eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Prudnik › Modernizacja Domu Pomocy Społecznej w PrudnikuOgłoszenie z dnia 2023-01-24


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej w Prudniku

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiat Prudnicki

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 531412600

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Kościuszki 76

1.5.2.) Miejscowość: Prudnik

1.5.3.) Kod pocztowy: 48-200

1.5.4.) Województwo: opolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL523 - Nyski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@powiatprudnicki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.powiatprudnicki.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Modernizacja Domu Pomocy Społecznej w Prudniku

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0a5084b9-9bb8-11ed-b4ea-f64d350121d2

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00053269

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00049825/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 Modernizacja Domu Pomocy Społecznej w Prudniku

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-0a5084b9-9bb8-11ed-b4ea-f64d350121d2

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu:
1) Platformy e-Zamówienia która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl
2) Poczty elektronicznej na adres zp@powiatprudnicki.pl w zakresie dotyczącym wyłącznie składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ.
2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających komunikację wykonawcy i zamawiającego za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia, zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: zp@powiatprudnicki.pl – nie dotyczy składania ofert.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e- Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl/pl/regulamin/#regulamin-serwisu oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
2. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie
wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania.
3. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub w konkursie (zw. dalej „rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych”).
4. Dokumenty elektroniczne, o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (zw. dalej . „rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności”), z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych i przekazuje się jako załączniki.
5. Informacje, oświadczenia lub dokumenty , inne niż wymienione w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, przekazywane w postępowaniu sporządza się w postaci elektronicznej:
a) w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności (i przekazuje się jako załącznik), lub
b) jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (np. w treści wiadomości e-mail lub w treści „Formularza do komunikacji”).
6. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”).
7. Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.
8. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
9. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.
10. Ze względu na limit znaków, pozostałe informacje zawarte są w pkt 14 SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) - dalej „RODO”, Zamawiający przekazuje następujące informacje:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych, jako oferetna/wykonawcy jest Zamawiający - Powiat Prudnicki, ul. Kościuszki 76,
48-200 Prudnik, tel. +48 774381700.
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych – Tomasz Dragan, iod@powiatprudnicki.pl, tel. +48 733508806 lub
pisemnie na adres siedziby Administratora.
Dane osobowe oferenta/wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i c) RODO w celu związanym z
postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego i czynnościami związanymi z zawarciem i realizacją umowy
Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania – na
podstawie art. 18 ust. 1 oraz art. 74 ustawy p.z.p.
Dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 p.z.p., przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o
udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
Obowiązek podania przez oferenta/wykonawcę danych osobowych bezpośrednio jego dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach ustawy p.z.p wynikającym z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. W przypadku
niepodania danych Zamawiający nie będzie mógł dopuścić oferenta/wykonawcy do udziału w postępowaniu.
Zakres przetwarzanych danych dot. osób fizycznych, m.in.: imię i nazwisko, adres, dane korespondencyjne, dane finansowe – nr
rachunku bankowego, NIP, wykształcenie, doświadczenie zawodowe.
W przypadku danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO, dane
nie będą podlegać profilowaniu.
Uprawnienia oferenta/wykonawcy związane z przetwarzaniem danych osobowych:
1) na podstawie art. 15 RODO - prawo dostępu do danych osobowych dotyczących oferenta/wykonawcy;
2) na podstawie art. 16 RODO - prawo do sprostowania danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może
skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie
niezgodnym z ustawą p.z.p. oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników),
3) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (w takim wypadku Administrator sprawdzi podstawy prawne i faktyczne do
realizacji takiego wniosku),
4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie, gdy oferent/wykonawca uzna, że
przetwarzanie przekazanych Zamawiającemu danych osobowych narusza przepisy RODO,
Zgodnie z art. 14 RODO, w przypadku kiedy zachodzi konieczność wykazania się zasobami kadrowymi do ubiegania się o
udzielenie zamówienia publicznego, Zamawiający zobowiązuje oferenta/wykonawcę do przekazania osobom lub podmiotom, z
których zasobów kadrowych oferent/wykonawca korzysta, informacji o przekazaniu przez oferenta/wykonawcę ich danych
osobowych do Zamawiającego. W takim przypadku zakres danych będzie obejmować: imię i nazwisko, zawód, doświadczenie
zawodowe (staż pracy) oraz świadectwa lub certyfikaty (po zanonimizowaniu danych szczególnych, tj. daty i miejsca urodzenia, nr
pesel i nr dowodu osobistego, miejsca zamieszkania) potwierdzające kwalifikacje zawodowe pozwalające oferentowi/wykonawcy
ubiegać się o udzielenie zamówienia korzystając z zasobów swoich pracowników lub pracowników podmiotów trzecich
(podwykonawców).

