eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Usługa prania bielizny szpitalnej wraz z dzierżawą sprzętu oraz wdrożeniem identyfikacji asortymentu szpitalnego systemem RFID dla Centrum Medyczne "Żelazna" sp. z o. o. syg. sprawy: 139-W-U-01-2023Ogłoszenie z dnia 2023-01-24


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Usługa prania bielizny szpitalnej wraz z dzierżawą sprzętu oraz wdrożeniem identyfikacji asortymentu szpitalnego systemem RFID dla Centrum Medyczne „Żelazna” sp. z o. o. syg. sprawy: 139-W-U-01-2023

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Centrum Medyczne "Żelazna" sp. z o. o.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 012103423

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Żelazna 90

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 01-004

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: r.wojciechowska@szpitalzelazna.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpitalzelazna.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługa prania bielizny szpitalnej wraz z dzierżawą sprzętu oraz wdrożeniem identyfikacji asortymentu szpitalnego systemem RFID dla Centrum Medyczne „Żelazna” sp. z o. o. syg. sprawy: 139-W-U-01-2023

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-713a3a9c-9bc4-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00053647

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://szpitalzelazna.eb2b.com.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://szpitalzelazna.eb2b.com.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 3.6.)
Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej:
Wymagania techniczne i organizacyjne korzystania z elektronicznej platformy zakupowej eb2b określa
Regulamin Platformy (dostępny pod adresem internetowym
https://platforma.eb2b.com.pl/user/terms).Wykonawca przystępując do postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego tj. bezpłatnie rejestrując się lub logując (w przypadku posiadania konta w
Platformie Zakupowej), akceptuje warunki korzystania z Platformy, określone w Regulaminie oraz
uznaje go za wiążący.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE
L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Medyczne „Żelazna” sp. z o.o.,
ul. Żelazna 90, 01-004 Warszawa, adres strony internetowej: www.szpitalzelazna.pl,
2) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem mailowym:
iod@szpitalzelazna.pl, tel. 22 25 59 801,
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym,
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w
oparciu o art. 74 Ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019), dalej „ustawa Pzp”,
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 i 4 ustawy p.z.p. przez okres 4 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas
trwania umowy,
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisanych ustawy p.z.p., związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzję nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22
RODO,
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego
prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania
dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie
zamówienia);
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie
może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie
niezgodnym z ustawą p.z.p oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2
RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia
korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy
interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO,
9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE
L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Medyczne „Żelazna” sp. z o.o.,
ul. Żelazna 90, 01-004 Warszawa, adres strony internetowej: www.szpitalzelazna.pl,
2) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem mailowym:
iod@szpitalzelazna.pl, tel. 22 25 59 801,
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym,
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w
oparciu o art. 74 Ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019), dalej „ustawa Pzp”,
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 i 4 ustawy p.z.p. przez okres 4 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas
trwania umowy,
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisanych ustawy p.z.p., związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzję nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22
RODO,
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego
prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania
dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie
zamówienia);
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie
może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie
niezgodnym z ustawą p.z.p oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2
RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia
korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy
interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO,
9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 139-W-U-01-2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zamówienie dotyczy usługi prania bielizny szpitalnej wraz z dzierżawą sprzętu oraz wdrożeniem
identyfikacji asortymentu szpitalnego systemem RFID dla Centrum Medycznego „Żelazna” sp. z
o.o.,

4.2.6.) Główny kod CPV: 98310000-9 - Usługi prania i czyszczenia na sucho

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Jakość świadczonych usług

4.3.6.) Waga: 35

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas wykonania zlecenia na cito

