eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Błaszki › Przebudowa drogi gminnej Gzików - Bukowina - Wrząca - WłocinOgłoszenie z dnia 2022-02-10


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Przebudowa drogi gminnej Gzików - Bukowina - Wrząca - Włocin

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA BŁASZKI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 730934358

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: pl. Niepodległości 13

1.5.2.) Miejscowość: Błaszki

1.5.3.) Kod pocztowy: 98-235

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL714 - Sieradzki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad@blaszki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.blaszki.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa drogi gminnej Gzików - Bukowina - Wrząca - Włocin

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4194bfe8-8a65-11ec-94c8-de8df8ed9da1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00053433

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-02-10

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00011462/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Przebudowa drogi gminnej Gzików- Bukowina - Wrząca - Włocin

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się elektronicznie przy użyciu:
- mini portalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
- ePUAP, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal
- Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP) ePUAP Zamawiającego: /ugblaszki/SkrytkaESP,
- poczty elektronicznej Zamawiającego: urzad@blaszki.pl.
2. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z system miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platform usług administracji publicznej ( ePUAP). Zasady składania ofert oraz dokumentów składanych wraz z ofertą oraz wymagania techniczne i organizacyjne ich wysyłania opisane zostały w Instrukcji użytkownika.
2. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB.
3. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
4. Identyfikator postępowania na miniPortalu dostępny jest na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu, klikając wcześniej opcję ,,Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki Postępowania.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuję, że:
1) Jest administratorem danych osobowych Wykonawcy oraz osób, których dane Wykonawca przekazał w niniejszym postępowaniu;
Dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego znak RIZ.271.2.22 pn. ,, Przebudowa drogi gminnej Gzików – Bukowina – Wrząca - Włocin” prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.Dz.U.2021.1129 z późn. zm.)
1) Odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 19 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zmianami), dalej „ustawa Pzp”; a także odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o ustawę o dostępie do informacji publicznej z dnia 26 września 2001 r. (Dz.U.2020.2176 t.j. ) oraz inne podmioty upoważnione na podstawie przepisów ogólnych;
2) dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
3) obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio go dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
4) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
5) Wykonawca posiada:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Wykonawcy;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych, o ile ich zmiana nie skutkuje zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie narusza integralności protokołu oraz jego załączników;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO;
6) Wykonawcy nie przysługuje:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
7) Wykonawcy przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.

W przypadku danych osobowych zamieszczonych przez Zamawiającego w Biuletynie Zamówień Publicznych, prawa, o których mowa w art. 15 i art.16 rozporządzenia 2016/679, są wykonywane w drodze żądania skierowanego do Zamawiającego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RIZ.271.2.22