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): W związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
oferentowi/wykonawcy nie przysługuje:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO - prawo do usunięcia danych osobowych,
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.272.1.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zadanie polegające na:
1) Modernizacji Domu Pomocy Społecznej w Prudniku - Inwestycja realizowana jest w ramach Programu Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w oparciu o Uchwałę Rady Ministrów nr 84/2021 z dnia 1 lipca 2021 r.(zmienionej uchwałą nr 176/2021 z dnia 28 grudnia 2021 r., oraz uchwałą Rady Ministrów nr 87/2022 z dnia 26 kwietnia 2022r oraz uchwałą nr 205/2022 Rady Ministrów z dnia 13 października 2022 r) objęta wstępną promesą Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie dotyczącą dofinansowania inwestycji Nr Edycja 2/2021/ 3020/Polski Ład.
2) Wykonanie robót budowlanych, w oparciu o dokumentację projektową posiadaną przez Zamawiającego, obejmującą termomodernizację budynku głównego i oficyny oraz nadbudowa części mieszkalnej oficyny wraz z przebudową, rozbudową i termomodernizacją północnej oficyny Domu Pomocy Społecznej w Prudniku przy ul. Młyńskiej 11 w ramach inwestycji p.n.: „Modernizacja Domu Pomocy Społecznej w Prudniku”.
3) Zakres prac budowlanych dla w/w przedsięwzięcia inwestycyjnego:
I – Przebudowa, rozbudowa i termomodernizacja północnej oficyny w budynku Domu Pomocy Społecznej w Prudniku przy ul. Młyńskiej 11 – decyzja pozwolenia na budowę nr 348 z dnia 30.11.2022r.
a) przebudowa i rozbudowa głównej klatki schodowej,
b) wykonanie drugiego wyjścia ewakuacyjnego,
c) częściowa przebudowa pokoi mieszkalnych,
d) przebudowa dwóch węzłów sanitarnych m.in. pod kątem właściwej dostępności dla osób niepełnosprawnych,
e) częściowa przebudowa podłogi na gruncie,
f) przebudowa i nadbudowa części budynku oficyny,
g) termomodernizacja zewnętrznych przegród budynku oficyny,
h) przebudowa starych instalacji w budynku oficyny,- wykonanie niezbędnych prac w celu dostosowania obiektu do potrzeb przyszłej placówki opiekuńczej.
II – Termomodernizacja budynku głównego wraz z oficyną oraz nadbudowa części mieszkalnej oficyny w budynku Domu Pomocy Społecznej w Prudniku przy ul. Młyńskiej 11 – decyzja pozwolenia na budowę nr 522 z dnia 18.10.2021r.
a) zakres nr 3 – remont i wzmocnienie spękanych ścian południowego skrzydła oficyny. Wzmocnienie w postaci zewnętrznych wieńców stalowych oraz dwóch wewnętrznych ściągów stalowych.
b) zakres nr 4 - nadbudowa części mieszkalnej oficyny wraz z remontem pomieszczeń związanych. Nadbudowę części oficyny o poziom II, remont dwóch małych pomieszczeń w korytarzu parteru na jedną łazienkę dla mieszkańców parteru oraz przebudowę dwóch otworów okiennych, remont dwóch małych pomieszczeń w korytarzu 1 piętra na jedną łazienkę dla mieszkańców 1 piętra oraz przebudowę jednego otworu okiennego. W skład powyższych prac wchodzą jeszcze dodatkowe prace związane z zakresem rozbudowy instalacji sanitarnych oraz elektrycznych.
c) zakres nr 5 - remont i termomodernizacja pozostałych elewacji budynku głównego i oficyny wraz z częścią piwniczną ścian, wymianą okien i drzwi zewnętrznych. W ramach zakresu 5, prowadzone będą roboty termomodernizacyjne ścian zewnętrznych,obejmujące trzy elewacje budynku głównego DPS-u (ściana czwarta –frontowa, zrealizowana zostaje już w 2022 r. w zakresie 2 inwestycji), oraz roboty związane z wymianą okien i drzwi w tych ścianach, zabudową nowych daszków ochronnych nad tymi drzwiami oraz wykonaniem nowych schodów stalowych (ażurowych) jako wejście na parter od strony zaplecza budynku głównego. Ponadto przy każdej ścianie
zewnętrznej, projektuje się izolację przeciwwilgociową i termiczną na poziomie piwnic i ścian fundamentowych.
d) zakres nr 6 - remont oraz likwidacja dużego zawilgocenia wszystkich ścian piwnic w budynku głównym i oficynie. W ramach zakresu 6 prowadzone będą roboty mające na celu maksymalnie jak tylko jest to możliwe, wyeliminowanie dużego zawilgocenia ścian piwnic w budynku głównym oraz na części oficyny. Wiązać się to będzie z następującymi pracami:
sukcesywne skucie wszystkich tynków oraz posadzek i ich bezpośredniej podbudowy wykonanie izolacji poziomej metodą iniekcji krystalicznej we wszystkich ścianach zewnętrznych budynku głównego, demontażu starych okien i drzwi oraz montażu nowych okien (PCV), nowych drzwi zewnętrznych (aluminiowych) oraz nowych drzwi wewnętrznych (drewnopochodnych), wykonanie nowych tynków renowacyjnych i wapiennych, wykonanie nowych posadzek z płytek gresowych oraz nowymi robotami malarskimi oraz opłytkowaniem części ścian.