4.3.6.) Waga: 5

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O zamówienie może ubiegać się Wykonawca zgodnie z art. 57 ustawy Prawo zamówień publicznych, który nie podlega
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Zamawiający zgodnie z art. 112 ustawy Prawo zamówień
publicznych określa następujące warunki udziału w postepowaniu dotyczące:
1) uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że posiada zezwolenia na pranie bielizny
szpitalnej/pozytywnej opinii właściwego organu sanitarno-epidemiologicznego;
2) zdolności technicznej lub zawodowej: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że posiada
środki transportu wykorzystywane do realizacji zamówienia (załącznik nr 5 do SWZ) wraz z informacją o podstawie
dysponowania tymi środkami oraz dołączy odpowiednie zaświadczenie dopuszczające środki transportu do przewozu
bielizny (odpowiednio czystej i brudnej) wydane przez odpowiednie służby sanitarno-epidemiologiczne.
2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu
w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach
technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków
prawnych.
3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując
zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie
tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Z dokumentu (np.
zobowiązania) musi wynikać, zgodnie z załącznikiem nr 4, w szczególności:
1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
2) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby
przy wykonywaniu zamówienia.
3) czy i w jakim zakresie podmiot udostepniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do
warunków udziału w postepowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje
usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
4. Wykonawca, polegający na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, winien przedłożyć dokumenty wskazane w
rozdz. VIII pkt. 1 SWZ dotyczące tych podmiotów.
5. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają
na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tegopodmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 i 109 ustawy Pzp, przewidziane w niniejszym postępowaniu.
6. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli
zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy
może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia (art. 116 ust. 2 ustawy Pzp).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Do
oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć oświadczenie o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy p.z.p. w celu potwierdzenia
braku podstaw wykluczenia z postępowania, spełniania warunków udziału w postępowaniu, na dzień składania ofert – zgodnie z
Załącznikiem nr 3 do SWZ.
2. Wykonawca przygotowując oświadczenie wypełnia „Oświadczenie Wykonawcy” – w zakresie informacji dotyczących przesłanek
wykluczenia z postępowania oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.
3. Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1 stanowią wstępne potwierdzenie,
że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postepowaniu.
4. Podmiotowe środki dowodowe na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu:
a) w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczącego posiadania uprawnień do
prowadzenia określonej działalności zawodowej Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć:
- zezwolenie na pranie bielizny szpitalnej / pozytywną opinię właściwego organu sanitarno-epidemiologicznego;
b) w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu dotyczącego posiadania zdolności
technicznej i zawodowej Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć:
- wykaz środków transportu wykorzystywanych do realizacji zamówienia (wzór w załączniku nr 5 do SWZ) wraz z informacją o
podstawie dysponowania tymi środkami oraz dołączonymi odpowiednimi zaświadczeniami dopuszczającymi środki transportu do
przewozu bielizny (odpowiednio czystej i brudnej) wydanymi przez odpowiednie służby sanitarno-epidemiologiczne.
5. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia
w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych wskazanych w pkt 4.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Podmiotowe środki
dowodowe na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu:
a) w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczącego posiadania uprawnień do
prowadzenia określonej działalności zawodowej Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć:
- zezwolenie na pranie bielizny szpitalnej / pozytywną opinię właściwego organu sanitarno-epidemiologicznego;
b) w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu dotyczącego posiadania zdolności
technicznej i zawodowej Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć:
- wykaz środków transportu wykorzystywanych do realizacji zamówienia (wzór w załączniku nr 5 do SWZ) wraz z informacją o
podstawie dysponowania tymi środkami oraz dołączonymi odpowiednimi zaświadczeniami dopuszczającymi środki transportu do
przewozu bielizny (odpowiednio czystej i brudnej) wydanymi przez odpowiednie służby sanitarno-epidemiologiczne.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

W celu potwierdzenia, że oferowana usługa spełnia określone przez Zamawiającego wymagania, Zamawiający żąda od
Wykonawcy złożenia wraz z ofertą następujących przedmiotowych środków dowodowych:
1. Opis sprzętu do automatycznej bezdotykowej identyfikacji asortymentu szpitalnego, którego Wykonawca użyje przy
realizacji niniejszego zamówienia, zawierający następujące informacje:
• Nazwa i model mobilnego urządzenia przeznaczonego do automatycznej bezdotykowej identyfikacji bielizny za pomocą
technologii RFID UHF,
• Opis i parametry techniczne tagów/chipów,
• Opis i parametry techniczne bramki RFID UHF do bezdotykowego odczytu tagów wszytych
w odzież i bieliznę,
• Opis i parametry techniczne czytnika RFID,
• Nazwa i opis oprogramowania czytnika.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