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej w miejscowościach Gzików - Bukowina – Wrząca – Włocin wraz z wykonaniem odwodnienia w postaci remontu istniejących rowów przydrożnych oraz budową zjazdów do posesji. Planowana inwestycja zlokalizowana jest w m. Gzików, Bukowina, Wrząca, Włocin gm. Błaszki, powiat sieradzki, województwo Łódzkie. Inwestycją objęto dwie drogi gminne:
- pierwsza nr 114361E długości 4135 mb
- druga nr 114383E długości 2292 mb
Łączna długość obydwu odcinków wynosi 6427 mb. Przebudowa dróg realizowana jest w oparciu o istniejący pas drogowy. Przebudowa dróg gminnych zakłada rozbiórkę istniejącej jezdni oraz wykonanie nowej
konstrukcji nawierzchni o szerokości jezdni 5,0m. Początek przebudowy przyjęto w miejscowości Gzików na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 449, koniec ok. 6,4 km dalej na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 1709E w miejscowości Włocin. Oprócz wymienionych drogi wojewódzkiej na początku i powiatowej na końcu w km ok. 5+600 przebudowa krzyżuje się również z drogą powiatową nr 1710E. Szerokość jezdni wynosząca 5,0m wprowadzona zostanie dla drogi klasy L (lokalna) celem uspokojenia ruchu na długim odcinku prostym, który przy dużej szerokości jezdni prowokuje do szybkiej jazdy. Projektanci zatem uznali za konieczne uspokojenie ruchu w tym miejscu poprzez zwężenie pasa ruchu o 0,25m do 2x2,5m zgodnie z §15 ust.4 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U 2016 poz.124 z nowelizacją Dz.U. 2019 poz. 1643). Projekt zakłada wymianę całej konstrukcji na nową spełniającą warunki jak dla drogi o kategorii ruchu KR-1. Projektuję się wykonanie nawierzchni bitumicznej na podbudowie z kruszywa łamanego i warstwie wzmocnienia podłoża w postaci stabilizacji gruntu cementem. Na odcinku występowania istniejącej nawierzchni asfaltowej w dobrym stanie technicznym przewiduje się wykonanie rozbiórki obustronnej tej nawierzchni (po pół metra z każdej strony) celem powiązania istniejącej nawierzchni z nową i wykonania poszerzenia drogi po 1,0m z każdej strony.Konstrukcję poszerzeń projektuje się jak dla całej drogi o kategorii KR-1 z ułożeniem siatki stalowej pod dwoma warstwami bitumicznymi celem wzajemnego przenoszenia obciążeń dynamicznych i powiązania istniejącej nawierzchni z nową. W ciągu przebudowywanego odcinka projektuje się 4 skrzyżowania asfaltowe. Projektuje się następującą konstrukcję dróg gminnych:
a) stabilizacja gruntu cementem 5MPa gr. 15 cm z dowozu wg normy PN-S 96012,
b) podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0-64 mm w
warstwie dolnej - gr.12 cm wg normy PN-EN 13285,
c) podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0-31,5 mm w
warstwie górnej - gr. 8 cm wg normy PN-EN 13285,
d) warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 11W gr. 5 cm wg normy PN-EN 13108-1,
e) warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S gr. 4 cm wg normy PN-EN 13108-1.
f) Razem grubość warstwy 44 cm.
B. Konstrukcja drogi gminnej - poszerzenia
Projektuje się następującą konstrukcję dróg gminnych:
g) stabilizacja gruntu cementem 5MPa gr. 15 cm z dowozu wg normy PN-S 96012,
h) podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0-64 mm w
warstwie dolnej - gr.10 cm wg normy PN-EN 13285,
i) podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0-31,5 mm w
warstwie górnej - gr. 8 cm wg normy PN-EN 13285,
j) wyrównanie masą bitumiczną 75 kg/m2,
k) warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 11W gr. 5 cm wg normy PN-EN 13108-1,
l) warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S gr. 4 cm wg normy PN-EN 13108-1.
m) Razem grubość warstwy 44 cm.
Konstrukcję drogi gminnej przedstawiono na rysunkach konstrukcyjnych.
Na wszystkie podbudowy stosować kruszywo magmowe.
C. Konstrukcja dróg powiatowych (przebudowa skrzyżowania)
Projektuje się następującą konstrukcję dróg powiatowych:
n) stabilizacja gruntu cementem 5MPa gr. 15 cm z dowozu wg normy PN-S 96012,
o) podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0-64 mm w
warstwie dolnej - gr.12 cm wg normy PN-EN 13285,
p) podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0-31,5 mm w
warstwie górnej - gr. 8 cm wg normy PN-EN 13285,
q) warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 11W gr. 8 cm wg normy PN-EN 13108-1,
r) warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S gr. 4 cm wg normy PN-EN 13108-1.
s) Razem grubość warstwy 47 cm.
Konstrukcję dróg powiatowych przedstawiono na rysunkach konstrukcyjnych.
Na wszystkie podbudowy stosować kruszywo magmowe.
D. Konstrukcja nawierzchni wjazdów do posesji i na pola w miejscu pobocza
Wjazdy do posesji i na pola wykonać w konstrukcji:
a) stabilizacja gruntu cementem 5MPa gr. 15 cm z dowozu wg normy PN-S 96012,
b) podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0-64 mm w
warstwie dolnej - gr.12 cm wg normy PN-EN 13285,
c) podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0-31,5 mm w
warstwie górnej - gr. 8 cm wg normy PN-EN 13285,
d) warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 11W gr. 5 cm wg normy PN-EN 13108-1,
e) warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S gr. 4 cm wg normy PN-EN 13108-1.
E. Konstrukcja nawierzchni wjazdów do posesji i na pola w ciągu chodnika
Wjazdy do posesji w ciągu chodnika wykonać w konstrukcji:
a) stabilizacja gruntu cementem 5MPa gr. 15 cm z dowozu wg normy PN-S 96012,
b) podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0-64 mm w
warstwie dolnej - gr.12 cm wg normy PN-EN 13285,
c) podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0-31,5 mm w
warstwie górnej - gr. 8 cm wg normy PN-EN 13285,
d) podsypka technologiczna cementowo-piaskową 1:4 gr. 3cm,
e) kostka brukowa gr. 8 cm (kolor grafitowy)
F. Konstrukcja nawierzchni chodnika
Chodniki wykonać o następującej konstrukcji:
a) podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0-64 mm w
warstwie dolnej - gr.15 cm wg normy PN-EN 13285,
b) podsypka technologiczna cementowo-piaskową 1:4 gr. 3cm,
c) kostka brukowa gr. 8 cm
Chodniki z kostki brukowej należy zakończyć obrzeżem betonowym 8/30 układanym na
podsypce cementowo-piaskowej. Chodnik wykonać z kostki koloru szarego.
G. Pobocza
Zakłada się utwardzenie poboczy destruktem gr.15 cm frakcji 0-35 mm. Rozłożony destrukt na poboczach należy zagęścić do uzyskania stopnia zagęszczenia Is=1,0.
Szczegółowo zakres robót określa dokumentacja projektowa, SST oraz przedmiar robót, stanowiące załączniki do SWZ.
W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany do oznakowania i utrzymywania na własny koszt oznakowania tymczasowego robót przez cały okres realizacji a także do jego demontażu po zakończonych robotach, wykonania niezbędnych badań i pomiarów, prowadzenie obsługi geodezyjnej, uporządkowanie terenu oraz wszelkich innych prac nie ujętych w przedmiarze robót a koniecznych do wykonania ze względu na sztukę budowlaną.
Minimalny okres gwarancji na roboty objęte przedmiotem zamówienia wynosi 36 miesięcy, maksymalny okres gwarancji 60 miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego. Długość okresu gwarancji stanowi kryterium oceny ofert.
Przedmiot umowy musi byś wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, warunkamitechnicznymi i sztuką budowlaną, przepisami bhp, ppoż. oraz wymogami niniejszej SWZ.
Prace będące przedmiotem zamówienia wykonane muszą być przy użyciu materiałów i urządzeń własnych.
W przypadku określenia w dokumentacji nazw własnych wyrobów, producentów, oznaczeń handlowych itp. należy traktować je jako przykładowe i zastosować materiały równoważne o parametrach nie gorszych niż określone w dokumentacji.
Zamawiający informuje, iż zamówienie jest dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład:Program Inwestycji Strategicznych.
Stosownie do treści art. 95 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących następujące czynności w trakcie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320) tj.: operatorzy maszyn i sprzętu drogowego.
Szczegółowy sposób dokumentowania zatrudnienia ww. osób, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 95 ust. 1 ustawy Pzp oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań zawarte są w Projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ.
Zamawiający nie określa dodatkowych wymagań związanych z zatrudnianiem osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233253-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych

