eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Ełk › Dostawa środków gospodarczych i czystości oraz sprzętu do sprzątania na potrzeby "Pro-Medica" w Ełku Sp. z o. o.Ogłoszenie z dnia 2022-02-10


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa środków gospodarczych i czystości oraz sprzętu do sprzątania na potrzeby „Pro-Medica” w Ełku Sp. z o. o.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: "PRO-MEDICA" W EŁKU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 510996861

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Baranki 24

1.5.2.) Miejscowość: Ełk

1.5.3.) Kod pocztowy: 19-300

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL623 - Ełcki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@szpital.elk.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.promedica.elk.com.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

http://www.promedica.elk.com.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa środków gospodarczych i czystości oraz sprzętu do sprzątania na potrzeby „Pro-Medica” w Ełku Sp. z o. o.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3f6009e3-72ad-11ec-beb3-a2bfa38226ab

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00053042

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-02-10

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00012561/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: 70/2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 352004,82 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet 1 - Mopy i ściereczki

4.5.3.) Główny kod CPV: 39525800-6 - Ściereczki do czyszczenia

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

19520000-7 - Produkty z tworzyw sztucznych

39525100-9 - Ściereczki do kurzu

4.5.5.) Wartość części: 38089,02 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet 2 - Worki foliowe

4.5.3.) Główny kod CPV: 18930000-7 - Worki i torby

4.5.5.) Wartość części: 70421,31 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet 3 - Ręczniki i papier toaletowy

4.5.3.) Główny kod CPV: 33763000-6 - Ręczniki papierowe do rąk

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

33761000-2 - Papier toaletowy

4.5.5.) Wartość części: 154992,30 PLN

Część 4

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet 4 - Akcesoria pomocnicze

4.5.3.) Główny kod CPV: 39224000-8 - Miotły i szczotki i inne artykuły różnego rodzaju

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

19520000-7 - Produkty z tworzyw sztucznych

39224300-1 - Miotły i szczotki i inne artykuły do sprzątania w gospodarstwie domowym

4.5.5.) Wartość części: 3111,41 PLN

Część 5

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet 5 - Środki czystości

4.5.3.) Główny kod CPV: 39830000-9 - Środki czyszczące

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

33741100-7 - Środek do mycia rąk

39822000-0 - Alkaliczne środki czyszczące

39831600-2 - Środki do czyszczenia toalet

4.5.5.) Wartość części: 10537,10 PLN

Część 6

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet 6 - Naczynia jednorazowe

4.5.3.) Główny kod CPV: 39222100-5 - Artykuły cateringowe jednorazowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

39222110-8 - Sztućce i talerze jednorazowe

39222120-1 - Kubki jednorazowe

4.5.5.) Wartość części: 19442,98 PLN

Część 7

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet 7 - Artykuły przemysłowe

4.5.3.) Główny kod CPV: 31440000-2 - Baterie

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

19520000-7 - Produkty z tworzyw sztucznych

24955000-3 - Chemiczne preparaty toaletowe

33700000-7 - Produkty do pielęgnacji ciała

33721000-0 - Golarki

34928480-6 - Pojemniki i kosze na odpady i śmieci

39221130-7 - Pojemniki na żywność

39224340-3 - Kosze

4.5.5.) Wartość części: 44283,02 PLN

Część 8

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet 8 - Pojemniki

4.5.3.) Główny kod CPV: 44619000-2 - Inne pojemniki

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

39221130-7 - Pojemniki na żywność

4.5.5.) Wartość części: 762,85 PLN

Część 9

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet 9 - Pozostałe

4.5.3.) Główny kod CPV: 15800000-6 - Różne produkty spożywcze

4.5.5.) Wartość części: 10364,84 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 38056,95 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 38056,95 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 38056,95 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Henry Kruse Sp. z o .o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8941022653

7.3.4) Miejscowość: Bielany Wrocławskie

7.3.6.) Województwo: dolnośląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-02-07

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 38056,95 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 85101,24 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 85101,24 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 85101,24 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Kros-Fol Marcel Zając

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6842427311

7.3.4) Miejscowość: Odrzykoń

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-02-07

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 85101,24 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 104328,60 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 126991,35 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 104328,60 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Flesz Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 1180742079

7.3.4) Miejscowość: Warszawa

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-02-07

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 104328,60 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

Część 4

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 2 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zamawiający zgodnie z art. 255 ust. 2 w związku z art. 266 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia dla Pakietu 4 gdyż wszystkie złożone oferty zostały odrzucone.

Część 5

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 5)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 2 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zamawiający zgodnie z art. 255 ust. 2 w związku z art. 266 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia dla Pakietu 5 gdyż wszystkie złożone oferty zostały odrzucone.

Część 6

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 6)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 6)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 12429,96 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 12429,96 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 12429,96 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 6)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Henry Kruse Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8941022653

7.3.4) Miejscowość: Bielany Wrocławskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 6)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-02-07

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 12429,96 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

Część 7

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 7)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zamawiający zgodnie z art. 255 ust. 1 w związku z art. 266 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia dla Pakietu nr 7 gdyż nie złożono żadnej oferty.

Część 8

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 8)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zamawiający zgodnie z art. 255 ust. 1 w związku z art. 266 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia dla Pakietu nr 8 gdyż nie złożono żadnej oferty.

Część 9

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 9)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zamawiający zgodnie z art. 255 ust. 1 w związku z art. 266 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia dla Pakietu nr 9 gdyż nie złożono żadnej oferty.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.