eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Ciasna › Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Ciasna 2023 rokOgłoszenie z dnia 2023-01-24


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Ciasna 2023 rok

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA CIASNA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 151398416

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Nowa 1a

1.5.2.) Miejscowość: Ciasna

1.5.3.) Kod pocztowy: 42-793

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL228 - Bytomski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@ciasna.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: ciasna.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Ciasna 2023 rok

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-00ec7a92-9b20-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00053836

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://josephine.proebiz.com

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://josephine.proebiz.com

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Art. 68. Przekazywanie ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub w konkursie, wniosków, o których mowa w art. 371 ust. 3, oraz prac konkursowych odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zapewniających zachowanie integralności, autentyczności, nienaruszalności danych i ich poufności w ramach wymiany i przechowywania informacji, w tym zapewniających możliwość zapoznania się z ich treścią wyłącznie po upływie terminu na ich składanie.1. Komunikacja między zamawiającym a wykonawcą.1.1 JOSEPHINE to aplikacja internetowa znajdująca się na domenie https://josephine.proebiz.com, która jest przeznaczona do elektronicznej komunikacji między zamawiającym a wykonawcą w rozumieniu ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2022 poz. 1710 z późniejszymi zmianami).1.2 Zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami za pośrednictwem modułu komunikacyjnego systemu JOSEPHINE. Złożenie oferty, złożenie wniosku o dopuszczenie do udziału, złożenie wniosku o wyjaśnienie dokumentacji przetargowej, uzupełnienie kwalifikacji, wyjaśnienie ofert, zgłaszanie sprzeciwu, nastąpi pomiędzy zainteresowaną stroną (zwana dalej „wykonawcą”) i zamawiającym wyłącznie drogą elektroniczną w języku polskim oraz w sposób gwarantujący kompletność danych zawartych we wszystkich dokumentach, w tym ochronę danych poufnych i osobowych. Ta metoda komunikacji dotyczy wszelkiej komunikacji elektronicznej między zamawiającym a wykonawcą, w tym komunikacji w dynamicznym systemie zakupów (zwanym dalej „DSZ”).1.3 Aby bezproblemowo korzystać z systemu JOSEPHINE, konieczne jest korzystanie z komputera podłączonego do internetu i przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje dotyczące wymagań technicznych znajdują się pod adresem https://store.proebiz.com/docs/josephine/pl/Wymagania_techniczne_sw_JOSEPHINE.pdf
Oferta musi być sporządzona pod rygorem nieważności w formie elektronicznej (w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Wszystkie oświadczenia i dokumenty składane wraz z ofertą muszą być sporządzone w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym (formie elektronicznej) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.Uszczegółowienie i pozostałe ustalenia odnośnie wymagań technicznych i organizacyjnych dot. korespondencji elektronicznej zawarte są w SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 z późniejszymi zmianami), dalej „RODO”, informuję, że:
- W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w trakcie trwania postępowania czy realizacji umowy na: „Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Ciasna 2023 rok”. Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
- Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, gdyż przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa Pani/Pan dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany
i nie będą profilowane.
 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy Ciasna
 w sprawach z zakresu ochrony danych osobowych może się Pan/Pani kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: aleksandra@eduodo.pl lub iod@eduodo.pl;
 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego /dane identyfikujące postępowanie, np. nazwa, numer/ prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;
 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 78 ustawy Prawo zamówień publicznych, dalej „ustawa Pzp”;
 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, przez okres co najmniej 4 lat od dnia składania ofert a jeżeli zobowiązania wskazane w ofercie i umowie przekroczą ww przedział czasowy, okres przechowywania obejmuje ten termin;
 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RGK.SW.271.1.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na świadczeniu usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego (przewozu regularnego w ramach lokalnego transportu zbiorowego) na terenie Gminy Ciasna. Wykonawca wyłoniony w niniejszym postępowaniu staje się po zawarciu umowy Operatorem w rozumieniu przepisów Ustawy o Publicznym Transporcie Zbiorowym z dnia 16 grudnia 2010 r. (Dz. U. 2022 poz. 1343 z późn. zm.).
2. Usługi przewozowe będą realizowane według rozkładów jazdy opracowanych przez Wykonawcę.
3. Przed przystąpieniem do realizacji usługi, Wykonawca przedłoży do akceptacji Zamawiającemu rozkład jazdy.
4. Emitentem biletów dla pasażerów korzystających z usług realizowanych przez Wykonawcę będzie Wykonawca.
5. Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia przewozu osobom korzystającym z linii komunikacyjnych objętych przedmiotem zamówienia.
6. Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia do maksymalnie 60 min (włącznie) komunikacji zastępczej w przypadkach awaryjnych i zobowiązuje się do pokrycia wszystkich kosztów związanych z zapewnieniem komunikacji zastępczej oraz przedstawiania wyciągu z GPS.
7. Wykonawca zobowiązany będzie do niezwłocznego informowania Zamawiającego o wszelkich wypadkach i kolizjach, w szczególności skutkujących naruszeniem zdrowia lub utratą życia pasażera lub innego uczestnika zdarzenia.
8. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wynikłe z ruchu pojazdów wobec przewożonych osób oraz osób trzecich.
9. W celu sporządzenia prawidłowej oferty cenowej należy zapoznać się z trasą i dostosować autobus do panujących warunków terenowych.
10. Schemat linii stanowi załącznik nr 6 do SWZ.