45233300-2 - Fundamentowanie autostrad, dróg, ulic i ścieżek ruchu pieszego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 15 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji warunków zamówienia.
2. Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert przyjmując zasadę, że 1% = 1 pkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
8.1. Nie podlegają wykluczeniu w okolicznościach, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1 – 6 ustawy Pzp oraz art. 109 ust. 1 pkt 4
8.2. Spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone przez zamawiającego, a dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie ustanawia szczegółowego warunku w tym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
Zamawiający nie ustanawia szczegółowego warunku w tym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Zamawiający nie ustanawia szczegółowego warunku w tym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
a) Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –w tym okresie wykonał co najmniej 2 roboty budowlane polegające na przebudowie lub budowie lub rozbudowie lub remoncie drogi o wartości brutto minimum 2 000 000,00 zł każda,
b) Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował w okresie wykonywania zamówienia i skieruje do jego realizacji co najmniej jedną osobę, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej określone przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.) lub odpowiadające im zakresem uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, która pełnić będzie funkcje kierownika budowy.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Na podstawie § 3 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy ( Dz. U. poz. 2415) ( dalej Rozporządzenie w sprawie podmiotowych środków dowodowych), zamawiający żąda oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 11.1 lit a. SWZ, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 9 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym terminie ( nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania) następujących podmiotowych środków dowodowych ( aktualnych na dzień złożenia):
1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
a) Wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane ( sporządzonego zgodnie z załącznikiem nr 5 do SWZ), oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty,
b) Wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, sporządzonego zgodnie z załącznikiem nr 6 do SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Na ofertę wykonawcy składa się:
a) formularz ofertowy – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ,
b) kosztorys ofertowy – sporządzony w oparciu o załączony do SWZ przedmiar robót, stanowiący integralną część oferty,
c) oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust.1 ustawy Pzp – przygotowane wg wzoru stanowiącego załączniki nr 2 i nr 3 do SWZ.
d) Zamawiający na potwierdzenie umocowania do działania w imieniu Wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby, żąda złożenia wraz z ofertą odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru; pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania wykonawcy - jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika ze złożonych dokumentów. Warunek ten dotyczy również odpowiednio osoby działającej w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego oraz podwykonawców. Pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Treść pełnomocnictwa powinna wskazywać rodzaj uprawnień, do których upoważniony jest Pełnomocnik. Treść pełnomocnictwa powinna wskazywać rodzaj uprawnień, do których upoważniony jest Pełnomocnik. Wykonawca lub podmiot udostępniający zasoby nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa wyżej ( KRS, CEIDG), jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca, wskazał te dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.
e) zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa – jeżeli dotyczy,
f) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SWZ) – jeżeli dotyczy
g) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają odpowiednio do oferty oświadczenie, z którego wynika, którą część zamówienia, wykonają poszczególni wykonawcy ( wg wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do SWZ).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

