eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Żyrardów › Świadczenie usługi utrzymania czystości na terenie, w obiektach - budynkach Gminy Miasto Żyrardów będących w zarządzie PGM Żyrardów Sp. z o.o. oraz w budynkach należących do PGM Żyrardów Sp. z o.o.Ogłoszenie z dnia 2023-01-23


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie usługi utrzymania czystości na terenie, w obiektach – budynkach Gminy Miasto Żyrardów będących w zarządzie PGM Żyrardów Sp. z o.o. oraz w budynkach należących do PGM Żyrardów Sp. z o.o.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Żyrardów Sp. z o.o.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 750087960

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Armii Krajowej 5

1.5.2.) Miejscowość: Żyrardów

1.5.3.) Kod pocztowy: 96-300

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL926 - Żyrardowski

1.5.7.) Numer telefonu: 46 858-10-15

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: dzp@pgm.zyrardow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pgm.zyrardow.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

zarządzanie mieszkaniowym zasobem gminnym

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usługi utrzymania czystości na terenie, w obiektach – budynkach Gminy Miasto Żyrardów będących w zarządzie PGM Żyrardów Sp. z o.o. oraz w budynkach należących do PGM Żyrardów Sp. z o.o.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-059d7e2c-97dc-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00052049

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-23

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00026354/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Świadczenie usługi utrzymania czystości na terenie, w obiektach – budynkach Gminy Miasto Żyrardów będących w zarządzie PGM Żyrardów Sp. z o.o. oraz w budynkach należących do PGM Żyrardów Sp. z o.o.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/pgm_zyrardow

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/pgm_zyrardow
11. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych powyżej w SWZ.
12. Jednakże, w sytuacjach awaryjnych, np. w przypadku braku działania platformazakupowa.pl Strony mogą komunikować się ze sobą także za pomocą poczty elektronicznej. Adres Zamawiającego do komunikacji: dzp@pgm.zyrardow.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:
1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
2) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10,
4) włączona obsługa JavaScript,
5) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
6) Platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8,
7) oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
1) akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący,
2) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod linkiem.
• Zalecenia:
• Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .xls .jpg (.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na .pdf
• W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z formatów:
• − .zip
• − .7Z
• Wśród formatów powszechnych a NIE występujących w rozporządzeniu występują: .rar .gif .bmp .numbers .pages. Dokumenty złożone w takich plikach zostaną uznane za złożone nieskutecznie.
• Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych profilem zaufanym, który wynosi max 10MB, oraz na ograniczenie wielkości plików podpisywanych w aplikacji eDoApp służącej do składania podpisu osobistego, który wynosi max 5MB.
• Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu, Zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie plików składających się na ofertę na format .pdf i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym PAdES.
• Pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć zewnętrznym podpisem XAdES. Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym.
• Podczas podpisywania plików zaleca się stosowanie algorytmu skrótu SHA2 zamiast SHA1.
• Jeśli Wykonawca pakuje dokumenty np. w plik ZIP zalecamy wcześniejsze podpisanie każdego ze skompresowanych plików.
Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje .

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO” lub „Rozporządzenie”, informuję że:
2. Administratorem Pani/Pana danych Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Żyrardów Spółka z o.o. z siedzibą w Żyrardowie przy ul. Armii Krajowej nr. 5 tel. 46 858 10 00 adres e-mail: pgm@pgm.zyrardow.pl zwane dalej Administratorem.
3. Administrator prowadzi operacje przetwarzania danych osobowych osób fizycznych samodzielnie.
4. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: iod@pgm.zyrardow.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.
5. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji;
6. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
7. Pani/Pana dane osobowe mogą być również przekazywane innym podmiotom ( tzw. strona trzecia), które na podstawie przepisów szczególnych obowiązującego prawa mogą prowadzić kontrole u Administratora danych osobowych.
8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez czas trwania umowy nie krócej niż przez okres wymagany prawem obowiązującym.
9. dokumenty z Pani/Pana danymi osobowymi mogą również być archiwizowane jeśli wymagać tego będzie szczególny przepis prawa lub prawnie uzasadniony interes administratora danych osobowych. Pani/Pana dane osobowe mogą być również przechowywane dla celów statystycznych.
10. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia; konsekwencje niepodania określonych danych skutkują niemożliwością dopuszczenia ofert do postępowania przetargowego.
11. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO tj. nie będą podawane procesowi pozycjonowania;
12. posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia objętym niniejszym postępowaniem jest świadczenie usługi sprzątania budynków mieszkalnych i utrzymanie czystości na terenach przyległych do budynków będących w zarządzie oraz należących do Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Żyrardów Spółka z o.o. Zakres zamówienia obejmuje utrzymanie czystości na powierzchni zewnętrznej 187 244,65 m2 i powierzchni wewnętrznej 6 955,49 m2 i dotyczy zasobów mieszkaniowych, przycinanie żywopłotów dwa razy w roku w ilości ok. 455,00 mb zgodnie z załącznikiem nr 10 do SWZ, odczyt wodomierzy ze stanem na dzień 30.06.2023r. i 31.12.2023r. (ilość wodomierzy do odczytu 620 szt.).
Usługi będą realizowane w sposób ciągły – codziennie na terenie całego Miasta Żyrardów oraz w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych Gminy i PGM.
Wykonawca musi dysponować osobami, które w sposób ciągły, 7 dni w tygodniu zwłaszcza w okresie zimowym będą realizować zamówienie. Warunkiem do spełnienia przez Wykonawcę jest dysponowanie co najmniej 10 osobami, które codziennie będą realizować przedmiot zamówienia. Jest to minimalna liczba postawiona jako warunek, natomiast do faktycznego zrealizowania usług może okazać się niewystarczająca i zależy od organizacji pracy przez Wykonawcę.
W czasie występowania opadów śniegu bądź wystąpienia gołoledzi do usuwania śniegu, lodu oraz posypywania piaskiem Wykonawca jest zobowiązany przystąpić bezzwłocznie, aby najpóźniej od wczesnych godzin rannych, tj. nie później niż od godziny 6.00, ciągi komunikacyjne objęte przedmiotem Umowy były bezpieczne dla mieszkańców.
Wykonawca obowiązany jest do wyznaczenia przynajmniej jednego pracownika, który będzie pełnił rolę stałego Koordynatora, w trakcie świadczenia usług objętych przedmiotem Umowy. Koordynator będzie obowiązany do utrzymywania stałego kontaktu z Zamawiającym poprzez dostępność pod numerem telefonu i adresem poczty elektronicznej. Do zadań Koordynatora będzie należało organizowanie i sprawowanie nadzoru nad świadczeniem usług oraz zarządzanie personelem Wykonawcy oraz udział z przedstawicielem Zamawiającego w obchodzie terenu objętego umową lub jego części na wezwanie Zamawiającego.
Wykonawca zobowiązany jest wykonywać przedmiot Umowy przy użyciu własnych: środków czystości i środków higienicznych, piachu oraz narzędzi i urządzeń technicznych niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia.
Do realizacji zamówienia mają zastosowanie przepisy ,,Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Żyrardów” dostępnego na stronie internetowej: https://www.zyrardow.pl/regulamin-utrzymania-czystosci-i-porzadku-na-terenie-miasta-zyrardowaoraz Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w Gminach.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90900000-6 - Usługi w zakresie sprzątania i odkażania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90910000-9 - Usługi sprzątania