Ponadto zamówienie obejmuje:
- Organizację i zagospodarowanie placu budowy,
- Sporządzenie planu BIOZ,
- Opracowanie szczegółowego harmonogramu rzeczowo-finansowego robót zawierającego ceny jednostkowe,
- Wykonanie dokumentacji powykonawczej w dwóch egzemplarzach obejmującej: certyfikaty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodności i inne dokumenty dopuszczające do stosowania materiały i urządzenia wraz z ich wykazem, wykonanie mapy powykonawczej z inwentaryzacją wybudowanych obiektów i sieci uzbrojenia terenu oraz rozliczenie rzeczowo - finansowe,
- Wywóz materiałów porozbiórkowych nadających się do odzyskania na miejsce składowania wskazane przez zamawiającego,
- Wykonanie wszystkich innych prac, robót i czynności niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45215210-2 - Roboty budowlane w zakresie domów opieki społecznej

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 14 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w
kryterium:
Cena 60 pkt
Długość okresu gwarancji 40 pkt

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Wykonawca wykaże, zdolności technicznej lub zawodowej:
a) osoby
Wykonawca musi wskazać osoby, które będą uczestniczyły w wykonaniu zamówienia, legitymujące się kwalifikacjami zawodowymi i doświadczeniem odpowiednimi do funkcji, jakie zostaną im powierzone.
Wykonawca, na każdą funkcję wymienioną poniżej, wskaże osoby, które muszą mieć dostępne na etapie realizacji zamówienia, spełniające następujące wymagania:
1) kierownik budowy – 1 osoba
- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno–budowlanej bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
2) kierownik robót – 1 osoba
- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
3) kierownik robót – 1 osoba
- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i energetycznych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
- warunek określony w ppkt a) Wykonawcy mogą wykazać łącznie.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu , o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp i pkt 10.2 IDW - SWZ

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wraz z Ofertą Wykonawca zobowiązany jest złożyć:
1) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, chyba że Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych a Wykonawca w Formularzu Oferty wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów w odniesieniu do Wykonawcy, Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o zamówienie, jak również w odniesieniu do podmiotów udostępniających zasoby; w przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności ww. dokumentów pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów .
2) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby chyba, że umocowanie do reprezentacji wynika z dokumentów, o których mowa w pkt. 16.6. ppkt 1) IDW;
3) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. umowa o współdziałaniu). Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy;
4) zobowiązania wymagane postanowieniami pkt. 11.3. IDW, w przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu wraz z pełnomocnictwami, jeżeli prawo do podpisania danego zobowiązania nie wynika z dokumentów, o których mowa w pkt. 16.6. ppkt 1) IDW;
5) oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp;
6) oświadczenie wymagane postanowieniami pkt. 10.2., 11.9. i 13.3. IDW.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp i art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego oraz w przypadkach, o których mowa w pkt 9.2. IDW , natomiast spełnianie warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy wykazują zgodnie z pkt 8.2. IDW.
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w pkt. 10.2 IDW składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
4. W przypadku, gdy spełnienie warunku opisanego:
1) w pkt. 8.2.4) IDW wykazuje: a) mogą wykazać łącznie.
2) w pkt. 8.2.4) IDW Wykonawcy wykazują poprzez poleganie na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane
 wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia oświadczają , które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców są oni zobowiązani na wezwanie Zamawiającego złożyć aktualne na dzień złożenia podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w pkt 10 IDW, przy czym:
1) podmiotowe środki dowodowe o których mowa w pkt 10.8. IDW składa odpowiednio Wykonawca/Wykonawcy, który/którzy wykazuje/ą spełnianie warunku, w zakresie i na zasadach opisanych w pkt 8.2 IDW;
2) dokumenty i oświadczenia o których mowa w pkt 10.7. IDW składa każdy z nich.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zmiany umowy opisane zostały w projektowanych postanowieniach umowy PPU

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-10 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć na Platformie e-Zamówienia

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-10 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-11

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Sekcja V
Zamawiający przewiduje przesłanki wykluczenia wykonawców również na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. (ustawa z dnia 13 kwietnia 2022 r. Dz.U. z 2022 r. poz. 835)

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.