W celu potwierdzenia, że oferowana usługa spełnia określone przez Zamawiającego wymagania, Zamawiający żąda od
Wykonawcy złożenia wraz z ofertą następujących przedmiotowych środków dowodowych:
1. Opis sprzętu do automatycznej bezdotykowej identyfikacji asortymentu szpitalnego, którego Wykonawca użyje przy
realizacji niniejszego zamówienia, zawierający następujące informacje:
• Nazwa i model mobilnego urządzenia przeznaczonego do automatycznej bezdotykowej identyfikacji bielizny za pomocą
technologii RFID UHF,
• Opis i parametry techniczne tagów/chipów,
• Opis i parametry techniczne bramki RFID UHF do bezdotykowego odczytu tagów wszytych
w odzież i bieliznę,
• Opis i parametry techniczne czytnika RFID,
• Nazwa i opis oprogramowania czytnika.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie,
o którym mowa w Rozdziale VIII ust. 1 SWZ, składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
Oświadczenie to potwierdza brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w
jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Strony dopuszczają możliwość wprowadzania zmian do umowy innych niż zmiana wysokości wynagrodzenia
Wykonawcy, o której mowa w § 4, na zasadach i warunkach określonych w niniejszej Umowie, która może obejmować w
zakresie dozwolonym przez prawo:
1) obniżenia ceny netto towaru;
2) przedłużenia okresu trwania umowy nie dłużej jednak niż o 3 miesiące, w przypadku gdy przed upływem terminu jej
obowiązywania nie zostanie wyczerpana wartościowo.
2. Zmiany umowy wskazane w ust. 1 mogą wynikać z:
1) zmiany organizacyjna leżąca po stronie Zamawiającego;
2) konieczności zapewnienia bezpieczeństwa lub zapobieżenie awarii;
3) konieczności uwzględnienia zmian wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
3. Strony przewidują możliwość wprowadzenia zmian wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany:
1) stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego
2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych w przepisach
o minimalnym wynagrodzeniu;
3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne
4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4
października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych
- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.
4. W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT, wskazanej w ust. 3 pkt 1 Wykonawca stosuje nową stawkę z dniem
jej wejścia w życie, z zachowaniem cen jednostkowych netto określonych w Załączniku Nr 1. Zaistnienie okoliczności
zmiany wysokości stawki podatku VAT wymaga sporządzenia aneksu do niniejszej umowy.
5. W przypadkach, o których mowa w ust. 3 pkt 2 - 4), każdej ze Stron przysługuje prawo żądania od drugiej strony
dokonania odpowiedniej zmiany Umowy (dalej: „żądanie zmiany”). Żądanie zmiany składa się wraz z uzasadnieniem – w
formie pisemnej pod rygorem bezskuteczności. Na pisemne żądanie drugiej strony złożone nie później niż w terminie 7 dni
roboczych od daty otrzymania przez nią żądania zmiany, strona składająca żądanie zmiany winna niezwłocznie udostępnić
do wglądu drugiej stronie, księgowe dokumenty źródłowe, w zakresie niezbędnym do oceny zasadności zmiany Umowy.
Badanie ww. dokumentów źródłowych nie może trwać dłużej niż 7 dni roboczych.
6. W sytuacji wystąpienia okoliczności określonej w ust. 3 pkt 2 Wykonawca składa pisemny wniosek o zmianę umowy.
Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia
Wykonawcy po zmianie umowy. Po stronie Wykonawcy spoczywa obowiązek wykazania związku pomiędzy wnioskowaną
kwotą podwyższenia wynagrodzenia a wpływem zmiany minimalnego wynagrodzenia za pracę na kalkulację ceny ofertowej.
Wniosek może zawierać jedynie te dodatkowe koszty realizacji zamówienia, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w
związku z podwyższeniem wysokości płacy minimalnej. Wzrost wynagrodzeń pracowników Wykonawcy, które nie będą
konieczne do dostosowania ich wysokości do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę nie będą podlegać akceptacji
przez Zamawiającego.
POZOSTAŁE ZMIANY UMOWY SĄ ZAWARTE W ZAŁ. NR 6 DO SWZ PROJEKT UMOWY § 8.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-06 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://szpitalzelazna.eb2b.com.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-06 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-07

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.