eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Zabrze › Sukcesywny odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych...Ogłoszenie z dnia 2023-01-24


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Sukcesywny odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych...

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MUZEUM GÓRNICTWA WĘGLOWEGO W ZABRZU

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 243220420

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Georgiusa Agricoli 2

1.5.2.) Miejscowość: Zabrze

1.5.3.) Kod pocztowy: 41-800

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL229 - Gliwicki

1.5.7.) Numer telefonu: 032 630 30 91

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@muzeumgornictwa.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.muzeumgornictwa.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Sukcesywny odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych...

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1046ad14-9b11-11ed-b4ea-f64d350121d2

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00053574

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://muzeumgornictwa.eb2b.com.pl lub https://platforma.eb2b.com.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
2. Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej zgodnie z art. 61 Prawa zamówień publicznych, za pośrednictwem elektronicznej platformy zakupowej eB2B (dalej: „Platforma”) pod adresem: https://platforma.eb2b.com.pl lub: https://muzeumgornictwa.eb2b.com.pl która spełnia wymagania opisane w art. 64 Prawa zamówień publicznych.
3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na Platformie Zakupowej. Zarejestrowanie i utrzymywanie konta na Platformie Zakupowej oraz korzystanie z Platformy jest bezpłatne.
4. Wymagania techniczne i organizacyjne korzystania z Platformy Zakupowej określa Regulamin Platformy (dostępny pod adresemhttps://platforma.eb2b.com.pl/user/terms lub https://muzeumgornictwa.eb2b.com.pl/user/terms).

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Instrukcja korzystania z Platformy: a. w zakładce „Postępowania”, dalej „Lista postępowań otwartych” wykonawca wybiera niniejsze postępowanie oraz korzystając z polecenia „Zgłoś się do udziału w postępowaniu” przechodzi odpowiednio do Formularza rejestracyjnego – w przypadku, kiedy wykonawca nie posiada konta na Platformie, lub panelu logowania użytkownika do Systemu w przypadku posiadania konta na Platformie; b. w zakładce „Załączniki” przedmiotowego postępowania dostępna jest dokumentacja postępowania . Pobranie dokumentu następuje po kliknięciu na wybrany załącznik i wciśnięciu polecenia „Pobierz”. W celu pobrania wszystkich załączników jednocześnie należy wybrać polecenie „Pobierz paczkę”, a następnie „Pobierz wszystkie załączniki organizatora”.
2. Niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę: a. stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 4/1 mb/s,b. komputer klasy PC lub lub Mac, o następującej konfiguracji: pamięć RAM min. 8 GB, procesor Intel IV 4GHz, jeden z systemów operacyjnych: MS Windows 7, Mac OS x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje, c. zainstalowana dowolna najnowsza wersja przeglądarki internetowej; w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 11.0.d. włączona obsługa JavaScript,e. zainstalowany program obsługujący stosowane przez wykonawcę formaty plików (np. Acrobat Reader dla plików w formacie .pdf).
3. Wszelkie dokumenty, oświadczenia, informacje, o których mowa w SWZ, należy wczytać jako załączniki na Platformie, według Instrukcji korzystania z Platformy, dostępnej dla zalogowanych użytkowników w zakładce „Pomoc” – „Instrukcje”. Zamawiający zaleca wczytywanie na Platformę plików w maksymalnym rozmiarze do 100 MB. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składające się na ofertę, składane są przez wykonawcę przy użyciu zakładki „Załączniki” w trakcie etapu składania ofert/wniosków. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia, uzupełnienia, elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane przez wykonawcę po złożeniu ofert, składane są przy użyciu zakładki „Pytania/informacje”. Ewentualne wnioski o wyjaśnienie treści SWZ, wnioski o przeprowadzenie wizji lokalnej itp., także składane są przy użyciu zakładki „Pytania/informacje”.
4. Zamawiający dopuszcza przesyłanie plików w formatach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.570 z późn. zm.), tj. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2247) – w szczególności w formatach: .pdf, .doc, .docx, .rtf lub .odt., xades.
6. W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z formatów: .zip lub .7Z.
7. Wśród formatów powszechnych a nie występujących w rozporządzeniu występują: .rar, .gif, .bmp, .numbers, .pages. Dokumenty złożone w takich plikach zostaną uznane za złożone nieskutecznie.
8. Zamawiający dopuszcza przesyłanie dokumentów (w tym oferty) skompresowanych formatem .rar. Przesłanie pliku jest możliwe tylko po uprzednim jego skompresowaniu do innego formatu wskazanego w Rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 7 (np. .zip).
9. Ofertę, oświadczenie, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp należy złożyć pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
10. Podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, przedmiotowe środki dowodowe, niewystawione przez upoważnione podmioty, oraz pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1).Zamawiający oświadcza, że spełnia wymogi określone w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.), dalej: RODO, tym samym dane osobowe podane przez wykonawcę będą przetwarzane zgodnie z RODO oraz zgodnie z przepisami krajowymi.
2).Dane osobowe wykonawcy będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
3). Odbiorcami przekazanych przez wykonawcę danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym zostanie udostępniona dokumentacja postępowania zgodnie z art. 8 oraz art. 96 ust. 3 Prawa zamówień publicznych, a także art. 6 ustawy z 06 września2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
4). Dane osobowe wykonawcy zawarte w protokole postępowania będą przechowywane przez okres 4 lat, od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
5). Wykonawca jest zobowiązany, w związku z udziałem w przedmiotowym postępowaniu, do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych wymaganych przez RODO i związanych z udziałem w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia. Do obowiązków tych należą: a) obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał i przekazał zamawiającemu w treści oferty lub dokumentów składanych na żądanie zamawiającego; b) obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane wykonawca pozyskał w sposób pośredni, a które to dane wykonawca przekazuje zamawiającemu w treści oferty lub dokumentów składanych na żądanie zamawiającego.
6). Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO (dane osobowe dotyczące wyroków skazujących i czynów zabronionych) w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX Prawa zamówień publicznych, do upływu terminu na ich wniesienie.
7). Udostępnianie protokołu i załączników do protokołu ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych, z wyjątkiem tych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (tj. danych osobowych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz przetwarzania danych genetycznych, danych biometrycznych w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby), zebranych w toku postępowania o udzielenie zamówienia.
8). W przypadku korzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane przez zamawiającego, z uprawnienia, o którym mowa w art. 15 ust. 1–3 RODO (związanych z prawem wykonawcy do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jego dotyczące, prawem wykonawcy do bycia poinformowanym o odpowiednich zabezpieczeniach, o których mowa w art. 46 RODO, związanych z przekazaniem jego danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej oraz prawem otrzymania przez wykonawcę od administratora kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu), zamawiający może żądać od osoby występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia.
9). Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia, o którym mowa w art. 16 RODO (z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych), nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 1)W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.
2)W przypadku gdy wniesienie żądania dotyczącego prawa, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole postępowania lub załącznikach do tego protokołu, od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający nie udostępnia tych danych, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa wart. 18 ust. 2 rozporządzenia 2016/679.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP/06/MGW/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

