eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Rybnik › Wydruk i dostawa wraz z rozładunkiem 11 wydań miesięcznika społeczno-kulturalnego "Gazeta Rybnicka" o numerze ISSN 1232-437XOgłoszenie z dnia 2023-01-24


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Wydruk i dostawa wraz z rozładunkiem 11 wydań miesięcznika społeczno-kulturalnego „Gazeta Rybnicka” o numerze ISSN 1232-437X

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: POWIATOWA I MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. KONSTANTEGO PRUSA W RYBNIKU

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000840993

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. ks. Józefa Szafranka 7

1.5.2.) Miejscowość: Rybnik

1.5.3.) Kod pocztowy: 44-200

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL227 - Rybnicki

1.5.7.) Numer telefonu: 324223541

1.5.8.) Numer faksu: 324226755

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: administracja@biblioteka.rybnik.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.biblioteka.rybnik.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

samorządowa instytucja kultury

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wydruk i dostawa wraz z rozładunkiem 11 wydań miesięcznika społeczno-kulturalnego „Gazeta Rybnicka” o numerze ISSN 1232-437X

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6fdfad21-9bbc-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00054114

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00005043/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Wydruk i dostawa miesięcznika "Gazeta Rybnicka"

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-6fdfad21-9bbc-11ed-94da-6ae0fe5e7159

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl.
2. Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.
3. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania (link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e-Zamówienia): https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-6fdfad21-9bbc-11ed-94da-6ae0fe5e7159 Postępowanie można wyszukać również ze strony głównej Platformy e-Zamówienia (przycisk „Przeglądaj postępowania/konkursy”).

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
2. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania.
3. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych.
4. Dokumenty elektroniczne, o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności,
z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych i przekazuje się jako załączniki. W przypadku formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy Pzp, ww. regulacje nie będą miały bezpośredniego zastosowania.
5. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, przekazywane w postępowaniu sporządza się w postaci elektronicznej:
1) w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności (i przekazuje się jako załącznik), lub
2) jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (np. w treści wiadomości e-mail lub
w treści „Formularza do komunikacji”).
6. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze
do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się
w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań
i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”).
7. Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.
8. Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez Wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”.
9. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
10. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.
11. W szczególnie uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających komunikację wykonawcy i Zamawiającego za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia, Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: administracja@biblioteka.rybnik.pl (nie dotyczy składania ofert/wniosków
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna została zawarta w rozdziale I SWZ.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Klauzula informacyjna została zawarta w rozdziale I SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: AG-252/PBN/1/23

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 696000,00 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Wydruk i dostawa wraz z rozładunkiem 11 wydań miesięcznika społeczno-kulturalnego „Gazeta Rybnicka” o numerze ISSN 1232-437X.
1. Wymagania w zakresie przedmiotu zamówienia:
a) usługa drukowania 11 numerów miesięcznika społeczno-kulturalnego „Gazeta Rybnicka” o numerze ISSN 1232-437X o poniższych wymaganiach:
- 10 numerów o objętości 40 stron (w tym okładki) w 10 wydaniach,
- 1 numeru - o objętości 48 stron (w tym okładki) w jednym wydaniu,
- nakład gazety – 60 000 egzemplarzy w każdym wydaniu,
- format gazety – A4 (297 x 210) w każdym wydaniu,
- papier: kreda silk 70 g/m2 w każdym wydaniu,
- szycie na dwie zszywki w każdym wydaniu.
b) usługa dostawy i rozładunku 11 numerów miesięcznika społeczno-kulturalnego „Gazeta Rybnicka” o numerze ISSN 1232-437X - usługa polega na dostarczaniu i rozładunku 57.000 egzemplarzy każdego numeru Gazety Rybnickiej do magazynu oddalonego maksymalnie 50 km od siedziby Zamawiającego oraz dostawie i rozładunku 3.000 egzemplarzy do siedziby Zamawiającego.
Magazyn zostanie wskazany po wyborze podmiotu kolportującego, wybranego w osobnym postępowaniu organizowanym przez Zamawiającego.