90911200-8 - Usługi sprzątania budynków

90911300-9 - Usługi czyszczenia okien

90610000-6 - Usługi sprzątania i zamiatania ulic

90620000-9 - Usługi odśnieżania

90630000-2 - Usługi usuwania oblodzeń

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Kryteria oceny ofert:
KRYTERIUM WAGA
Nr 1 – Cena 100 %
Sposób obliczania wartości punktowej oferty
Oceny oferty dokonuje Komisja.
• Wartość punktowa kryterium nr 1 – „Cena” jest wyliczana wg wzoru:
Kryterium ceny C=( Cn/Cb)x100
gdzie:
C – ilość punktów za cenę (max 100 pkt.)
Cn – cena najniższa wśród ofert
Cb – cena badanej oferty

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie wymaga spełnienia ww. warunku
1.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie wymaga spełnienia ww. warunku
1.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie precyzuje warunku udziału w tym zakresie.
1.4. zdolności technicznej lub zawodowej:
1.4.1. Wykonawca w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał/wykonuje minimum 1 usługę bieżącego sprzątania minimum 80 budynków mieszkalnych i terenów o powierzchni nie mniejszej niż 100000,00 m2 o wartości usługi nie mniejszej niż 300000,00 zł brutto na podstawie jednej umowy lub kilku umów w okresie co najmniej 12 miesiącach.
Przy usługach nadal wykonywanych Zamawiający uwzględni wartość zrealizowanej usługi do dnia składania ofert.
1.4.2. Wykonawca dysponuje co najmniej 1 osobą pełniącą rolę koordynatora, która będzie uczestniczyć w realizacji zamówienia;
1.4.3. Wykonawca dysponuje co najmniej 10 osobami, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający nie żąda podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykazu usług wykonanych w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – z podaniem przedmiotu usługi, dat wykonania (od-do), podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane (nazwa, adres i telefon), w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów- oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy, o którym mowa w Rozdziale VII ppkt. 1.4.1– (opracowany wg druku dołączonego do specyfikacji - Załącznik nr 9 do SWZ).
2. Wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, o których mowa w Rozdziale VII ppkt 1.4.2 i 1.4.3. (opracowany wg druku dołączonego do specyfikacji - załącznik nr 8 do SWZ);
3. Dowodów określających należyte wykonanie usług uwzględnionych w wykazie, o którym mowa w ppkt 1 powyżej. Dowodami są:
1) referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane należycie, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane.
2) oświadczenie Wykonawcy – jeżeli przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać dokumentów, o których mowa w ppkt. 1) powyżej.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga przedmiotowych środków dowodowych

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 10 500,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy pięćset złotych).
2. Wadium może być wniesione w formach o których mowa w art. 97 ust. 7 ustawy.
3. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, za termin wniesienia uznaje się chwilę uznania kwoty na rachunku Zamawiającego.
4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:
Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Żyrardów Sp. z o.o., ul. Armii Krajowej 5, 96 - 300 Żyrardów,
Nr rachunku 48 2030 0045 1110 0000 0254 7140.
5. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2-4 ustawy, Wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej za pośrednictwem Platformy.
6. Wadium wniesione w formie gwarancji/poręczenia powinno zawierać klauzulę o gwarantowaniu wypłaty należności w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze pisemne żądanie PGM Żyrardów Sp. z o.o. Tak wnoszone wadium powinno zabezpieczać złożoną ofertę na cały okres związania ofertą, poczynając od dnia składania ofert.
7. Do wnoszenia, zwracania i zatrzymywania wadium Zamawiający będzie stosował art. 97-98 ustawy Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 58 ustawy.
2. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu przez wykonawców składających wspólną ofertę:
1) W przypadku, o którym mowa w art. 117 ust 3, Wykonawcy wspólnie ubiegający się udzielenie zamówienia będą zobowiązani do złożenia wraz z ofertą oświadczenia, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy (opracowane wg druków dołączonych do SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zakres i rodzaj zmian umowy został przewidziany w § 10 projektu umowy stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-02 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/pgm_zyrardow

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-02 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-03

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.