„Sukcesywny odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych o kodach 20 01 01/ 15 01 01 (papier i makulatura), 20 01 39/ 15 01 02 (tworzywa sztuczne), 20 01 02/ 15 01 07 (szkło), 20 02 01 (bioodpady), 20 03 01 (niesegregowane, zmieszane odpady komunalne) oraz odpadów o kodach 17 01 01 (gruz), 20 03 07 (wielkogabaryty), 16 02 14 (zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13) z nieruchomości będących własnością lub znajdujących się w posiadaniu zależnym Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu z obiektów niezamieszkałych znajdujących się na terenie miasta Zabrze przy ulicach: Georgiusa Agricoli 2, Karola Miarki 8, Wolności 408, Wolności 410, Wolności 387, 3 Maja 93, 3 Maja 93A, 3 Maja 19, Maurycego Mochnackiego 12, Jana Zamoyskiego 2 w roku 2023 .”
1. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia i dostarczenia w formie elektronicznej zatwierdzonego przez Zamawiającego Harmonogramu wywozu odpadów najpóźniej dzień przed rozpoczęciem realizacji umowy.
2. Harmonogram powinien:
a) wskazywać ulicę oraz termin odbierania poszczególnych rodzajów odpadów z nieruchomości;
b) zapewniać regularność i powtarzalność odbierania odpadów, by można było w łatwy sposób zaplanować przygotowanie odpadów do odbioru;
c) przewidywać, że w przypadku gdy w ustalony dzień tygodnia lub miesiąca dla odbioru odpadów z terenu nieruchomości przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, Wykonawca zapewni odbiór odpadów w dniu poprzedzającym dzień ustawowo wolny od pracy;
d) być sformułowany w sposób przejrzysty, jasny, pozwalający na szybkie zorientowanie się co do konkretnych dat odbierania odpadów.
3. Wykonawca zapewni :
1) wywóz odpadów odbywać się będzie co najmniej:
a) co dwa tygodnie dla odpadów o kodach: 20 03 01, 20 02 01
b) raz w miesiącu dla odpadów o kodach: 20 01 01/ 15 01 01, 20 01 39/ 15 01 02, 20 01 02/ 15 01 07
2) dopuści możliwość zmiany szacunkowych ilości, częstotliwości oraz rodzaju pojemników wskazanych w formularzu ofertowym na obiektach w trakcie trwania umowy. Zamawiający o w/w zmianach poinformuje Wykonawcę poprzez zlecenie drogą mailową.
4. Możliwość dodatkowego odbioru odpadów poza harmonogramem w szczególnych przypadkach, na zlecenie mailowe Zamawiającego w terminie 1 dnia roboczego od wysłania zlecenia, a koszt zleceń dodatkowych nie może być większy niż przedstawiony w formularzu oferty;
5. Realizacja
1) Wykonawca zobowiązuje się do odbierania odpadów w sposób zapewniający utrzymanie odpowiedniego stanu sanitarnego, w szczególności do:
a) zapobiegania wysypywaniu się odpadów z pojemników podczas dokonywania odbioru,
b) uprzątnięcia i odbierania odpadów z miejsc ich gromadzenia, w tym także tych, które nie zostały umieszczone w pojemnikach,
2) w przypadku wystawienia większej ilości odpadów nie mieszczących się w pojemnikach na śmieci, ale dodatkowo wystawionych w workach należy wszystkie odpady odebrać i zagospodarować,
3) Termin podstawienia pustych dodatkowych pojemników/kontenerów poza harmonogramem to następny dzień roboczy po otrzymaniu zgłoszenia drogą mailową.
4) Wykonawca z chwilą wywiezienia odpadów z terenu Zamawiającego, przejmie na siebie całkowitą odpowiedzialność za dalsze gospodarowanie tymi odpadami, w tym ich stan i bezpieczeństwo podczas transportu oraz odzysk lub unieszkodliwienie.
6. Transport odpadów
1) Wykonawca musi posiadać wyposażenie w postaci samochodów (w odpowiednim stanie technicznym) umożliwiające odbieranie odpadów o kodach jak w opisie przedmiotu zamówienia.
2) Wykonawca musi utrzymywać pojazdy i urządzenia do odbierania odpadów w odpowiednim stanie sanitarnym i technicznym.
3) Zamawiający informuje Wykonawcę, iż na obiekcie przy ul. Wolności 410 maksymalna wysokość samochodu może wynosić do 3,2m.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90511000-2 - Usługi wywozu odpadów