16.1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 100 000,00 zł. ( słownie: sto tysięcy złotych 00/100).
16.2. Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
16.3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego.
16.4. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
16.5. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w pkt 16.2 ppkt 2–4, wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
16.6. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego:

Bank Spółdzielczy w Błaszkach
nr konta: 20 9245 0002 0000 0202 2000 0090

16.7. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert i utrzymywać nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy Pzp.
16.8. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęta data wpływu środków na rachunek bankowy Zamawiającego.
16.9. Z treści wadium wnoszonego w formie: gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości powinno wynikać bezwarunkowe, na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.
16.10. Zamawiający zwraca wadium na zasadach uregulowanych w art. 98 ust. 1 -5 ustawy Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

9.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
9.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
a) oświadczenia, o których mowa w pkt 11.1. SWZ składa z ofertą każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
b) w przypadku, o którym mowa w pkt 9.1. SWZ Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy. W przypadku gdy ofertę składa spółka cywilna, a pełen zakres dostaw wykonają wspólnicy wspólnie w ramach umowy spółki, oświadczenie powinno odzwierciedlać ten fakt. Oświadczenie należy złożyć wg wymogów załącznika nr 7 do SWZ.
c) brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1 - 6 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp musi spełniać samodzielnie każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Projekt umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowi załącznik nr 4 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-03-03 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-03-03 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-04-01

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zamawiający informuje, iż zamówienie jest dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład:Program Inwestycji Strategicznych

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.