1) Część 1 – Trasa nr TC1: Dla trasy nr TC1: Wędzina – Glinica przez: Sieraków Śląski, Jeżowa, Ciasna, Zborowskie,
Zamawiający przewiduje 10 kursów dziennie (przez kurs należy rozumieć: jako kurs z Wędziny do Glinicy oraz kurs powrotny z Glinicy do Wędziny, tj. Wędzina – Glinica - Wędzina) od poniedziałku do piątku oraz w dni wolne 4 kursy dziennie z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, które reguluje art. 1 Ustawy o dniach wolnych od pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1920). Szacunkowa ilość dni, w których świadczone będą usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego dla trasy to 365 dni (z podziałem na dni robocze i świąteczne). Szacunkowa łączna wielkość pracy eksploatacyjnej wyrażonej w wozokilometrach wyniesie 116 800,00. Zamawiający dopuszcza zmianę ilości wozokilometrów ±15%.
Termin wykonania przedmiotu zamówienia dla części nr 1: od dnia zawarcia umowy, do dnia 31.12.2023 r.

4.2.6.) Główny kod CPV: 60112000-6 - Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
1) Cena 60 %
2) Przedłużenie linii do Lublińca w ramach odrębnego biletu 15 %
3) Przedłużenie linii do Olesna w ramach odrębnego biletu 15 %
4) Cena biletu jednorazowego 10 %

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Przedłużenie linii do Lublińca w ramach odrębnego biletu

4.3.6.) Waga: 15

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Przedłużenie linii do Olesna w ramach odrębnego biletu

4.3.6.) Waga: 15

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena biletu jednorazowego

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na świadczeniu usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego (przewozu regularnego w ramach lokalnego transportu zbiorowego) na terenie Gminy Ciasna. Wykonawca wyłoniony w niniejszym postępowaniu staje się po zawarciu umowy Operatorem w rozumieniu przepisów Ustawy o Publicznym Transporcie Zbiorowym z dnia 16 grudnia 2010 r. (Dz. U. 2022 poz. 1343 z późn. zm.).
2. Usługi przewozowe będą realizowane według rozkładów jazdy opracowanych przez Wykonawcę.
3. Przed przystąpieniem do realizacji usługi, Wykonawca przedłoży do akceptacji Zamawiającemu rozkład jazdy.
4. Emitentem biletów dla pasażerów korzystających z usług realizowanych przez Wykonawcę będzie Wykonawca.
5. Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia przewozu osobom korzystającym z linii komunikacyjnych objętych przedmiotem zamówienia.
6. Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia do maksymalnie 60 min (włącznie) komunikacji zastępczej w przypadkach awaryjnych i zobowiązuje się do pokrycia wszystkich kosztów związanych z zapewnieniem komunikacji zastępczej oraz przedstawiania wyciągu z GPS.
7. Wykonawca zobowiązany będzie do niezwłocznego informowania Zamawiającego o wszelkich wypadkach i kolizjach, w szczególności skutkujących naruszeniem zdrowia lub utratą życia pasażera lub innego uczestnika zdarzenia.
8. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wynikłe z ruchu pojazdów wobec przewożonych osób oraz osób trzecich.
9. W celu sporządzenia prawidłowej oferty cenowej należy zapoznać się z trasą i dostosować autobus do panujących warunków terenowych.
10. Schemat linii stanowi załącznik nr 6 do SWZ.


