Ukrainie czy zak堯ceniach w 豉鎍uchu dostaw.
2. Powy窺ze postanowienia ust. 1 lit. b stanowi katalog zmian, na kt鏎e Zamawiaj帷y mo瞠 wyrazi zgod, nie stanowi帷 jednocze郾ie zobowi您ania Zamawiaj帷ego do wyra瞠nia takiej zgody.

7.5.) Zamawiaj帷y uwzgl璠ni aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe, innowacyjne lub etykiety zwi您ane z realizacj zam闚ienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin sk豉dania ofert: 2023-02-08 10:00

8.2.) Miejsce sk豉dania ofert: Wykonawca sk豉da ofert, za po鈔ednictwem Formularza do z這瞠nia oferty dost瘼nego na profilu Zamawiajacego https://platformazakupowa.pl/pn/ncbj w zak豉dce dedykowanej do niniejszego post瘼owania w sprawie udzielenia zam闚ienia publicznego.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-08 11:00

8.4.) Termin zwi您ania ofert: do 2023-03-09

Podziel si

Pole ten przetarg znajomemu pole

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstaw prezentowanych tutaj informacji s dane publikowane przez Urz康 Zam闚ie Publicznych w Biuletynie Zam闚ie Publicznych. Tre嗆 og這szenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z tre軼i tego og這szenia dost瘼n w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dok豉da wszelkich stara, aby zamieszczone tutaj informacje by造 kompletne i zgodne z prawd. Nie mo瞠 jednak zagwarantowa ich poprawno軼i i nie ponosi 瘸dnej odpowiedzialno軼i za jakiekolwiek szkody powsta貫 w wyniku korzystania z nich.


Je郵i chcesz doda og這szenie do serwisu, zapoznaj si z nasz ofert:

chc zamieszcza og這szenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazw miasta, dla kt鏎ego chcesz znale潭 jednostk ZUS.