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90512000-9 - Usługi transportu odpadów

90533000-2 - Usługi gospodarki odpadami

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

1. Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji zgodnie z art. 441 pzp.
2. Maksymalne zwiększenie planowanych usług do 30 % zamówienia podstawowego.
3. Prawo opcji jest przywilejem Zamawiającego z którego nie ma obowiązku skorzystać. Prawo opcji zostanie udzielone w przypadku wystąpienia okoliczności w których Zamawiający będzie potrzebował realizacji dodatkowych usług np. wyczerpanie dotychczasowych usług w zakresie wywozu odpadów.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 9 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Kryteria wyboru oferty:
- Cena
2. Znaczenie (waga) kryteriów oceny ofert:
- Cena 100%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. Na podstawie art. 112 Prawa zamówień publicznych, zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie.
b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
2. W tym zakresie Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał:
a) wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości na kody zgodnie z zamówieniem wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wraz z późniejszymi zmianami i obowiązującymi przepisami wykonawczymi w zakresie miasta Zabrze,
b) zawiadomienie o nadaniu indywidualnego numeru rejestrowego oraz aktywacji indywidualnego konta w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami BDO zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

UWAGA: W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie wyżej wymieniony warunek jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z członków konsorcjum ma uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane;

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości na kody zgodnie z zamówieniem wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wraz z późniejszymi zmianami i obowiązującymi przepisami wykonawczymi w zakresie miasta Zabrze
2. Zawiadomienie o nadaniu indywidualnego numeru rejestrowego oraz aktywacji indywidualnego konta w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami BDO zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Wykonawca składa podmiotowe środki dowodowe aktualne na dzień ich złożenia.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 Prawa zamówień publicznych, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej dla wszystkich zadań.
2. Wzór w/w oświadczenia dołączony zostanie do wezwania w trybie art. 274 ust. 1 Prawa zamówień publicznych.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

