eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Błaszki › Przebudowa drogi gminnej Gzików - Bukowina - Wrząca - WłocinOgłoszenie z dnia 2022-03-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Przebudowa drogi gminnej Gzików - Bukowina - Wrząca - Włocin

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA BŁASZKI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 730934358

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: pl. Niepodległości 13

1.5.2.) Miejscowość: Błaszki

1.5.3.) Kod pocztowy: 98-235

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL714 - Sieradzki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad@blaszki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.blaszki.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa drogi gminnej Gzików - Bukowina - Wrząca - Włocin

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4194bfe8-8a65-11ec-94c8-de8df8ed9da1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00103816

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-03-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00011462/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Przebudowa drogi gminnej Gzików- Bukowina - Wrząca - Włocin

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00053433/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: RIZ.271.2.22

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej w miejscowościach Gzików - Bukowina – Wrząca – Włocin wraz z wykonaniem odwodnienia w postaci remontu istniejących rowów przydrożnych oraz budową zjazdów do posesji. Planowana inwestycja zlokalizowana jest w m. Gzików, Bukowina, Wrząca, Włocin gm. Błaszki, powiat sieradzki, województwo Łódzkie. Inwestycją objęto dwie drogi gminne:
- pierwsza nr 114361E długości 4135 mb
- druga nr 114383E długości 2292 mb
Łączna długość obydwu odcinków wynosi 6427 mb. Przebudowa dróg realizowana jest w oparciu o istniejący pas drogowy. Przebudowa dróg gminnych zakłada rozbiórkę istniejącej jezdni oraz wykonanie nowej
konstrukcji nawierzchni o szerokości jezdni 5,0m. Początek przebudowy przyjęto w miejscowości Gzików na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 449, koniec ok. 6,4 km dalej na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 1709E w miejscowości Włocin. Oprócz wymienionych drogi wojewódzkiej na początku i powiatowej na końcu w km ok. 5+600 przebudowa krzyżuje się również z drogą powiatową nr 1710E. Szerokość jezdni wynosząca 5,0m wprowadzona zostanie dla drogi klasy L (lokalna) celem uspokojenia ruchu na długim odcinku prostym, który przy dużej szerokości jezdni prowokuje do szybkiej jazdy. Projektanci zatem uznali za konieczne uspokojenie ruchu w tym miejscu poprzez zwężenie pasa ruchu o 0,25m do 2x2,5m zgodnie z §15 ust.4 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U 2016 poz.124 z nowelizacją Dz.U. 2019 poz. 1643). Projekt zakłada wymianę całej konstrukcji na nową spełniającą warunki jak dla drogi o kategorii ruchu KR-1. Projektuję się wykonanie nawierzchni bitumicznej na podbudowie z kruszywa łamanego i warstwie wzmocnienia podłoża w postaci stabilizacji gruntu cementem. Na odcinku występowania istniejącej nawierzchni asfaltowej w dobrym stanie technicznym przewiduje się wykonanie rozbiórki obustronnej tej nawierzchni (po pół metra z każdej strony) celem powiązania istniejącej nawierzchni z nową i wykonania poszerzenia drogi po 1,0m z każdej strony.Konstrukcję poszerzeń projektuje się jak dla całej drogi o kategorii KR-1 z ułożeniem siatki stalowej pod dwoma warstwami bitumicznymi celem wzajemnego przenoszenia obciążeń dynamicznych i powiązania istniejącej nawierzchni z nową. W ciągu przebudowywanego odcinka projektuje się 4 skrzyżowania asfaltowe. Projektuje się następującą konstrukcję dróg gminnych:
a) stabilizacja gruntu cementem 5MPa gr. 15 cm z dowozu wg normy PN-S 96012,
b) podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0-64 mm w
warstwie dolnej - gr.12 cm wg normy PN-EN 13285,
c) podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0-31,5 mm w
warstwie górnej - gr. 8 cm wg normy PN-EN 13285,
d) warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 11W gr. 5 cm wg normy PN-EN 13108-1,
e) warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S gr. 4 cm wg normy PN-EN 13108-1.
f) Razem grubość warstwy 44 cm.
B. Konstrukcja drogi gminnej - poszerzenia
Projektuje się następującą konstrukcję dróg gminnych:
g) stabilizacja gruntu cementem 5MPa gr. 15 cm z dowozu wg normy PN-S 96012,
h) podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0-64 mm w
warstwie dolnej - gr.10 cm wg normy PN-EN 13285,
i) podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0-31,5 mm w
warstwie górnej - gr. 8 cm wg normy PN-EN 13285,
j) wyrównanie masą bitumiczną 75 kg/m2,
k) warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 11W gr. 5 cm wg normy PN-EN 13108-1,
l) warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S gr. 4 cm wg normy PN-EN 13108-1.
m) Razem grubość warstwy 44 cm.
Konstrukcję drogi gminnej przedstawiono na rysunkach konstrukcyjnych.
Na wszystkie podbudowy stosować kruszywo magmowe.
C. Konstrukcja dróg powiatowych (przebudowa skrzyżowania)
Projektuje się następującą konstrukcję dróg powiatowych:
n) stabilizacja gruntu cementem 5MPa gr. 15 cm z dowozu wg normy PN-S 96012,
o) podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0-64 mm w
