eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Białobrzegi › "Zakup ciągnika rolniczego dla Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych w Białobrzegach"Ogłoszenie z dnia 2023-01-23


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
„Zakup ciągnika rolniczego dla Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych w Białobrzegach”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Białobrzegach

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 670230824

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Kościelna 109

1.5.2.) Miejscowość: Białobrzegi

1.5.3.) Kod pocztowy: 26-800

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL921 - Radomski

1.5.7.) Numer telefonu: 48 613 23 38

1.5.8.) Numer faksu: 48 613 23 38

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: pzdpbialobrzegi@post.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pzdpbialobrzegi.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Zakup ciągnika rolniczego dla Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych w Białobrzegach”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ab9a0cf5-9b1d-11ed-b4ea-f64d350121d2

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00051926

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-23

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00051734/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Zakup ciągnika rolniczego dla Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych w Białobrzegach

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/bialobrzegipowiat

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/bialobrzegipowiat

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/bialobrzegipowiat
2. W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania preferuje się, aby komunikacja między zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”.
Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do Zamawiającego.
3. Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego Wykonawcy.
4. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości bezpośrednio na platformazakupowa.pl przesłanych przez zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM. 5. Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020r. poz. 2452), określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:
a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.,
d) włączona obsługa JavaScript,
e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
f) Szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3.
g) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
6.Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl
7. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją korzystania z platformazakupowa.pl,
8. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.
9.Zamawiający informuje, iż w przypadku awarii platformy zakupowej możliwy jest kontakt poprzez adres email: pzdpbialobrzegi@post.pl

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: PZDP.271.1.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa wraz z przeszkoleniem personelu Zamawiającego i serwis fabrycznie nowego ciągnika rolniczego.
2. Wymagania jakie musi spełniać oferowany ciągnik:
a) Ciągnik rolniczy, fabrycznie nowy,
b) Homologacja końcowa europejska lub dokument równoważny;
c) Wszystkie dokumenty niezbędne do zarejestrowania pojazdu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;
d) Instrukcja obsługi w języku polskim;
e) Szkolenie operatorów z obsługi ciągnika w miejscu dostawy.
3. Informacje ogólne
Ciągnik musi być przystosowany do przechowywania na wolnym powietrzu lub w garażu nieogrzewanym (tzn. pomieszczeniach zamkniętych-wentylowanych, w których nie przewiduje się stosowania własnych lub obcych źródeł ciepła).
Wykonawca w dniu dokonania dostawy przeszkoli co najmniej 3 osoby wskazane przez Zamawiającego, w zakresie obsługi, konserwacji, drobnych napraw, eksploatacji, przeglądów dostarczonego pojazdu wraz z ładowaczem. Czas trwania szkolenia - co najmniej 5 godzin.
4. Silnik
a) Wysokoprężny, 4 cylindry , moc minimalna 115 KM;
b) Norma spalin wg. obowiązujących norm,
c) Pojemność silnika minimum 3500 cm3

5. Napęd
a) Skrzynia biegów minimum 16x16;
b) Ogumienie minimum: przód 440/65R28, tył 540/65R38,

6. Układ hamulcowy
a) Hamulce – standardowe
b) Hamulec przyczepy- pneumatyczny dwuobwodowy;

7. Układ hydrauliczny

a) Pompa hydrauliczna o wydajności minimum 80 l/minutę,;
b) Minimum 3 pary zaworów hydraulicznych tył,;
c) Przód ciągnika minimum jedna para wyjść hydraulicznych;
d) Tylny podnośnik z zewnętrznymi siłownikami wspomagającymi o średnicy minimum 75 mm,

8. WOM i TUZ
a) TUZ i WOM przedni,
b) Sterowanie WOM – em i TUZ – em na błotniku tylnym,
c) Minimalne obroty WOM – u: 540/540E/1000 obr./min,
d) Gniazdo elektryczne zasilania dodatkowych świateł drogowych (przód),

9. Kabina
a) Homologacja na dwie osoby w kabinie ( dwa siedzenia);
b) Klimatyzacja i ogrzewanie;
c) Kabina dwudrzwiowa zamykana na klucz;
d) Fotel kierowcy amortyzowany pneumatycznie z regulacją oparcia;
e) Radio;
f) Światła robocze minimum 4 szt.
- 2 z przodu
- 2 z tył
- światła drogowe
- lampa błyskowa ostrzegawcza typu „kogut LED” lub belka świetlna, barwa pomarańczowa

10. Pozostałe parametry
a) Minimalna masa własna 4600 kg,
b) Dopuszczalna masa całkowita minimum 7500 kg,
c) Obciążniki tylne (na kołach) minimum 6x50 kg,
d) Przedni obciążnik na TUZ minimum 500 kg,
e) Tylny zaczep transportowy regulowany i dolna belka polowa,

11. Wyposażenie
a) Gaśnica;
b) Skrzynka narzędziowa (zamykana)
c) Trójkąt ostrzegawczy;
d) Apteczka,

12. Wymagania gwarancyjne i serwisowe
Oferowany przez wykonawcę ciągnik powinien być w pełni sprawny i spełniać wymagania techniczne, jakościowe i użytkowe określone w szczegółowym opisie zamówienia. Ciągnik powinien posiadać wszystkie dokumenty niezbędne do dopełnienia formalności związanych z dopuszczeniem do ruchu po drogach publicznych i instrukcję obsługi w języku polskim.

4.2.6.) Główny kod CPV: 16700000-2 - Ciągniki

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-04-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin płatności faktury

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. W celu wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania do oferty Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenia, że:
a) nie podlega wykluczeniu z postępowania. Oświadczenie stanowi załącznik nr 2 do niniejszej SWZ,
2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach o których mowa w ust. 1 pkt a), niniejszej SWZ.
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenia o których mowa w ust. 1. pkt. a),niniejszej specyfikacji składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie .
4. Dokumenty wskazane w pkt. 2.-3. muszą potwierdzać spełnienie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu.
5. W oświadczeniach należy wypełnić jedynie te działy i sekcje, które dotyczą warunków udziału i potwierdzających brak podstaw do wykluczenia na podstawie treści ogłoszenia o zamówieniu i niniejszej specyfikacji. Wypełnienie pozostałych, nie wymaganych działów i sekcji nie będzie miało wpływu na ocenę oferty.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.
2. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do treści zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w zakresie następującym:
1) Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku:
a) zmiany przepisów powodujących konieczność innych rozwiązań niż zakładano w opisie przedmiotu umowy,
b) zdarzeń losowych (kataklizmy lub inne czynniki zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia wydarzenia), które będą miały wpływ na treść zawartej umowy i termin realizacji.
c) w przypadku urzędowej zmiany wysokości stawki podatku VAT, dopuszcza się możliwość sporządzenia aneksu do umowy uwzględniającego zmianę wartości umowy z tego tytułu,
d) zmiany formy organizacyjnej / prawnej Wykonawcy (przekształcenie itp.).
e) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy, (np. zmiana numeru rachunku bankowego, zmiany danych teleadresowych),
f) wystąpienie innej okoliczności niemożliwej do przewidzenia w dniu zawarcia Umowy, uniemożliwiającej wykonanie Umowy w określonym pierwotnie terminie lub zakresie.
3. Zmiany jak powyżej wymagają zachowania formy pisemnej (aneks) oraz pisemnego wniosku jednej ze Stron o zmianę wraz z uzasadnieniem, pod rygorem nieważności.
4. Rozwiązanie umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-01 13:10

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/bialobrzegipowiat

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-01 13:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-02

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.