nie dotyczy

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Pełnomocnictwo
a) Gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych, wykonawca, który składa ofertę za pośrednictwem pełnomocnika, powinien dołączyć do oferty dokument pełnomocnictwa obejmujący swym zakresem umocowanie do złożenia oferty lub do złożenia oferty i podpisania umowy.
b) W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika. Dokument pełnomocnictwa, z treści którego będzie wynikało umocowanie do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia tych wykonawców należy załączyć do oferty.
c) Pełnomocnictwo powinno być załączone do oferty i powinno zawierać w szczególności wskazanie:
- postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy,
- wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby,
- ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.
2. Oświadczenie w zakresie przesłanki wykluczenia zawartej w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835) (formularz oświadczenia o braku podstaw wykluczenia i spełniania warunków udziału w postępowaniu).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1). Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku:
2). Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia lidera - pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego.
3). Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez Zamawiającego wyłącznie z liderem.
4). Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Żaden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki udziału w postępowaniu określone w pkt 2.7. winien spełniać co najmniej jeden z tych Wykonawców. W przypadku, o którym mowa w pkt 2.7 SWZ, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy (art. 117 ust 4 pzp).
5). Podwykonawstwo Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych zadań.
6). Wykonawca jest zobowiązany wskazać w Formularzu oferty - załącznik nr 1, do SWZ, części zamówienia których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podać firmy podwykonawców, o ile są już znane.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. ZAMAWIAJĄCY przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień Umowy przy wystąpieniu następujących warunków:
a) jeżeli w czasie obowiązywania Umowy nastąpi zmiana przepisów prawa podatkowego w zakresie stawki podatku VAT,
b) w sytuacji zmiany przepisów prawa dotyczących wykonywania usług stanowiących przedmiot Umowy; zmiana dotyczyć będzie wówczas parametrów zamawianych usług,
c) zmian nazw, siedziby, numerów kont bankowych i innych danych identyfikacyjnych Stron Umowy,
d) zmian osób odpowiedzialnych za kontakty i nadzór nad przedmiotem Umowy,
2. ZAMAWIAJĄCY dopuszcza ponadto zmianę Umowy w przypadku:
a) obniżenia cen w stosunku do cen ofertowych, dokonanego przez WYKONAWCĘ,
b) działania siły wyższej lub wystąpienia stanu wyższej konieczności,
c) przedłużenia okresu obowiązywania umowy w razie niewykorzystania pełnego przedmiotu zamówienia w podstawowym okresie obowiązywania umowy,
d) zmian organizacyjnych ZAMAWIAJĄCEGO powodujących, iż wykonanie Umowy lub jego części staje się bezprzedmiotowe, zmian w zakresie sposobu wykonywania zadań lub zasad funkcjonowania ZAMAWIAJĄCEGO powodujących, iż wykonanie Umowy lub jego części staje się bezprzedmiotowe lub zaistniała konieczność modyfikacji przedmiotu Umowy,
e) omyłek pisarskich lub błędów rachunkowych mających na celu wyjaśnienie wątpliwości treści Umowy, jeśli będzie ona budziła wątpliwości interpretacyjne między Stronami,
f) jeżeli zmiany Umowy, w tym zmiany sposobu płatności, wymagać będzie ochrona interesu ZAMAWIAJĄCEGO.
3. Strony dopuszczają zmianę wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia. Zmiana wynagrodzenia nastąpi z uwzględnieniem następujących zasad:
- każda ze stron uprawniona jest do wystąpienia o zmianę wynagrodzenia w razie zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia o więcej niż 10 % w stosunku do okresu, w którym sporządzono ofertę lub dokonano ostatniej zmiany wynagrodzenia,
- zmiana wynagrodzenia dokonana zostanie w oparciu o ostatni kwartalny wskaźnik cen towarów i usług opublikowany przez Prezesa GUS,
- zmiana wynagrodzenia następować może w okresach półrocznych – w pierwszym miesiącu po publikacji półrocznego wskaźnika cen towarów i usług przez Prezesa GUS,
- wpływ zmiany ceny materiałów lub kosztów na koszt wykonania zamówienia będzie każdorazowo określany przez strony w drodze negocjacji w oparciu o dokumentację przedstawioną przez Wykonawcę,
- maksymalna dopuszczalna zmiana wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 4 ust. 1 w niniejszym trybie wynosi 10 %.
4. Z okoliczności stanowiących podstawę zmiany do umowy zostanie sporządzony protokół podpisany przez obie strony.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-01 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://muzeumgornictwa.eb2b.com.pl/ lub https://platforma.eb2b.com.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-01 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-02

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej do oświadczeń i dokumentów składanych przez Wykonawcę w postępowaniu, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 r. poz. 2415; oraz przepisy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020 r. poz. 2452).
2. Środki ochrony prawnej określone w rozdziale XXV SWZ przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy PZP.
3. W związku z ustawą z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego Zamawiający ujął w dokumentach postępowania zapisy w zakresie podstaw wykluczenia.
4. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia”/„nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.