warstwie dolnej - gr.12 cm wg normy PN-EN 13285,
p) podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0-31,5 mm w
warstwie górnej - gr. 8 cm wg normy PN-EN 13285,
q) warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 11W gr. 8 cm wg normy PN-EN 13108-1,
r) warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S gr. 4 cm wg normy PN-EN 13108-1.
s) Razem grubość warstwy 47 cm.
Konstrukcję dróg powiatowych przedstawiono na rysunkach konstrukcyjnych.
Na wszystkie podbudowy stosować kruszywo magmowe.
D. Konstrukcja nawierzchni wjazdów do posesji i na pola w miejscu pobocza
Wjazdy do posesji i na pola wykonać w konstrukcji:
a) stabilizacja gruntu cementem 5MPa gr. 15 cm z dowozu wg normy PN-S 96012,
b) podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0-64 mm w
warstwie dolnej - gr.12 cm wg normy PN-EN 13285,
c) podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0-31,5 mm w
warstwie górnej - gr. 8 cm wg normy PN-EN 13285,
d) warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 11W gr. 5 cm wg normy PN-EN 13108-1,
e) warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S gr. 4 cm wg normy PN-EN 13108-1.
E. Konstrukcja nawierzchni wjazdów do posesji i na pola w ciągu chodnika
Wjazdy do posesji w ciągu chodnika wykonać w konstrukcji:
a) stabilizacja gruntu cementem 5MPa gr. 15 cm z dowozu wg normy PN-S 96012,
b) podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0-64 mm w
warstwie dolnej - gr.12 cm wg normy PN-EN 13285,
c) podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0-31,5 mm w
warstwie górnej - gr. 8 cm wg normy PN-EN 13285,
d) podsypka technologiczna cementowo-piaskową 1:4 gr. 3cm,
e) kostka brukowa gr. 8 cm (kolor grafitowy)
F. Konstrukcja nawierzchni chodnika
Chodniki wykonać o następującej konstrukcji:
a) podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0-64 mm w
warstwie dolnej - gr.15 cm wg normy PN-EN 13285,
b) podsypka technologiczna cementowo-piaskową 1:4 gr. 3cm,
c) kostka brukowa gr. 8 cm
Chodniki z kostki brukowej należy zakończyć obrzeżem betonowym 8/30 układanym na
podsypce cementowo-piaskowej. Chodnik wykonać z kostki koloru szarego.
G. Pobocza
Zakłada się utwardzenie poboczy destruktem gr.15 cm frakcji 0-35 mm. Rozłożony destrukt na poboczach należy zagęścić do uzyskania stopnia zagęszczenia Is=1,0.
Szczegółowo zakres robót określa dokumentacja projektowa, SST oraz przedmiar robót, stanowiące załączniki do SWZ.
W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany do oznakowania i utrzymywania na własny koszt oznakowania tymczasowego robót przez cały okres realizacji a także do jego demontażu po zakończonych robotach, wykonania niezbędnych badań i pomiarów, prowadzenie obsługi geodezyjnej, uporządkowanie terenu oraz wszelkich innych prac nie ujętych w przedmiarze robót a koniecznych do wykonania ze względu na sztukę budowlaną.
Minimalny okres gwarancji na roboty objęte przedmiotem zamówienia wynosi 36 miesięcy, maksymalny okres gwarancji 60 miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego. Długość okresu gwarancji stanowi kryterium oceny ofert.
Przedmiot umowy musi byś wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, warunkamitechnicznymi i sztuką budowlaną, przepisami bhp, ppoż. oraz wymogami niniejszej SWZ.
Prace będące przedmiotem zamówienia wykonane muszą być przy użyciu materiałów i urządzeń własnych.
W przypadku określenia w dokumentacji nazw własnych wyrobów, producentów, oznaczeń handlowych itp. należy traktować je jako przykładowe i zastosować materiały równoważne o parametrach nie gorszych niż określone w dokumentacji.
Zamawiający informuje, iż zamówienie jest dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład:Program Inwestycji Strategicznych.
Stosownie do treści art. 95 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących następujące czynności w trakcie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320) tj.: operatorzy maszyn i sprzętu drogowego.
Szczegółowy sposób dokumentowania zatrudnienia ww. osób, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 95 ust. 1 ustawy Pzp oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań zawarte są w Projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ.
Zamawiający nie określa dodatkowych wymagań związanych z zatrudnianiem osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233253-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych

45233300-2 - Fundamentowanie autostrad, dróg, ulic i ścieżek ruchu pieszego

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 10178450,92 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 14622376,57 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 10178450,92 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Zakład Budowy Dróg Henryk Mocny

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6180018481

7.3.3) Ulica: ul. Polna 29

7.3.4) Miejscowość: Błaszki

7.3.5) Kod pocztowy: 98-235

7.3.6.) Województwo: łódzkie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

7.4.1.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

Nazwy Podwykonawców - nieznane na etapie składania oferty.
Część robót związana z wykonaniem podbudowy, nawierzchni , odwodnienia

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-03-30

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 10178450,92 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 15 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.