4.2.6.) Główny kod CPV: 79820000-8 - Usługi związane z drukowaniem

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Sposób oceny oferty został określony w SWZ w rozdziale XXII

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin wydruku i dostawy wraz z rozładunkiem

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Formularz oferty. Do przygotowania oferty zaleca się wykorzystanie Formularza oferty, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do SWZ. W przypadku, gdy Wykonawca nie korzysta z przygotowanego przez Zamawiającego wzoru, w treści oferty należy zamieścić wszystkie informacje wymagane w Formularzu oferty.
2. Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu stanowi załącznik nr 2 do SWZ.
3. Oświadczenie, o którym mowa w pkt 2 składają odrębnie Wykonawca / każdy spośród Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
4. W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania – odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia tych dokumentów, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.
5. Pełnomocnictwo złożone w sytuacji:
1) Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy;
2) podpisania oferty względnie innych dokumentów składanych wraz
z ofertą przez osobę, dla której prawo do ich podpisania nie wynika wprost
z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (np. wypisu
z Krajowego rejestru sądowego) – pełnomocnictwo do podpisania oferty.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego. W takim przypadku Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego.
2. Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia Publicznego. Wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu stanowi załącznik do SWZ. Oświadczenie, składają odrębnie każdy spośród Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
3. Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez Zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem.
4. Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych dotyczące podstaw wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w swoim imieniu.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający określa następujące zasady zmian umowy w zakresie wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy na następujących zasadach:
a) wysokość wynagrodzenia Wykonawcy może ulec zmianie w przypadku gdy cena jednostkowa brutto wskazana w formularzu oferty ulegnie zmianie odpowiednio do zmiany wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem ogłaszanego w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, jeżeli Wykonawca udowodni, że zmiana ww. wskaźnika przy tych samych założeniach, przy których Wykonawca wyliczył cenę jednostkową brutto do oferty, wpłynęła na zmianę wyliczonej do oferty ceny jednostkowej brutto,
b) w celu udowodnienia zmian ceny jednostkowej brutto Wykonawca będzie zobowiązany przedstawić porównanie kalkulacji ceny jednostkowej brutto wyliczonej z oferty i kalkulacji ceny jednostkowej brutto, której zmiana wynika ze wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem ogłaszanego w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Przedstawienie porównania kalkulacji ceny jednostkowej brutto musi w sposób niebudzący wątpliwości wykazywać wpływ wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem ogłaszanego w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na wysokość ceny jednostkowej w stosunku do ceny jednostkowej z oferty. Do przedstawionego porównania kalkulacji Wykonawca jest zobowiązany przedstawić dowody potwierdzające ponoszenie poszczególnych kosztów przy cenie jednostkowej brutto w ofercie oraz cenie jednostkowej, której zmiana wynika ze zmiany ww. wskaźnika,
c) poprzez zmianę cen materiałów lub kosztów rozumie się jej wzrost, jak i jej obniżenie,
d) wynagrodzenie będzie podlegać waloryzacji począwszy od trzeciego miesiąca wykonywania niniejszej umowy – licząc od daty jej zawarcia, gdy wartość zmiany kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy przekroczy 10% w stosunku do wartości wskazanej w dniu zawarcia umowy w okresie 3 miesięcy poprzedzających waloryzację wynagrodzenia,
e) Wykonawca jest obowiązany powiadomić Zamawiającego o podstawie do dokonania waloryzacji maksymalnie w terminie 14 dni od daty zaistnienia przesłanek do jej dokonania, nie później niż miesiąc przed terminem, o którym mowa w § 2 ust. 1 umowy. W tym terminie Wykonawca ma obowiązek wykazać okoliczności potwierdzające zmianę i przedłożyć kalkulację nowej wysokości wynagrodzenia.
2. Zmiany, o których mowa wyżej będą wprowadzone do umowy na pisemny, uzasadniony i należycie udokumentowany wniosek Wykonawcy.
3. Niezależnie od obowiązku załączenia do wniosku szczegółowej kalkulacji kosztów, o której mowa powyżej, Wykonawca zobowiązany jest wykazać i udowodnić Zamawiającemu wpływ zmian na wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu umowy. Wniosek wraz z załączonymi dokumentami będzie podlegać weryfikacji Zamawiającego, który zastrzega sobie prawo odmowy dokonania zmiany wysokości cen jednostkowej w przypadku, gdy wniosek Wykonawcy nie będzie spełniał warunków opisanych w postanowieniach niniejszej umowy.
4. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić na każde żądanie Zamawiającego wszelkie informacje, dane, wyliczenia oraz stosowne dowody potwierdzające zasadność żądania Wykonawcy.
5. Maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający w okresie realizacji całej umowy, nie może przekroczyć 10% wartości wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1.
6. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy będą wprowadzane pisemnie w formie aneksu pod rygorem nieważności.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-01 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-01 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-02

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

dot. 4.2.10) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
1. 12 miesięcy od daty udzielenia zamówienia jednak nie wcześniej niż od 20.02.2023 r.
2. Wydruk i dostawa wraz z rozładunkiem nakładu w terminie maksymalnie do 4 dni roboczych od dnia przesłania materiałów do druku.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.