2) Część 2 – Trasa nr TC2 : Panoszów – Glinica przez: Sieraków Śląski, Molna, Ciasna
Dla trasy nr TC2, Zamawiający przewiduje 10 kursów dziennie (przez kurs należy rozumieć: jako kurs z Panoszowa do Glinicy oraz kurs powrotny z Glinicy do Panoszowa, tj. Panoszów – Glinica - Panoszów) od poniedziałku do piątku oraz w dni wolne 4 kursy dziennie z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, które reguluje art. 1 Ustawy o dniach wolnych od pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1920). Szacunkowa ilość dni w których świadczone będą usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego dla trasy to 365 dni (z podziałem na dni robocze i świąteczne) Szacunkowa łączna wielkość pracy eksploatacyjnej wyrażonej w wozokilometrach wyniesie 76 800,00. Zamawiający dopuszcza zmianę ilości wozokilometrów ±15%.
Termin wykonania przedmiotu zamówienia dla części nr 2: od dnia zawarcia umowy, do dnia 31.12.2023 r.

4.2.6.) Główny kod CPV: 60112000-6 - Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
1) Cena 60 %
2) Przedłużenie linii do Lublińca w ramach odrębnego biletu 15 %
3) Przedłużenie linii do Olesna w ramach odrębnego biletu 15 %
4) Cena biletu jednorazowego 10 %

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Przedłużenie linii do Lublińca w ramach odrębnego biletu

4.3.6.) Waga: 15

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Przedłużenie linii do Olesna w ramach odrębnego biletu

4.3.6.) Waga: 15

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena biletu jednorazowego

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1.1. nie podlegają wykluczeniu.

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych:
a) w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp,
b) w art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp, w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury; Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt. 1, 2 i 5 lub art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp, jeżeli udowodni Zamawiającemu, że spełnił łącznie przesłanki, o których mowa w art. 110 ust. 2 ustawy Pzp.
c) Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę w przypadkach, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwią-zaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022, poz. 835 ze zm.). Do Wykonawcy podlegającego wykluczeniu w tym zakresie, stosuje się art. 7 ust. 3 wspomnianej usta-wy.

Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym.
Zamawiający nie stawia warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie;
b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek, jeżeli wykaże że posiada aktualną licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób lub aktualne zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2201 z późn. zm.).
Uwaga: W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (Konsorcja), niniejszy warunek Zamawiający uzna za spełniony, jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.
c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
Zamawiający nie stawia warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie;
d) zdolności technicznej lub zawodowej.
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał lub wykonuje:
 dla części 1 - co najmniej 1 usługę (objęta jedną umową) polegającą na świadczeniu usług publicznego transportu zbiorowego, o wartości (wraz z podatkiem VAT), nie mniejszej niż 25.000,00 zł brutto,
 dla części 2 - co najmniej 1 usługę (objęta jedną umową) polegającą na świadczeniu usług publicznego transportu zbiorowego, o wartości (wraz z podatkiem VAT), nie mniejszej niż 25.000,00 zł brutto.
W przypadku, gdy Wykonawca składa ofertę na więcej niż jedną część zamówienia, do wykazania spełniania w/w warunku może posłużyć się tą samą usługą, pod warunkiem, że jej wartość (wraz z podatkiem VAT) jest nie mniejsza niż wymagana warunkiem dla danej części.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, Zamawiający żąda następujących podmiotowych środków dowodowych:
1) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
a) jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.

Dokumenty, o których mowa w pkt. 4 ppkt. 1 lit. a) niniejszego rozdziału, powinny być sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 4 ppkt 1 lit. a) niniejszego rozdziału, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt. 1, 2 i 4 ustawy Pzp, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 5. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących:
1) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów - aktualna licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób lub aktualne zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2201 z późn. zm.).
2) zdolności technicznej lub zawodowej, Zamawiający w zależności od charakteru, znaczenia, przeznaczenia usług żąda następujących podmiotowych środków dowodowych - wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy. Wykaz należy złożyć zgodnie z załączonym wzorem – załącznik nr 3 do SWZ.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

7. Do oferty należy dołączyć:
7.1. Formularz oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej SWZ,
7.2. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej SWZ,
7.3. zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji niniejszego zamówienia na podstawie art. 118 ust. 3 ustawy Pzp (jeżeli dotyczy), sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej SWZ,
7.4. pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego dla ustanowionego przez nich pełnomocnika (jeżeli dotyczy).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

10. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
11. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. wspólników spółki cywilnej, konsorcjum), oświadczenie, o którym mowa w pkt. 1 niniejszego rozdziału, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenie to potwierdza brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
12. W przypadku, o którym mowa w art. 117 ust. 2 i 3 ustawy Pzp, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

ZMIANY POSTANOWIEŃ UMOWY
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy, w tym zmiany o charakterze nieistotnym, wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej w postaci aneksu.
Strona 9 z 13
2. Istotna zmiana zawartej umowy wymaga przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 454 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
3. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy, jeżeli zmiana umowy powoduje, że charakter umowy zmienia się w sposób istotny w stosunku do pierwotnej umowy, o których mowa w art. 454 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, w szczególności, jeżeli zmiana polega na zastąpieniu WYKONAWCY/OPERATORA, któremu ZAMAWIAJĄCY udzielił zamówienia nowym WYKONAWCĄ/OPERATOREM, w przypadkach innych, niż wskazane w art. 455 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
4. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ustaleń w umowie bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych, w szczególności, w następujących przypadkach:
1) zmiany w zakresie wynagrodzenia WYKONAWCY/OPERATORA w przypadku zmiany:
a) powszechnie obowiązujących przepisów prawa podatkowego w zakresie stawki podatku VAT, mające wpływ na wysokość ceny brutto za świadczoną usługę. W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT, należne WYKONAWCY/OPERATOROWI z tytułu wykonania przedmiotu umowy wynagrodzenie zostanie ustalone z uwzględnieniem stawki podatku wynikającej z obowiązujących przepisów, przy niezmienionym wynagrodzeniu netto. Zmiana dotyczy wyłącznie usług świadczonych po dniu wejścia w życie nowej stawki podatku od towarów i usług VAT;
b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. 2020 poz. 2207),
c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne o ile zmiany powyższe będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez WYKONAWCĘ/OPERATORA;
2) jeżeli konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których ZAMAWIAJĄCY, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, o ile zmiana nie modyfikuje ogólnego charakteru umowy a wzrost ceny spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekracza 50% wartości pierwotnej umowy;
3) których łączna wartość zmian umowy jest mniejsza niż progi unijne oraz jest niższa niż 10% wartości pierwotnej umowy, w przypadku zamówień na usługi lub dostawy, a zmiany te nie powodują zmiany ogólnego charakteru umowy.
5. Zmiany umowy następują na pisemny wniosek jednej ze Stron wraz z uzasadnieniem konieczności wprowadzenia tych zmian.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-01 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://josephine.proebiz.com

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-01 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-02

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.